aqidah islam l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AQIDAH ISLAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
AQIDAH ISLAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

AQIDAH ISLAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

AQIDAH ISLAM. IMAN KEPADA MALAIKAT & KITAB-KITAB ALLAH. IMAN KEPADA MALAIKAT & KITAB-KITAB ALLAH.  Percaya pada kewujudan malaikat.  Kenali nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya.  Hikmah beriman kepada malaikat.  Allah menurunkan kitab kepada beberapa utusan-Nya.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AQIDAH ISLAM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aqidah islam

AQIDAH ISLAM

IMAN KEPADA MALAIKAT

& KITAB-KITAB ALLAH.

iman kepada malaikat kitab kitab allah
IMAN KEPADA MALAIKAT & KITAB-KITAB ALLAH.

Percaya pada kewujudan malaikat.

Kenali nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya.

Hikmah beriman kepada malaikat.

Allah menurunkan kitab kepada beberapa utusan-Nya.

Memahami tujuan kitab diturunkan.

Keistimewaan al-Quran.

iman kepada malaikat
IMAN KEPADA MALAIKAT

Definasi Malaikat:

Malaikat (مَلَـٰئِكَةٌ)merupakan bentuk jamak dari kata Arab (مَلْأَكٌ)mal-akun yang berasal dari kata (مَأْلَكٌ)maklakun. Kalimah maklakun itu bererti utusan, jadi malaikat adalah utusan-utusan Allah s.w.t.

iman kepada malaikat4
IMAN KEPADA MALAIKAT

Mempercayai bahawa Allah telah menjadikan suatu makhluk daripada nur (cahaya) yang tidak dapat dilihat dengan mata.

Sifat dan tugasan malaikat tidak sama dengan manusia.

Tiada jantina.

Tidak makan atau tidur

Mempunyai tugas tertentu untuk mengatur ketertiban alam.

Taat dan tidak pernah meninggalkan perintah dan suruhan Allah

dalil kewujudan malaikat
DALIL KEWUJUDAN MALAIKAT
 • Firman Allah :
 • وَقَالُوْا ٱتَّخَذَ الرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ, بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝لاَ يَسْبِقُونَهُ, بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝

“Sebenarnyamalaikat-malaikatituialahhamba-hamba yang dimuliakan. MerekatidakmendahuluiNyadenganperkataandanmerekamengerjakanperintah-perintahNya.”

(al-Anbiya’ : 26-27)

Di antaradalil-dalil yang lain seperti:

 • Al-Baqarah : 177 & 285
 • Ali-Imran : 39, 42, 124-125
 • An-Nisaa : 97 , 172
 • Al-Anfal : 9 , 12
 • Al-Hijr : 8
 • SabdaRasulullah :

“Para malaikattelahdiciptadaricahayadanjin pula diciptadariapi yang menjulat.” (HR Muslim)

nama malaikat tugasannya
NAMA MALAIKAT & TUGASANNYA

 JIBRIL : disebut ‘Ruhul Amin’ atau ‘Ruhul Qudus’ Tugasan: Menyamapaikan wahyu kepada para rasul dan merupakan utusan Allah kepada para nabi.

 MIKAIL Tugasan: Membahagikan rezeki kepada makhluk dan mengatur alam.

 ISRAFIL Tugasan: Meniup sangkakala pada hari kiamat.

 IZRAIL Tugasan : Mencabut nyawa seluruh makhluk.

slide7

 MUNKAR dan NAKIR Tugasan: Menyoalmayatdidalamkubur.

 RAQIB dan ‘ATID Tugasan: Mencatatamalperbuatanmanusiadidunia.

 MALIK (ZABANIYAH) Tugasan: Menjaganeraka.

 RIDWAN Tugasan: MenjagaSyurga.

 HAFAZAH Tugasan: Menjagamanusiasemasadalamperjalanan, ketikajagadantidurdanpadasebarangkeadaan.

alam jasmani rohani
ALAM JASMANI & ROHANI

 Alam Jasmani :

Alam yang dapat di alami dengan pancaindera; ada yang boleh dilihat, diraba, dibau dan didengar.

 Alam Rohani :

Alam yang tidak dapat dilihat dengan pancaindera.

slide9

 Dalil mengenai alam rohani :

عَلَيْهَا مَلَـٰـئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

“Bahawasanya para malaikat itu tidak pernah derhaka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, serta mereka mengerjakan dengan taat segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya.” (al-Tahrim : 6)

ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ۝

“Mereka akan bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah bahawa roh itu urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit.” (al-Israa : 85)

hikmah beriman kepada malaikat
HIKMAH BERIMAN KEPADA MALAIKAT

 Mencontohikepatuhanmalaikatkepada Allah menerusikejujurandandisiplinnyadalammelaksanakantugasan yang diberikan.

 Kita selaluberusahakearahkebaikandanmenjauhilaranganNyakeranasemuaamalperbuatankitadicatitolehmalaikat.

 Kita dapatterhindardarikepercayaantidakbenar, keraguandankhurafat yang bersangkutandenganmalaikat yang ditimbulkanmanusia yang tidakberiman.

hikmah beriman kepada malaikat11
HIKMAH BERIMAN KEPADA MALAIKAT

 Menyedaribahawajikamanusiakeseluruhannyaengganberimankepada Allah, tetapadamakhlukNya yang sentiasaberibadah, bertasbihdanmemujiNyatanpajemu.

