Download
aqidah islam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AQIDAH ISLAM. PowerPoint Presentation
Download Presentation
AQIDAH ISLAM.

AQIDAH ISLAM.

542 Views Download Presentation
Download Presentation

AQIDAH ISLAM.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AQIDAH ISLAM. IMAN KEPADA HARI AKHIRAT.

 2. IMAN KEPADA HARI AKHIRAT. Pengenalan hari akhirat. Tanda-tanda hari akhirat. Keadaan yang akan dilalui oleh manusia selepas hari akhirat. Proses hari akhirat. Hikmah diadakan hari akhirat.

 3. DEFINASI KIAMAT Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan kebangkitan semula. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu قيام yang bermaksud bangkit atau bangun. Ia merupakan satu kepercayaan dalam agama samawi, termasuk Yahudi, Kristian dan Islam.

 4. Pengenalan hari akhirat… Hari Akhir adalah hari kiamat di mana ketika itu seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Dinamakan hari akhir kerana tidak ada hari lagi sesudahnya.

 5. Firman Allah s.w.t: “Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Quran) dan mereka selalu memelihara solat mereka” (Al-An’aam:92)

 6. Nama-nama Hari Akhirat…

 7. Nama-namaHariAkhirat…

 8. Iman Hari Akhirat ada 3 perkara: 1-: Beriman adanya ‘kebangkitan’ iaitu dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati tatkala ditiupkannya sangkakala untuk kedua kalinya. Sekelian manusia bangkit menghadap Allah s.w.t dengan keadaan telanjang seluruh badan serta masih berkulup (tidak bersunat).

 9. DalilNaqli Firman Allah s.w.t: “Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kami yang akan melaksanakannya” (Al-Anbiya’:104)

 10. Dalil Naqli Sabda Rasulullah s.a.w: “Pada hari kiamat seluruh manusia akan dihimpun dalam keadaan tanpa alas kaki dan masih berkulup (belum bersunat)” (Mutafaq ‘Alaih)

 11. 2-: Beriman adanya hisab (perhitungan) dan jaza’ (balasan).Seluruh amal perbuatan setiap hamba akan dihisab dan diberi balasan. Firman Allah s.w.t: “Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka kemudian sungguh kewajipan Kami-lah menghisab mereka. (Al-Ghosyiyah:25-26)

 12. 3-: Beriman adanya syurga dan neraka dan bahawa keduanya merupakan tempat kembali yang abadi bagi makhluk. Syurga adalah bagi orang-orang mukmin yang bertaqwa manakala neraka adalah bagi mereka yang mengkufuri Allah dan mendurhakai para RasulNya.

 13. Firman Allah s.w.t: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh,maka mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah syurga ‘Adn yang sekelilingnya mengalir sungai-sungai” (Al-Bayyinah:7-8)

 14. Firman Allah s.w.t: “Jagalah dirimu dari neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir” Al-Imran:131)

 15. FITNAH KUBUR Sebagai seorang muslim kita percaya dan yakin bahawasanya kematian itu adalah benar dan akan berlaku. Firman Allah s.w.t: “Katakanlah:Malaikat maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu kemudian hanya kepada Tuhanmu akan dikembalikan: (Al-Sajadah:11)

 16. FITNAH KUBUR Waktu kematian tiada siapa yang tahu melainkan hanya Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t: “Maka apabila telah datang waktu ajal mereka, tidak dapat mengundurkannya sesaat mahupun mempercepatkannya” (Al-’Araaf:34)

 17. SOALAN DALAM KUBUR… ApabilamanusiatelahdisemadikandidalamkuburmakaakandatanglahkepadasimayattersebutduamalaikatiaitumalaikatMunkardanNakir yang akanbertanyakanbeberapasoalanantaranyaialah: *SiapakahTuhanmu? *Apakahagamamu? *SiapakahRasulmu? *Apakahkitabmu?

 18. TANDA-TANDA HARI AKHIRAT… • Tanda-tandakiamatterbahagikepadaduaiaitukecildanbesar. • Tanda-tandakecilialah: • *Penyerahanurusan-urusankepada yang bukanahlinya. • SabdaRasulullahs.a.w: • Jikasuatuperkaradiserahkankepada yang bukanahlinya,makatunggulahmasakehancurannya” • H.R:Imam Al-Bukhari) • *Banyak berlakunya pembunuhan di merata tempat. • Sabda Rasulullah s.a.w: • “Diantara tanda-tanda kiamat diangkat ilmu,diturunkan kejahilan dan banyak terjadinya al-Haraj dan al-Haraj itu adalah pembunuhan. • H.R:Imam Muslim)

 19. TANDA-TANDA HARI AKHIRAT… Di antara tanda-tanda besar hari akhirat: *Munculnya Imam Mahdi *Keluarnya Dajjal *Turunnya Nabi Isa a.s *Keluarnya Yakjuj dan Makjuj *Gempa Bumi *Terbit matahari dari tempat terbenamnya *Keluarnya asap tebal *Munculnya binatang melata di bumi *Keluar api dari Yaman

 20. DalilNaqliTandaBesarKiamat SabdaRasulullahs.a.w: “Keluarnyaasaptebal,munculnyaDajjal,munculnyabinatangmelatadibumi, terbitnyamataharidaritempatterbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnyaYakjujdanMakjuj, berlakunyatigagempabumiditimur, dibaratdisemenanjungtanaharab & terakhirnyakeluarapidariYaman yang akanmengusirmanusiakepadangMahsyar” (H.R:Muslim)

 21. PROSES HARI AKHIRAT…

 22. Hikmahimankepadahariakhirat… 1- Dapat mengimbangkan usaha dunia & akhirat. Seseorang yg beriman senantiasa menghendaki kebahagiaan dunia & kebahagian akhirat. Sepertimana dlm firman Allah surah al-Baqarah : 201 “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia & kebaikan di akhirat , peliharalah kami dari seksa neraka.”

 23. Hikmahimankepadahariakhirat… • 2- Harapan memperoleh keadilan yang hakiki. • Keadilan di dunia bukanlah keadilan mutlak yang dapat dinikmati oleh semua manusia. Terdapat orang yang tidak bersalah dianiaya & terdapat juga orang yang jahat terlepas dari hukuman. • Dengan adanya kehidupan di akhirat nanti semua orang akan dipertanggungjawabkan amal perbuatannya. Orang yang teraniaya akan melihat bahawa orang yang menzaliminya tidak akan terlepas dari pengadilan Allah di akhirat kelak. Firman Allah , surah al-Tin : 8 • “Bukankah Allah, hakim yang paling adil.”

 24. Hikmahimankepadahariakhirat… 3- Mencegah orang berbuat maksiat. Bila seorang menginsafi bahwa di hadapan Allah tiada seorang jua pun yang dapat terlepas dari dipertanggungjawabkan amal perbuatannya, maka dia akan menjauhkan diri dari perbuatan yg buruk & cenderung untuk memperbanyak amal soleh & kebajikan. Firman Allah (al-Qariah : 6-9) “ dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempatnya di neraka Hawiyah.”

 25. SEKIAN…