k zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Közigazgatási alapismeretek KAB I. modul első oktatási nap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Közigazgatási alapismeretek KAB I. modul első oktatási nap

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Közigazgatási alapismeretek KAB I. modul első oktatási nap - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Közigazgatási alapismeretek KAB I. modul első oktatási nap. Alkotmánytani és jogi alapismeretek. Alkotmánytani alapfogalmak. alkotmány, alaptörvény államforma kormányforma államszerkezet. Népszuverenitás és népképviselet. közvetlen és közvetett demokrácia fogalma népszavazás

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Közigazgatási alapismeretek KAB I. modul első oktatási nap' - snow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alkotm nytani alapfogalmak
Alkotmánytani alapfogalmak

alkotmány, alaptörvény

államforma

kormányforma

államszerkezet

n pszuverenit s s n pk pviselet
Népszuverenitás és népképviselet

közvetlen és közvetett demokrácia fogalma

népszavazás

népi kezdeményezés

4

v laszt si rendszerek
Választási rendszerek

abszolút többségi rendszer

relatív többségi rendszer

arányos rendszer

vegyes rendszer

a magyar választási rendszer

5

az orsz ggy l s
Az Országgyűlés

szervezete

hatáskörei

döntéshozatala

az országgyűlési képviselők jogállása

a k zt rsas gi eln k
A köztársasági elnök

megválasztása

hatáskörei

felelőssége

a tisztség megszűnése

a b r s gok
A bíróságok

feladata

szervezete

-Kúria

-ítélőtáblák

-törvényszékek

-járásbíróságok

igazgatása

-OBH

-OBT

az gy szs g
Az Ügyészség

feladatai

szervezete

-Legfőbb Ügyészség

-fellebbviteli főügyészségek

-főügyészségek

-járási ügyészségek

az alkotm nyb r s g
Az Alkotmánybíróság

az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljei

az alkotmánybírák megválasztásának szabályai

az előzetes normakontroll

az utólagos normakontroll

az alapvet jogok biztosa
Az alapvető jogok biztosa

az intézmény jellemzői

a kinevezés feltételei

hatáskörei

helyettesei

az llamszervezet feladat
Az államszervezet (feladat)

A törvénykezés szerve

Honvédség főparancsnoka

Tagjai a 45. életévüket betöltötték

Egykamarás

Közvádat képviseli

Alaptörvény védelmének legfőbb szerve

Állampolgárok jogvédelme a hatóságokkal szemben

Frakciók és bizottságok

Egyéni kegyelmet gyakorol

Végrehajtó hatalmi ág csúcsán áll

Megfoszthatja az államfőt a tisztségétől

Kifejezi a nemzet egységét

Előzetes és utólagos normakontroll

Nyomozást folytathat

Megválasztja a miniszterelnököt

Negatív jogalkotó

Közkegyelmet gyakorol

Törvényeket hoz

15 tagja van

Elsőként Svédországban alakult ki

Politikai felelőssége van az Országgyűléssel szemben

Kinevezi a tábornokokat

Bűncselekmények üldözése

6 évre az Országgyűlés választja

5 évre az Országgyűlés választja

Felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás felett

Tagjait 12 évre választják

Élén a Kúria áll

Általános hatáskörű központi államigazgatási szerv

Egyik helyettese a nemzetiségek jogainak védelmét látja el

jogforr s fogalma s csoportjai
Jogforrás fogalma

belső jogforrás

külső jogforrás

Jogforrások csoportjai

Jogszabályok

Közjogi szervezetszabályozó eszközök

Nemzetközi szerződések

AB határozatai

Szokásjog

Bíró alkotta jog

Európai Unió jogforrásai

Jogforrás fogalma és csoportjai

14

jogszab lyok
Jogszabályok

törvény

kormányrendelet, Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete

miniszterelnöki rendelet, miniszteri rendelet

önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete

önkormányzati rendelet

15

k zjogi szervezetszab lyoz eszk z k
Közjogi szervezetszabályozó eszközök

Jellemzőik

fajtái:

normatív határozat

normatív utasítás

a jogszab ly fel p t se
A jogszabály felépítése

Logikai egységek

preambulum vagy bevezető rész,

általános rendelkezések,

részletes rendelkezések,

záró rendelkezések

Szerkezeti egységek

könyv

rész

fejezet

alcím

szakasz

bekezdés

pont

alpont

a jogszab ly rv nyess ge s hat lya
A jogszabály érvényessége és hatálya

Érvényesség

a jogszabály létrehozására feljogosított szervtől kell származnia,

az eljárási szabályokat be kell tartani,

a jogforrási hierarchiának kell érvényesülnie,

a jogszabályt ki kell hirdetni

Hatályosság

területi hatály

személyi hatály

időbeli

tárgyi hatály

a k zponti llamigazgat si szervek
A központi államigazgatási szervek

Kormány

minisztériumok

kormányhivatalok

központi hivatalok

kormánybizottságok

Miniszterelnökség

autonóm államigazgatási szervek

önálló szabályozó szervek

rendvédelmi szervek

a korm ny
A Kormány

meghatározása

megalakulása

ülése

szervei

22

a minisztereln k korm ny megb zat s nak megsz n se
A miniszterelnök (Kormány) megbízatásának megszűnése

