slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANUAL DE CALIDADE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANUAL DE CALIDADE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 79
Download Presentation

MANUAL DE CALIDADE - PowerPoint PPT Presentation

sophie
68 Views
Download Presentation

MANUAL DE CALIDADE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MANUAL DE CALIDADE APROBACIÓN DO MANUAL Páxina 02

 2. MANUAL DE CALIDADE APROBACIÓN DO MANUAL Este manual da calidade é o documento básico do sistema da calidade dunha EMPRESA-TIPO do que emanan os distintos documentos que describen o sistema de xestión da calidade implantado. contén a política da calidade da organización e ha de ser coñecido por todo o persoal. no caso de que se realicen traducións deste manual da calidade a outras linguas e existan discrepancias no contido ou interpretación do mesmo, considerarase como copia válida a última revisión en galego deste manual da calidade. Este manual da calidade é propiedade de EMPRESA-TIPO e non pode ser reproducido total nin parcialmente ou entregado a terceiros sen autorización expresa do propietario. Revisado por: introducir datos / Aprobado por: introducir datos / En Santiago de Compostela a introducir datos Páxina 03

 3. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS Páxina 04

 4. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS POLÍTICA DA CALIDADE DE EMPRESA-TIPO Sempre defendemos que a diferenza está nas persoas, porque elas, nós, son as auténticas promotoras da calidade. En EMPRESA-TIPO temos que seguir facendo das persoas a principal ferramenta da calidade. Empezando por nós, traballando en equipo, con motivación, interese, sendo plenamente conscientes da importancia que o noso traballo ten para cada cliente. Debemos traballar con sentido, sabendo que co noso esforzo, co noso empeño na calidade, co desexo de mellorar cada día, conseguiremos ofrecer os mellores servizos, ter os mellores clientes, inserir laboralmente aos mellores candidatos. A nosa calidade, é o resultado dun esforzo individual que se suma ao doutros compañeiros, doutros departamentos, Páxina 05

 5. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS para ofrecer o mellor servizo dun equipo profesionalintegrado, sólido e cunha actitude permanente de mellora. O resultado de tanto esforzo reverterá na satisfacción das persoas que nos coñecen e por suposto na fidelidade dos nosos clientes. A calidade constrúese a partir dos seguintes obxectivos permanentes: 1.- Establecendo sistemas de maior traballo en equipo, fomentando a comunicación, posta en común de problemas e procura de solucións, apoiándonos entre departamentos e sobre todo contribuíndo á formación dos demais membros da organización. 2.- Conseguindo facer dos nosos traballadores, persoas coñecedoras e identificadas coa nosa Empresa, portadores do noso sistema de calidade, orgullosos de traballar para EMPRESA-TIPO. Páxina 06

 6. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS 3.- Mellorando os nosos sistemas de recrutamento e selección de persoal. 4.- Dispoñendo de sistemas de xestión áxiles que permitan manter sempre ben informados e satisfeitos aos nosos clientes. 5.- Promovendo a mellora continua dos procesos do sistema da calidade. 6.-Cumprindo os requisitos aplicables en cada caso: internos, contractuais e regulamentarios. Para a conseguir estes obxectivos de calidade poñeremos en marcha as seguintes accións: -Reunión de Dirección comercial da Empresa, con representación de todas as liñas de comercialización de servizos, con obxecto de realizar unha avaliación do cumprimento de obxectivos, do funcionamento de cada departamento, da evolución dos equipos de traballo e de Páxina 07

 7. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS como estamos axudando á formación e desenvolvemento dos membros dos equipos. Nesta reunión, que terá carácter trimestral como mínimo, discutiranse as metas e obxectivos parciais para o seguinte período. Ademais deberá elaborarse un acta de reunión que resumirá os temas tratados, accións acordadas no seu caso, obxectivos parciais para o período e cuestións de política xeral de Empresa. -Deberán realizarse cursos de formación para directores e responsables de departamento profundando e aportando técnicas e recursos para fomentar o traballo en equipo e o desenvolvemento persoal e profesional. -Transmitir, desde o primeiro contacto con candidatos, unha imaxe de profesionalidade e calidade. Ter a disposición dos mesmos canta información lle requiramos Páxina 08

