1 / 12

TARTOM ÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA

TARTOM ÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA. mgr.iur. Deli Andor 2011. o któber 29., Szabadka. TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA VISZONYA. MÁR LASSAN TÍZ ÉVES SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉS PÁLYÁZATI RENDSZEREN KERESZTÜL

Download Presentation

TARTOM ÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA mgr.iur. Deli Andor 2011. október 29., Szabadka

 2. TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA VISZONYA MÁR LASSAN TÍZ ÉVES SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉS PÁLYÁZATI RENDSZEREN KERESZTÜL 2006- ÓTA A MAGYAR NEMZETI TANÁCS AKTÍV SZEREPE A MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSÁBAN A MAI ELŐADÁS CÉLJA: A PÁLYÁZATI RENDSZER BEMUTATÁSA

 3. A PÁLYÁZAT • Nemzeti közösségek szervezetei részére meghirdetett pályázatnál az alábbi rendeltetésekre lehet pályázni: • rendes tevékenység (működési költségek); • felszerelés beszerzése és beruházások; • projektek és rendezvények szervezése, • A pályázatra civil szervezetek és művelődési egyesületek jelentkeznek. • A pályázati összegek elosztása a kisebbségek között előre meghatározott arányban történik.

 4. ELBÍRÁLÁSI KRITÉRIUMOK Elbírálás során az alábbi kritériumok szerint történik a pályázatok értékelése: • a kultúra, tudomány és művészet fejlesztése feltételeinek megteremtésére; • a népi alkotótevékenység ápolására és ösztönzésére; • a tolerancia szellemének fejlesztését célzó multikulturális jellegű programokra és projektekre; • a kiemelt jelentőségű kulturális javak bemutatására; • a nyelv, népszokások és régi mesterségek megőrzésére és ápolására; • a folklórhagyomány védelmére és bemutatására; • az irodalmi, drámai, színpadi, zenei és képzőművészeti alkotótevékenységre, megemlékezésekre, fesztiválokra, jubileumi ünnepségekre, művésztelepekre, táborokra; • az amatőrtevékenység ápolására és előmozdítására, együttesek vendégszereplésére; • tudományos kutatásokra; • az anyaországokkal való együttműködésre és a nemzetközi együttműködés egyéb formáira és • a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére irányuló egyéb programokra és projektekre. Az MNT szerepe a magyar pályázatok elbírálásának folyamatában

 5. MAGYAR SZERVEZETEK ÁLTAL ELNYERT ÖSSZEGEK ÁTTEKINTÉSE • 2006 – 6.790.000,00 dinár • 2007 - 9.700.000,00 dinár • 2008 – 20.220.000,00 dinár

 6. 2009. • I. Pályázat az első negyedév pénzelésére: 168 szervezet pályázott összesen 294 pályázattal, ebből 100 szervezet 125 pályázata nyert 6.000.000,00 dinárt • II. Pályázat: 205 szervezet jelentkezett 433 pályázattal, ebből 130 szervezet nyert 181 pályázattal 17.510.000,00 dinárt • Összesen: 23.510.000,00 dinárt nyertek magyar szervezetek

 7. 2010. és 2011. • 2010-ben 248 szervezet 492 pályázatot adott át, ebből 168 szervezet nyert 240 pályázattal összesen: 14.820.000,00 dinárt • 2011-ben 248 szervezet jelentkezett 548 pályázattal, ebből 112 szervezet nyert 135 pályázattal összesen: 14.820.000,00 dinárt • 2010. és 2011. évbenegymásikpályázat is kilettírva, mégpedig a nemzetekközöttitoleranciamegőrzéséreésápolásárairányulóprojektumokfinanszírozására. Szintén civil szervezetek (köztükmagyarok) is pályázhatnak a projektekkel.

 8. ÖSSZEGZÉS • Tartományi költségvetésből magyar civil szervezetek 2006. és 2011. között összesen: 89.860.000,00 dinárt nyertek pályázatok útján

 9. LEGTÖBBET FELTETT KÉRDÉS MIKOR LESZ KIFIZETÉS? • A pályázatlebonyolításasoránproblémákatrendszerintazátutalásütemezéseszokottokozni, mivelazutolsónegyedévbentörténik a pályázatonelnyertösszegekmajdnemfelének a kiutalása. • Eznincsösszhangban a szervezetekterveivel - igényeiveléskésőbbazelszámolásnál is gondotokozhat.

 10. ÚJDONSÁGOK • 2011-ben elektronikuspályáztatásirendszertvezettünk be és a Titkárságpályázataiezenbelülletteklebonyolítva. • A rendszer a tartományiszervekpályázatainaknyilvántartásáraéskövetésérelettlétrehozva -támogatjaazegészpályázásifolyamatkövetését, kezdve a pályázatkiírásátólegészenazelszámolásokátadásáig

 11. ÚJDONSÁGOK • Regisztráltfelhasználókrészéreazalábbilehetőségeketbiztosítja a rendszer: • Elektronikusútontörténőpályázás (elektronikusaláírássalrendelkezőkrészére) • Kommunikációazügyintézővel, azeKonkursiportálonkeresztül • Értesítés a pályázatstátusánakváltozásáról • A benyújtottpályázatokáttekintése, pályázatstátusánakváltoztatása, pályázatikérelmekrőlinformációk • Nemregisztráltfelhasználókrészérelehetőségetbiztosit: • A pályázatidokumentációletöltésére • A pályázatstátusánakváltozásáról e-mailbentörténőértesítés • Információ a pályázatieredményekről • A regisztráláshoz a honlapunkrólletölthetőűrlapotkellkitölteniéselküldenicímünkre.

 12. KÖSZÖNÖM! WWW.OUNZ.VOJVODINA.GOV.RS

More Related