Zenergy ab
Download
1 / 25

Zenergy AB - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Zenergy AB. Underlag för investerare. Affärskoncept. Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra, tillverka och sälja energireducerande och miljöbesparande moduler. Tillverkning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zenergy AB' - stacey-lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zenergy ab

Zenergy AB

Underlag för investerare


Aff rskoncept
Affärskoncept

 • Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra, tillverka och sälja energireducerande och miljöbesparande moduler.


Tillverkning
Tillverkning

 • Zenergy bygger sin modultillverkning på en egenutvecklad teknik: Zenergy SIP. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. Det har högsta brandsäkerhet, är helt okänsligt för fukt och mögel och kan användas som ytterväggar, golv, tak och innerväggar. Med Zenergy SIP nås nya och kommande energinormer med en mindre än hälften så tjock vägg som traditionellt material kan erbjuda. Zenergy SIP i olika förädlingsgrad kan även säljas direkt till:

  • Småhustillverkande industri

  • D.I.Y Byggfackhandel


Vision
Vision

 • 2015 Skall bolaget vara det självklara valet som leverantör av energioptimerade och miljöbesparande moduler för tillfälliga och permanenta bostäder: Bygg- och kontorsbodar, skolor, dagis, äldreboenden, studentboenden med flera.


Modulmarknaden
Modulmarknaden

 • Modulmarknaden omsätter idag mer än småhusindustrin i Sverige. Cirka 3 miljarder kronor årligen.

 • Behovet av studentbostäder i Sverige uppgår till 20 000 stycken. Studentboenden kan med fördel byggas i modulform.

 • På byggsidan finns det idag cirka 40 000 ”gamla” byggbodar i Sverige. Var och en av dessa drar lika mycket energi som en halv enfamiljsvilla. Och släpper ut 122.000 ton koldioxid årligen.

 • Zenergy lågenergibod förbrukar sex gånger mindre energi än dessa ”gamla byggbodar”. Och är dessutom helt resistent mot fukt och mögel, spar inneryta genom sin smala väggkonstruktion och är stapelbar i tre våningar(maximalt två våningar). Dessutom har de högsta brandklass vilket utgör en stor säkerhetsfaktor inte minst för modulbyggnation till äldreboenden, skolor och dagis..ddagik

 • DDDDDDAdagi


Nul ge
Nuläge

 • Trots en svensk byggindustri i kris (under första tre kvartalen 2012 minskade påbörjade lägenheter i småhus med 45%)så tar Zenergy AB marknadsandelar och ökar sin försäljning. Bruttoförsäljningen steg till 16 MSEK under verksamhetsåret 2012 (6.6 MSEK).

 • .


Nul ge1
Nuläge

 • Zenergy AB har på kort tid gått från prototypbyggnation till fullskalig serieproduktion av moduler. Bolagets kunder utgörs av bland andra Lambertsson Sverige AB, helägt dotterbolag till PEAB AB och Skanska AB. Efterfrågan på arbetsbodar är enorm och drivs på av stora infrastrukturprojekt och ändrade energikrav. Fokus i byggindustrin har länge legat på att sänka energiåtgången i våra bostäder. En utveckling som nu fokuserar mot att sänka energiåtgången även under själva byggfasen. Zenergyslågenergimodul finns som personalbod, kontorsbod och övernattningsbod.


Framtid
Framtid

 • Allt mer fokus kommer på energi och miljö inom bygg-/fastighetssektorn och Zenergys modulprogram ligger helt rätt för framtiden. Enligt energimyndigheten så gäller följande inför år 2019;

 • År 2019 ska nya byggnader inte ha någon nettoförbrukning av energi enligt EU-kommissionens reviderade byggdirektiv. Det innebär att nya byggnader från år 2019 ska producera lika mycket energi som de använder. Man talar om nollenergi.


Konjunktur
Konjunktur

 • Sverige bromsar in och indikatorerna tyder på ett omfattande fall under fjärde kvartalet 2012. Byggindustrin upplever en kris som påminner om recessionen 2009. Däremot behöver inte rådande konjunktursituation bli långvarig. USA går bättre än väntat och Kina agerar draglok i Asien. I Sverige har företagen agerat försiktigt och lagernivåerna är idag de lägsta på många år. Uppgången spås bli kraftig när den globala efterfrågan ökar. Sammantaget spås ett v-format konjunkturförlopp.

 • I rådande marknadsklimat fortsätter Zenergy att ta marknadsandelar och öka sin försäljning. En positiv framtid för bolaget måste anses trovärdig när det vänder upp. industriell försäljning.