 8. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS sobre a Organización. -Explotar todas as posibilidades de información que nos ofrecen as innovacións tecnolóxicas e aplicacións informáticas de xestión administrativa, comercial, etc. -Profundar no coñecemento das Empresas e das persoas que nelas deciden. MENSAXES EN CLAVE DE CALIDADE -A calidade é o resultado dun traballo feito en equipo e con sentido común -A calidade é o resultado de traballar pensando no candidato, no traballador e por suposto no cliente -A calidade para nós comeza sempre cun bo proceso de selección -A capacidade de analisis e o correcto coñecemento do cliente nos situa no primeiro peldaño da calidade Páxina 09

 9. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS -A calidade só é posible cando se traballa cun sorriso -Calidade na nosa empresa sempre depende de que as persoas. Coidemos ás persoas -Cando se traballa con calidade cada día chegan novos clientes -A calidade non é un acto, é un hábito DOTACIÓN DE AUTORIDADE Noméase a don ..., como representante da dirección, co cargo de ... que asume a función de director de calidade coa misión de: Asegurar que se establecen, implementan e manteñen os procesos necesarios para o sistema de xestión da calidade de acordo coa norma UNE-EN-ISO 9001:2000 informarme do funcionamento do sistema da calidade e de calquera necesidade de mellora. Páxina 10

 10. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS Asegurarse de que se promove a toma de conciencia dos requisitos do cliente en todos os niveis da organización con esta declaración lle instamos a asumir a responsabilidade e dótaselle de autoridade, de modo que cando fala de asuntos relativos á calidade faio en nome do consello de administración. En Santiago de Compostela, a introducir datos Asdo. o Consello de Administración PRESENTACIÓN DA EMPRESA EMPRESA-TIPO. inicia a súa actividade no ano, sendo actualmente a Empresa con capital, accionariado e estrutura introducir datos O proxecto ten a súa orixe na: introducir datos Páxina 11

 11. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS Selección: EMPRESA-TIPO dá traballo introducir datos Cobertura: Contamos con cobertura introducir datos Isto nos permite dar un servizo competitivo e dilixente. Si a isto sumamos que contamos coas ferramentas de xestión máis avanzadas e co equipo profesional máis estable, experimentado e formado do sector, o resultado do esforzo vese recompensado pola calidade percibida polos clientes. Organización: introducir datos Profesionalidade, dedicación, entusiasmo son palabras crave que definen o equipo EMPRESA-TIPO. Persoas cunha vocación constante de atención aos nosos clientes coas maiores garantías de calidade, comprometéndose axilmente na achega de solucións na procura de que o Páxina 12

 12. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS profesional que a súa empresa demanda sexa o máis axustado á súa filosofía de traballo. Equipos directivos, comerciais, administrativos, de selección comprometidos coa calidade. Formación: introducir datos Unha aposta constante pola formación continua dos nosos traballadores. A especialización e a mellora da competitividade son os obxectivos introducir datos. Prevención: introducir datos A preocupación da nosa empresa polos temas relacionados coa Prevención de riscos laborais concretouse na determinación da Dirección polo máis estrito cumprimento da normativa vixente. Neste sentido EMPRESA-TIPO dispón dos Delegados de Prevención e do Comité de Seguridade e Saúde pertinentes, e procedeu á creación dun Páxina 13

 13. MANUAL DE CALIDADE ASPECTOS XERAIS Departamento de Prevención, no cal intégrase o servizo de prevención propio, con competencias exclusivas en materia preventiva e o único obxectivo de mellorar as condicións de traballo e a seguridade laboral, asesorando á Dirección de EMPRESA-TIPO. Páxina 14

