smjernice za primjenu klopidogrela n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smjernice za primjenu Klopidogrela PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smjernice za primjenu Klopidogrela

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Smjernice za primjenu Klopidogrela - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

Smjernice za primjenu Klopidogrela. Pripremila:dr Selma Kadić-Deković. Preporuke za primjenu Klopidogrela.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Smjernice za primjenu Klopidogrela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
smjernice za primjenu klopidogrela

Smjernice za primjenu Klopidogrela

Pripremila:dr Selma Kadić-Deković

preporuke za primjenu klopidogrela
Preporukeza primjenu Klopidogrela

1. Akutni koronarni sindrom ( NSTEMI ACS) - Kod akutnog koronarnog sindromabez ST elevacije uz povišene vrijednosti enzima tretirati 12 mjeseci u kombinaciji sa Aspirinom , potom samo Aspirin

Tretman sa Klopidrogelom i Aspirinom može biti nastavljen i poslije 12 mjeseci ako je pacijent u visokom riziku za infarkt miokarda ili smrt i kardiolog indicira kao neophodan tretman

slide3

2. IM sa ST elevacijom ( STEMI ACS) - U kombinaciji sa Aspirinom i standardnim fibrinolitičkim režimom tretirati 28 dana, jer su ovi pacijenti u visokom riziku od drugog srčanog udara, moždanog infarkta ili smrti

3. KV bolesti – Za pacijente sa koronarnom srčanom bolesti, ishemičnim cerebralnim infarktom, TIA ili perifernom arterijskom bolesti, gdje nije moguće da se uzima Aspirin jer je kontraindiciran ili kod poznate alergije

( bronhospazam ili osip)

slide4

4. Ugrađeni stent- za pacijente koji su prošli proceduru sa stentom u kombinaciji sa Aspirinom dužina tretmana ne može trajati više od 12 mjeseci

5. CVI ili TIA –Dipyridamol i mala doza Aspirina tokom dvije godine kod većine ovih pacijenata omogućava bolju toleranciju nego monoterapija sa malom dozom aspirina

slide5

6. Ponovni CVI - kod pacijenata sa ponovni cerebralnim infarktom ili TIA-om, uprkos kombinovanoj terapiji sa aspirinom /dipyridamolom, Klopidrogel sam može biti korišten samo po preporuci specijaliste

 • Antikoagulantipropisani kod pacijenata koji su imali TIA ili CVI trebaju biti razmotreni u kombinaciji sa drugim mjerama kao što su prestanak pušenja, korekcija krvnog pritiska i smanjenje holesterola
 • Klopidogrel nema antidot i može uzrokovati velike probleme ako pacijent treba hitan hirurški zahvat na srcu
da li je k lopidogrel bolji od aspirina
Da li je Klopidogrel bolji od Aspirina?
 • 200 pacijenata tretiranih godinu dana Klopidogrelom umjesto aspirinom prevenirat će jedan naredni veći ishemični atak
 • Rizik od novog ishemičnog događaja u CAPRIE studijiza pacijente kojima je propisan Aspirin bio je 5,8%,a za one kojima je propisan Klopidogrel  5,3%
da li je k lopidogrel sigurniji od aspirina
Da li je Klopidogrel sigurniji od aspirina?
 • Aspirin i Klopidogrel uzrokuju jednak broj neželjenih efekata
 • Studija je pokazala da je Klopidogrel 75mg imao neznatno manje iritacije nego Aspirin od 325 mg i smanjenjem doze aspirina rizik od GI će biti reduciran
 • GI iritacija aspirinom ne predstavlja kontraindikaciju za malu dozu aspirina
 • Prava intolerancija aspirina je definirana kao hipersensitivna reakcija ili teška dispepsija - viđa se u oko 6% ljudi;razlikuje se od ostalih dispeptičnih simptoma koji se mogu takođe javiti i kod Klopidogrela
mjere u slu aju javljanja blage dispepsije
Mjere u slučaju javljanja blage dispepsije
 • Uzimati aspirin sa hranom
 • Reducirati dozu aspirina na efektivan i tolerantan nivo
 • Istovremeno uzimati antacide, H2 antagonist ili inhibitor protonske pumpe (PPI)
 • Aspirin i PPI koštaju manje nego Klopidogrel!
 • Oba lijeka mogu izazvati krvarenje i oba moraju biti ordinirana sa oprezom kod pacijenata koji su prethodno imali rizik od krvarenja
mjere u slu aju javljanja blage dispepsije1
Mjere u slučaju javljanja blage dispepsije
 • Prethodna GI intolerancija na NSAILnije kontraindikacija za malu dozu Aspirina
 • Klopidogrel je asociran sa većom incidencom kožnog osipa nego Aspirin
 • Istovremeno propisivanje IPP sa Klopidogrelom nije opravdano. Pacijenti koji trebaju IPP mogu sigurno uzeti antikoagulatnu dozu aspirina sa IPP-om
klopidogrel je indiciran za sekundarnu prevenciju kv incidenta samo u slu aju
Klopidogrel je indiciran za sekundarnu prevenciju KV incidenta samo u slučaju:
 • Akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI ACS)-započeti nekoliko dana nakon infarkta, najviše do 35 dana nakon IM
 • Ishemijskog moždanog infarkta - započeti 7 dana nakon događaja, najviše do 6 mjeseci
 • Ustanovljene periferna arterijska bolest (PAD)
 • Pacijenti sa akutnim koronarnim sindromom bez elavacije ST segmenta (non-STEMI ACS, nestabilna angina pectoris, non-Q wave IM) u kombinaciji sa Aspirinom (ASA)
izbjegavati k lopidrogel
Izbjegavati Klopidrogel:
 • Za primarnu prevenciju
 • Kod akutnih patoloških krvarenja kao što su akutni peptični ulkus ili intrakranijalna hemoragija