az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,

sikeres konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal,

ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki,

lemondásával,

összeférhetetlenség kimondásával,

ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn,

halálával

23

a miniszt riumok fel p t se
A minisztériumok felépítése

Miniszter

Közigazgatási államtitkár

Parlamenti államtitkár

A –ért felelős államtitkár

B –ért felelős államtitkár

Helyettes államtitkár

Helyettes államtitkár

Helyettes államtitkár

Helyettes államtitkár

Helyettes államtitkár

Főosztály

Főosztály

Főosztály

Főosztály

Osztály

Osztály

Osztály

a k zponti hivatal s a korm nyhivatal sszehasonl t sa
A központi hivatal és a kormányhivatal összehasonlítása

Központi hivatal

Kormányrendelet létesíti

Miniszter irányítja

Vezetőjét a miniszter nevezi ki

-OrszágosEgészségbiztosítási Pénztár

-Mezőgazdaságiés Vidékfejlesztési Hivatal

-Bevándorlásiés Állampolgársági Hivatal

Kormányhivatal

Törvény hozza létre

Kormány irányítása alatt áll

Vezetőjét a miniszterelnök nevezi ki

-Központi Statisztikai Hivatal

-OrszágosAtomenergia Hivatal

-SzellemiTulajdon Nemzeti Hivatala

-NemzetiAdó- és Vámhivatal

az auton m llamigazgat si szervek
Az autonóm államigazgatási szervek

jellemzői

példák:

Közbeszerzési Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gazdasági Versenyhivatal

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Választási Iroda

n ll szab lyoz szervek
Önálló szabályozó szervek

jellemzői

példák

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

a rendv delmi szervek
A rendvédelmi szervek

jellemzői

példák:

büntetés-végrehajtási szervezet

hivatásos katasztrófavédelmi szerv

polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

k zponti szervek gyakorl sa
Központi szervek gyakorlása

Feladat:

Alkossanak párokat és oldják meg a feladatot!

szervez si elvek a k zigazgat sban

centralizáció

központi kormányzat

központi akarat érvényesülése

dekoncentráció:

centralizáció egyik megvalósulási formája

döntés területi / helyi szinten

központi hatalomnak alárendelt hivatalok (= dekoncentrált szervek)

decentralizáció

feladat-átruházás  központi kormányzattól jogilag és szervezetileg önálló szervekre

két típus:

helyi önkormányzatok

közintézmények

igazgatottak maguk is részt vesznek az őket érintő ügyek intézésében

helyben hatékonyabb bizonyos feladatellátás!

veszély: partikularizmus erősítése  nemzeti egység gyengítése

Szervezési elvek a közigazgatásban

a helyi nkorm nyzatok jogai s feladatai

Mi szabályozza?

Alaptörvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

Mi a működésük célja?

helyi közügyek intézése

helyi közhatalom gyakorlása

A helyi önkormányzatok jogai és feladatai

a helyi nkorm nyzatok jogai s feladatai1

Hogyan történhet az önkormányzati feladatok ellátása?

kötelező jelleggel

törvényben van meghatározva!

különböző típusú önkormányzatok  eltérő feladat- és hatáskörök!

differenciálás! (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, terület alapján)

önként vállalva  korlátok:

csak olyat, ami nem más szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik

ellátása nem lehet jogszabállyal ellentétes!

nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatok ellátását!

finanszírozása: saját bevételek / külön források terhére

állami feladatot is vállalhat (külön megállapodás alapján)

A helyi önkormányzatok jogai és feladatai

a helyi nkorm nyzatok szervezete

A helyi önkormányzatok szervezete

elnökli, összehívja, vezeti

irányítja

Polgármester

Képviselő-testület

Polgármesteri hivatal

kinevezi

Jegyző

munkáltatói jog gyakorlása

vezeti a hivatalt

részt vesz az ülésein

döntés-előkészítés

képviselők

köztisztviselők

„külső” tagok

Képviselő-testület bizottságai

a helyi nkorm nyzatok szervezete1

Szervezeti és működési rendjét maga határozza meg

1. Képviselő-testület

választott szerv (5 évre)

gyakorolja a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit ( átruházás!)

ülések nyilvánosak (esetenként zárt)

rendes / rendkívüli ülések

rendeletalkotás

2. Társult képviselő-testület

gazdaságosság!

közös hivatal, intézmények stb.