 14. MANUAL DE CALIDADE OBXECTO E APLICACIÓN Páxina 15

 15. MANUAL DE CALIDADE OBXECTO E APLICACIÓN OBXECTO Este manual da calidade ten por obxecto dar unha resposta a nivel de xestión aos requisitos da ISO 9001:2000, mentres que a resposta a nivel operativo darana os procedementos e formatos. Este manual de calidade desenvolve dous capítulos de aprobación e de aspectos xerais e oito capítulos que responden aos requirimentos da ISO 9001:2000. Devanditos requirimentos desenvólvense neste manual ou se inclúe en cada capítulo a referencia do procedemento no que se completan. Cada un dos requisitos da ISO 9001:2000 aplicables á nosa actividade cítanse no manual. Aqueles cuxa simplicidade permíteo son desenvolvidos de forma íntegra no manual. Nos casos nos que entendemos necesario desenvolver documentos adicionais para garantir a operación eficaz do Páxina 16

 16. MANUAL DE CALIDADE • OBXECTO E APLICACIÓN • sistema ou nos que a ISO 9001:2000 solicita explicitamente un procedemento documentado do manual fai un breve apunte e referencia o documento ou documentos nos que se desenvolve este aspecto. • ALCANCE E DO SISTEMA DA CALIDADE E EXCLUSIÓNS PERMITIDAS • O alcance deste sistema de calidade inclúe as actividades de prestación de servizos e as instalacións de EMPRESA-TIPO. • Realízanse as seguintes exclusións: • Deseño • Control de equipos de medición e seguimento Páxina 17

 17. MANUAL DE CALIDADE NORMAS DE CONSULTA Páxina 18

 18. MANUAL DE CALIDADE • NORMAS DE CONSULTA • NORMAS PARA A CONSULTA • UNE en ISO 9000:2000 • UNE en ISO 9001:2000 • UNE en ISO 9004:2000 • DEFINICIÓNS • Considéranse válidas as definicións incluídas en ISO 9000:2000. • A maiores son de uso común na empresa os seguintes termos: • CPD: contrato de posta a disposición. Páxina 19

 19. MANUAL DE CALIDADE XESTIÓN DO MANUAL Páxina 20

 20. MANUAL DE CALIDADE XESTIÓN DO MANUAL ELABORACIÓN DO MANUAL O director de calidade, cargo que recaerá na persoa do director estratéxico da empresa, preparará o Manual da Calidade e o someterá á revisión do consello de administración, que verificará a adecuación do Manual á estrutura e usos da empresa e o seu contido técnico. Todos os membros dese consello firmarán nos lugares indicados do capítulo na aprobación do Manual. O manual consta de varios capítulos introdutorios e de cinco capítulos, que describen a resposta da organización aos requisitos da ISO 9001:2000. O director da calidade emite as copias del Manual que o consello de administración considerase oportunas. No caso de que se demanden novas copias, o consello quedará encargado de decidir si se emiten. O director da calidade entregará copias do manual da Páxina 21

 21. MANUAL DE CALIDADE XESTIÓN DO MANUAL calidade aos destinatarios, que firmarán na Lista de distribución do Manual á súa recepción. A realización de fotocopias da totalidade ou parte do manual está terminantemente prohibida salvo autorización expresa do director da calidade. O manual da calidade é documentación confidencial da empresa e está terminantemente prohibida a súa utilización fóra das instalacións da empresa, ou dentro por persoal non autorizado. Unicamente o director da calidade pode vulnerar esta norma. Páxina 22

 22. MANUAL DE CALIDADE XESTIÓN DO MANUAL MODIFICACIÓNS A modificación do manual da calidade pode deberse a modificacións na documentación do sistema de xestión ou a cambios na organización ou nos procesos de negocio. O director da calidade recibirá dita información, ben como consecuencia dunha auditoría interna, da Reunión do comité da Calidade, ou como un comentario do director do Departamento afectado. O director da calidade estudará si realmente se necesita modificar ou completar o capítulo en cuestión, e co que decida consultará ao consello de administración. No caso de que se decida modificar o capítulo seguirase a sistemática descrita no punto anterior (elaboración do manual). Cada vez que se modifiquen un ou varios capítulos do Manual, o Manual cambia o seu estado de revisión, pero os Páxina 23

