proces y
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proces y

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Proces y - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Proces y. Proces - pojem Proces - p l á n ovanie Oper ácie na Proces och Medziprocesorová komunikácia ( Interprocess Communication - IPC) Príklady IPC s yst émov K omuni kác i a v K lient-Server Syst éme. Proces - p o j e m. O pera čný syst é m vykonáva rozmanité program y :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Proces y' - sumayah-buthainah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proces y
Procesy
 • Proces - pojem
 • Proces - plánovanie
 • Operácie na Procesoch
 • Medziprocesorová komunikácia (Interprocess Communication - IPC)
 • Príklady IPC systémov
 • Komunikácia v Klient-Server Systéme
proces p o j e m
Proces - pojem
 • Operačný systém vykonávarozmanité programy:
  • Dávkové systémy – joby
  • Systémy zdieľania času (Time-shared systems) – používateľské programy alebo úlohy
 • Učebnicepoužívajú výrazyjob a procestakmerzameniteľne
 • Proces – program ktorý sa vykonáva; vykonávanie procesu sa vyvíja sekvenčným spôsobom
 • Proces zahrňuje:
  • Počítadlo inštrukcií (program counter)
  • Zásobník procesu (stack)
  • Dátovú sekciu (data section)
pl nova e schedulers
Plánovače (Schedulers)
 • Dlhodobý plánovač (Long-term scheduler)(alebo plánovač úloh)
 • Krátkodobý plánovač (Short-term scheduler)(aleboCPU plánovač)
pl nova e
Plánovače
 • Krátkodobý plánovačje vyvolávaný veľmi často (millisekundy)  (musí byť rýchly)
 • Dlhodobý plánovač je vyvolávaný nie často (sekundy, minúty)  (smie byť pomalý)
 • Dlhodobý plánovač riadi stupeň multiprogramovania
 • Proces môže byť opísaný ako:
  • V/V-zviazaný proces– míňaviac času na vykonávanieV/Vnež na výpočty, veľa krátkych CPU vykonávaní
  • CPU-zviazaný proces– míňa viac času na vykonávanie výpočtov; málo veľmi dlhých CPU vykonávaní
prep nanie k ontext u
Prepínanie kontextu
 • Keď CPU prepína na ďalší proces, systém musíuchovať (uložiť) stav starého procesu a zaviesťuchovaný stavpre nový procesprostredníctvom prepnutia kontextu (context switch)
 • Kontextprocesuje reprezentovaný prostredníctvom PCB
 • Čas prepínania kontextu je réžia; systém nerobí užitočnú prácu keď prepína
 • Časovo závislý na hardvérovej podpore
vytvorenie proces u
Vytvorenie Procesu
 • Rodičovskýproces vytvorídetsképrocesy, ktoré, podľa poradia vytvárajú ďalšie procesy, vytvárajúc strom procesov
 • Vo všeobecnosti, procesje jednoznačne identifikovaný a spravovaný prostredníctvom identifikátora procesu -a process identifier (pid)
 • Zdroje zdieľania
  • Rodič a dieťa zdieľajú všetky zdroje
  • Dieťa zdieľa podmnožinu rodičovských zdrojov
  • Rodič a dieťa nezdieľajú zdroje
 • Vykonávanie
  • Rodičia a detivykonávajú činnosť (bežia) súbežne
  • Rodič čaká dovtedy pokiaľdieťa skončí
vytvorenie proces u1
Vytvorenie Procesu
 • Adresový priestor
  • Potomkový proces je duplikátom rodiča
  • Potomkový proces sa vykonáva nad iným programom
 • UNIX- ovské príklady
  • Systémové volanieforkvytvára nový proces
  • Systémové volanie execje použité po syst.volaníforks cieľom nahradiť pamäťový priestor procesu novým programom
c program
C Program

int main()

{

pid_t pid;

/* fork another process */

pid = fork();

if (pid < 0) { /* error occurred */

fprintf(stderr, "Fork Failed");

exit(-1);

}

else if (pid == 0) { /* child process */

execlp("/bin/ls", "ls", NULL);

