uchylenie po rednie rozporz dze n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uchylenie pośrednie rozporządzeń

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Uchylenie pośrednie rozporządzeń - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Uchylenie pośrednie rozporządzeń. Aneta Korepta – Główny Specjalista do Spraw Legislacji Grzegorz Dzierżanowski – Starszy Specjalista Departament Prawny, Ministerstwo Finansów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uchylenie pośrednie rozporządzeń' - steven-bowman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uchylenie po rednie rozporz dze
Uchylenie pośrednie rozporządzeń

Aneta Korepta – Główny Specjalista do Spraw Legislacji

Grzegorz Dzierżanowski – Starszy Specjalista

Departament Prawny, Ministerstwo Finansów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

obowi zywanie rozporz dzenia w sytuacji po redniej zmiany przepisu upowa niaj cego do jego wydania

Obowiązywanie rozporządzenia w sytuacji „pośredniej” zmiany przepisu upoważniającego do jego wydania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

art 92 konstytucji rp
Art. 92 Konstytucji RP

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazanew Konstytucji, na podstawieszczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Upoważnienie powinno określać:

1) organ właściwy do wydania rozporządzenia;

2) zakres spraw przekazanych do uregulowania;

3) wytyczne dotyczące treści aktu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide4

ZASADYTECHNIKI PRAWODAWCZEJ

 • § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), „ZTP”, stanowi że jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że:
  • zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo
  • zakres spraw przekazanych do uregulowania lub
  • wytyczne dotyczące treści tego aktu

- przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide5
Teza 1

Akt wykonawczy traci moc obowiązującąz uwagi na fakt, że nie wykonuje on ustawy w zakresie wskazanym przez znowelizowaną ustawę.

Ustawodawca może wyjątkowo — o ile zmiana nie powoduje niezgodności przepisów rozporządzenia z nową albo znowelizowaną ustawą — zachować czasowo w mocy dotychczasowe rozporządzenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide6
Teza 2

Akt wykonawczy traci moc obowiązującą w takim zakresie w jakim:

stał się sprzeczny z przepisem upoważniającym albo

nie wykonuje upoważnienia ustawowego w zakresie wskazanym przez znowelizowaną ustawę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

doktryna
DOKTRYNA
 • I. Komentarz do zasad techniki prawodawczej - S. Wronkowska, M. Zieliński Wydawnictwo Sejmowe, str. 88-89):
  • Zasadą prawidłowej legislacji powinno być formułowanie przepisu upoważniającego do wydawania rozporządzenia, w taki sposób, aby był sformułowany bez odesłań do przepisów tej samej lub innej ustawy. Jeżeli bowiem odsyła się do przepisów, które określają zakres spraw przekazywanych do unormowania lub wytyczne dotyczące treści aktu, to każda zmiana albo uchylenie przepisu, do którego odsyła przepis upoważniający powoduje, że traci moc akt wykonawczy wydany na podstawie tak skonstruowanego upoważnienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide8

DOKTRYNA

 • I. Komentarz cd.:
  • w przepisie § 32 ust. 2 ZTP jest mowa o zmianie treści przepisu upoważniającego, a nie o zmianie jego brzmienia. Zmiana brzmienia przepisu upoważniającego nie wywołująca zmiany w jego treści, nie ma wpływu na moc obowiązującą aktów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego przepisu.
slide9

DOKTRYNA

 • II. Komentarz do zasad techniki prawodawczej – G. Wierczyński, „Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz”, Oficyna, 2010:
  • dla oceny skutków zmiany przepisu upoważniającego konieczne jest wyraźne odróżnienie przepisu od normy, którą on wyraża. Sama zmiana brzmienia przepisu upoważniającego nie będąca zmianą normy wyrażonej w tym przepisie nie ma wpływu na obowiązywanie aktów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego przepisu.
slide10

DOKTRYNA

 • II.Komentarz cd.:
 • zmiana zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytycznych dotyczących treści tego aktu jest zmianą materialnej treści normy upoważniającej.
 • ocena skutków zmiany musi być dokonywana poprzez zestawienie merytorycznej treści dotychczasowego aktu wykonawczego z nową treścią przepisu upoważniającego.
slide11

DOKTRYNA

 • II.Komentarz cd.:
 • z dniem wejścia w życie zmiany zmieniającej przepisu upoważniającego dotychczasowy akt wykonawczy traci moc obowiązującą w takim zakresie, w jakim stał się sprzeczny ze znowelizowanym przepisem upoważniającym.
 • sama zmiana normy upoważniającej, wyrażonej w przepisie upoważniającym nie prowadzi do utraty mocy przez dotychczasowy akt wykonawczy, jeśli nie stał on się sprzeczny z przepisem upoważniającym w znowelizowanym brzmieniu.
dobre praktyki legislacyjne
DOBRE PRAKTYKI LEGISLACYJNE

Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia następuje nie tylko w sytuacji nowelizacji przepisu upoważniającego do jego wydania, która powoduje zmianę zakresu spraw przekazanych do uregulowania tym aktem wykonawczym lub wytycznych dotyczących jego treści, lecz także w sytuacji, w której zmiana tego zakresu lub wytycznych następuje „pośrednio”, w szczególności na skutek zmiany przepisów merytorycznych ustawy, do których odsyła przepis upoważniający.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wnioski
WNIOSKI
 • Formułowanie w pierwszej kolejności przepisu upoważniającego w taki sposób, aby był sformułowany bez odesłań do przepisów tej samej lub innej ustawy.
 • Reguła walidacyjna wynikająca z § 32 ust. 2 ZTP nie ma charakteru normatywnego, a jest jedynie logiczną konsekwencją, m.in. art. 92 Konstytucji RP.
 • Ocena obowiązywania aktu wykonawczego w świetle brzmienia § 32 ust. 2 ZTP powinna być zawsze dokonywana a casu ad casum.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

przyk ady zapraszamy do dyskusji
PRZYKŁADY ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uchylenie po rednie rozporz dze1
Uchylenie pośrednie rozporządzeń

Za uwagę dziękuje:

Aneta Korepta – Główny Specjalista do Spraw Legislacji

Grzegorz Dzierżanowski – Starszy Specjalista

Departament Prawny

Ministerstwo Finansów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego