konstantin a metod j n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konstantin a Metoděj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konstantin a Metoděj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Konstantin a Metoděj - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_24-07. Konstantin a Metoděj. Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území. Původ dvou bratří – Soluň (Řecko). Metoděj - starší bratr, zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konstantin a Metoděj' - snana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konstantin a metod j

VY_32_INOVACE_24-07

Konstantin a Metoděj

Příchod křesťanských věrozvěstůna naše území

p vod dvou brat solu ecko
Původ dvou bratří – Soluň (Řecko)
 • Metoděj - starší bratr, zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem.
 • Konstantin - mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, zde vstoupil do kláštera poprvé, podruhé pak 50 dní před svou smrtí v Římě. Zde taky přijal řeholní jméno CYRIL.
 • Znalí slovanského jazyka – asi matka slovanského původu.
radho kaple sv cyrila a metod je
Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje

Autor: Zdenek Svoboda, Název:Radhošť, kaple.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radhošť,_kaple.jpg

souso sv cyrila a metod je
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje

Autor:Valtameri, Název:Statue of SS Cyril and Methodius on Radhost (1).JPGZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue_of_SS_Cyril_and_Methodius_on_Radhost_(1).JPG

p chod misie roku 863 na vm
Příchod misie roku 863 na VM
 • Velkomoravský kníže Rastislav vyslal roku 862 poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III.s žádostí o vyslání duchovních, aby :
 • A) vedli bohoslužby ve slovanské řeči,
 • B) položili základy vlastní církve na Velké Moravě.
d v j latinsk misie na vm
Dřívější latinské misie na VM
 • Na Velké Moravě již dříve misionáři z Východofranského království, ti však používali ke zvěstování víry latinu. Neúspěch.
 • Kníže Rastislav se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící kněze vyhnat.
sp chy misie k m
Úspěchy misie K+M
 • Kníže Rastislav žádal sice Byzanc o vyslání biskupů, ale nakonec přišli jen kněz a filosof. Nevzbudili tak u Říma podezření a mohli pracovat.
 • Kázání i vyučování vedli ve staroslověnštině.
 • Stejně však za čas došlo ke svárům dvou koncepcí – latinské a staroslověnské.
staroslov n tina
Staroslověnština
 • Staroslověnština (neboli stará církevní slovanština) je nejstarší slovanský spisovný jazyk.
 • Spisovná norma vznikla na základě nářečí používaného v okolí Soluně v 9. století.
 • S určitými změnami dodnes jako církevní slovanština, ne už však jako živý jazyk, nýbrž jako jazyk bohoslužebný (řeckokatolická a pravoslavná církev).
hlaholice
Hlaholice
 • Nejstarší slovanské písmo, dnes se již neužívá.
 • Písmo vytvořil Konstantin 862-863 pro potřebu misie.
 • Název písma pochází ze staroslověnského slovesa glagolati= hovořit nebo podstatného jména glagolъ =slovo.
 • Písmo tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy, později se rozšířilo do jiných slovanských zemí, kde se nejdéle udrželo v Chorvatsku.
 • Během 10. století Slované přešli buď k latince, nebo k cyrilici(která má na hlaholici nezávislý původ).
uk zka p sma hlaholice
Ukázka písma hlaholice

Autor: Harryatbg.wikipedia, Název:Glagolica.pngZdroj:http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Glagolica.png

prvn strana z kodexu zografsk ho 10 11 stol
První strana z kodexu Zografského, 10. / 11. stol.

