slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AB Growth PowerPoint Presentation
Download Presentation
AB Growth

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
dorian-caldwell

AB Growth - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
AB Growth
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cieľom stratégie je vyhľadávanie firiem s veľkým potenciálom rastu, silnou bilanciou a vysokou ziskovosťou. Investujeme do firiem, ktoré demonštrovali výborné výsledky a stabilný rast, pomocou nových produktov, služieb alebo nápadov, ktoré im zaisťujú konkurenčnú výhodu do budúcnosti. Portfólio je koncentrované do 10-15 akciových titulov, obchodovaných na Amerických burzách. Výber titulu začína počiatočným screeningom, pomocou ktorého zúžime okruh potenciálnych investícií . V ďalšom kroku analyzujeme finančne výkazy, konkurenčnú pozíciu, manažment, priemyselné odvetvie a ďalšie informácie ktoré nám pomôžu posúdiť rastový potenciál a riziko daných spoločností. Nákup realizujeme iba vtedy, ak firma prejde stanovenými kritériami, pričom investíciu monitorujeme a hľadáme ďalšie príležitosti. Na kontrolu rizika a volatility používame stop-lossy. Detaily Minimálna suma: 10 000 USD Odporúčaný investičný horizont: 5 rokov Mena: USD Poplatky: Vstupný : 2% Ročný :20% z ročnej výkonnosti Výstupný: 0% AB Growth Upozornenie: Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie spoločnosti AB AssetManagementk.s. (Spoločnosť) v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením a nepredstavuje osobné odporúčanie ani investičné poradenstvo. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou cenných papierov, verejnou ponukou majetkových hodnôt alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne platných na území Slovenskej republiky. Tento dokument bol pripravený výhradne pre informačné účely a nepredstavuje ponuku finančných nástrojov ani investičných služieb. Tento dokument neobsahuje ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby s osobou, ktorá odpovie na marketingové oznámenie. Aj keď bol dokument pripravený s použitím spoľahlivých zdrojov, Spoločnosť nezaručuje presnosť a úplnosť všetkých údajov.S investíciou je spojené aj riziko, a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predpoveď očakávaného výnosu nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. AB Asset Management k.s., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, www.abam.sk, info@abam.sk, +421 904 605 166 smart investing