 23. MANUAL DE CALIDADE XESTIÓN DO MANUAL capítulos que non se revisan nesa ocasión conservan o seu estado de revisión. Por exemplo, si se modifica o capítulo 2 o seu estado de revisión pasa de 0 a 1, e o mesmo ocorre co Manual, pero os demais capítulos conservan o estado de revisión 0. Si posteriormente se modifica o capítulo 6, este capítulo pasa do estado de revisión 0 al 1, o Manual do 1 al 2 e o resto dos capítulos conservan o seu estado de revisión. O director da calidade retirará os capítulos obsoletos e os destruirá, salvo unha copia que se arquivará no AZ de obsoletos e se encabezará cun punto vermello en todas as páxinas. Entregará aos destinatarios os capítulos modificados e estes firmarán na Lista de distribución do Manual. Páxina 24

 24. MANUAL DE CALIDADE XESTIÓN DO MANUAL TIPOS DE COPIA DO MANUAL As copias do manual da calidade entregadas a clientes, provedores ou organismos públicos, que non van a ser actualizadas nun futuro, identificaranse no capítulo de aprobación, como Copia Non Controlada. Todas as demais copias identificaranse como Copia Controlada. O director da calidade é o que decide que copias se entregan como Controladas ou Non Controladas. Páxina 25

 25. MANUAL DE CALIDADE REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE Páxina 26

 26. MANUAL DE CALIDADE • REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE • REQUISITOS XERAIS • EMPRESA-TIPO implantou un Sistema de Xestión da Calidade documentado que contempla os requisitos da ISO 9001:2000. Este sistema de xestión da calidade mantense actualizado e está inmerso nun proceso de mellora continua alentado pola dirección. • Co fin de implantar este sistema de xestión da calidade de forma eficaz, puxéronse en marcha as seguintes accións: • Identificáronse os procesos necesarios para este sistema de xestión da calidade, así como a secuencia e interacción dos mesmos. • Están definidos os criterios de execución dos traballos co fin de garantir que se levan a cabo de forma controlada e eficaz, así como os recursos e información necesarios. • Estableceuse unha metodoloxía e os criterios necesarios para medir a eficacia dos procesos. Páxina 27

 27. MANUAL DE CALIDADE • REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE • Implántanse as accións necesarias para alcanzar os resultados planificados e provocar a mellora continua nos mesmos. • Non se subcontratan traballos de ningunha índole que afecten á calidade dos servizos prestados aos nosos clientes,… • REQUISITOS XERAIS DA DOCUMENTACIÓN • XENERALIDADES • A estrutura documental do sistema de xestión da calidade inclúe: • Manual de Calidade que indica de forma xeral como EMPRESA-TIPO responde aos requirimentos de la ISO 9001:2000, contén a política da calidade e inclúe un mapa de procesos. Páxina 28

 28. MANUAL DE CALIDADE • REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE • Procedementos documentados que describen de forma concreta o que, quen, cando, onde e como para cada un dos procesos do sistema de xestión da calidade. • Documentación de apoio: aplicacións informáticas de contratación, selección e sistema de xestión comercial, Manual do Empregado e formatos. • Rexistros da calidade que son a evidencia documental do funcionamento do sistema de xestión da calidade. • MANUAL DA CALIDADE • EMPRESA-TIPO inclúe neste manual da calidade: • Un campo de aplicación do sistema de xestión da calidade así como as exclusións e a súa xustificación. • Referencias aos documentos que desenvolven os aspectos recollidos neste manual. • Un mapa de procesos que permite ver os procesos do sistema de xestión da calidade, a súa secuencia e a súa Páxina 29