Autor: Neznámý, Název:ZographensisColour.jpgZdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/ZographensisColour.jpg

staroslov nsk liter rn pam tky
Staroslověnské literární památky :
 • Proglas – 2. pol. 9. stol., veršovaný předzpěv k překladu evangelií do staroslověnštiny, autorem asi Konstantin, pravděpodobně první literární památka ve staroslověnštině.V předmluvě je chválen slovanský překlad a současně je zde zdůrazňováno právo člověka na bohoslužby v mateřském jazyce.
dal staroslov nsk pam tky
Další staroslověnské památky :
 • Zákon sudnyj ljudem – soupis právních norem na Velké Moravě.
 • Nomokánon - sborník církevních pravidel a světských zákonů.
 • Moravsko-panonské legendy (Životy svatých Konstantina a Metoděje) – ne realita, nýbrž legendy na obhajobu proti latinským kněžím.
 • Kyjevské listy - opisy z 10. stol., jediné dílo, které se nám zachovalo v původní podobě z Velké Moravy.
kyjevsk listy hlaholsk rukopis kolem roku 900
Kyjevské listy, hlaholský rukopis kolem roku 900

Autor:neznámý, Název::Kyjevské listy.gifZdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Kyjevské_listy.gif

povol n brat do ma k pape i 867 869
Povolání bratří do Říma k papeži (867 – 869)
 • Konstantinovise podařilo obhájit před papežem a všemi církevními otci oprávněnost slovanského bohoslužebného jazyka -staroslověnština nakonec byla povolena jako bohoslužebný jazyk.
 • Konstantin však vyčerpán, nemocen, zůstal v klášteru poblíž Říma, 50 dní před smrtí (14. 2. 869) přijal řeholní jméno Kyrillos (Cyril) – stejné počáteční písmeno s původním jménem. Zde také asi pohřben.
cyril a metod j p in ej pape i darem ostatky klimenta freska v bazilice san clemente m 11 stolet
Cyril a Metoděj přinášejí papeži darem ostatky Klimenta, freska v bazilice San Clemente - Řím, 11. století

Autor: Neznámý, Název: San clemente fresco.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_clemente_fresco.jpg

metod j v n vrat na vm
Metodějův návrat na VM
 • Metoděj – v rukou papežskou bulu, ve které je napsáno, že :
 • A) země knížat velkomoravských spadají pod správu římského stolce,
 • B) od roku 869 bude Metoděj prvním moravským arcibiskupem.
metod jovy neshody se z padem
Metodějovy neshody se Západem
 • Metoděj roku 870 povolán na církevní sjezd do Řezna, sesazen, odsouzen na doživotí, vězněn 2,5 roku v otevřené jámě.
 • Metoděj na příkaz papeže roku 873 osvobozen, opět v čele arcidiecéze.
 • Brzy znovu obviněnněmeckým knězem Wichingem z kacířství a opětovně povolán do Říma.
metod j podruh u pape e v m
Metoděj podruhé u papeže v Římě
 • Metoděj znovu před papežem obhájil staroslověnštinu jako liturgický jazyk.
 • Wichingse chtěl pomstít, léčky, padělané listiny, pomluvy, opět intervenoval v Římě.
 • Metoděj - jmenoval svého nástupce (Gorazd), - 6. 4. 885 zemřel (asi Mikulčice ).
 • Wichingse ujal rázně situace.
vyhn n metod jov ch k z vm
Vyhnání Metodějových žáků z VM
 • Po smrti Metoděje Wiching uvrhnul Gorazda s mnoha dalšími vzdělanci do žaláře.
 • Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši (asi 200) byli vyvedeni v okovech ze země (Metodějovi žáci se odmítli podřídit Wichingovi, nemohli zradit dílo a odkaz svého učitele).
 • Někteří odešli : do Čech ( Sázavský klášter), do Polska, do Bulharska.
st tn sv tek 5 ervence
Státní svátek 5. července
 • Papež Lev XIII. už v roce 1880vyzdvihl zásluhy svatých bratří Konstantina a Metoděje.
 • Tento papež stanovil také svátek svatého Cyrila a Metoděje na den 5. července, ovšem bez zřejmé souvislosti s životem svatých slovanských apoštolů .
 • Víme s určitostí jen to, že přišli na Velkou Moravu někde na jaře roku 863.
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková