og lnopolska olimpiada zasoby wodne polski znaczenie wykorzystanie zagro enia inwestycje ochrona n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane informacyjne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane informacyjne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Dane informacyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Ogólnopolska Olimpiada „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”. Dane informacyjne Nazwa szkoły : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. STANISŁAWA STASZICA W NOWOGARDZIE Opiekun : Jerzy Ostasz Wykonanie : Justyna Świercz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dane informacyjne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
og lnopolska olimpiada zasoby wodne polski znaczenie wykorzystanie zagro enia inwestycje ochrona
Ogólnopolska Olimpiada „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”
slide2

Dane informacyjne

Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. STANISŁAWA STASZICA W NOWOGARDZIE

Opiekun: Jerzy Ostasz

Wykonanie: Justyna Świercz

Temat olimpiady: „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”

cele prezentacji
Cele prezentacji
 • zapoznanie z tematyką ochrony wód i gospodarki wodnej
 • zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody i ochrony zbiorników wodnych
 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego
 • inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska
spis tre ci
Spis treści
 • Jakie są zasoby wodne Polski?
 • Oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie
 • Laboratorium badawcze
 • Stacja wodociągowa w Nowogardzie
slide6

Wstępne wiadomości o zasobach wodnych Polski

Polska jest krajem o „granicach hydrograficznych”. Tylko 13 % naszych zasobów wodnych formuje się poza terytorium kraju, a tylko kilka procent „eksportujemy” do państw sąsiednich. Przeciętne zasoby wód powierzchniowych Polski wynoszą ok. 62 km3, przy czym w roku bardzo suchym mogą one być mniejsze od 40 km3, a w roku bardzo mokrym – większe od 90 km3. Trudniej odnawialne zasoby wód podziemnych szacowane są w Polsce na ok. 16 km3, przy czym ok. 1,8 km3 jest już eksploatowane. Na osobę przypada w naszym kraju 1580 m3 wody na rok. Jest to wskaźnik 3 razy mniejszy od średniej europejskiej i 4,5 razy mniejszy od przeciętnej dla świata. Warto przy tym podkreślić, iż wskaźnik dostępu do wody niższy od 1500 m3/rok/osobę uważany jest powszechnie za bardzo mały i wywołuje poważne perturbacje w gospodarowaniu zasobami wodnymi.

oczyszczalnia ciek w nowogard
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NOWOGARD

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miejscowości przy ul. Zamkowej.

Oczyszczalnia w Nowogardzie została wybudowana w 1972r. i obejmowała następujące urządzenia technologiczne: ręczną komorę krat, piaskownik, komorę pomiarową, przepompownię ścieków, dwa osadniki Imhoffa, dwa złoża biologiczne, dwa osadniki wtórne, osiem poletek do osuszania osadu i mieszacz labiryntowy. Rozruch technologiczny przeprowadzono w 1974r., natomiast włączenie do eksploatacji nastąpiło w 1975r.

slide8

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NOWOGARD

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni rozpoczęto w 1993r., a do eksploatacji oddano 1996r. W zmodernizowanym układzie technologicznym wybudowano reaktor biologiczny i zastosowano drugi stopień oczyszczania biologicznego na bazie niskoobciążonego osadu czynnego. Wykonano także dwa nowe osadniki wtórne i piaskownik. Modernizacja dotyczyła również gospodarki osadowej. Zlikwidowane zostało 8 poletek osadowych a na ich miejsce zastosowano odwadnianie mechaniczne, poprzez wybudowanie zagęszczacza osadu i stacji odwadniania osadu.

technologia oczyszczania ciek w
TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ścieki surowe wpływają do budynku krat, gdzie znajduje się krata mechaniczna na której zatrzymywane są grubsze zanieczyszczenia. Skratki zatrzymane na kracie schodkowej są wstępnie odsączane i podawane mechanicznie do podnośnika hydraulicznego, gdzie następuje ściskanie skratek przez tłok, a następnie rurociągiem tłocznym podawane są do specjalnego pojemnika.