 29. MANUAL DE CALIDADE • REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE • interacción. • O manual desenvolve 5 capítulos que conteñen a resposta de EMPRESA-TIPO aos requisitos dos puntos 4 ao 8 de ISO 9001:2000. • CONTROL DA DOCUMENTACIÓN • No apartado “xerenalidades” deste manual da calidade descríbese a estrutura documental do sistema de xestión da calidade. • Existe un procedemento que describe a sistemática para: • Aprobar os documentos antes da súa difusión; • Revisalos, actualizalos e aprobalos coas modificacións cando sexa necesario • Identificar a revisión en vigor dos documentos e incluír os cambios; • Asegurar que os documentos, na súa versión actualizada, están nos puntos de uso e accesibles ao persoal implicado. Páxina 30

 30. MANUAL DE CALIDADE • REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE • Asegurar que non se producen deterioracións ou distorsións na documentación que poidan dar lugar a interpretacións erróneas; • Asegurar os documentos de orixe externo fanse chegar aos implicados e se controla a súa identificación e a súa distribución; • Previr o uso non intencionado dos documentos obsoletos e identificalos de forma inequívoca. • CONTROL DOS REXISTROS DA CALIDADE • Os rexistros da calidade consérvanse co fin de proporcionar evidencia da conformidade cos requirimentos do sistema de xestión da calidade e para coñecer o grado de efectividade do funcionamento do mesmo. • O director da calidade de EMPRESA-TIPO, tras consultar cos directores dos distintos departamentos, identificou como rexistros da calidade, a maiores dos esixidos pola Páxina 31

 31. MANUAL DE CALIDADE • REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE • ISO 9001:2000, aqueloutros considerados como fundamentais para o adecuado funcionamento do sistema de xestión da calidade. • Cada procedemento do sistema da calidade recolle o nome do rexistro, o responsable do seu custodia, o lugar de arquivo, o soporte físico e o tempo mínimo de conservación. • No Control dos Rexistros se listan devanditos documentos. Esta táboa é elaborada e actualizada polo Director da calidade. • Os Formatos de Rexistro están identificados polo nome da empresa, a data de entrada en vigor e/ou o seu número de revisión e o seu nome e, cando é aplicable, a data en que se cobren e a firma do responsable. • O Director da calidade establecerá os tempos mínimos de conservación dos rexistros, tendo en conta as disposicións Páxina 32

 32. MANUAL DE CALIDADE • REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE • legais ou contractuais existentes. Este tempo de conservación constará no Control de Rexistros e só poderá ser modificado polo Director da calidade. Os Rexistros poden ser conservados durante un tempo superior ao indicado si así se considera oportuno. • Tras devandito período analizarase a necesidade de conservalos, procedéndose ao expurgo dos mesmos. • O consello de administración e o director da calidade teñen acceso a todos os Rexistros. • O Auditor, durante a auditoría, ten acceso a todos os Rexistros do área a auditar. • O director de cada Departamento ten acceso aos Rexistros do seu Departamento. • O director de cada departamento decidirá o nivel de acceso aos rexistros polo persoal ao seu cargo • Os rexistros almacenaranse de forma que se impida a súa Páxina 33

 33. MANUAL DE CALIDADE • REQUISITOS DO SISTEMA DE XESTION DA CALIDADE • perda ou deterioro, que se protexan do acceso de persoal non autorizado e de modo que se poida acceder de forma sinxela aos mesmos. • No caso de Rexistros baixo soporte magnético realizaranse copias de seguridade cunha periodicidade semanal que se arquivarán nun lugar distinto dos orixinais. Páxina 34

 34. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN Páxina 35

 35. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN COMPROMISO DA DIRECCIÓN O consello de administración de EMPRESA-TIPO adquiriu un compromiso para o desenvolvemento e mellora do sistema de xestión da calidade, evidenciando devandito compromiso, entre outras accións, a través de: a) Difundir ao persoal a importancia de cumprir cos requisitos dos clientes e mellorar a súa satisfacción como aspecto fundamental para a permanencia da empresa no mercado así como o cumprimento estrito da lexislación aplicable. b) Definir unha política de calidade como unha declaración pública dos seus compromisos para cos seus clientes, que sirva de marco para a formulación e desenvolvemento dos obxectivos de calidade. c) Establecer unha sistemática para verificar, de forma periódica, que o sistema de xestión de calidade implantado Páxina 36

