1 / 17

ให้ข่าวสารข้อมูล Giving information

ให้ข่าวสารข้อมูล Giving information.

Download Presentation

ให้ข่าวสารข้อมูล Giving information

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ให้ข่าวสารข้อมูล Giving information

 2. เมื่อผู้เรียกสายได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการโทรศัพท์มาให้ผู้รับสายทราบแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้รับสายในการให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทตนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบรายละเอียดของการอธิบายและชี้แจงนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในกรณีที่ผู้รับสายไม่เข้าใจคำถาม หรือสิ่งที่ผู้เรียกสายต้องการฟังไม่ทัน หรือไม่แน่ใจว่าเข้าใจในสิ่งที่ผู้เรียกสายต้องการถูกต้องหรือไม่ ก็มีประโยคเพื่อช่วยสื่อความเข้าใจกับอีกฝ่ายให้ชัดเจน ดังนี้

 3. I’m sorry. Could you repeat that? เป็นการขอให้ช่วย • ทบทวนอีกครั้ง • So you would like to know …….? เป็นการสรุปสิ่งที่ • เราได้ยินมาให้ผู้พูดฟังว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ • ตัวอย่างเช่น • ผู้เรียก Good afternoon. This is Mitch • Carson of Datamax. I’d like some • information on your copiers. • ผู้รับ I’m sorry. Could you repeat that? • ผู้เรียก I’d some information on your • copiers.

 4. หรือ ผู้เรียก Good morning. This is Lisa Berger of M&M. I’m calling to ask about your new typewriter. ผู้รับ So you would like to know about our STR-77? ผู้เรียก That’s correct. เมื่อผู้รับให้คำอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะถามปิดท้ายว่าผู้รับตอบได้ตรงความต้องการหรือไม่ Does that answer your question? ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่อธิบายไปตั้งนานสองนานไม่สูญเปล่า

 5. ในกรณีที่ผู้รับสายไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้ ทังนี้ อาจจะเป็นเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องที่ถูกถามหรือไม่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่ถูกถามก็ตามสิ่งที่ผู้รับสายควรปฏิบัติก็คือ แจ้งให้ผู้เรียกสายทราบถึงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือแผนกที่ผู้เรียกสายควรจะติดต่อด้วย(หากโทรศัพท์ในสำนักงานไม่สามารถโอนสายระหว่างกันได้) หรือมิฉะนั้นก็แจ้งให้ผู้เรียกสายทราบว่าจะไปตามบุคคลที่สามารถให้คำอธิบายมาชี้แจงเรื่องที่ถามมาแทน(หากบุคคลนั้นอยู่ใกล้เคียง) หรือโอนสายไปให้ผู้อื่นอธิบายแทน ในกรณีที่จะตามผู้อื่นมาพูดสายแทน ประโยคที่ผู้รับสายสามารถจะแจ้งให้ผู้เรียกสายทราบ ตัวอย่างเช่น

 6. I’m afraid I don’t know. let me get someone • who can help you. • I think Mr./Mrs./Miss …….. Can answer your • question. • Could /Would you (please) hold on a • moment? I’ll get …… Mr./Mrs./Miss ………. • He/She can answer your question. • Just a moment, please. I’ll get someone • who can help you.

 7. ในกรณีที่จะโอนสายให้ผู้อื่นอธิบายแทน สามารถเลือกใช้ประโยคใดประโยคหนึ่งดังต่อไปนี้ • Just a moment, please. I’ll put you through the • ……..section. • Would/Could you hold on a moment, please? • I’ll transfer your call to Mr./Mrs./Miss …….. • Please hold on a moment. I’ll put you through • to someone who can help you. • Just a moment, please. • Trying to connect you, please hold the line.

 8. สถานการณ์ตัวอย่าง ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ตัวอย่างของการให้รายละเอียดข้อมูลด้วยการตามผู้รู้มาพูดสายแทนและโอนสายให้ผู้รู้แทน ผู้เรียก Good afternoon. This is Paula Davis of JC Penny. Could you tell me something about your security guards service? ผู้รับ Just a moment please. Let me get someone who can help you.

 9. ผู้เรียก My name is Lance Jenson. I’m calling from Sears about your security guards service. ผู้รับ Would you hold on a moment, please? I’ll put you through to marketing section.

 10. Exercise 1 การขอพูดสายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง Example : A : Universal. Can I help you ? B: May I speak to David Clark, please? • A : ……………………………….? • B: I’d like to speak to Doris Clark, please. • A: ……………………………….? • B: Mr. Robbie Fowler, please.

 11. 3. A: ……………………..? • B: Could I have extension 1120, • please? • 4. A: …………………………….? • B: Extension 171, please. • A: ……………………………….? • B: Could you put me through to • Mrs.Peterson, please?

 12. Exercise 2 การขอพูดสายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง • Example : Can I speak to Mr. Simon, • please? • Could you put me through to ……………? • Could I have the extension of ………? • Could you connect me with ………….?

 13. Exercise 3 การขอพูดสายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และการถามชื่อผู้เรียกสาย Example : A: I’d like to speak to Mrs. Foster, please. B: May I ask who’s calling? A: Chris Lowell. • A: ………………………………….. • B: Who’s calling , please? • A: …………………………………………..

 14. 2. A: …………………………… B: Who’s speaking, please? A: ………………………………. 3. A: ……………………………. B: And who would like to speak to her, please? A: ……………………………………..

 15. 4. A : ……………………………….. • B: Could I have your name, please? • A: ………………………….. • A: …………………………… • B: May I ask who’s calling? • A: …………………………………….

 16. Exercise 4 การเจาะจงตัวผู้รับ • Example : Steve Ellis, please. • Sale Manager, ………………. • Marketing Division , …………………… • Extension 209, ………………………. • Mr. Thompson’s secretary, …………….. • Asia Books, ………………………….

 17. Go to the next lesson

More Related