1 / 10

KATA GANTI NAMA DIRI

Kata ganti nama diri merupakan salah satu daripada golongan kata dalam tatabahasa.

guest52985
Download Presentation

KATA GANTI NAMA DIRI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MARI BELAJAR TATABAHASA KataGantiNama

  2. JENIS KATA GANTI NAMA

  3. KataGantiNamaDiri

  4. KataGantiNama Tanya Digunakanuntukmenanyakansesuatuperkara yang berkaitandenganmanusia, haiwan, benda, dantempat. Siapa Apa Bagaimana

  5. KataGantiNamaTempat Sana Digunakanuntukmenggantikannamasesuatutempat Sini Situ

  6. KATA GANTI NAMA TUNJUK Digunakanuntukmenunjukkanmanusia, haiwan, tempatdanbenda Subjek - yang terletakdihadapankatanama Itu Berfungsisebagai : Penentu - dibelakangkatanama Ini

  7. KataGantiNamaTakTentu Digunakanuntukmenggantikanmanusia, haiwan, tempatdanbendaatausesuatuperkarasecaraumumdantiadaberkaitandenganpertanyaan.

  8. Latihan Lengkapkanayat-ayatdibawahdenganperkataan yang sesuai. beliau Apa-apa tuanku patik dia Mana-mana kamu “ Segalatitahperintah ____________ akanpatiklaksanakan,” kata BendaraTun Perak . “ Pilihlah_________ buku yang kamusuka,” kataEncik Ahmad kepadaanakperempuannya.

  9. 3. Entah ___________ yang dibuatnya lama-lama didalambilik. 4. “Bukan__________ yang mengambilbukukamu ,” kataJalilkepada Ellen. 5. “_____________ tidakseharusnyaberadadisinipadawaktu begini,” tegurCikguRahmanKepada Ahmad dankawan-kawannya. 6. ____________ tidakbolehmeninggikansuaraapabilabercakap denganIbubapadanorng-orangtua. 7. Nicole Ann David dianugerahkanpingat yang membawagelarandatukketika____________ berusia 20 tahun.

  10. BETULKAN YANG BIASA BIASAKAN YANG BETUL SEKIAN, TERIMA KASIH

More Related