Download
mari belajar tatabahasa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kata Ganti Nama Diri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kata Ganti Nama Diri

Kata Ganti Nama Diri

385 Views Download Presentation
Download Presentation

Kata Ganti Nama Diri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MARI BELAJAR TATABAHASA KataGantiNama

  2. JENIS KATA GANTI NAMA

  3. KataGantiNamaDiri

  4. KataGantiNama Tanya Digunakanuntukmenanyakansesuatuperkara yang berkaitandenganmanusia, haiwan, benda, dantempat. Siapa Apa Bagaimana

  5. KataGantiNamaTempat Sana Digunakanuntukmenggantikannamasesuatutempat Sini Situ

  6. KATA GANTI NAMA TUNJUK Digunakanuntukmenunjukkanmanusia, haiwan, tempatdanbenda Subjek - yang terletakdihadapankatanama Itu Berfungsisebagai : Penentu - dibelakangkatanama Ini

  7. KataGantiNamaTakTentu Digunakanuntukmenggantikanmanusia, haiwan, tempatdanbendaatausesuatuperkarasecaraumumdantiadaberkaitandenganpertanyaan.

  8. Latihan Lengkapkanayat-ayatdibawahdenganperkataan yang sesuai. beliau Apa-apa tuanku patik dia Mana-mana kamu “ Segalatitahperintah ____________ akanpatiklaksanakan,” kata BendaraTun Perak . “ Pilihlah_________ buku yang kamusuka,” kataEncik Ahmad kepadaanakperempuannya.

  9. 3. Entah ___________ yang dibuatnya lama-lama didalambilik. 4. “Bukan__________ yang mengambilbukukamu ,” kataJalilkepada Ellen. 5. “_____________ tidakseharusnyaberadadisinipadawaktu begini,” tegurCikguRahmanKepada Ahmad dankawan-kawannya. 6. ____________ tidakbolehmeninggikansuaraapabilabercakap denganIbubapadanorng-orangtua. 7. Nicole Ann David dianugerahkanpingat yang membawagelarandatukketika____________ berusia 20 tahun.

  10. BETULKAN YANG BIASA BIASAKAN YANG BETUL SEKIAN, TERIMA KASIH