 MenunjukkankekuasaanAlalhmenciptasetaat-taatmakhluksepertiparamalaikatdanjugasejahat-jahatmakhluksepertiiblis yang dilaknati Allah.

iman kepada kitab allah
IMAN KEPADA KITAB ALLAH

 PENGERTIAN KITAB :

1) Percayasepenuhhatibahawa Allah telahmenurunkankitabsucikepadaparaRasul.

2)Wahyu-wahyu Allah yang diturunkankepadaparaRasullaludibukukanmenjadikitabsuci.

3) Kitab-kitabsuci yang diturunkanbanyakdanhanya Allah yang mengetahui.

4) Kitab yang wajibdiketahuihanyalahempatsahaja.

slide13

 KITAB TAURAT

- Diturunkan kepada Nabi Musa a.s

- Isinya : mengenai hukum syarak dan keimanan atau akidah yang menjelaskan kedatangan Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Firman Allah:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya.” (al-Maaidah : 44)

slide14

 KITAB ZABUR

- Diturunkan kepada Nabi Dawud a.s.

- Isinya: mengenai doa, zikir, nasihat dan berbagai hikmah. Adapun mengenai syariat dan keimanan, Nabi Dawud dan umatnya disuruh mengikuti syariat Nabi Musa a.s

Firman Allah :

“Dan Kami berikan Zabur kepada Dawud.”

(al-Israa’ : 55)

slide15

 KITAB INJIL

- DiturunkankepadaNabi Isa a.s.

- Isinya: mengenaitauhidkepada Allah, beritakemunculanNabiakhirzamaniaituNabi Muhammad s.a.w . MenyempurnakankitabTaurat.

Firman Allah :

“Dan Kamiiringkanjejakmereka (nabi-nabiBaniIsrail) dengan Isa puteraMaryam, membenarkankitab yang sebelumnya, iaitukitabTaurat, danKamitelahmemberikankepadanyaKitabInjilsedangdidalamnya (ada) petunjukdancahaya (yang menerangi), danmembenarkankitabsebelumnya, iaitukitabTaurat.Danmenjadipetunjuksertapengajaranuntukorang-orang yang bertakwa.” (al-Maaidah : 46)

slide16

AL-QURAN

- DiturunkankepadaNabi Muhammad s.a.w.

- Isinya : menyempurnakansemuakitab-kitab yang terdahulu, sehinggamenjadikitab yang sempurnadancukupmenjadipedomanbagimanusiahinggaakhirzaman.

Firman Allah:

“Dan Kamitelahturunkankepadamu al-Quran denganmembawakebenaran, membenarkanapa yang sebelumnyaiatukitab-kitab (yang diturunkansebelumnya) dan al-Quran adalahukuranuntukmenentukankebenaranterhadapkitab-kitab yang lain itu.”

(al-Maaidah : 48)

hikmah diturunkan kitab suci
HIKMAH DITURUNKAN KITAB SUCI

Kebaikandanmanfaatditurunkankitabsuciuntukmanusiaialah:

 • Manusiamempunyaipedomanhidup yang pastidanjelas.
 • Manusiamenyembah Allah, mentaatiperintah-perintahAlalhdanmenjauhisegalalarangan Allah.
 • Manusiamengetahuiadakehidupan yang lebihkekal. Perhitunganamalperbuatanmanusiaadalahpenentukeberadaandisyurgaatauneraka.
 • Mendorongmanusiaberbuatkebaikandanmenjauhikejahatan.
 • Mengharapkeredhaan Allah darikemewahandunia.
perbezaan al quran dengan kitab yang lain
PERBEZAAN AL-QURAN DENGAN KITAB YANG LAIN
 • Yang terakhirditurunkan.
 • Ditujukankepadasekelianmanusiatanpamengirabangsaataubahasa.
 • Menjadipedomanbagiseluruhmanusiahinggaharikiamat.
 • Tidakakandigantiataudiubah.
 • MukjizatNabi Muhammad yang terbesar.
 • Manusiatidakmampumenandingiayat-ayat al-Quran sekalipunmerekabekerjasama.
al quran sebagai pedoman dan dasar hukum
AL-QURAN SEBAGAI PEDOMAN DAN DASAR HUKUM
 • Dalam kehidupan seharian manusia :

Al-Quran adalah pedoman dan dasar hukum bagi manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

1) Mengenai hukum ibadah

2) Mengenai hukum jual beli dan hutang piutang

3) Mengenai pernikahan

4) Hubungan internasional

slide20

Menunjukkanhukumdanaturanhidupdankehidupanmanusia, sesuaidenganperanannyasebagaipedomandandasarhukum, terutamabagiumat Islam.

إِنَّا أَنْزَلْنَآ إِلَيكَ الْكِتَـٰـبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَٰـكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن ّلِلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ۝

Firman Allah :

“SungguhKamitelahmenurunkan al-Kitab (al-Quran) kepadamumengandungkebenaran, agar kamumengadilidiantaramanusiadenganhukum yang telahdiwahyukankepadamu, danjanganlahkamumembelaorang-orang yang khianat.”

(al-Nisa’ : 105)

latihan
LATIHAN :

Sebutkan nama dan tugasan para malaikat yang wajib kita ketahui?

 Apakah hikmah beriman kepada malaikat?

 Apakah pengertian beriman dengan kitab?

 Apakah keistimewaan al-Quran?