 36. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN é capaz de satisfacer as expectativas e necesidades dos seus clientes e alcanzar os obxectivos de calidade marcados. d) Dotar de todos os recursos humanos, técnicos e materiais necesarios para o cumprimento dos seus compromisos contractuais, legais e regulamentarios e os requisitos do seu sistema de xestión da calidade. ORIENTACIÓN AO CLIENTE O consello de administración de EMPRESA-TIPO estableceu procesos co fin de determinar os requisitos dos seus clientes e asegurar que se cumpren co propósito de incrementar de forma continua a súa satisfacción cos servizos prestados. Páxina 37

 37. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN POLÍTICA DA CALIDADE A política da calidade foi deseñada polo consello de administración baseándose nas peculiaridades da organización de EMPRESA-TIPO e nas expectativas e necesidades dos clientes obxectivo da organización. Si algún dos factores anteriores modificásese, o consello de administración avaliará a validez da política e, si fose necesario, realizará os cambios necesarios para adecuala á nova situación. A política da calidade é o marco de referencia do cal emanan os obxectivos de calidade, que han de desenvolver os aspectos contidos na mesma. A análise do cumprimento dos obxectivos da calidade poderá conducir a reformular a política da calidade. A política da calidade é un documento vivo, que debe cambiar debido ás presións da competencia, ás novas Páxina 38

 38. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN expectativas e necesidades dos clientes e debido a mellóraa continua dos procesos do sistema de xestión da calidade de EMPRESA-TIPO. Na revisión do sistema de xestión da calidade pola dirección, se validará a política da calidade á luz dos datos proporcionados polo sistema de xestión da calidade, incluíndo as modificacións que se consideren necesarias. A política da calidade do EMPRESA-TIPO é un documento público, que ha de ser coñecido por todo o persoal e con este fin inclúese no Manual da calidade. PLANIFICACIÓN OBXECTIVOS DA CALIDADE O consello de administración establece anualmente obxectivos da calidade aplicables, ben ao conxunto da organización, ben a cada un dos departamentos. Páxina 39

 39. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN Estes obxectivos son formulados de forma que sexan cuantificables e se poida medir o seu grado de execución. Os obxectivos da calidade emanan da política da calidade e han de ser consistentes co compromiso corporativo de mellora continua dos procesos do sistema de xestión da calidade. PLANIFICACIÓN DA CALIDADE EMPRESA-TIPO realiza unha planificación para a consecución dos obxectivos da calidade, anuais e plurianuais, incluíndo responsabilidades, indicadores e periodicidade do seguimento, analizando a súa marcha no comité da calidade. No caso de que se producisen cambios na organización (recursos humanos, novos procesos, instalacións adicionais...), planificaríanse de modo que o sistema de xestión da calidade mantivese a súa eficacia durante a implementación dos mesmos. Páxina 40

 40. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICACIÓN RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE O anexo 1 deste manual inclúe un organigrama coas relacións de autoridade existentes na organización. Nos procedementos do sistema de xestión da calidade detállanse as responsabilidades de cada un dos cargos da empresa que, de forma xenérica, son: Director estratéxico e financeiro: Deseña as estratexias estruturais da Empresa relativas a equipos de persoal, medios técnicos de administración e xestión, recursos financeiros, obxectivos e política comercial, obxectivos de facturación así como a definición dos obxectivos e política de calidade da Organización. Como responsable da calidade planifica a política e obxectivos anuais da Empresa. Planifica as accións comerciais tendentes á consecución dos obxectivos, Páxina 41

 41. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN canaliza as necesidades de formación dos equipos na procura do desenvolvemento profesional dos individuos da organización. Executa as directrices do consello de administración coordinando e desenvolvendo a política de R.R.H.H da Empresa, a política comercial e a política de calidade. Como responsable administrativo planifica a política e obxectivos anuais da Empresa. Coordina e dirixe o equipo de persoal asignado ao departamento de administración e laboral de Servizos Centrais da Empresa. Responde ante o Director Xeral das áreas de administración, laboral, contable, fiscal, informática e de compras da Empresa. Como responsable financeiro planifica a política e obxectivos anuais da Empresa. Responde ante o Director Xeral o área financeira, Páxina 42

