slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Czy spowolnienie gospodarcze spowodowane kryzysem w Stanach Zjednoczonych będzie miało wpływ na poziom inwestycji w Polsce. Dr Pawe ł Wojciechowski Prezes 21 listopada 2008. Plan prezentacji. I. Globalizacja gospodarki światowej a BIZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

POLISH INFORMATION

AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY

Czy spowolnienie gospodarcze spowodowane kryzysem w Stanach Zjednoczonych będzie miało wpływ na poziom inwestycji w Polsce

Dr Paweł Wojciechowski

Prezes

21 listopada 2008

slide2

Plan prezentacji

I. Globalizacja gospodarki światowej a BIZ

II. Znaczenie BIZ dla gospodarki kraju przyjmującego

III. Główne wyzwania roku 2009 w zakresie promocji BIZ w Polsce

IV. Co należy zrobić w sprawie promocji gospodarczej Polski?

V. Jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu?

slide3

Globalizacja

 • Globalizacja (wg OECD) to rosnąca internacjonalizacja rynków dóbr i usług, środków produkcji, systemów finansowych, konkurencji, korporacji, technologii i przemysłów. Oznacza to m.in. zwiększenie mobilności kapitału, szybsze rozprzestrzenianie się innowacji i narastającą współzależność i uniformizację rynków narodowych.
 • Globalizacja (wg Banku Światowego) to narastająca integracja gospodarek i społeczeństw na całym świecie.
 • Teoria globalizacji a BIZ: możliwości globalizacji otwierają się przed branżami o dużej wielkości produkcji i popycie na produkty standaryzowane. Poszukiwanie niższych kosztów stymuluje przepływy BIZ.
slide4

Plan prezentacji

I. Globalizacja gospodarki światowej a BIZ

II. Znaczenie BIZ dla gospodarki kraju przyjmującego

III. Główne wyzwania roku 2009 w zakresie promocji BIZ w Polsce

IV. Co należy zrobić w sprawie promocji gospodarczej Polski?

V. Jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu?

slide5

Dlaczego BIZ są lepsze od inwestycji portfelowych?

 • BIZ mają charakter długoterminowy i wiążą inwestora z gospodarką (tzw. ryzyko utopionych kosztów) – nie mają charakteru spekulacyjnego
 • Przyczyniają się do rozprzestrzeniania innowacji, know-how, dobrych praktyk w zakresie kultury organizacyjnej
 • Przynoszą wymierne korzyści gospodarce przyjmującej – tworzenie miejsc pracy, wpływy podatkowe, firmy zwykle bardziej efektywne od krajowych
 • Długookresowe korzyści związane z konkurencją na rynku krajowym
 • Korzyści związane z tworzeniem sieci kooperantów i poddostawców w kraju przyjmującym
slide6

Wzajemne przyciąganie gospodarek czyli teorie grawitacyjne

 • Teorie grawitacyjneFirmy inwestują chętniej na rynkach bliższych geograficznie, przy czym zależność ta może być zaburzana różnicami kulturowymi, językowymi i wpływem systemów politycznych zaburzających przepływ informacji
 • Teoria pokrewieństwa firmy inwestują najchętniej w krajach, które są relatywnie bliskie kulturowo
 • Odległość ma znaczenie tak długo, jak koszt dostarczenia produktu lub usługi do odbiorcy jest relatywnie wysoki w stosunku do kosztu wytworzenia
slide7

Czego szukają inwestorzy?Myślenie strategiczne stojące za BIZ

 • „Resource seeking” – inwestycje w poszukiwaniu tanich zasobów
 • „Market seeking” – inwestycje zapewniające udział w rynku i wzrost sprzedaży na docelowym rynku zagranicznym
 • „Efficiency seeking” – inwestycje mające na celu zbudowanie wydajnej struktury przy wykorzystaniu przydatnych czynników, kultury, czy rynków
 • „Strategic Assets seeking” - inwestycje mające na celu pozyskanie udziałów firm zagranicznych, które przyczyniłyby się do osiągania długookresowych celów korporacji
slide8

Plan prezentacji

I. Globalizacja gospodarki światowej a BIZ

II. Znaczenie BIZ dla gospodarki kraju przyjmującego

III. Główne wyzwania roku 2009 w zakresie promocji BIZ w Polsce

IV. Co należy zrobić w sprawie promocji gospodarczej Polski?

V. Jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu?

slide9

„Niewyraźny” czyli „nieprzekonujący” wizerunek Polski – przykłady badań

Skojarzenia Francuzów z Polską (2006)

 • Wejście do UE
 • Kraj słabo rozwinięty, problemy ekonomiczne
 • Kraj rozwijający się
 • Kraj wschodni
 • Wojna, obozy koncentracyjne
 • Papież Jan Paweł II
 • Lech Wałęsa „Solidarność”
 • Polski hydraulik