}

else { /* parent process */

/* parent will wait for the child to complete */

wait (NULL);

printf ("Child Complete");

exit(0);

}

}

dokon enie proces u
Dokončenie Procesu
 • Proces vykonáva posledný stav a žiada operačný systém, aby ho zrušil (exit)
  • Výstupné dátaz potomka na rodiča (cezwait)
  • Zdroje procesu súuvoľnené operačným systémom
 • Rodič môže ukončiť vykonávanie procesu potomka (abort)
  • Potomok (dieťa)prekročilo pridelené zdroje
  • Úloha pridelená potomkovi už viac nie je požadovaná
  • Ak rodič skončí
   • Niektoré operačné systémy nedovoľujú potomkovi pokračovať ak ich rodič je ukončený (skončil svoju činnosť)
 • Všetky deti (potomkovia) sú ukončené – kaskádové ukončenie
komunik cia medzi procesmi
Komunikácia medzi procesmi
 • Procesy v systéme môžu byťnezávisléalebospolupracujúce (kooperujúce)
 • Spolupracujúci proces môže ovplyvniť alebo byťovplyvnený inými procesmi,zahrňujúc zdieľané dáta
 • Dôvody pre spolupracujúce procesy:
  • Zdieľanie informácií
  • Rýchlosť výpočtu
  • Modularita
  • Výhoda
 • Spolupracujúce procesypotrebujúinterprocess communication (IPC), t.j. medziprocesorovú komunikáciu
 • Dva modely IPC
  • Zdieľaná pamäť
  • Posielanie správMessage passing
spolup ra cuj ce proces y
Spolupracujúce Procesy
 • Nezávislý proces nemôže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými procesmi vykonávanými v systéme
 • Spolupracujúci(kooperujúci) proces môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými procesmi vykonávanými v systéme
 • Výhody spolupráce procesov
  • Zdieľanie informácie
  • Zrýchlenie výpočtov
  • Modularita
  • Pohodlie
produce nt k on z ume nt problem
Producent-Konzument Problem
 • Paradigma pre spolupracujúce procesy, producent proces produkuje informáciu,ktorá je konzumovanáprocesom konzument
  • Neohraničený bufernemá žiadny limit na svoju veľkosť
  • Ohraničený bufer predpokladá fixnú veľkosť bufra
ohrani en b ufer rie enie pou it m zdie anej pam te
Ohraničený bufer – riešenie použitím zdieľanej pamäte
 • Zdieľané dáta

#define BUFFER_SIZE 10

typedef struct {

. . .

} item;

item buffer[BUFFER_SIZE];

int in = 0;

int out = 0;

 • Riešenie jesprávne, ale môže použiť len BUFFER_SIZE-1 prvkov
ohrani en b ufer produce nt
Ohraničený bufer – Producent

while (true) { /* Produce an item */

while (((in = (in + 1) % BUFFER SIZE count) == out)

; /* do nothing -- no free buffers */

buffer[in] = item;

in = (in + 1) % BUFFER SIZE;

}

ohrani en b ufer k on z ume nt
Ohraničený bufer – Konzument

while (true) {

while (in == out)

; // do nothing -- nothing to consume

// remove an item from the buffer

item = buffer[out];

out = (out + 1) % BUFFER SIZE;

return item;

