att arbeta med kvalitativ metod l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att arbeta med kvalitativ metod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att arbeta med kvalitativ metod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Att arbeta med kvalitativ metod - PowerPoint PPT Presentation


 • 1294 Views
 • Uploaded on

Anna Lena Törnqvist ”Spec” ssk/klinisk lärare, Dr Med.Vet 2008-01-22 Vårdvtenskap och forskningsmetodik II Baserad på B. Thomés presentation. Att arbeta med kvalitativ metod. Flöde för kommande 90 minuter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Att arbeta med kvalitativ metod' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
att arbeta med kvalitativ metod

Anna Lena Törnqvist

”Spec” ssk/klinisk lärare, Dr Med.Vet

2008-01-22

Vårdvtenskap och forskningsmetodik II

Baserad på B. Thomés presentation

Att arbeta med kvalitativ metod
fl de f r kommande 90 minuter
Flöde för kommande 90 minuter

Mål: Nå övergripande kunskap om kvalitativa metoder, samt relation mellan syfte & val av metod

 • Vad är kvalitativ forskning?
 • Arbetsprocessen
 • Fika
 • Trovärdighet i kvalitativ forskning
slide3
…sjukdomar är inte bara biologiska tillstånd utan upplevda tillstånd hos tänkande talande personer. Tillstånd som stör kroppens välbefinnande.

(Toombs 2001)

slide4

Utvärdering av DBS effekter

”investigator derived”

assessments

Artikel I

Artikel IV

Artikel III

”patient derived”

assessments

Artikel II

Artikel V

definition av kvalitativ forskning creswell 1998
Definition av kvalitativ forskningCreswell 1998

Kvalitativ forskning är en undersökande process av förståelse baserad på tydlig metodologisk tradition av undersökning som utforskar sociala och mänskliga problem. Forskaren bygger en komplex helhetsbild, analyserar ord, rapporters detaljerade synpunkter från informanterna och genomför studien i naturlig miljö.

att f rklara vs att f rst
FÖRKLARA

Kausala samband

Generaliserbar

Jämförelser/

skillnader

Manipulation/

intervention

Siffror/skalor (mätbarhet)

FÖRSTÅ

Upplevelser (subjektiv)

Överförbar

Variationer

Innebörd/mening

Ord/uttryck/metaforer

Att förklara vs Att förstå
kvalitativ forskning k nnetecknas av
Kvalitativ forskning kännetecknas av
 • Kontakt med dagligt liv, livssituation
 • Holistiskt synsätt
 • Innifrånperspektiv
 • Förståelse för människors upplevelse och handlingar i specifika situationer
 • Forskaren är det främsta instrumentet
 • Analys och redovisning sker med ord
f rst else
Förståelse

FÖRSTÅELSE

UPPLEVELSE

UTTRYCK

vad inneb r mening meaning
Vad innebär mening (meaning)
 • Har inget högre syfte
 • Kan användas synonymt med innebörd
 • Är något som på ett genomgripande sätt förändrar livssituationen och tvingar fram en omtolkning av denna

Svensson P (2003) Sjukdomens mening. Natur & Kultur, Stockholm

slide10
…..sjukdomar är inte bara biologiska tillstånd utan upplevda tillstånd hos tänkande talande personer. Tillstånd som stör kroppens välbefinnande.

Toombs 2002

att skapa f rst else f r
Att skapa förståelse för…
 • Genom att undersöka

Ex.

Erfarenheter att att leva med en sjukdom

Erfarenheter av att få en behandling

Erfarenheter att bli frisk/förbättrad

f rf rst else
Förförståelse

”Ingen forskare är ett helt oskrivet blad och det finns ingen ”ickekontaminerad” plats att starta ett forskningsprojekt” (Dahlberg 2001)

KAN MAN MEDVETANDEGÖRA SIN FÖRFÖRSTÅELSE?

Hur använda sin förförståelse?

fr gest llning
Frågeställning
 • Vad är essentiellt i patientens beskrivna upplevelse av att vara i en vårdande situation?

