k o n f e r e n c j a n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
K O N F E R E N C J A

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

K O N F E R E N C J A - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Projekt „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja Nowy egzamin zawodowy – organizacja i przeprowadzenie części pisemnej i praktycznej Omówienie zagadnień regionalnych Dyskusja. K O N F E R E N C J A. 8 - 17 października 2012r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'K O N F E R E N C J A' - star


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k o n f e r e n c j a

Projekt „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

Nowy egzamin zawodowy – organizacja i przeprowadzenie części pisemnej i praktycznej

Omówienie zagadnień regionalnych

Dyskusja

K O N F E R E N C J A

8 - 17 października 2012r

slide2

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych.

Tom Lambert

2

2

slide4

Obszary zmian

 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.
 • Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.
 • System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

4

4

slide5

Zmiany w prawie oświatowym

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

5

5

slide6

Zmiany w prawie oświatowym

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6

6

slide7

Zmiany w prawie oświatowym

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

7

7

zmiany w klasyfikacji zawod w szkolnictwa zawodowego
Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmiany:

 • skreślenie zawodów z listy zawodów
 • wprowadzenie nowych zawodów
 • podział niektórych zawodów
 • połączenie kilku zawodów w jeden
 • zmiana nazw zawodów

8

slide9

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody (częściowo powstałe w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów już istniejących lub zawodów wykreślonych). Są to następujące zawody:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego i kucharz (nauczany na poziomie technikum);
 • Technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego;
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów monter instalacji i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały z połączenia zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych;
 • Technik budowy fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych;

9

9

slide10

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

 • Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej – powstały na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na bazie zawodu asystent operatora dźwięku;
 • Technik sterylizacji medycznej;
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej – powstały na bazie zawodu technik elektroniki medycznej;
 • Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu technik poligraf;
 • Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu technik poligraf;
 • Wiertacz – powstały na bazie zawodu wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych;
 • Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu murarz;
 • Wędliniarz – powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz.

10

10

slide11

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględnia także uzasadnione wnioski właściwych ministrów dotyczące wykreślenia z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów, w których kształcenie w ramach systemu oświaty uznano za nieprzydatne (np. z uwagi na realizowanie kształcenia na odpowiednim kierunku studiów w ramach szkolnictwa wyższego), bądź które stanowiły podstawę do wprowadzenia do klasyfikacji nowych (wyżej wymienionych) zawodów.

W związku z tym, z projektu klasyfikacji wykreślono następujące zawody:

1) Technik geofizyk;

2) Technik hydrolog;

3) Technik meteorolog;

4) Technik elektroniki medycznej;

5) Technik poligraf;

6) Technik urządzeń audiowizualnych;

7) Technik dźwięku;

8) Monter instalacji gazowych;

9) Technik informacji naukowej;

10) Technik żywienia i gospodarstwa domowego;

11

11

slide12

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

 • Technik organizacji usług gastronomicznych;
 • Kucharz małej gastronomii;
 • Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych;
 • Technik instrumentów muzycznych;
 • Asystent operatora dźwięku;
 • Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Murarz;
 • Renowator zabytków architektury;
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • Monter sieci komunalnych;
 • Posadzkarz;
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Malarz-tapeciarz;
 • Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim;
 • Monter instrumentów muzycznych;
 • Rzeźnik-wędliniarz;
 • Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych;
 • Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego.

12

12

slide13

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie

Zawód elektryk

KWALIFIKACJA 2

KWALIFIKACJA1

E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

13

13

slide14

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

ELEKTRYK

 • KWALIFIKACJA E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • KWALIFIKACJA:E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż instalacji elektrycznych
 • Konserwacja instalacji elektrycznych

14

14

slide15

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

… obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, (…) uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnychoraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego;

15

15

slide16

Oczekiwane efekty kształcenia, ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach a wymagania egzaminacyjne

Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Uczeń:

 • rozpoznaje podzespoły oraz maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie oznaczeń na nich stosowanych, symboli graficznych, parametrów katalogowych i wyglądu;
 • określa funkcje podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • rozpoznaje na podstawie wyglądu narzędzia monterskie
 • dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje montaż elektryczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

16

16

slide17

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie

Test pisemny - zadania zamknięte - zdający wskazuje prawidłową odpowiedź spośród 4 zaproponowanych