}

medziprocesorov komunik cia
Medziprocesorová komunikácia
 • Mechanizmuspre procesy kvôli komunikácii a synchronizácii ich činností
 • Systém správ – procesy komunikujú navzájom medzi sebou bez použitia zdieľaných premenných
 • IPC možnosti poskytujúdve operácie:
  • send(správa) – veľkosť správy je fixná alebo premenlivá
  • receive(správa)
 • AkP a Qchcú komunikovať, potrebujú:
  • zriadiťkomunikačnúlinkumedzi sebou
  • vymeniť správy prostredníctvom send/receive
 • Implementáciakomunikačnej linky
  • fyzikálna (napr., zdieľaná pamäť, hardwerovázbernica
  • logická (napr., logické vlastnosti)
implement a n ot zky
Implementačné otázky
 • Ako nadviazať spojenie?
 • Môžu sa k linke pripojiť viac ako dva procesy?
 • Koľko liniek môže existovať medzi každým párom komunikujúcich procesov?
 • Aká je kapacita linky?
 • Je dĺžka správy pevne daná (fixná) alebo premenlivá?
 • Je linka jednosmerná alebo obojsmerná?
priama k omuni k cia
Priamakomunikácia
 • Procesy sa musia navzájom explicitne pomenovať:
  • send (P, správa) – pošli procesu P správu
  • receive(Q, správa) – prijmi od procesu Q správu
 • Vlastnosti komunikačnej linky
  • Spojenie sa nadviaže automaticky
  • Spojenie je umožnené presne dvom procesom
  • Medzi každou dvojicou procesov existuje práve jedno spojenie
  • Linka môže byť jednosmerná, ale zvyčajne je obojsmerná
nepriama k omuni k cia
Nepriama komunikácia
 • Správy sú posielané a prijímané z poštových schránok - mailboxov (tiežnazývaných porty)
  • Každý mailbox má jedinečnú identifikáciuid
  • Procesymôžu komunikovať len ak zdieľajú mailbox
 • Vlastnosti komunikačnej linky
  • Spojenie je zavedené len ak procesyzdieľajú spoločný mailbox
  • Spojenie môže byť asociované s viacerými procesmi
  • Každá dvojica procesov môže zdieľať niekoľko komunikačných liniek
  • Linka môže byť jednosmerná alebo obojsmerná
nepriama k omuni k cia1
Nepriamakomunikácia
 • Zdieľanie Mailboxu
  • P1, P2, a P3zdieľajú mailbox A
  • P1, posiela správu do A; P2a P3prijímajú z A
  • Ktorý proces prijme správu poslanú od A?
 • Riešenia
  • Dovoliť spojenie asociované s najviac dvoma procesmi
  • Dovoliť najviac jednému procesu v danom čase vykonávať operáciu receive
  • Dovoliť systému rozhodnúť, ktorý proces sa stane prijímateľom správy. Nebudú to oba procesy naraz.
nepriama k omuni k cia2
Nepriama komunikácia
 • Činnosti
  • Vytvor nový mailbox
  • Pošli a príjmi správy cez mailbox
  • Odstráň mailbox
 • Definujeme operácie:

send(A, správa) – pošli správu do mailbox-u A

receive(A, správa) – príjmi správu z mailbox-u A

synchroniz cia
Synchronizácia
 • Odovzdávanie správ môže byť buď blokované alebo neblokované
 • Blokovanieuvažované akosynchrónne
  • Blokovanie odosielania– posielajúci proces je zablokovaný pokiaľ nie je prijatá správa
  • Blokovanie prijímania– prijímateľ je blokovaný pokiaľ nie je správa k dispozícii
 • Neblokovanie jeuvažované ako asynchrónne
  • Neblokovanéposielanie – posielajúci proces pošle správu a pokračuje v činnosti
  • Neblokované prijímanie – prijímateľ prijme buď platnú správu alebo„nič“l
buf rovanie
Bufrovanie
 • Front správ pripojených k linke, implementovaný je troma spôsobmi:

1.Nulová kapacita – 0 správ vo fronteOdosielateľ musí čakať na príjemcu správy (rendezvous)

2.Ohraničená kapacita – konečná dĺžkansprávOdosielateľ musí čakať ak je front plný

3.Neobmedzená kapacita – nekonečná dĺžkaOdosielateľ nikdy nečaká

pr klady ipc s yst mov posix
Príklady IPC systémov POSIX
 • POSIX Zdieľaná pamäť
  • Proces najprv vytvorí segment zdieľanej pamäte

segment id = shmget(IPC PRIVATE, size, S IRUSR | S IWUSR);

  • Proces ak chce mať prístup k tejto zdieľanej pamäti, musí sa k nej pripojiť

shared memory = (char *) shmat(id, NULL, 0);

