Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kenniskring Strategie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kenniskring Strategie

Kenniskring Strategie

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Kenniskring Strategie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kenniskring Strategie

 2. Belangrijk omtegroeien • Een Strategie hebben • Product- en Service karacteristieken kunnen converteren in verkoopsargumenten (USP’s) • Kennis hebben om Internationalisering aan te pakken • Competitiviteit kunnen beoordelen door te benchmarken • Organisatiestructuur kunnen aanpassen voor groei • Kennis hebben van Business Modellen • Financieringsmiddelen kennen • Business Processen kunnen optimaliseren • Competentie Management kunnen organiseren • Een Business Cultuur kunnen kweken

 3. Om in 6 maand tot een “One Page Strategy” voor de deelnemende KMO’s te komen • Waarom? • De bedrijven denken te veel korte termijn. De doelstellingen op 3 - 5 jaar zijn meestal niet goed gedefinieerd en de daaruit voorvloeiende business strategie is veel te vaag • De bedrijven moeten zich veel meer focusseren. "Indien men niet weet waar men naar toe wil gaan dan kan men er zeker van zijn dat men er nooit zal geraken. Doel

 4. Belangrijkheid van een One Page • De Strategische Richting moet zichtbaar gemaakt worden voor de hele organisatie zodat iedereen in dezelfde richting gaat werken. Vandaar dat we tot de essentie moeten komen en dit op 1 blad zetten. • Daar we slechts 1 blad hebben betekent dit dat we alleen geïnteresseerd zijn in de top prioriteiten en dat visie, missie, doelstellingen en strategie in verstaanbare gecondenseerde vorm moeten weergegeven worden waarin alleen de essentie staat • Het zet de neuzen in de zelfde richting • Biedt houvast bij dagelijkse activiteiten en stelt een consistente bedrijfsvoering zeker • De vooruitgang moet gemeten en zichtbaar worden. • De acties voor de uitvoering van de strategie moeten ook zichtbaar gemaakt worden. (Het management agenda) • De persoonlijke doelstellingen moeten gedefinieerd worden.

 5. Omgevings Analyse 1. Strategie Diagnose Industrie Analyse 2. Strategie analyse 3. Strategie opties 4. Strategie beslissing 5. Implementatie strategie 6. Controle strategie Firma Analyse Waar willen we heen? Focus Hoe geraken we daar? Strategie Waar staan we vandaag? Analyse Strategische Richting Strategisch Deel Tactisch Deel

 6. One Page Strategy

 7. De lerende netwerken geven aan de KMO’s een inzicht van wat er allemaal mogelijk is en men kan de KMO’s voor de aangereikte concepten enthousiast maken. Dit is nochtans onvoldoende om bepaalde innovatieve ideeën ingevoerd te krijgen binnen de eigen firma. Hiervoor is heel wat meer moeite en kennis nodig. • Daarom wordt het methode van innovatieve Kennis Kringen gebruikt om bepaalde thema’s uit te diepen met de hulp van studenten. Hier zeggen we niet wat er mogelijk is maar gaan we met enkele bedrijven de thema’s ook implementeren bij die bedrijven! Door met kleine groepjes te werken +- 5 bedrijven en 5 studenten kan men zeer interactief werken. Waarom Kennis-kringen

 8. Geintegreerde methodologie • One page Studenten FBS • Communicatie Tools • Website – kennisdatabase • Web based nieuwsbrief- link naar een virtuele community • Artikels en links die verband houden met strategie kennis MOTIVEREND – LAAGDREMPELIG - COMMUNICATIEF

 9. Uniek project • Geïntegreerd concept • Bottom-up benadering vanuit de noden en knelpunten. • We gebruiken studenten om KMO’s te helpen en om hen ervaring te laten opdoen. • Het is geen vrijblijvende oefening voor de studenten daar het telt voor 2 studiepunten (60 – 80 uur werk). De KMO’s moeten punten geven volgens bepaalde criteria. • Kennis Kringen maken een zeer gerichte en zeer interactieve aanpak mogelijk. • De opgedane kennis wordt verzameld in een kennisdatabank met een daaraan gekoppelde nieuwsbrief die maandelijks de nieuwigheden weergeeft in de kennisdatabank.

 10. Evaluatie confidential

 11. Samenwerking FBS • KMO’shebben meestal te weinig methodische knowhow om analyses te maken. • Studenten van een business school kunnen daarbij helpen. • De bedrijven worden begeleid bij de uitvoering van de analyse • Door er een extern iemand er bij te betrekken worden de KMO’s gemotiveerd om er iets aan te doen • De studenten leren hoe bedrijven werken  en ze krijgen toegang tot praktisch gerichte cases rond strategievorming. • Tijdens het project kunnen de studenten ook leren van de coach die de kennis kring begeleidt. • De studenten van een business school hebben ook al industrie ervaring (5-10 jaar) • Door studenten te betrekken bij de Kennis Kringen gaat men dus ook aan talent vorming doen en wordt de samenwerking industrie – onderwijs bevorderd.