Skojarzenia Agencji Promocji Inwestycji z Polską (2008)

 • Tania i dobra siła robocza
 • Duża biurokracja
 • Słaba infrastruktura
slide10

Mimo słabnącej oceny kraju ponad 85% inwestorów jest zadowolonych ze swoich inwestycji

 • Ogólny poziom „klimatu inwestycyjnego” nie uległ zmianie
 • Największa poprawa w dziedzinie stabilności politycznej
 • Największe pogorszenie w dziedzinie niespójności przepisów podatkowych

Ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce

Żródło: IBnGR 2008

slide11

Wg Banku Światowego spadek konkurencyjności Polski w prowadzeniu działalności gospodarczej

Źródło: Doing Business 2009, World Bank 2009

slide12

… ale inne rankingi wskazują na relatywny wzrost atrakcyjności Polski

Najatrakcyjniejsze miejsca dla BIZ w Europie

Polska

18%

18%

Niemcy

16%

16%

Rosja

12%

12%

Francja

11%

11%

Rumunia

10%

10%

Węgry

9%

9%

UK

9%

9%

Hiszpania

8%

8%

Bułgaria

8%

8%

Włochy

7%

7%

Czechy

7%

7%

Źródło: Ernst & Young’s 2008 European Attractiveness Survey

slide13

Polskazostała zauważona w World Investment Report 2008:

Polska jest największym importerem BIZ wśród nowych krajów UE. Ich poziom wyniósł ok. 16,6 mldEUR.

 • Według UNCTAD najważniejszymi czynnikami polskiej atrakcyjności są:
 • szybko rozwijający się rynek wewnętrzny,
 • wykształceni i elastyczni pracownicy,
 • stabilny system finansowy.

Źródło:World Investment Report, UNCTAD 2008

…większość rankingów nie uwzględnia warunków makroekonomicznych – b. dobrych dla Polski

slide14

Mimo światowego kryzysu polski system finansowy jest stabilny

 • Bardzo niski stosunek kredytów hipotecznych do PKB (11,7%)
 • Wysoka płynność i wypłacalność banków
 • Rekordowo niski poziom złych kredytów (jedynie 4.7% ogółu w sierpniu 2008 r.)

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa * sierpień 2008, **2006

 • Tylko dwa polskie banki posiadają w swoich portfelach toksyczne aktywa, potencjalne straty wyniosłyby jedynie1% ich rocznych zysków.
slide15

… a polska gospodarka wciąż się rozwija

Wzrost PKB

Wzrost PKB w Polsce

 • 6,6% w 2007 r.wobec 2,9% wUE
 • 5,4% prognozowanew 2008 r. wobec 1,4% in UE
 • 3,8% prognozowane w 2009 r.wobec 0,2% in UE
 • Popyt krajowy wspierany przez miliardy funduszy UE

Inflacja (CPI)i stopy procentowe

Inflacja

 • 2,6%in 2007 - 2,3% w UE
 • 4,3% prognozowane w 2008 - 3.9% w UE
 • bezpośredni cel inflacyjny: 2.5% +/-1% od 1999 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, NBP, Eurostat, EC 2008

slide16

Nowe tendencje w BIZ w Polsce i na świecie

 • Więcej inwestycji o charakterze pionowym („vertical”) niż poziomym („horizontal”), substytujących import
 • Mniej inwestycji przemysłowych, więcej inwestycji usługowych, zwłaszcza BPO
 • Znacząco mniejsza średnia wielkość inwestycji (obecnie średnia wartość projektu obsługiwanego przez PAIiIZ - 26,4 mln EUR) oraz wartość BIZ ogółem
 • Znacząco mniejszy udział reinwestycji
 • Udział inwestycji typu „greenfield” mniejszy kosztem inwestycji typu „brownfield”
 • Wzrost udziału inwestycji dokonywanych w wyniku realizacji projektów prywatyzacyjnych i infrastrukturalnych
slide17

Projekty prywatyzacyjne i infrastrukturalne wymagać będą promocji na emerging markets

 • Przychody polskich przedsiębiorstw 482 mldUSD w I. półroczu 2008
 • Przeciętna rentowność netto ze sprzedaży 5,9%
 • Rentowność dla dużych przedsiębiorstw państwowych: 7.3%- o ok. 23% lepiej niż średnio

Całkowite przychody ze sprzedaży przedsiębiorstw w Polsce, I półrocze 2008 r.

Przedsiębiorstwa prywatne 86.69%

Małe państwowe przedsiębiorstwa 2.60%

Duże państwowe przedsiębiorstwa (zatrudnienie>250) 10.71%

Przychody dużych przedsiębiorstw państwowych I półrocze 2008 r.

