Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku - PowerPoint PPT Presentation

celo ivotn vzd l v n na vset nsku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku

play fullscreen
1 / 22
Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku
87 Views
Download Presentation
stacey-martin
Download Presentation

Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku Opava 2012 PhDr. Helena Gajdušková

 2. Situační analýza - Vsetínsko • Valašsko – svérázný kraj, ovečky, horalé, prostí lidé, bohatý folklór • Vsetín – přistěhovalci z venkova (za prací - 30. léta - Zbrojovka) – nemají vzdělávací návyky

 3. Situační analýza - Vsetínsko • současnost: • zaměření na „tradiční“ cílové skupiny (děti,senioři) – nestačí • mladí vzdělaní lidé odcházejí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Zlín, zahraničí) nebo se rodiny stěhují do domků na venkov • zůstávají sociálně slabé vrstvy • nutnost zaměřit vzdělávání i na ně

 4. Situační analýza - Vsetínsko • vzdělávací instituce na Vsetínsku (27.053 obyvatel) • chybí VŠ • 6 středních škol • 7 základní škol • 11 mateřských škol • vzdělávací instituce placeného vzdělávání (Marlin, soukromá škola Kostka atd.) – šance pro „bezplatné/levné“ knihovny

 5. Knihovna v konkurenčním prostředí • role„půjčovací“ – nemá na trhu konkurenci • role vzdělávací – existuje konkurence: • školy • vzdělávací agentury

 6. Knihovna v konkurenčním prostředí • Chce-li realizovat vzdělávací aktivity: • musí být ve svých aktivitách „lepší“ (jiná) než školy a vzdělávací agentury • musí nabídnout „přidanou hodnotu“ – něco nového, jiného

 7. Funkce knihovny • informační a knihovnické • vzdělávací • komunitní Vzdělávací a komunitní aktivity vyžadují další prostory – PC učebna, přednáškový sál s promítáním atd. Je výhoda, když je knihovna má.

 8. Přidaná hodnota knihoven V čem knihovny mohou nabídnout svou přidanou hodnotu ve vzdělávání? • zaměří se na cílové skupiny, o které nikdo „nestojí“ (nezaměstnaní, matky/rodiče s malými dětmi, senioři atd.) • budou flexibilní v nabídce vzdělávacích aktivit • knihovny byly první, kdo učil internet; komunikační dovednosti na internetu (Skype, ICQ, Digi foto); finanční gramotnost • konkurují vzdělávacím agenturám – ECDL kurzy, akreditované PC kurzy • nabídnou klientům to, co ostatní vzdělávací instituce nabídnout nemohou • laskavý knihovník • příjemné prostředí (neformální) – lidé se v knihovnách nebojí • individuální přístup • klient se do knihovny může vracet opakovaně • využití i jiné služby knihovny (pro něj přidaná hodnota, pro knihovny noví členové)

 9. Vzdělávání v knihovně • neorganizované, vlastní silou, sebevzdělávání (četba, poslech toho, co mě zajímá) • organizované • pro školy obecně MŠ, ZŠ, SŠ (nabídka školám) http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-101090-nabidka-akci-skolam-a-skolnim-druzinam-pro-skolni-rok-2011_2012l.pdf • vzdělávání v rámci projektů – orientace na konkrétní cílové skupiny http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/projekty-10005/ • vzdělávání pro veřejnost http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/vypis-akci-10065/

 10. Organizované vzdělávání – projekty - děti a mládež • úzce napojené na spolupráci se školami – věc partnerství, důvěry, předešlé dobré zkušenosti • snaha přilákat mladé (teenagery) na akce i v jejich volném čase - těžké • festival Literární jaro ve Vsetíně • projekt, který organizuje knihovna v partnerství s Masarykovým gymnáziem Vsetín (nadace MG); financováno sponzorsky a z grantů • úžasná literární výchova • spolupráce s MG (dříve nefungovala ideálně) • program http://www.literarnifestival.cz/ • Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání (2006-2008) • projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF) • jednou z cílových skupin - děti a mládež ohrožené sociální exkluzí • nastartovaly díky tomu nové programy – otázka dalšího financování - udržitelnost • prevence (drogy, závislost, zájem o veřejné dění atd.) • besedy o adrenalinových sportech, hudbě atd.

 11. Organizované vzdělávání – projekty - skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce Projekty pro tyto cílové skupiny je možné financovat z evropských peněz • financováno z ESF • rozvoj partnerství s místními neziskovými organizacemi • otázka udržitelnosti – snažíme se v započatých aktivitách pokračovat – zajištění financování (není možné u všech) • nové projekty • platí si účastníci • lektoři (jako nejdražší položka) z lidských zdrojů knihovny, v rámci pracovní doby (členové knihovny mají kurz zdarma, ostatní drobný poplatek) • Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání (2006-2008) • projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF) • jednou z cílových skupin – nezaměstnaní, maminky pečující o malé děti • rekvalifikační PC kurzy (akreditace MŠMT), motivační a psychologické kurzy • Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně (2009-2011) • projekt financovaný z OP LZZ (ESF) • cílová skupina - dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO • vzdělávací aktivity v rámci projektu:

 12. Organizované vzdělávání – projekty - skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně (2009-2011) • vzdělávací aktivity v rámci projektu (ideálně pro 8-10 účastnic/ků) – zavedení e-learningu • rekvalifikační PC kurzy (navázání z předešlého projektu) • jazykové kurzy • Angličtina ve 3 úrovních • Němčina ve 2 úrovních • tematické kurzy • Psychosociální osobnostní výcvik s psycholožku • Motivace a bilanční diagnostika • PC – digitální fotografie, vyhledávání na internetu • Právní či Ekonomické minimum, Ekologie a udržitelný rozvoj, Estetika a Sebeprezentace, Prevence při výchově dětí atd.