Dvs.

Att försöka förstå innebörden i patientens upplevelse av at bli vårdad, vara i en vårdande situation

Alternativt närstående eller vårdare

fr gest llningen
Frågeställningen

Syftet med denna studie är att…… (beskriva, undersöka upplevelsen, utveckla belysa)…. (studiens centrala fokushos) ………undersökningsgruppen

kvalitativa metoder
Kvalitativa metoder
 • Innehållsanalys (content analysis)
 • Fenomenologi (Phenomenology)
  • Fenomenografi (phenomenography)
  • Etnografi (ethnography)
  • Biografi (Biography)
  • Fallstudie (case study)
 • Grounded Theory
etiska aspekter
Etiska aspekter
 • Nytta-icke skada principen (beneficence & non-malficence)
 • Autonmiprincipen

Dvs.

 • Frivilligt deltagande
 • Inte skadas av det som sker under datainsamling
 • Inte kunna identifieras i resultatet
 • Informatens möjlighet till ”krishantering” efter intervjun
vad r syftet med forskningsprojektet
Vad är syftet med forskningsprojektet?

Studiens syftet bestämmer datainsamling- och analysmetod

 • Beskrivande
 • Undersöka fenomen
  • Erfarenhet
  • Mening
 • Skapa teori

Ex. Innehållsanalys

Fenomenologi

Grounded Theory

slide18
DVS.

Det måste vara ett samband mellan syfte och forskningsmetod!

Exempelvis:

 • Beskriva/tolka/undersöka fenomen
  • Innehållsanalys (latent eller manifest)
  • Fenomenologi
 • Skapa en teori
  • Grounded theory
dvs 2
DVS. 2

Det måste vara ett samband mellan syfte och forskningsmetod!

Utöver metod

 • Undersökningsgrupp (sample)
  • Urval
   • Inklusion/exklusionskriterier
   • Urvalsmetod (tvärsnitt, konsekutivt, väntrumsundersökning etc)
   • Sedermera bortfallssbeskrivning
  • Resultatpresentation
urval
Urval
 • Urvalskriterier (utöver andra för studien viktiga)
  • Personer med levd erfarenhet
  • Goda berättare (!?)
  • Variation
 • Urvalsstorlek
  • I relation till vald metod
  • Saturation?
datainsamlingsmetoder
Datainsamlingsmetoder
 • Intervjuer
 • Observationer
 • Dagböcker
 • mm
intervju
Intervju
 • Planering
 • Intervjusituationen
 • Intervjuguide
 • Intervjufrågor
 • Narrativ intervju
slide23
GLÖM INTE

LOGGBOKS anteckningar

från

projketplansfas tom rapporteringsfas

slide24

Ex. Intervjuguide postoperativt för närstående, innehållsanalys 1

(AL Törnqvist, 2002-2003)

Intervjun genomförs i samtalsform, där antalet uppföljningsfrågor under huvudfrågan (=tema) är helt beroende av hur rika berättelserna är som följer av respektive huvudfråga. Intervjufrågorna formuleras så att den närstående stimuleras till berättande svar, ex.

Berätta om….

Hur upplevde du det…

Berätta mera om …

Vad menar du, kan du förtydliga…

Hur menar du, kan du förtydliga…

Beskriv hur du upplevde ……

Vad gjorde du då….

Vad tänkte du då….

Vad kände du då…

intervjuguide postoperativt f r n rst ende 2 al t rnqvist 2002 2003
Intervjuguide postoperativt för närstående 2(AL Törnqvist, 2002-2003)
 • Inledande fråga:
 • Vill du berätta för mig hur en genomsnittsdag kan se ut
 • Temaområden:
 • Daglig livets aktiviteter
 • Kommunikation
 • Fritid/socialt liv
 • Livskvalitet
 • Operationen
 • DBS programmering
dataanalys
Dataanalys
 • Utsagor
 • Innebördsenheter
 • Tema
 • Essen/kärna
 • Kategorier
 • Koder
vad r syftet med forskningsprojektet27
Vad är syftet med forskningsprojektet?