Elektryczność gaz, woda 39.7%

Przemysł 24.84%

Nieruchomości, budownictwo, hotele, restauracje

2,89%

Inne 32.6%

Źródło: GUS, 2008

slide18

-

+

 • Wysoki dług publiczny/ deficyt budżetowy
 • Słaba infrastruktura, zwłaszcza drogowa
 • Trwały, stabilny wzrost ekonomiczny
 • Niska inflacja

Benchmarking Polski na tle CEE:czynniki ekonomiczne

Dynamika PKB (%)

Inflacja (%)

Źródło: Komisja Europejska

slide19

Benchmarking Polski na tle CEE:czynniki społeczne

-

+

 • Wielkość rynku
 • Duża podaż wykwalifikowanych pracowników
 • Niskie koszty pracy
 • Niska wydajność pracy
 • Niskie nakłady B+R

Nakłady B+R (%PKB, 2006)

Miesięczne płace (%PKB, 2006)

Źródło: Eurostat

slide20

Benchmarking Polski na tle CEE:czynniki prawne

-

 • Niespójne, nieprzejrzyste przepisy dotyczące działalności gospodarczej
 • Korupcja
 • Silna pozycja związków zawodowych
 • Rozproszony, słabo skoordynowany system promocji gospodarczej
slide21

Plan prezentacji

I. Globalizacja gospodarki światowej a BIZ

II. Znaczenie BIZ dla gospodarki kraju przyjmującego

III. Główne wyzwania roku 2009 w zakresie promocji BIZ w Polsce

IV. Co należy zrobić w sprawie promocji gospodarczej Polski?

V. Jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu?

slide22

Konieczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia kryzysu finansowego w Polsce

 • współpraca wszystkich sił politycznych przy uchwalaniu ustaw antykryzysowych i rozwojowych
 • stała współpraca KNF i MF z sektorem bankowym i z przedsiębiorcami, by zmniejszyć asymetrię informacji, prowadzącą do wzrostu ryzyka podejmowania decyzji przez obie strony
 • współpraca związków zawodowych - ograniczenie nieuzasadnionych roszczeń i protestów
 • wspólne i konsekwentne działania, by jak najszybciej przyjąć euro
 • ograniczanie deficytu finansów publicznych i prowadzenie reform zwiększających efektywność wydatkowania pieniędzy publicznych
 • zaostrzenie mechanizmów kontrolnych przy udzielaniu kredytów w walutach obcych
 • zmiana założeń makroekonomicznych do budżetu państwa na 2009 r.
 • wspieranie fuzji banków
slide24

Strategia Rozwoju Kraju

Strategie Regionalne

Konieczne spójne strategie wielu instytucji – MSZ/ MG/ PAIiIZ/ PARP/ POT/ IAM

Strategie Sektorowe i tematyczne

Strategie określające sposób prowadzenia działań promujących Polskę

slide25

Konieczne poszukiwanie inwestorów z nowych branż i kierunków geograficznych

 • W marketingu inwestycyjnym przejście w kierunku inwestycji usługowych (R&D, BPO etc.)
 • Przyciąganie inwestycji z rynków Emerging Marketsi krajów dysponujących zasobami Sovereign Wealth Funds (np. kraje arabskie, Daleki Wschód, Azja Środkowa)
slide26

Plan prezentacji

I. Globalizacja gospodarki światowej a BIZ

II. Znaczenie BIZ dla gospodarki kraju przyjmującego

III. Główne wyzwania roku 2009 w zakresie promocji BIZ w Polsce

IV. Co należy zrobić w sprawie promocji gospodarczej Polski?

V. Jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu?

slide28

Województwo pomorskie – atrakcyjność inwestycyjna

7 pozycja w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej województw

Kryteria oceny atrakcyjności inwestycyjnej:

 • dostępność transportowa – 11miejsce
 • zasoby i koszty pracy – 11 miejsce
 • rynek zbytu – 4 miejsce
 • infrastruktura gospodarcza – 6 miejsce
 • aktywność wobec inwestorów – 6 miejsce

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski – raport IBnGR z 2007 r.

slide29

Województwo pomorskie: atrakcyjność inwestycyjnawg Centrum Obsługi Inwestora

Źródło: Ankieta dot. atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego – opracowane przez COI w lipcu 2007 r.

slide30

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2007

inwestycje przemysłowe

inwestycje high-tech

Pomorze jest atrakcyjne zwłaszcza dla inwestycji usługowych i high-tech

Źródło: IBNGR 2007

inwestycje usługowe

slide31

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12

tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99

e-mail: post@paiz.gov.pl