technologia oczyszczania ciek w1
TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Z budynku krat ścieki skierowane zostają grawitacyjnie do piaskownika. Przepływ ścieków zostaje wyhamowany poprzez zwiększenie przekroju kanału, co w konsekwencji powoduje sedymentację niesionego piasku na dno piaskownika. Urządzenie to zostało dodatkowo wyposażone w ruszt napowietrzający, rozmieszczony wzdłuż kanału oraz wydzieloną strefę do gromadzenia się substancji tłuszczowych.

slide11

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ścieki pozbawione piasku oraz substancji tłuszczowych dopływają grawitacyjnie do przepompowni ścieków surowych, natomiast piasek za pomocą separatora i pompy zatapialnej usuwany jest cyklicznie w ciągu doby do specjalnie podstawionego pojemnika.

slide12

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Przed budynkiem przepompowni ścieków surowych znajduje się koryto pomiarowe, gdzie mierzony jest dobowy przepływ ścieków surowych dopływających do oczyszczalni

slide13

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Z przepompowni ścieki wpływają do osadników Imhoffa (2 osadniki pracujące naprzemiennie) , gdzie mineralizowany jest osad wstępny na drodze fermentacji. Obiekty te stanowią podstawowe obiekty służące do mechanicznego oczyszczania ścieków.

slide14

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym odprowadzone zostają do reaktora biologicznego, gdzie następuje oczyszczanie ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego. W skład reaktora biologicznego wchodzą: komora beztlenowa (defosfatacji), komora niedotleniona (denitryfikacji) i dwie komory tlenowe (nitryfikacji).

W komorze beztlenowej odbywa się mieszanie ścieków z osadem czynnym, który jest recyrkulowany  z osadników wtórnych dzięki zastosowanej przepompowni recyrkulacyjnej.

slide15

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Z komory beztlenowej ścieki przepływają samoczynnie do komory niedotlenionej, gdzie w dalszym ciągu ściek mieszany jest z recyrkulowany osadem czynnym.

slide16

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Następnie całość przepływa przez szczelinę w dnie reaktora do komory tlenowej, w której następuje wstępne napowietrzanie za pomocą zamontowanego systemu napowietrzającego, który składa się z węży perforowanych zamontowanych na ścianach oraz dnie komory. Proces równorzędny zachodzi w drugiej komorze tlenowej.

slide17

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Oczyszczone ścieki wraz z osadem czynnym, korytem przelewowym przepływają do osadników wtórnych.

slide18

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ściek pozbawiony osadu przelewa się przez przelewy pilaste do kanałów zbiorczych, usytuowanych na zewnątrz zbiorników

i dalej do kanału odpływowego.

Osad opada na dno zbiorników czyli do lejów osadowych, skąd za pomocą rurociągów przepływa do przepompowni osadu recyrkulo- wanego lub do przepompowni ścieków surowych.

slide19

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Powstały osad nadmierny w reaktorze biologicznym (częściowo zmineralizowany), zagęszczany jest w zagęszczaczu, gdzie doprowadzany

jest grawitacyjnie.

slide20

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

 • Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu
  • Drugi poziom
   • Trzeci poziom
    • Czwarty poziom
     • Piąty poziom

Przefermentowany osad wstępny z osadników Imhoffa oraz zagęszczony osad nadmierny odwadniany jest na prasie.

korzy ci z oczyszczalni ciek w
Korzyści z oczyszczalni ścieków
 • poprawa stanu wód gruntowych i powierzchniowych
 • podniesienie komfortu życia
 • wzrost atrakcyjności terenu
laboratorium
LABORATORIUM

Laboratorium znajdujące się przy ul. Bohaterów Warszawy 34 od dnia 27 sierpnia 2007 roku należy  do grona laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Uzyskało zatwierdzenie systemu jakości  przez Państwową Inspekcję Sanitarną i spełnia wymagania ustawowe określone w art. 12 ust.