 13. Organizované vzdělávání – projekty - senioři • Senioři vítáni • projekt nadace OSF – aktivní účast seniorů – metodika http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-100501-vsetin_metodika08final.pdf • Akademický rok (nejen) pro seniory • Různá témata vzdělávacích modulů • PC kurzy – pro začátečníky; komunikace přes internet (Skype, ICQ, Facebook); Digitální fotografie atd.; tématické – Trénování paměti, Region, Literatura a cestování, Zdravý životní styl, Bezpečí a ochrana • vycházky a cyklovyjížďky – tvoří aktivní senioři – dobrovolnictví; pohyb a poznání regionu – vzpomínky pamětníků • tvůrčí dílny – podpora mezigeneračních vztahů • kluby seniorů – aktivita dobrovolníků – Tilia, S klub na dětských půjčovnách • Kurz Senioři komunikují – nadace L.a V. Klausových – regionální přesah • Virtuální univerzita 3. věku • Česká zemědělská univerzita v Praze (Astronomie, Etika atd.) • http://www.e-senior.cz

 14. Organizované vzdělávání – projekty Aktuální témata dnešních dní – s čím nás oslovují: • PC gramotnost, sociální sítě (především senioři) • Finanční gramotnost – možnost spolupráce s různými finančními institucemi, možnost vyškolit si vlastní lektory z řad knihovníků • Možnost informovat o čtečkách, audioknihách, atd.

 15. Organizované vzdělávání – veřejnost • částečně financováno z drobných projektů (MK ČR, město Vsetín, Zlínský kraj) • většinou z prostředků knihovny • pravidelné „čtvrteční“ besedy a přednášky • kurz „Finanční gramotnost“ • večerní kurz pro veřejnost – Digitální fotografie • a další

 16. Vzdělávání knihovníků Rozvoj knihovníků je důležitý pro rozvoj dalšího vzdělávání v knihovně • projekt Rozmanitost nás spojuje – (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika – Fond mikroprojektů); partner Turčianská knižnica v Martině • UZS • jazykové vzdělávání • osobní a profesní rozvoj jednotlivých pracovníků v různých oblastech • Týmová školení a rozvoj měkkých dovedností v rámci MVK • společné krédo • týmová práce • zvládání konfliktů • práce s problémovými klienty atd.

 17. Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne? • Jak na to? • Co dělá většina knihoven? • večerní besedy s regionálním autory • literární besedy (se spisovateli) • jednorázové akce • To je ok, ale stačí to?

 18. Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne? • Nestačí… • v ČR neexistuje něco jako „Hochvolkschule“ v Německu • maximálně funguje ve městech • kurzy keramiky, ruční práce • jazykové vzdělávání • vzdělávání pro nezaměstnané atd. • Ale zkuste ve Vsetíně najít nějaké další doplňkové vzdělávání – nenajdete! • To je šance pro knihovnu • sama může chybějící akce organizovat • stane se rozcestníkem pro vzdělávání – informace, kde lidé co najdou • včetně e-learningové nabídky

 19. Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne? • knihovna by se neměla ztotožňovat s nabídkou běžných agentur • drahé (placené) kurzy • agentury vyplňují běžný zájem na trhu • Knihovna: čte znamení doby a je tu i pro ty, jimž běžná nabídka škol a agentur nevyhovuje

 20. Hledání nových cest – jak uspět • knihovna nabízí vzdělávání pohodovou formou, zábavně, snaží se nabídnout různé benefity (hlídání dětí, informační zdroje atd.) • měla by vždy vidět „dopředu“ • co na trhu chybí, být „průvodcem“, být v nabídce první, znát potřeby regionu a rychle reagovat, zaváděčem novinek • např.pokud je v místě více agentur, které nabízejí kurz na Excel – nemusí to dělat i knihovna – spíš se zaměří na Excel pro seniory, kteří se k agentuře nepřihlásí, protože mají strach, že nebudou stíhat … nebo knihovna přijde s úplně novým kurzem, který na trhu není –novinky v digitální fotce, nebojte se internetu atd. • zároveň by knihovna měla znát, co je jí blízké a nikdo se tím nezabývá – databáze, čtečky, regionální osobnosti atd.

 21. Hledání nových cest – jak uspět • Co v současnosti vnímáme jako aktuální • skupinově • další vzdělávání dospělých obecně • navázání na předešlé/stávající projekty s ohledem na cílové skupiny (nebo veřejnost jako taková) – kurzy, semináře, besedy • témata:Finanční gramotnost, Komunikace a internet, Virtuální univerzita 3. věku, Rozvoj občanské společnosti a regionu, otevřenost zájmovému vzdělávání – besedy, aktivity (zahrádkáři, bývalí pedagogové, turistika a kolo a další), PC gramotnost a další • mezigenerační a prorodinné programy (mohou se účastnit celá rodina – rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) • tvořivé dílny • společná čtení • jednotlivě • Poradenství, nasměrování, individuální konzultace • uživatelé na PC/internetu v knihovně • čtečky, audioknihy • důraz na osobní přístup, ochota • najdou u nás vždy, co potřebují - i když přesně neznáme odpověď, nabídneme jiné alternativy, hledáme další informace, společná řešení – odchází spokojeni

 22. Závěrem Dobrá knihovna by měla plnit tyto role: • základní knihovnické • půjčování, přístup k informacím • komunitní • možnost setkání různých skupin X izolace jednotlivců • vzdělávací • jednotlivců i skupin • neformální i formální • pestrá nabídka • dělat to, co je potřeba – aktuální požadavky