 12. De oefening met de studenten van de FBS onder begeleiding van Prof. Dr. Wim Van Haverbeke beperkt zich tot het strategisch deel en dient als examen voor het vak strategie: • Voorbereiding van de oefening – WP1 • Waar staan we vandaag? (Analyse) – WP2 • Waar willen we naartoe in 3 tot 5 jaar? (Focus) – WP3 • Hoe geraken we daar? (Strategie) – WP4 • Het tactisch deel gebeurt zonder studenten. (De geïnteresseerde studenten kunnen wel meedoen maar zonder verplichting.) • Implementatie van de strategie & meten (Uitvoering) – WP5 • De One Page Strategy (Synthese) – WP6 Concept

 13. Proces • Tijdens de voorbereiding wordt de manier van werken uitgelegd en gaat men door de verschillende documenten en tools die nodig zijn om het proces te doorlopen. Het is niet de bedoeling alle tools te gebruiken alleen deze die het meest geschikt zijn voor het bedrijf in kwestie. • Er wordt ook nadruk gelegd worden op het feit dat er werk aan beide kanten moet gebeuren. Het is niet de bedoeling dat de studenten alles alleen gaan doen. Er moet een WIN-WIN situatie gecreëerd worden. • Tijdens de voorbereidingen van de brainstorm sessies moeten de KMO’s samen met de studenten telkens een synthese maken van 5 slides over de outputs die belangrijk zijn voor de KMO. • Tijdens de brainstorm sessies met 5 bedrijven en 5 studenten is het de bedoeling discussies los te weken tussen de bedrijven over de inhoud van de synthese. Hiermee willen we een kruisbestuiving realiseren tussen de bedrijven onderling en tussen de studenten en de bedrijven. • Uit de brainstorm sessies moeten conclusies getrokken worden zodat men kan bijsturen.

 14. Analyse • Stap 1: Strategische Diagnose • Doel: Om de huidige status te bepalen vanwaar we starten. Een evaluatie van de huidige prestatie. • Taken: Analyse van de huidige strategie en historische resultaten. Wat zijn de belangrijkste drijvende krachten van de resultaten, markt grootte en – aandeel enz. • Outputs: Missie, Visie, Strategie, Doelstellingen, Belangrijkste Drijvende Krachten, Strategische Markt Posities, Financiële Prestatie, Profiel van de Firma zoals vandaag gedefinieerd • Stap 2: Strategische Analyse • Doel: Om een competitieve analyse en positionering te maken • Taken: Industrie- , omgeving- , en firma analyses. • Outputs: SWOT; Kritische Succes Factoren; Strategische Vaardigheden Audit

 15. Focus • Stap 3: Genereren van Strategische Opties • Purpose: Welke opties zijn mogelijk voor de firma? • Taken: Tijdens de coaching activiteiten zal het management de verschillende opties moeten formuleren gebaseerd op de voorbereide analysen. • Outputs: Business Opportuniteiten; Competentie Matrix; Competitieve mogelijke Voordelen; Aanvaardbare Scenario’s; Risico Analyse van de verschillende scenario’s

 16. Strategie • Stap 4: Strategische Beslissing • Doel: In welke richting moet de firma gaan? • Taken: Tijdens de coaching activiteiten zal het management een beslissing moeten nemen welke opties weerhouden moeten worden en of de weerhouden opties voldoen aan de belangrijkste criteria en noden. • Outputs : Middelen Behoefte; Toekomstige Doelen; Herbekijken van vroeger bepaalde Resultaten

 17. Concept Strategisch Deel

 18. Concept Tactisch Deel

 19. Implemen-tatie& meten • Stap 5: Implementatie van de strategie • Doel: Hoe gaan we de strategie uitvoeren? • Taken: Welke acties moeten we het volgende jaar uitvoeren? Welke lange termijn acties moeten we uitvoeren? • Outputs: Actie Plan 2014 • Stap 6: Controle van de strategie • Doel: De vooruitgang van de implementatie meten • Taken: Hoe gaan we meten? Wat zijn onze objectieven? Hoeveel keer gaan we meten? • Outputs: BBSC (Business Balanced Score Card)

 20. Synthese • Stap 7: Synthese • Doel: De strategische richting moet zichtbaar gemaakt worden voor de hele organisatie zodat iedereen in de zelfde richting gaat werken. • Taken: De strategische richting, de enablers voor de strategie, de nodige metingen en actieplan 2011 moet op 1 blad samen gevat worden • Outputs : One Page Strategy, Management agenda en Persoonlijke doelstellingen

 21. Voorbeeld(1)

 22. Voorbeeld(2)

 23. Voorbeeld(3)

 24. Samenvatting evaluatievan 50 deelnemers

 25. Noden gedistilleerd uit 12 strategie studies

 26. Mogelijke opstap • De Kenniskring van de One Page strategy kan een opstap zijn om deel te nemen aan een andere kennis kring zoals blijkt uit de voorgaande slide.

 27. www.transknowledge.be