Central Tillsyn - Arbetet mot det illegala spelet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Central Tillsyn - Arbetet mot det illegala spelet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Central Tillsyn - Arbetet mot det illegala spelet

play fullscreen
1 / 25
Central Tillsyn - Arbetet mot det illegala spelet
195 Views
Download Presentation
step
Download Presentation

Central Tillsyn - Arbetet mot det illegala spelet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Central Tillsyn - Arbetet mot det illegala spelet

 2. Central Tillsyn - En del av Lotteriinspektionens verksamhet • Lotteriinspektionen ska se till att allt anordnande av lotterier och spel i Sverige sker i överensstämmelse med gällande regelverk • Ansvara för den centrala tillsynen över spel- och lotterimarknaden i Sverige • Kontroll av illegalt spel med mål att bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet

 3. Inga befogenheter • Lotteriinspektionen har dock varken befogenheter eller möjligheter att på egen hand närmare utreda brott • Samverkan på området illegalt spel är viktigt för att kunna minska utbudet av illegalt spel

 4. Regleringen • Lotterilagen (1994:1000) • Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen) • BrB 16:14 – dobbleri

 5. Lotterilagen • Tillämpningsområde: Lotterier som anordnas för allmänheten eller i förvärvssyfte (1 § lotterilagen) • Förbudslagstiftning: Det krävs tillstånd att anordna lotterier om inte annat framgår av lagen (9 § lotterilagen)

 6. Lotteri i lagens mening (3 § lotterilagen) • Lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av övriga deltagare kan få. • Exempel på lotteri är lottning, gissning, vadhållning (inte vadhållning på hästar), marknads- och tivolinöjen, bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och kedjebrevsspel.

 7. Automatspel i lotterilagens mening (6 § lotterilagen) • Spel på alla typer av mekaniska eller elektroniska spelautomater • I lagen definieras tre typer av spelautomater: • Varuspelsautomat • Penningautomat • Värdeautomat

 8. Lag om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen) Tillämpningsområde (1 §): Spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av frispel på automaten - om spelet anordnas för allmänheten eller i förvärvssyfte.Kallas i dagligt tal för ”förströelsespel”

 9. Dobbleri - BrB 16:14 (1962:700) • Olovligt anordnande av spel för allmänheten • Utgången beror helt eller till väsentlig del på slumpen • Verksamheten är äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren betydande ekonomisk vinning • Även den som tillåter sådan verksamhet i lägenhet eller utrymme som han upplåtit åt allmänheten, kan dömas för dobbleri

 10. Central tillsyn– metod • Team CT • 25 kontrollanter och kontrollantsamordnare • Utbildning och information • Samverkan med myndigheter och kommuner • Fortlöpande åtgärder mot illegal verksamhet på spel- och lotteriområdet (polisanmälningar och vitesförelägganden)

 11. Olika typer av ärenden: • Spelautomater • Främjanden • Pokerspel och annat kortspel • Kedjebrevsspel/Pyramidspel • Lotterier ”live” och på webben, ex. Facebook • Automatspel och varuspel utan tillstånd • Prioriteras efter social och ekonomisk skadeverkan på enskild person och samhälle

 12. Handläggningsrutin – illegala spelautomater • Tips inkommer • Kontroll av spelplatsen • Skrivelse till spelplats • Information till andra myndigheter • Ny kontroll av spelplats • Polisanmälan • Ev. bistå med hjälp för polis och åklagare

 13. Handläggningsrutin – främjande • Förvaltningsrättsligt • Tips inkommer/marknadsföring påträffas • Kontroll • Övervägande om vitesföreläggande • Ny kontroll • Vitesföreläggande

 14. Tematillsyn • Olika fokus och urval varje år • Spelautomater – geografisk tillsyn • Spel på fartyg i internationell trafik runt Sveriges gränser • Utvalda pokerklubbar • Varuspel på lekland och fasta nöjesfält • Spelautomaters förekomst på platser som tidigare haft tillstånd för VEGAS

 15. Illegala spelautomater ”Vad spelar det för roll att det står några enstaka spelautomater på kvarterets pizzeria? - De är ju endast till för förströelse och är helt harmlösa!”

 16. IVT IN SWEDEN AB

 17. SMT IT AB

 18. JENSIgame SE

 19. Hur mycket omsätter illegalt spel? Exempel på avräkningsnota Uppkopplade spelautomater

 20. Vanliga invändningar: • ”Det är ingen spelautomat, det är en IT-terminal. Användaren styr själv användandet av datorn” • ”Terminalen är uppkopplad mot en server i utlandet. Lotteriet anordnas därför inte i Sverige” • ”All ekonomisk hantering (utöver vinstutbetalning) sker utomlands” • ”Rättsläget är oklart”

 21. Lotteriinspektionens synsätt • Det är Lotteriinspektionens uppfattning att ”surfterminaler” eller ”IT-terminaler” som är beskaffade som elektroniska spelautomater utgör ett automatspel enligt lotterilagen • Det förhållandet att man förutom att spela automatspel på dem kan surfa på internet på dem, fråntar dem inte karaktären av automatspel om de är anpassade, utformade eller på annat sätt iordningställda för spel • Det förhållande att den som upplåter platsen för terminalen betalar ut eventuella vinster till spelare medför att lotterilagens bestämmelser om anordnande blir tillämpliga

 22. Högsta domstolen har avgjort Högsta domstolen har i två domar, B 2350-10 och B 5881-09 slagit fast att spelmaskiner där man spelar om pengar och som är kopplade till servrar placerade utanför Sveriges gränser utgör ett automatspel enligt lotterilagen.

 23. ”Jag betalar skatt” • Vem kontrollerar omsättningen på spelautomaterna? • Narkotika • Vapen • Människohandel

 24. Kontaktuppgifter Josefin Jansson Telefon: 0152-650 184 E-post: josefin.jansson@lotteriinspektionen.se Marcus Aronsson Telefon: 0152-650 162 E-post: marcus.aronsson@lotteriinspektionen.se Ida Skoog Telefon: 0152-650 157 E-post: ida.skoog@lotteriinspektionen.se