Studiens syftet bestämmer datainsamling- och analysmetod

 • Beskrivande
 • Undersöka fenomen
  • Erfarenhet
  • Mening
 • Skapa teori

Ex. Innehållsanalys

Fenomenologi

Grounded Theory

fenomenologi
Fenomenologi
 • Utforska individernas levda erfarenhet
  • ger ett ramverk för hur det är att ha den levda erfarenheten. Ex. Hur är det att leva med Parkinson?
 • Hermeneutisk fenomenologi l/t även tolkning av texten.
the experience og living with parkinson s disease marr j a 1991 1 1
The experience og living with Parkinson’s disease (Marr J-A 1991) 1.1

The purpose of the study was to explore, from the individual’s perspective, what it is like to live with Parkinson’s disease.

Studietyp: induktiv

Metod: konsekutivt urval (stabila, PS >1 år) från polklin, kvalitativa intervjuer

Analys: fenomenologisk ansats

the experience og living with parkinson s disease marr j a j neurosci nurs 1991 23 326 329 1 2
The experience og living with Parkinson’s diseaseMarr J-A J Neurosci Nurs 1991;23:326-329 1.2

to explore, from the individual’s perspective, what it is like to live with …..

Resultat: 4 teman

 • Impact of the disease
  • Diagnosis
  • Physical Activity losses
  • Social activity losses
  • Emotional losses
 • Dealing with the disease
 • Maintain independence and normality
 • Effort
fenomenologi31
Fenomenologi
 • Utforska individernas levda erfarenhet
  • ger ett ramverk för hur det är att ha den levda erfarenheten. Ex. Hur är det att leva med Parkinson?
 • Hermeneutisk fenomenologi l/t även tolkning av texten.
slide32

Ex 2.1. Swedish families’ lived experiencw when a child is first diagnosed as having insulin-dependent Diabetes mellitus: An ongoing learning process. Wennick et al. J Fam Nurs 2006

The purpose of this study was to elucidate the whole family’s experience, from each family member’s perspective, when a child in the family is diagnosed as having diabetes.

 • Studietyp: Deskriptiv, induktiv studie
 • Metod: konsekutivt urval >7 år, svenskspråkig, kvalitativa intervjuer
 • Analys: Hermeneuftisk-fenomenologi (van Manen,1990, 1997)
slide33
Ex 2.2. Swedish families’ lived experience……. when a child is first diagnosed as having ….Wennick et al. J Fam Nurs

to elucidate the whole family’s experience, from each family member’s perspective, when a child in the family is diagnosed as having diabetes.

Resultat

Tema:

 • Learning about the inevitable
  • Facing signs
  • Feeling powerless
  • Feeling confidence
 • Learning about the extent
  • Family alteration
  • Family uncertainty
  • Family restriction
inneh llsanalys content analysis
Innehållsanalys (content analysis)
 • Systematisk analys av insamlad data
 • Olika abstraktionsnivåer
  • Manifest
  • Latent
 • Olika approach kan användas för att definiera meningsbärande enheter
 • Om resultatet redovisas med eller utan kvantiteter

(Berelson 1971, Bryder 1985, Baxter 1991, Downe-Whamboldt 1992, Neuendorf 2002, Graneheim & Lundman 2004)

ex fr gest llning inneh llsanalys
Ex. Frågeställning innehållsanalys
 • To explore the influence on the patients’ as well as their spouses social life. (Törnqvist et al.in manuscript)
 • ….to describe the experience of living with a woman with fibromyalgia as narrated by the husband (Söderberg et al. 2003)
inneh llsanalys content analysis som exempel p analysprocess vid kvalitativ forskningsmetod
Innehållsanalys (content analysis)som exempel på analysprocess vid kvalitativ forskningsmetod
dataanalys37
Dataanalys

Varje intervju analyseras för sig

 • Del för del

Hela materialet analyseras som helhet

grounded theory
Grounded Theory
 • Målet är hitta förklaringsmodeller inom området
 • Sannolikhetsbaserad teoribildning
  • Induktiv (framförallt)
  • Deduktiv
  • Kärnvariabel (minsta gemensamma nämnare)
 • Använder innehållsanalys i processen
 • Kan använda olika datakällor
a theoretical model of parents experiences of threat of preterm birth in sweden darnek dykes 2006
A Theoretical model of parents’ experiences of threat of preterm birth in Sweden. Darnek & Dykes 2006

The aim was to gain a deeper understanding of bothe the parents’ experiences, while the mother was hospitailized, for the threat of an early delivery and eventual premature birth.