Test praktyczny – ocenie podlegać będzie:

 • jakość rezultatu końcowego,
 • jakość rezultatu pośredniego,
 • przebieg wykonania zadania

17

17

slide18

DYPLOM W ZAWODZIE

kształconym

w zasadniczej szkole zawodowej

kształconym

w technikum,szkole policealnej

wykształcenie ogólne zasadnicze zawodowe

wykształcenie ogólne średnie

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

18

slide19

PROJEKT „MODERNIZACJA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zawodowych

Beneficjentem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okres realizacji 2010 – 2013, przedłużony do 2014 r.

slide20

Stworzenie zaplecza merytorycznego

Stworzenie zaplecza technicznego

Stworzenie zaplecza informatycznego

Pilotaże

Struktura działań w projekcie

20

20

slide21

Stworzenie zaplecza merytorycznego

 • Opracowanie koncepcji nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 • Opracowanie metodologii tworzenia zadań potwierdzających kwalifikacje, wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

21

21

slide22

Stworzenie zaplecza merytorycznego

 • Przeprowadzenie szkoleń autorów zadań
 • na przełomie roku 2011-2012 przeszkolono 720 autorów zadań egzaminacyjnych.
 • w roku 2011 i 2012 zorganizowano seminaria dla autorów, recenzentów i liderów, w których wzięło udział ok. 400 osób.

22

22

slide23

Stworzenie zaplecza merytorycznego

 • Opracowanie zestawów zadań egzaminacyjnych
 • Zestaw zadań składa się z:
   • 40 zadań do części pisemnej egzaminu (test pisemny),
   • jednego zadania praktycznego (test praktyczny).
 • Opracowanych będzie 2760 zestawów zadań(średnio ok. 11 zestawów na każdą z 252 kwalifikacji).

23

23

slide24

Stworzenie zaplecza merytorycznego

 • Opracowanie materiałów do informatorów o egzaminie zawodowym

Informator, w wersji elektronicznej, zawiera informacje:

 • o strukturze egzaminu zawodowego,
 • o wymaganiach dotyczących przystępowania do egzaminu,
 • o wymaganiach egzaminacyjnych,
 • o postępowaniu po egzaminie.

Powyższe informacje odbiorca znajdzie poprzez wybór:

 • symbolu i nazwy zawodu,
 • oznaczenia i nazwy kwalifikacji.

24

24

slide25

Stworzenie zaplecza technicznego

 • Opracowanie programów: szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów i szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów.
 • Przeprowadzenie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów.
 • Przygotowano 96 trenerów do prowadzenia szkoleń.
 • Dokonano naboru egzaminatorów na szkolenie uzupełniające - zgłosiło się 13746 osób.

25

25

slide27

Stworzenie zaplecza technicznego

Szkolenia uzupełniające egzaminatorów:

 • dotyczyć będą oceniania kryterialnego wykonania zadania praktycznego;
 • realizowane będą przez KOWEZiU;
 • zaplanowano 576 grup;
 • grupy 24-osobowe, dwóch prowadzących;
 • czas trwania szkolenia – 16 godzin, w tym:
  • 8 godzin – praca własna z przesłanymi materiałami,
  • 8 godzin – szkolenie stacjonarne.

27

27

slide29

Stworzenie zaplecza technicznego

 • Zewidencjonowanie funkcjonujących ośrodków egzaminacyjnych (prace prowadzone w 2010 r.)
 • Opracowanie standardów wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych dla wszystkich zawodów/kwalifikacji ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

29

29

slide30

30

30

slide31

31

31

slide32

Stworzenie zaplecza informatycznego

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego łączącego CKE, komisje okręgowe i instytucje tworzące sieć ośrodków egzaminacyjnych i zapewniającego kompleksową obsługę egzaminów zawodowych.

