slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fatér Szabolcs MVH Zala Megyei Kirendeltség PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fatér Szabolcs MVH Zala Megyei Kirendeltség

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
sorcha

Fatér Szabolcs MVH Zala Megyei Kirendeltség - PowerPoint PPT Presentation

120 Views
Download Presentation
Fatér Szabolcs MVH Zala Megyei Kirendeltség
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III. tengelyéből finanszírozott Integrál Közösségi és Szolgáltató Terek megvalósítása, támogatás igénylésének módja Fatér Szabolcs MVH Zala Megyei Kirendeltség

 2. Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal, és b) eleget tesz a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban (112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet) előírt feltételeknek.

 3. Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei • Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. • Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani.

 4. Kifizetési kérelem benyújtása • a megvalósítás helye szerinti illetékes MVH kirendeltséghez • az MVH által rendszeresített, a honlapján közzétett formanyomtatványon • írott formában postai úton

 5. Kifizetési kérelem benyújtási időszakok A kifizetési kérelmet évente : a) január 1-31., b) április 1-30., c) július 1-31., valamint d) október 1-31.

 6. A beruházás megkezdése A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 3. § (6) szerint: Az e rendelet szerinti tevékenységek nem kezdhetők meg a támogatási kérelem befogadását megelőzően.

 7. A beruházás megkezdésének időpontja • a) gép, berendezés, technológia beszerzése esetén: • a megrendelés vagy az adásvételi szerződésmegkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; • b) építési beruházás esetében: • a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma; • c) nem beruházási jellegű műveletek esetén: • vállalkozói szerződés megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, vagy a kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylatteljesítésének dátuma közül a legkorábbi. • A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

 8. A beruházás befejezése • a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül meg kell valósítani. • Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal, b) építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik. • Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni. A technikai segítségnyújtás intézkedés kivételével, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg.

 9. Gépberuházások Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható: • amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; • amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el. • szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, • a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik, • korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.

 10. Építéssel járó beruházások Építéssel járó tevékenységek esetén: • Az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; • Engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős hatáskörrel rendelkező építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez. • Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. • Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot.

 11. Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás: • a) a23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet3. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig, • b) az engedélyezési eljárás díja, • c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke. • d) közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj. Az elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben. A költségek összege nem lehet több, mint a beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. Ezen kiadások felmerülésének időpontja nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál korábbi. (19. § (4): A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.)

 12. Közbeszerzés Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján -, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá: • a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal, • b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve - ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét - az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal, • c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt, • d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt, annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést - követő 3 munkanapon belül az MVH részére benyújtani. Az ügyfél köteles továbbá: • a) MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és • b) az eljárás - fentiek alapján még be nem nyújtott - összes érdemi dokumentumát, így különösen a kiegészítő tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát; a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait, ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik.

 13. Arculati elemek • A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie. • (4) Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi. • Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2009 (IV. 9.) közleménye szabályozza

 14. Üzemeltetési kötelezettség A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet5. § (14) bekezdés értelmében: A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

 15. Bizonylatokra vonatkozó előírások • A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. • A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, a már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódó előlegszámlák, csak a hozzájuk kapcsolódó pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el. • Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. A bizonylaton fel kell tüntetni, legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján: • a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), • az ügyfél-regisztrációs számát, • a támogatási határozat azonosító számát, • valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”.

 16. Bizonylatokra vonatkozó előírások • Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben. • Költségvetési szervnek minősülő ügyfelek esetében, IKSZT jogcímben folyósított támogatásokat a „8413545 Területpolitikai támogatások és tevékenységek” szakfeladatrend számon szükséges a számviteli nyilvántartásokban bevételezni. • Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön analitikát köteles vezetni. (a támogatott művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában, elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie, és ellenőrzés esetén bemutatnia. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti bizonylatoknak (számlák, számviteli bizonylatok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, szerződések, megrendelések, szállító levelek, teljesítésigazolások, kifizetés igazolások, minőségi tanúsítványok, biztosítási kötvények, egyedi tárgyi eszköz nyilvántartási kartonok, építési napló) az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk)

 17. Kifizetés • ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesül • a kifizetésről szóló döntés (határozat) meghozatalától számított 30 napon belül.

 18. Adatszolgáltatás, monitoring Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint - adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon. A külön jogszabály a 18/2009 (III.6.) FVM rendelet

 19. A Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok • A benyújtott kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. • Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott és aláírt kérelmeket bírálja el, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül, azt megelőzően, vagy azt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja. • Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt - nem formanyomtatványon, - nem postai úton, - nem a megadott határidőben nyújtották be, - a Kifizetési kérelem – Főlap az arra jogosult által nincs aláírva, - a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be bankszámlaszámát, - a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható.

 20. A Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok • A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlapról, valamint beszerezhetőek az MVH megyei kirendeltségein. A kifizetésének igénylésére szolgáló kérelemcsomag formanyomtatványai: − Főlap − Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő − Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap − Árajánlatos tétel bejelentő lap − Építési tételek (ÉNGY) betétlap − Tételrészletező betétlap − Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lebonyolításáról • Csatolandó mellékletek a vonatkozó MVH közleménynek megfelelően