4 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm.) 

obiekty bada laboratorium
OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM
 • Badania chemiczne ścieków, wody i wody do spożycia
 • Badania mikrobiologiczne wody i wody do spożycia
 • Badania właściwości fizycznych ścieków, wody i wody do spożycia
 • Pobieranie próbek ścieków i wody
obiekty bada laboratorium1
OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM
 • BADANIE BARWY WODY

W rozporządzeniu dotyczącym jakości wody, barwa znajduje się w grupie „wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, z dopuszczalną wartością – 15 mg Pt/dm3. Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe.

Barwa ma głównie znaczenie organoleptyczne, gdyż nieprzyjemnie korzysta się z wody, która nie jest bezbarwna. Substancje powodujące pogorszenie barwy należy prawidłowo rozpoznać, gdyż może się zdarzyć, że po procesie odżelaziania i odmanganiania woda nadal będzie nadal będzie miała brązowawe zabarwienie. 

slide25

OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM

 • BADANIE MĘTNOŚCI WODY

Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej gliny, iłów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, planktonu, mikroorganizmów – cząstek mineralnych i organicznych, zawieszonych i koloidalnych. Mętność ma znaczenie, dla jakości wody nie tylko pod względem estetycznym, ale również wiąże się z czystością mikrobiologiczną (mikroorganizmy chętnie bytują na zawiesinie). Dlatego podwyższonej mętności towarzyszą przekroczone wskaźniki mikrobiologiczne i trudności w dezynfekcji. Woda do picia nie może mieć mętności powyżej 1 NTU.

slide26

OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM

 • BADANIE STĘŻENIA MANGANU

Wody podziemne najczęściej charakteryzują się podwyższoną zawartością manganu. Zawartość manganu zmienia się od ilości śladowych do kilku mg/dm3. Mangan, jest trudny do usunięcia i bardzo szkodliwy. Najczęściej nie ma go więcej niż 1 mg Mn/dm3, jednak zdarzają się wody sponad

2 mgMn/dm3.

 • Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu
  • Drugi poziom
   • Trzeci poziom
    • Czwarty poziom
     • Piąty poziom
wykrywanie bakterii szalka z bakteri grupy coli
WYKRYWANIE BAKTERII (SZALKA Z BAKTERIĄ GRUPY COLI)

OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM

 • Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu
  • Drugi poziom
   • Trzeci poziom
    • Czwarty poziom
     • Piąty poziom

Same bakterie grupy coli w większości nie są szkodliwe dla człowieka. Ich obecność świadczy, jednak o obecności innych bakterii chorobotwórczychWedług rozporządzenia bakterie grupy coli  nie mogą być obecne w 100 ml badanej wody. Jeśli okaże się, iż w wodzie są bakterii typu coli - wody nie można pić bez przegotowania.

korzy ci z bada laboratoryjnych
Korzyści z badań laboratoryjnych
 • użytkowanie czystej i zdrowej wody
 • sprawdzenie stanu czystości środowiska
 • poprawa życia mieszkańców
technologia w zakresie uzdatniania wody
TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

UJĘCIE „WOJSKA POLSKIEGO”

Ujęcie zlokalizowane jest w zachodniej części Nowogardu, na północ od jeziora Nowogardzkiego, przy ul. Wojska Polskiego.

slide30

TECHNOLOGIA W ZAKRESIE

UZDATNIANIA WODY

Ujęcie składa się z pięciu studni głębinowych.

slide31

TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

 • Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu
  • Drugi poziom
   • Trzeci poziom
    • Czwarty poziom
     • Piąty poziom

Na ogrodzonym terenie ujęcia znajduje się oprócz studni stacja uzdatniania wody.

slide32

TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

Woda surowa z 9 studni głębinowych pracujących zespołowo (5 ujęcie Wojska Polskiego i 4Warnkowo) jest tłoczona pompami głębinowymi do stacji wodociągowej. Pracą studni steruje komputer, który w odpowiedni sposób dobiera pompy tak, aby studnie były eksploatowane jednakowo.