A helyi önkormányzatok szervezete

a helyi nkorm nyzatok szervezete2

3. Képviselő-testület bizottságai

szmsz-ben meghatározott módon

tagjai: képviselők + „külsős” tagok

funkciók:

döntés-előkészítés

döntés (átruházott hatáskörben!)

4. A részönkormányzat testülete (településrészi önkormányzat)

valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére

tagjai: képviselők + „külsős” tagok!

A helyi önkormányzatok szervezete

a helyi nkorm nyzatok szervezete3

5. Polgármester

választással (5 évre)

a képviselő-testület elnöke

az önkormányzat végrehajtó szerve  fontosabb feladatok:

képviselő-testület összehívása, vezetése

polgármesteri hivatal irányítása

döntés egyes államigazgatási ügyekben

jegyző kinevezése + munkáltatói jogok gyakorlása

fővárosban: főpolgármester; megyei közgyűlésben: elnök

6. Alpolgármester

polgármester helyettesítése, munkájának segítése

A helyi önkormányzatok szervezete

a helyi nkorm nyzatok szervezete4

7. Jegyző

határozatlan időre kinevezett köztisztviselő

képzett igazgatási szakember!  az igazgatási munka jogszerűségének és szakszerűségének biztosítása

fontosabb funkciók:

vezeti a polgármesteri hivatalt

munkáltatói jogok gyakorlása a polgármesteri hivatal köztisztviselői felett

döntés államigazgatási / hatáskörébe utalt önkormányzati ügyekben

önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok

tanácskozási joggal részvétel a képviselő-testületi üléseken

helyettese: aljegyző

A helyi önkormányzatok szervezete

a helyi nkorm nyzatok szervezete5

8. polgármesteri hivatal

képviselő-testület hozza létre

helyi önkormányzat igazgatási apparátusa

döntések előkészítése + végrehajtása

9. közös önkormányzati hivatal

a kistelepülések kötelesek létrehozni  igazgatás folyamatosságának és hatékonyságának biztosítása

létrehozás: képviselő-testületek megállapodása révén

vezetője: közös önkormányzati hivatal jegyzője

A helyi önkormányzatok szervezete

slide42

A helyi-területi államigazgatás szervei

 • az államigazgatás felépítése
a ter leti llamigazgat s szervei

A területi államigazgatás szervei

 • 1990-es évektől: egységes szabályozás / irányítás hiánya
 • több, mint 40 különböző féle dekoncentrált szerv!
 • 2011-től: területi közigazgatás reformja
  • megyei (fővárosi) kormányhivatalok felállítása
  • 18 dekoncentrált szerv integrálása  a megyei (fővárosi) kormányhivatalok szakizgatási szervei lettek (de szakmai önállóságuk megmaradt!)
  • járások felállítása (2013-tól)
a helyi llamigazgat s szervei

A helyi államigazgatás szervei

 • a helyi államigazgatás
  • 2013-tól: járások  járási (kerületi) hivatalok
  • 175 járási + 23 kerületi hivatal
  • = a megyei (fővárosi) kormányhivatalok kirendeltségei
  • integráció ezen a szinten is!  szakigazgatási szervek
a ter leti llamigazgat s szerveinek fel p t se

A területi államigazgatás szerveinek felépítése

 • A megyei (fővárosi) kormányhivatal szervezete
 • szervezeti egységek:
  • törzshivatal
  • szakigazgatási szervek
  • járási (kerületi) hivatalok
 • kettős irányítás
  • a Kormány a KIM révén
  • szakigazgatási szervek  szakminiszter révén
 • vezetés
  • kormánymegbízott (politikai vezető)
  • főigazgató + igazgató (szakmai vezetők)
a helyi llamigazgat s szerveinek fel p t se

A helyi államigazgatás szerveinek felépítése

 • A járási (kerületi) hivatal szervezete
 • szervezeti egységek:
  • járási törzshivatal (benne: okmányiroda)
  • járási szakigazgatási szervek
 • irányítás
  • törzshivatalhoz tartozó ügyek  kormánymegbízott
  • okmányiroda által ellátott feladatok  KEKKH
  • járási szakigazgatási szervek  megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv
 • vezetés
  • hivatalvezető
  • hivatalvezető-helyettes
slide47

A területi államigazgatás szerveinek feladatai

 • 1. Koordináció
  • kormányzati feladatok területi végrehajtásának összehangolása
  • együttműködés a többi dekoncentrált szervvel
 • 2. Ellenőrzés
  • többi dekoncentrált szerv felett (kivétel: NAV, rendőrség)
  • eszközök: döntésbekérés, tájékoztatás kérése, iratbetekintés
  • törvénysértés esetén 
   • egyeztető eljárás kezdeményezése
   • felügyeleti eljárást kezdeményezése
   • miniszter eljárásának kezdeményezése
slide48