Studietyp: induktiv + deduktiv

Metod: konsekutivt urval (bas inkl/exkl kriterier), kvalitativa intervjuer olika i tid

Analys: Grounded theory (inh.analys), review jämförelse

a theoretical model of parents experiences of threat of preterm birth in sweden darnek dykes 200640
A Theoretical model of parents’ experiences of threat of preterm birth in Sweden.Darnek & Dykes 2006

…gain a deeper understanding of both the parents’ experiences, while the mother was hospitailized, for the threat of an early delivery and eventual premature birth.

Resultat

Inter-adapting to Threat of Preterm Birth, the ITBP-model

Kärnkategori: Inter-adapting

 • Ineracting
 • Reorganization
 • Caring
tillf rlitlighet trustworthiness 1 guba 1981 graneheim lundman 2004
Tillförlitlighet (Trustworthiness) 1(Guba 1981, Graneheim & Lundman 2004)
 • Trovärdighet (Credibility)
  • Överensstämmelse mellan studiens fokus och val av kontext, informanter, datainsamling
  • val av meningsbärande enhet (meaning unit)
  • Hur väl dara täcks av kategorier och tema
   • Att data inte slumpmässigt eller systematiskt uteslutits
   • Att irrelevant data inte ingått
  • Bedömning av likheter och skillnader mellan kategorier
tillf rlitlighet trustworthiness 2 guba 1981 graneheim lundman 2004
Tillförlitlighet (Trustworthiness) 2(Guba 1981, Graneheim & Lundman 2004)
 • Pålitlighet (Dependability)
  • Till vilken grad data förändras över tid
   • Inkonsistens vid datainsamling
   • Förändring hos informanten av designen
  • Forskarens stringens i beslut under analysfasen
tillf rlitlighet trustworthiness 3 guba 1981 1985 graneheim lundman 2004
Tillförlitlighet (Trustworthiness) 3(Guba 1981, 1985., Graneheim & Lundman 2004)
 • Överförbarhet (Transferability)
  • I vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper
   • Läsarens ställningstagande underlättas av välbeskriven :
    • kontext
    • urvalsprocedur & undersökingsgrupp
    • analysprocess
    • Och rik & kärnfull resultatbeskrivning
metodens djup
Metodens djup
 • Urval
  • Vilka omfattas?
  • Storlek/antal?
  • Relevant?
  • Varierat
  • Förenligt med val av metod?
metodens djup46
Metodens djup
 • Dataanalys
  • Förförståelse
  • Hur beskrivs analysprocessen?
  • Är de tolkningar som görs rimliga?
kritisk diskussion
Kritisk diskussion
 • Kritisk diskussion av resultatet?
 • Diskuteras resultatets tillförlitlighet utifrån
  • Trovärdighet
  • Överförbarhet
sammanfattning 1
Sammanfattning 1

Mål: övegripande kunskap om kvalitativa metoder och relation mellan syfte & metod

Skillnaderna mellan de olika metoderna är:

 • Frågan som ska besvaras
 • Filosofisk grund
 • Datainsamlingsprocedur
 • Grad av abstraktion/tolkning i analys
sammanfattning 2
Sammanfattning 2

Det betyder att frågeställningen & metoden måste överensstämma!

Syftet med denna studie är att…… (beskriva, undersöka upplevelsen, utveckla belysa)…. (studiens centrala fokushos) ………undersökningsgruppen

 • Tillförlitlighet (trustworthiness)
 • Etiska hänsynstaganden