slide33

TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

Do wody surowej dodawana jest, za pomocą inżektora woda silnie napowietrzona. Po napowietrzeniu woda surowa wpływa do zbiornika kontaktowego, gdzie następuje reakcja utlenienia związków żelaza i manganu.

slide34

TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

Gdy zbiornik jest pełny czujnik poziomu maksymalnego wyłącza pompy głębinowe, a ubytek wody poniżej poziomu minimalnego załącza pompy.

slide35

TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

Zamontowane pompy do drugiego stopnia pompowania pobierają wodę ze zbiornika kontaktowego i tłoczą ją do pracujących równolegle filtrów ciśnieniowych. Filtry te służą nie tylko do fizycznego zatrzymywania zawiesin powstałych podczas utleniania zanieczyszczeń wody surowej. Również procesy powierzchniowe między wypełnieniem filtrów, a nadal rozpuszczonymi zanieczyszczeniami powodują ich osadzanie  na filtrze.

slide36

TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

Woda uzdatniona wpływa do jednego z dwóch zbiorników magazynujących usytuowanych obok stacji wodociągowej. W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość dezynfekowania wody podchlorynem sodu (NaOCl), przez uruchomienie dozownika, który tłoczy czynnik do rurociągu zbiorczego – po filtrach ciśnieniowych, a przed zbiornikami magazynowymi. Woda uzdatniona tłoczona jest do sieci wodociągowej oraz w kierunku inżektora za pomocą zestawu hydroforowego (pomp sieciowych).

slide37

TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

 • Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu
  • Drugi poziom
   • Trzeci poziom
    • Czwarty poziom
     • Piąty poziom

W celu utrzymania właściwej jakości wody i wydajności stacji wodociągowej, prowadzone są okresowe płukania filtrów. Raz na dobę płukane są dwa zestawy filtrów ciśnieniowych. Płukanie sterowane jest komputerowo i odbywa się w nocy w godzinach 100 - 200. Wody popłuczne odprowadzane są do odstojników wód popłucznych, a następnie do kanalizacji miejskiej.

korzy ci ze stacji wodoci gowej
Korzyści ze stacji wodociągowej
 • zaopatrywanie ludzi w wodę
 • ograniczenie zużycia środków chemicznych
 • ochrona urządzeń grzewczych i instalacji
podsumowanie
Podsumowanie

Z powyższej prezentacji można utwierdzić się w przekonaniu, że miejsca związane z gospodarką wodną są niezbędne do normalnego funkcjonowania społeczeństwa w czystym środowisku. Gdybyśmy ich nie posiadali, to wszystkie zanieczyszczenia trafiałyby do gleby, a następnie do wód gruntowych i ciągle występowałoby realne zagrożenie degradacji wód pitnych oraz innych akwenów wodnych takimi zanieczyszczeniami jak np. bakterie E. Coli. Posiadając np. oczyszczalnie ścieków nie tylko pozbywamy się problemu zagospodarowania odpadów, ale również otrzymujemy czystą wodę ( nie nadającą się do spożycia przez ludzi) , która trafia do wód gruntowych, ale także w przypadku niektórych oczyszczalni „resztki” z procesu oczyszczania są wykorzystywane przez rolników jako nawóz. Tym samym dbamy o otaczające nas środowisko.

bibliografia
Bibliografia
 • http://hydro.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=zasoby-wodne
 • http://www.puwis.pl/technologia
 • http://www.wodawdomu.pl/badanie-wody/opis-badanych-parametrow
 • http://katowice.naszemiasto.pl/serwisy/twoja_woda/twoja_woda_30_wrzesnia_2008r/230549,korzysci-z-odprowadzania-sciekow-do-sieci,id,t.html
 • http://epuro.pl/artykuly/dlaczego-uzdatniac-wode
zako czenie
Zakończenie

Dziękuję za uwagę