( kontraindicirano!!)

 • Kod nekih oboljenja jetre
 • Kod dojenja
slide12

Akopacijent većuzimapropisaniAspirin, kodponovnog cerebrovaskularnog događaja Aspirinmože bitinastavljen u kombinacijisaDipyridamolomkaoprvalinijailiKlopidrogelsamokaodrugalinijanakonanaliziranjaprisutnih rizikofaktora ( npr. HTA i dijabetes)

 • Nema publikovanihdokazazapodrškukombinaciji Aspirina saKlopidrogelom u ovojindikaciji
 • Stabilna angina pectoris – nema sigurnih dokazanitivodiča za primjenu Klopidogrela za stabilnu AP
 • Klopidrogelbi se mogaouzeti u razmatranjekodintolerancije na Aspirin
sedam ta aka timi rizik skor a kod infarkt a miokarda
Sedamtačaka TIMI rizikskorakodinfarktamiokarda:

1. Starost > 65 godina

2. Tri ili više koronarno-arterijskihfaktorabolesti

(povišen holesterol,DM, pušenja,porodičnaistorija)

3. > 50% koronarnastenozanaangiografiji

4. Više od 0,5 mm devijacija ST segmenta na EKG

5. Dvijeili više epizoda anginoznih napada u zadnjih 24 sata

6. Povišenibiohemijskimarkerizanekrozumiokarda

( CKMB, Troponin I i T)

7. UpotrebaAspirinazadnjihsedamdana

rezime preporu enog propisivanja
Rezimepreporučenogpropisivanja
 • NSTEMI ACS - uključujući i slučajeve sa perkutanomkoronarnomintervencijom PCI ( sailibezstenta) ilihirurškiugrađenimkoronarno-arterijskim bypassom ( CABG) = Aspirin iKlopidogreltokom 12 mjeseci, potommonoterapija Aspirinom (ASA)
 • STEMI ACS - kaoalternativa primarnoj angioplasticiAspirin, Clopidogrel i standardna fibrinolitička terapija tokom 28 dana, potom monoterapija Aspirinom (ASA)
 • Koronarno srčano oboljenje ili PAD sa nepodnošenjem ASA i bez atrijalne fibrilacije =Klopidogel u monoterapiji
 • Ugrađen stent-Aspirin i Clopidrogrel tokom 12 mjeseci,a potom monoterapija Aspirinom (ASA)
 • Ponovni CVI - kod pacijenata sa ponovnimCVI ili TIA uprkos kombinovanom tretmanu sa Aspirinom /Dipyridamolom, Klopidrogel sam može biti uključen samo po preporuci specijaliste
koronarno sr ano oboljenje sa atrijalnom fibrilacijom
Koronarno srčano oboljenje sa atrijalnom fibrilacijom

IM, Angina pektoris, Perif.art.bolest, bez AF

ASA kontraindicirana zbog alergije, ulkusa ili ranije epizode krvarenja

NE

DA

Nepodnošljiva dispepsija

Clopidogrel 75 mg doživotno

NE

DA

Savjetovati uzimanje sa hranom , H2 antagonisti, IPP

Aspirin 75 mg doživotno

Nepodnošjiva dispepsija

Clopidogrel 75 mg doživotno

cerebrovaskularna bolest cvi tia sa ili bez af
Cerebrovaskularna bolest (CVI, TIA) sa ili bez AF