  • Teraz môže proces zapisovať do zdieľanej pamäte

sprintf(shared memory, "Writing to shared memory");

  • Keď daný proces sa má oddeliť od zdieľanej pamäte, z jej adresného priestoru

shmdt(shared memory);

pr klady ipc s yst mu mach
Príklady IPC systému - Mach
 • Mach komunikácia je správa založená na
  • Každý systém volá všetky správy
  • Každá úloha dostane dva mailboxypri vytvorení - Kernel a oznámenie (Notify)
  • Iba tri systémové volania potrebné pre prenos správy

msg_send(), msg_receive(), msg_rpc()

  • Mailboxypotrebné pre komunikáciu, vytvorené prostredníctvom

port_allocate()

pr klady ipc s yst mov windows xp
Príklady IPC systémov – Windows XP
 • Správa-možnosť prechodu cezlokálne volanie procedúry(LPC)
  • Pracuje len medzi procesmi v tom istom systéme
  • Užívateľské porty (ako mailboxy) na zriadenie a udržiavanie (podporovanie) komunikačných kanálov
  • Komunikácia pracuje nasledovne:
   • Klient otvoríprácu spojovacieho portu subsystému objektu
   • Klient posiela požiadavku na spojenie
   • Server vytvorí dva privátne komunikačné porty a vrátinarábanie (prácu) jednému z nich (ku klientovi)
   • Klient a server používajú zodpovedajúci port pre posielanie správ alebo spätné volania(volania naspäť) a „počúva“ odpovede
k omuni k cie v k lient s erver s yst me
Komunikácievklient-server systéme
 • Sokety
 • Vzdialené volanie procedúr(Remote Procedure Calls)
 • Rúry (Pipes)
 • Vzdialené volanie metód (Java)
soket y
Sokety
 • Soket je definovaný ako koncový bod komunikácie
 • Je vytvorený z IP adresy zreťazenej s číslom portu
 • Soket 161.25.19.8:1625vzťahujúci sa na port 1625 na hostiteľovi161.25.19.8
 • Dvojica procesov komunikuje cez sieť používajúc dvojicu soketov – jeden soket pre každý proces
volanie vzdialenej proced ry
Volanie vzdialenej procedúry
 • Volanie vzdialenej procedúry (Remote procedure call - RPC) používa sa často v distribuovaných aplikáciách klient-server. Procesy takejto aplikácie sa vykonávajú na rôznych uzloch siete a komunikujú pomocou zasielania správ.
 • Stubs – „client-side proxy“pre aktuálnu procedúru na serveri
 • „client-side stub“ lokalizuje server a zoraďuje parametre
 • „server-side stub“prijme túto správu, rozbalí zoradené parametre a vykoná procedúruna serveri
r ry p ipes
Rúry - Pipes
 • Najstarší a najjednoduchší mechanizmus komunikácie medzi procesmi
 • Otázky
  • Je komunikácia jednosmerná alebo obojsmerná?
  • V prípadedvojsmernej (obojsmernej)komunikácieje to polovičný alebo plný duplex?
  • Musí tu existovať vzťah (t.j.rodič - potomok) medzi komunikujúcimi procesmi?
  • Môžu byť rúry použité v sieti?
slide37
Rúry
 • ObyčajnéRúrydovoľujúkomunikáciuštandardným spôsobomproducent-konzument
 • Producent zapisuje na jeden koniec (zapisovací koniecrúry)
 • Konzumentčítaz druhého konca (čítací koniec rúry)
 • Obyčajnérúry sú preto jednosmerné
 • Požadujú vzťah rodič – potomok medzi komunikujúcimi procesmi
pomenovan r ry named pipes
Pomenované rúry - Named Pipes
 • Pomenované rúry sú výkonnejšie ako obyčajné rúry
 • Komunikácia je obojsmerná
 • Vzťah rodič – potomok (dieťa) nie je potrebný v procese komunikácie
 • Niekoľko procesovmôže použiť pomenované rúry pre komunikáciu
 • Poskytujú ich rovnako UNIX-ovské aj Windows-ovské systémy
ad