slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haparanda kommun Medborgarenkät Vår 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haparanda kommun Medborgarenkät Vår 2012

play fullscreen
1 / 51
Download Presentation

Haparanda kommun Medborgarenkät Vår 2012 - PowerPoint PPT Presentation

stu
132 Views
Download Presentation

Haparanda kommun Medborgarenkät Vår 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Haparanda kommunMedborgarenkätVår 2012

 2. Presentation • Om undersökningen • Resultat • Sammanfattning

 3. Om undersökningen • Metoden som använts är postala utskick • Urval erhölls från Haparanda kommun på samtliga mantalsskriva i kommunen. Ett slumpmässigt bruttourval gjordes på 1000 personer. Nettourval efter bortfall pga. felaktig adress, avliden etc. var 991 personer • Totalt besvarades enkäten av 449 invånare. Svarsfrekvens 46 % • Tidsperiod: Vecka 14-22, 2012. En påminnelse skickades vecka 17 till invånare som inte besvarat enkäten efter det genomfördes en telefonpåminnelse vecka 18-20. • Öppna kommentarer redovisas i sin helhet i Word • Leverantör: Markör Marknad och Kommunikation AB Sofia Boborg 070-646 62 60 Peter Linser 070-697 85 05

 4. ResultatDel ANöjd-Region-Index (NRI)

 5. ResultatFrågor

 6. ResultatPrioriteringsmatris

 7. Resultat Del BNöjd-Medborgar-Index

 8. ResultatFrågor

 9. ResultatPrioriteringsmatris

 10. ResultatDel CNöjd Inflytande Index

 11. ResultatFrågor

 12. ResultatPrioriteringsmatris

 13. Sammanfattning • En svarsfrekvens på 46 procent är godkänt i en invånarenkät. Antalet svar (449) bidrar också till resultatets tillförlitlighet. • Haparanda kommun når följande index på de olika områdena: • Nöjd-Region-Index (NRI) på 54, ett godkänt resultat. • Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är 51, ett godkänt resultat. • Nöjd-Inflytande-Index (NII) når 39, visar på att det finns god potential till förbättring. • Totalt sett är invånarna nöjda med att bo och leva i Haparanda kommun och flertalet uppger att de kan rekommendera vänner att flytta till kommunen. • Invånarna upplever ökad trygghet och ser mer positivt på arbetsmöjligheter i kommunen och flera av kommunens verksamheter får högre betyg 2012 jämfört med tidigare år, exempelvis förskolan, kultur och räddningstjänsten. De flesta invånare tycker också att kommunens information till medborgarna är bra.

 14. Sammanfattning • Områden där invånarna är mindre nöjda och som har störst påverkan på NRI är: • Kommunikationer • Bostäder • Fritidsmöjligheter • Trygghet • Områden där invånarna är mindre nöjda och som har störst påverkan på NMI är: • Stöd för utsatta personer • Äldreomsorgen • Gator och vägar, Kultur • Renhållning och sophämtning • Vatten och avlopp • Räddningstjänsten