 42. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN xestionando os pagos a provedores e traballadores, dirixindo e coordinando o cobro a clientes, a provisión de recursos económicos, avales, etc. Director de oficina: Responde ante o Director de desenvolvemento da dirección da súa oficina. Dirixe o equipo de persoal, asignándolles as tarefas e verificando a eficacia na resolución dos traballos encomendados. Participa na planificación da política comercial e executa as directrices decididas en cada momento. Responde da consecución dos obxectivos previstos. Decide as tarifas a aplicar a cada cliente da súa oficina seguindo os criterios xerais da Organización. Supervisa, coordina e responde do axustado funcionamento dos equipos e medios asignados á súa Oficina co obxectivo de optimizalos e rendibilizalos. Páxina 43

 43. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN REPRESENTANTE DA DIRECCIÓN O director xeral designou un representante da dirección, co cargo de director da calidade, co fin de que implemente na organización os requirimentos de calidade incluídos na política da calidade de EMPRESA-TIPO. O director da calidade compatibilizará as funcións propias do seu cargo con aquelas que lle encomende o director xeral. O director xeral de EMPRESA-TIPO dota da autoridade necesaria ao director da calidade, por encima de calquera outro cargo da empresa para desenvolver as seguintes actividades: a) Asegurar que os procesos do sistema de xestión da calidade están implantados e funcionan coa eficacia esperada para alcanzar os seus fins; b) Informar ao director xeral do funcionamento do sistema Páxina 44

 44. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN de xestión da calidade e propoñer accións de mellora; c) Promover a importancia do cumprimento dos requisitos do cliente en todos os niveis da organización. COMUNICACIÓN INTERNA O consello de administración dispuxo as canles necesarias para o fluxo de información relevante para a calidade entre os distintos departamentos de EMPRESA-TIPO a través dos seguintes medios: a) Reunións periódicas. b) Comunicacións verbais. c) Correo electrónico interno. REVISIÓN POLO CONSELLO XENERALIDADES O consello de administración de EMPRESA-TIPO revisa anualmente o seu sistema de xestión da calidade, co fin de asegurarse da súa continua consistencia, adecuación e Páxina 45

 45. MANUAL DE CALIDADE RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN eficacia. As revisións anuais apoiaranse nun comité de calidade que se reúne cada catro meses e avalía o grado de cumprimento dos obxectivos e a eficacia do sistema de xestión da calidade. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA A REVISIÓN. RESULTADOS DA REVISIÓN A revisión do sistema de xestión da calidade pola dirección conducirá a a toma de decisións sobre: a) A mellora do sistema de xestión da calidade e os procesos prestación dos servizos. b) A mellora dos servizos para adecualos mellor ás expectativas e necesidades dos clientes. c) A necesidade de recursos humanos, técnicos e instalacións. Páxina 46

 46. MANUAL DE CALIDADE • RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN • A través da formulación, posta en marcha e seguimento de: • Obxectivos da calidade • Acciones de mellora. • Programa de auditorías internas. • Planificación de accións formativas. Páxina 47

 47. MANUAL DE CALIDADE XESTIÓN DE RECURSOS Páxina 48

 48. MANUAL DE CALIDADE XESTIÓN DE RECURSOS PROVISIÓN DE RECURSOS EMPRESA-TIPO realiza unha análise periódica dos recursos necesarios para: a) implantar e mellorar os procesos do sistema de xestión da calidade b) alcanzar a satisfacción do cliente. Proporcionándoos, dentro das posibilidades financeiras da organización, ou planificando a súa obtención a longo prazo. RECURSOS HUMANOS XENERALIDADES O persoal que realiza tarefas que afecten á calidade en EMPRESA-TIPO ten definido un nivel de competencia necesario baseándose na combinación necesaria de titulación, coñecementos, habilidades prácticas e Páxina 49