A területi államigazgatás szerveinek feladatai

 • 3. Véleményezési jogkör
  • többi dekoncentrált szervnél: vezetők kinevezése, létrehozás ás átszervezés, gazdálkodás
 • 4. Informatika
  • választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok
  • közigazgatási informatikai tevékenység területi összehangolása
 • 5. Képzés, továbbképzés
  • köz- és kormánytisztviselők (tovább)képzésének szervezése
  • vizsgák szervezése
slide49

A területi államigazgatás szerveinek feladatai

 • 6. Ügyfélszolgálati feladatok
  • kormányablak = integrált ügyfélszolgálat
  • ügyfélkapu regisztrációja
  • kérelem előterjesztése
  • tájékoztatás nyújtása
  • internetes kapcsolati lehetőség nyújtása
 • 7. Törvényességi felügyelet a helyi önkormányzatok felett
slide50

A törvényességi felügyelet jellemzői

 • decentralizált szervek és a dekoncentrált szervek együttműködnek  mellérendeltség
 • helyi önkormányzatok autonómiája sem korlátlan!  törvényességi felügyelet a megyei (fővárosi) kormányhivatalok révén
 • cél: jogszerűség biztosítása
   • szervezet és működés jogszerűsége
   • döntéshozatal és döntés jogszerűsége
   • jogalkotási kötelezettség teljesítése
   • döntési kötelezettség teljesítése
   • közszolgáltatási kötelezettség teljesítése
 • egyes döntéseknél más jogorvoslat lehetséges! (pl. bíróság)
a paraadminisztr ci fogalma

paraadminisztráció = „közigazgatáshoz hasonló”

paraadminisztratív szerv = NEM közigazgatási szervek, de segítik a közigazgatást közfeladatainak teljesítésében

A paraadminisztráció fogalma

a k zszolg lati jog s a munkajog elhat rol sa

gazdasági szféra: munkaviszony↔ közszféra: közszolgálati jogviszony

munkajog↔ közszolgálati jog

közszolgálati jog sajátosságai:

a köz szolgálata az elsődleges

munkáltató: állami vagy önkormányzati szerv, illetve ilyen fenntartású költségvetési szerv

többletkötelezettségek és többletjogosultságok

külön közszolgálati törvények

A közszolgálati jog és a munkajog elhatárolása

a k zszolg lati alkalmazottak r tegei

A közszolgálati alkalmazottak rétegei

közszolgálati tisztviselők

(2011. évi CXCIX. tv.)

fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai (1996. évi XLIII. tv.)

közalkalmazottak

(1992. évi XXXIII. tv.)

Közszolgálati alkalmazottak

Magyar Honvédség hivatásos tagjai

(2001. évi XCV. tv.)

igazságügyi alkalmazottak

(1997. évi LXVIII. tv.)

ügyészségi alkalmazottak

(2011. évi CLXIV. tv.)

bírák

(2011. évi CLXII. tv.)

a k zszolg lati jogviszony l tes t se s m dos t sa

kinevezési (alkalmazási) feltételek

általános kinevezési (alkalmazási) feltételek

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

legalább középiskolai végzettség

cselekvőképesség

különös kinevezési (alkalmazási) feltételek

kinevezés

jogviszony létrejötte: kinevezés + elfogadás

határozott / határozatlan időre

próbaidő: 3–6 hónap

eskü

jogviszony módosítása

főszabály: közös megegyezéssel

kivételek!

A közszolgálati jogviszony létesítése és módosítása

59

sszef rhetetlens g a k zszolg latban

tilalmakat, korlátozásokat ró a közszolgálati alkalmazottakra

fajtái:

gazdasági: munkavégzésre irányuló további jogviszony / gazdasági társaságokban való részvétel

politikai: pártban tisztség / közszereplés

hatalmi ágak megosztásának elvéből fakadó

hozzátartozói

közszolgálati hivatás presztízséből adódó

Összeférhetetlenség a közszolgálatban

el menetel a k zszolg latban a besorol sban val el menetel

Előmenetel a közszolgálatbana) besorolásban való előmenetel

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY

(felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők)

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY

(középiskolai végzettségű köztisztviselők)

slide63
c) vezetői munkakörben való előmenetel

szintek:

osztályvezető

főosztályvezető-helyettes

főosztályvezető

feltételek

Előmenetel a közszolgálatban

felel ss g a k zszolg latban

etikai felelősség

hivatásetikai alapelvek megsértése esetén

fegyelmi felelősség

jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése esetén

fegyelmi eljárás  eljárás megszüntetése vagy fegyelmi büntetés

kártérítési felelősség  károkozási viszonyok:

kormánytisztviselő a munkáltatónak

munkáltató a kormánytisztviselőnek

kormánytisztviselő harmadik személynek

Felelősség a közszolgálatban