Finansiell rapport
Finansiell rapport

 • Bolaget har den senaste tiden arbetat med kraftfulla marknadsinsatser i kombination med rationalisering och kostnadsbesparingar.

 • Allt utvecklingsarbete inom modulsidan är genomfört till den grad att elva färdiga modulmodeller marknadsförs mot svenska och nordiska slutkunder

 • Till dags dato har cirka 120 moduler sålts till svenska slutkunder: SKANSKA och Lambertsson Sverige AB..


Finansiell analys
Finansiell analys

 • T.om Oktober 2012 (prel.)

 • Försäljning 12 858

 • Bruttovinst - 3221

 • Varulager 3 000

 • Burn rate cirka 500 tkr/månad

  Pågående lönsamhetsförbättringar har under Q4 2012 lett till en rörelsemarginal på 23% med EBITDA 8% vilket är högre än 2013 års prognoser. Periodiseringar av varulagret har inte gjorts vilket kan vara missvisande sett ur resultathänseende.


Finansiell analys1
Finansiell analys

 • 2013 (prel.)

 • Antal sålda moduler 200

 • Genomsnittlig intäkt 50 000 *

 • Produktionskostnad/modul 150 000 *

 • Nettoomsättning 10 000 000

 • Bruttoomsättning 50 000 000

 • Kostnad sålda varor 30 000 000

 • Bruttoresultat 20 000 000

 • Personalkostnader 11 200 000

 • Övriga externa kostnader 7 200 000

 • Rörelseresultat 1 600 000

  * PB 9.05 bygg- och eller kontorsbod.


Forecast 2015
Forecast 2015


Finansiell strategi
Finansiell Strategi

 • Konvertering av kortfristiga skulder

 • Projektfinansiering

 • Företrädesemission

 • Emission riktad till allmänheten

 • Listning av bolagets aktie

  Eventuellt omvänt förvärv


Ägare

 • Aktiekapitalets utveckling

 • Vid utgång av år                         Transaktion                                  Stam aktier                 Aktiekapital (Skr)

 • 2010                                               Bolaget grundas                         25 000 000                    100.000

 • 2012                                              Nyemission                                 30 960 000                    123.840

 • 2012                                               Nyemission*                                35 499 000                    141.996

 • * Pågående registrering

 • Fördelning av aktieinnehavet: 2012-09

 • Antal aktier                                   Antal aktieägare

 • 0-100 000                                       492

 • 101 000 – 499 999                       28

 • >500 000                                          8


Swot analys
SWOT-analys

Möjligheter

 • Färdig produkt

 • Marknadsacceptans

 • Starka kunder

 • Marknad i omställning

 • Uppdämt investeringsbehov i marknaden

 • Produkterna klarar kommande marknadskrav

 • Oberoende av bidrag

  HOT

 • Hög kapitalbindning från beställning till leverans

 • Lång säljcykel

 • Kompetensförsörjning

 • Höga FoU kostnader i förhållande till omsättning

 • Negativt kassaflöde

 • Byggkonjunktur


Zenergy ab framtida organisation
Zenergy ABFramtida organisation


Framtid gasell utveckling
Framtid – Gasell-utveckling

 • Zenergyslågenergibod har visat sig vara en framtidsprodukt.

 • Omsättning

  • År 2010 0,2 MSEK

  • År 2011 7,0 MSEK

  • År 2012 ca 16,0 MSEKByggbodar och framtiden
Byggbodar och framtiden

 • Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar?

 • BYGGNADSMODULER

 • Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt 3 kap. 15 § Plan- och byggförordningen (PBF). Men energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR (Boverkets byggregler) avsnitt 9:3.

 • ARBETSBODAR

 • Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 § PBF om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 § PBF.

 • Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar. Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsbodar.


Moduler
Moduler

 • Samtliga riksentreprenörer inom bygg och företag som hyr ut moduler inom bygg, fastighet, boende och kontorsmoduler. Följande är exempel på kunder som bearbetas;
Produktion
Produktion

 • Zenergys moduler tillverkas på plats i Lovsjö, gamla Lovsjö bruk på Torsvik industriområde utanför Jönköping. Fabriken som är på 3 400 Kvm har en produktionskapacitet på 25-30 moduler per månad på ett skift.


Ordersituation
Ordersituation.

 • 4MSEK (SKANSKA AB). Marginal 20%

 • 1.6 MSEK i pågående produktion

 • 30 MSEK i ”prospect”