html5-img
1 / 19

Krwotok podpajęczynówkowy

Krwotok podpajęczynówkowy. Dorota Kozera. Definicja. Krwotok podpajęczynówkowy - bezpośrednie wynaczynienie krwi do przestrzeni podpajęczynówkowej. Czynniki ryzyka. płeć żeńska nadciśnienie tętnicze zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, nieprawidłowe stosowanie leków)

hedya
Download Presentation

Krwotok podpajęczynówkowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Krwotok podpajęczynówkowy Dorota Kozera

 2. Definicja • Krwotok podpajęczynówkowy - bezpośrednie wynaczynienie krwi do przestrzeni podpajęczynówkowej.

 3. Czynniki ryzyka • płeć żeńska • nadciśnienie tętnicze • zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, nieprawidłowe stosowanie leków) • angiopatia amyloidowa • tętniaki (najczęściej workowate) • urazy • malformacje naczyniowe • kokaina, amfetamina • nowotwór pierwotny lub przerzutowy • nieokreślone

 4. Najczęstsza przyczyna: • 70% - pęknięcie TĘTNIAKA!!! • Lokalizacja w obrębie koła tętniczego Willisa (najczęściej przedni krąg unaczynienia) lub w jego odgałęzieniach. • Tętniak jest poszerzonym światłem tętnicy, powstaje w miejscach, gdzie ściana naczynia jest niepełnowartościowa, ma tendencję do powiększania się.

 5. Objawy • nagły ból głowy o dużym nasileniu • utrata przytomności • nudności i wymioty • ból krzyża lub kończyny dolnej • światłowstręt • ogniskowe objawy neurologiczne tj. zaburzenia mowy, osłabienie kończyny

 6. Badanie przedmiotowe • Objawy oponowe (sztywność karku !) • Zaburzenia świadomości • Badanie dna oka: obrzęk tarczy n. II, krwotok do ciała szklistego. • Skala Hunta-Hessa

 7. Powikłania • Powtórne krwawienie (ryzyko większe w ciągu doby od pęknięcia tętniaka) • Skurcz naczyniowy  opóźnione niedokrwienie mózgu (największe nasilenie 1-2 tydz.) • Wodogłowie • Napady padaczkowe • Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej • Zaburzenia krążenia (zawał, zaburzenia rytmu) i obrzęk płuc pochodzenia neurogennego, krwotok z żołądka

 8. Typowy przebieg pęknięcia tętniaka

 9. Diagnostyka • tomografia komputerowa (CT), szczególnie w początkowym okresie • rezonans magnetyczny (MR) wykonywany przede wszystkim po około tygodniu od udaru • istotne znaczenie mają: nakłucie lędźwiowe, angiografia, angio-CT, angio-MR, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska

 10. CT…

 11. CT…

 12. Leczenie • Zapobieganie ponownemu krwawieniu: - Leki p/bólowe (prep. kodeiny) - Leczenie p/krwotoczne (kwas traneksamowy, aminokapronowy)

 13. Leczenie chirurgiczne • Klipsowanie • Wrapping (owinięcie tętniaka specjalną gazą) • Trapping (wyłączenie tętniaka z krwioobiegu) • Podwiązanie tętnicy szyjnej wspólnej • Embolizacja sprężynkami • Wycięcie malformacji tętniczo-żylnych

 14. Tętniak- leczenie

 15. Leczenie • Leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina) • Blokery kanału wapniowego zmniejszające skurcz naczyń (np. nimodypina, nikardypina) • Leki: p/kaszlowe, leczenie zaparć

 16. Gdy skurcz naczyń… • Podać dużą objętość płynów • Podać r-r koloidowe tj. białek osoczowych, dekstranu • Wywołanie nadciśnienia układowego • Nimodypina

 17. Rokowanie • Śmiertelność operacyjna  5-20% • Śmiertelność w przypadkach nie operowanych  5-40%

 18. Skala Hunta - Hessa (rok 1968) Stopień 0: Tętniak niepękniętyStopień I: Bezobjawowy lub niewielki ból głowy i dyskretne objawy oponoweStopień Ia: Bez ostrego zespołu oponowego, deficyt neurologiczny jako wynik odległego krwawienia Stopień II: Średni i ciężki ból głowy, objawy oponowe, lub uszkodzenie nerwów czaszkowychStopień III: Somnolencja, objawy ogniskoweStopień IV: Stupor, niedowład stronny, zaburzenia wegetatywneStopień V: Śpiączka, sztywność odmóżdzeniowa, stan terminalny

 19. Literatura: • A. J. Moore, D. W. Newell: Neurosurgery Principles and Practice. • K. W. Lindsay, I. Bone: Neurology and Neurosurgery Illustrated. • Lewis P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: Neurologia Merritta. • A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom2.

More Related