CVI /TIA

AtriJalna fibrilacija

Bez atrijalne fibrilacije

Warfarin

Alergija na aspirin, peptički ulcer, ranije epizode kravrenja

NE

DA

ASA 75mg od+Dipyridamol 200mg bd tokom dvije godine,zatim ASA 75 mg doživotno

Clopidogrel 75 mg

Alergija na dipyridamol

Dispepsija

Uzimati sa hranom, H2 antagonisti, IPP

ASA 75 mg doživotno

Dispepsija

Clopidogrel 75 mg

koronarna sr ana bolest ili drugi faktori rizika sa af
Koronarna srčana bolest ili drugi faktori rizika sa AF

Bez CVI /TIA ali sa drugim faktorima rizika

( tireotoksikoza, >65 g, sa HSI, DM ili drugi RF prema TIMI*)

ATRIJALNA FIBRILACIJA

WARFARIN

da li lije iti asimtomatsku bakteriuriju
Da li liječiti asimtomatsku bakteriuriju?
 • Rezultati studije provedena na mladim, zdravim ženama sugeriše daa liječenje asimptomatske bakteriurije samo može dovesti do komplikacija
 • Veliki broj ljekara tretira asimptomatsku bakteriuriju , ali studije potvrđuju da tretman AB ne dovodi do benefita u mnogim grupama, uključujući i starije osobe, osobe sa diabetesom , te osobe sa povredama kičmene moždine.
 • Slični dokazi su i za zdrave mlade žene sa rekurentnom bakterurijom
 • U Italiji je provedena studija na gotovo 700 mladih, seksualno aktivnih, premenopauzalnih žena koje su imale AB
 • Sve učesnice u studiji su imale bar jednu epizodu IUT u prethodnoj godini.Pacijentice su podjeljene u dvije grupe-jedna koja je bila tretirana antibioticima, prema antibiogramu, a druga skupina nije bila tretirana antibioticima
slide19

Nakon tri mjeseca, kod 3.5% netretiranih žena i kod 8.8% tretiranih žena se javila nova simptomatska IUT

 • Tokom jednogodišnjeg praćenja, broj rekurentnih IUT je bio znatno veći kod tretiranih, nego kod netretiranih pacijentica:
 • 24% žena iz skupine netretiranih i
 • 83% iz skupine tretiranih žena je imalo ponovnu IUT unutar godinu dana
 • Stopa javljanja pijelonefritisa među skupinama je približno jednaka
 • Na početku praćenja većinu izoliranih bakterija su činile Escherichia coli (39%) ili Enterococcusfaecalis (33%)
 • Godinu dana kasnije, kod većine netretiranih žena je izoliran E. faecalis,dok je u grupi tretiranih žena došlo do porasta broja izolata sa E. coli
slide20

Rezultati ove studije dodaju na listu onih kod kojih ne treba tretirati AB i mlade, seksualno aktivne žene

 • Rezultati studije sugerišu da tretman antibioticima, ne samo da nije koristan, nego je i štetan
 • Studije za sada podržavaju samo liječenje AB tokom trudnoće ili prije instrumentarnih manipulacija na urinarnom traktu
 • Istraživači to povezuju sa razvojem interferencije među patogenim i nepatogenim bakterijama , te da kolonizacija nepatogenim bakterijama često brani od lokalne infekcije mnogo bolje nego antibiotici

Published inJournal Watch General MedicineOctober 11, 2012

slide21

Reference:

 • http://www.oscarmanual.org/mydrugref/practice-guidelines/Clopidogrel_Guideline_East_Lancs_Nov_06.pdf
 • CAPRIE Steering Committee.A randomised blinded trial of Clopidogrel vs aspirin in patients at risk of ischaemic events.Lanacet 1996;348(9038):1329-39
 • Cai T et al. The role of asymptomatic bacteriuria in young women with recurrent urinary tract infections: To treat or not to treat? Clin Infect Dis 2012 Sep 15; 55:771. (http://dx.doi.org/10.1093/cid/cis534)
 • Wagenlehner FME and Naber KG. Asymptomatic bacteriuria — Shift of paradigm. Clin Infect Dis 2012 Sep 15; 55:778. (http://dx.doi.org/10.1093/cid/cis541)