32

32

slide33

Stworzenie zaplecza informatycznego

Opracowanie koncepcji i pilotażowe przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej

33

33

slide35

Dziękujemy za uwagę

Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna

ul. Lewartowskiego 600-190 Warszawatel. (022) 53 66 531 fax (022) 53 66 546e-mail: sekretariat@cke-efs.pl

35

35

slide37

Założenia do zmian w egzaminie zawodowym

 • możliwość oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację;
 • potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje – warunek odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego;
 • wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum;
 • opracowanie koncepcji i utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych;
 • umożliwienie osobom dorosłym potwierdzania kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym;
 • możliwość zdawania testu pisemnego z zastosowaniem komputera, docelowo egzamin ON-LINE;
 • klasa IV technikum – egzamin w lutym;

37

37

slide38

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Uczniowie

 • Deklaracja przystąpienia do dyrektora szkoły
 • 4 miesiące przed egzaminem

Egzamin w zakresie kwalifikacji

Egzamin eksternistyczny

Absolwenci szkół

 • deklaracja przystąpienia składana do dyrektora oke
 • 4 miesiące przed egzaminem
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • wniosek składany do dyrektora oke
 • 30 września/31 stycznia
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie

Absolwenci KKZ

 • deklaracja przystąpienia składanado dyrektora oke właściwej dla miejsca kursu
 • 4 miesiące przed egzaminem
 • zaświadczenie ukończenia kursu

38

38

slide39

Co będzie sprawdzane na egzaminie?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

39

39

slide40

Kiedy egzamin?

 • Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.
 • Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.
 • Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

40

40

slide41

Część pisemna

 • test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru
 • czas 60 min

Struktura egzaminu

Część praktyczna

 • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego
 • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym)

41

41

slide43

tradycyjna

 • wydrukowane arkusze egzaminacyjne,
 • karty odpowiedzi

dostarczane pocztą do szkoły.

z wykorzystaniem komputerów

upoważnienie

Do 2017 r.

Formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu

43

43

slide44

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Maksymalna liczba stanowisk egzaminacyjnych uzależniona jest od wydajności

Stanowiska Zarządzania Egzaminem

potwierdzonej w procedurze upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu

1

10

Stanowisko Zarządzania Egzaminem

2

9

3

8

7

4

Wirtualny Serwer Egzaminacyjny

5

6

44

44

slide45

Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu

udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego.

45

45

slide46

Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu

udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawcaposiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności:

1) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie,

2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających.

46

46

slide51

Złożenie wniosku o upoważnienie

 • Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia
 • Pomyślne przejście próby przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu

(przesłanie raportu do OKE)

Upoważnienie przez dyrektora OKE

do przeprowadzenia części pisemnej

z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Test maszyny wirtualnej na krótko przed egzaminem

Warunki otrzymania upoważnienia

51

51

slide52

Wniosek o upoważnienie do części pisemnej

 • Należy:
  • przeanalizować załącznik 1 zawierający opis minimalnych wymagań
  • zaplanować sale i sprzęt do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
  • wprowadzić dane do wniosku,
  • wydrukować wniosek i podpisać
  • przesłać do OKE

52

52

slide53

Operator systemu

Nie jest członkiem ZN część pisemną.

Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu.Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE  

Część pisemna egzaminu zawodowego

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) – dyrektor szkoły

Zespół nadzorujący część pisemną

Zespół nadzorujący część pisemną

10

1

2

9

3

8

7

4

5

6

53

53

slide54

Skład zespołu nadzorującego

 • W skład zespołu nadzorującego wchodzą:
  • w szkole lub placówce - co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce;
  • u pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców.
 • W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa sięo jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.
 • W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

54

54

slide56

Organizacja części praktycznej egzaminu

 • Za organizację i przebieg odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego).
 • KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNCP) i wyznacza przewodniczących tych zespołów.
 • W skład ZNCP wchodzą:
  • w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce,
  • u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę.
 • W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

56

56

slide57

Egzaminator na egzaminie zawodowym to osoba:

 • wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • wyznaczona przez KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora oke,
 • nie będąca nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego.

58

58

slide58

Uprawnienia egzaminatorów

Osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzyma także uprawnienia w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie

59

59

slide59

W czasie trwania części praktycznej egzaminu

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu w obecności ZNCP

Egzaminator na egzaminie zawodowym

 • obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego (o ile taki występuje), stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego.
 • ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia karty oceny zdających, stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego
 • podpisuje protokół przebiegu części praktycznej egzaminu
 • uczestniczy w przekazaniu przez PZNCP kart oceny i dokumentacji KOE i w pakowaniu ich do zwrotnych kopert.

60

60

slide60

Egzaminator ocenia:

 • jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym
 • jakość rezultatu pośredniego w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym
 • przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem:
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

61

61

slide61

Czas i miejsce oceny rezultatów końcowych?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację.

Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia karty oceny zdających.

62

62

slide62

KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO

Kwalifikacja:T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Zawód: 512001 kucharz Numer zadania: ….

Kryteria oceny

63

63

slide63

KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO

Kwalifikacja:E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

Zawód: 351203 Technik informatykNumer zadania: ….

64

64

slide65

Liczba egzaminatorów na egzaminie

 • Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej.
 • W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora.

Egzaminator

Egzaminator

66

66

slide66

Liczba egzaminatorów na egzaminie

 • Jeżelize względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej przystępuje mniej niż 6 zdających, obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator.

Egzaminator

67

67

slide67

Miejsce przystępowania do części praktycznej egzaminu

 • Uczniowie/słuchacze przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczną naukę zawodu,
 • Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczali lub u pracodawcy, u którego odbywali praktyczną naukę zawodu,
 • Absolwenci KKZ i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez dyrektora oke.

68

68

slide68

Wspólne kwalifikacje w zawodach kształconych w technikach i w zsz

Identyczny egzamin

Potrzebne takie samo wyposażenie stanowisk

Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych

69

69

slide69

Technik mechatronik

Monter mechatronik

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych

70

70

slide70

Upoważnieniedo przeprowadzenia części praktycznej egzaminu

 • udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy
 • udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności:
 • zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach
 • zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych …
 • zapewnia zdającym ze specjalnymi potrzebami przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb …
 • zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną.

71

71

slide71

Wniosek o upoważnienie do części praktycznej

 • Należy:
  • przeanalizować zapisy w PP
  • wprowadzić dane,
  • wydrukować i podpisać
  • przesłać do OKE

istotne dla kwalifikacji wyposażenie

72

72

cz praktyczn egzaminu dla uczni w i absolwent w przeprowadza
Część praktyczną egzaminu dla uczniów i absolwentów przeprowadza

szkoła we własnych pracowniach

z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół)

szkoła na wynajętych na czas egzaminu stanowiskach egzaminacyjnych (umowa)

z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół)

CKP /CKU, z którym szkoła ma podpisaną umowę o przeprowadzenie egzaminu (skierowanie uczniów do OE wyłącznie na podstawie umowy)

z wnioskiem o upoważnienie występuje placówka CKP/CKU

pracodawca, u którego uczniowie odbywali praktyczną naukę zawodu

z wnioskiem o upoważnienie występuje pracodawca

73

slide73

Złożenie wniosku o upoważnienie

 • Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia
  • sprawdzenie wyposażenia
  • porównanie ze szczegółowym wykazem

Upoważnienie przez dyrektora OKE

do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu

Uwarunkowania do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu

74

74

slide74

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne są:

 • zasoby ludzkie:
  • zespoły nadzorujące,
  • egzaminatorzy,
  • asystenci techniczni/operatorzy systemu;
 • zasoby materialne:
  • wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych;
  • dostępność wyposażenia w trakcie egzaminu;
 • czas:
  • czas na przygotowanie się do egzaminów;
  • czas na przeprowadzenie egzaminów.

75

75

pierwsze dzia ania przed nowym egzaminem
Pierwsze działania przed nowym egzaminem

Celem informacji

nie jest uzyskanie wiedzy na dany temat,

lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań.

Peter Drucer

76

76

slide76

Obowiązujące terminy

do 30 września 2012

Zgłoszenie szkoły/placówki/pracodawcy (egzamin po raz pierwszy)

do 30 września 2012

Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu

Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu

14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia

Zgłoszenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego

do 28 września 2012 - ankieta

Przekazanie przez szkoły informacji o rozpoczęciu kształcenia

w 2012 według nowej PP

77

77

zg oszenia szk kurs w do oke w warszawie stan na dzie 8 10 2012
Zgłoszenia szkół/kursów do OKE w Warszawie – stan na dzień 8.10.2012

Egzamin w 1 zawodzie w czasie roku szkolnego 2012/2013

technik usług pocztowych i finansowych (421108)

A.66. - Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

Egzamin w 61 zawodach w czasie roku szkolnego 2012/2013

w 94 kwalifikacjach

26 z obszaru administracyjno-usługowego

11 z obszaru budowlanego

14 z obszaru elektryczno-elektronicznego

9 z obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego

9 z obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

13 z obszaru medyczno-społecznego