pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov. Janko Kersnik OZG Katedra za DM MF UL in UM. Potreba po ureditvi področja. Želje Poplave Informacijska pooblaščenka “ Ukaz ”. Dosedanja praksa. Navodilo za hranjenje pisnih medicinskih podatkov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov' - sloan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov

Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov

Janko Kersnik

OZG

Katedra za DM MF UL in UM

Memorial Janeza Milčinskega

potreba po ureditvi podro ja
Potreba po ureditvi področja
 • Želje
 • Poplave
 • Informacijska pooblaščenka
 • “Ukaz”

Memorial Janeza Milčinskega

dosedanja praksa
Dosedanja praksa
 • Navodilo za hranjenje pisnih medicinskih podatkov
 • Protokoli dostopa do elektronskih medicinskih podatkov
 • Arhivski prostori in arhivarji
 • Navodila za uničevanje odvečnih medicinskih podatkov

Memorial Janeza Milčinskega

kaj je arhivsko gradivo
Kaj je arhivsko gradivo?
 • Arhivsko gradivo ... ima trajen pomen za znanost in kulturo.
 • Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.
 • Arhivsko gradivo ... pravnih oseb, ki izvajajo javna pooblastila oziroma opravljajo javno službo ... se odbere iz dokumentarnega gradiva po navodilih pristojnega arhiva

Memorial Janeza Milčinskega

kaj je dokumentarno gradivo
Kaj je dokumentarno gradivo?
 • Dokumentarno gradivo so spisi, listine in drugi posamični dokumenti, uradne knjige, kartoteke, ... slikovni, filmski, zvočni in drugi nedefinirani zapisi, ne glede na obliko zapisov informacij ali obliko njihovih nosilcev ter digitalne ali analogne oblike zapisov računalniških obdelav skupaj s programsko opremo.

Memorial Janeza Milčinskega

kam z arhivskim gradivom
Kam z arhivskim gradivom?
 • Arhivsko gradivo se trajno in strokovno neoporečno hrani v ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi (materialno varstvo).
 • Minister, pristojen za kulturo podrobneje predpiše način izvajanjamaterialnega varstva.

Memorial Janeza Milčinskega

kje arhivirati
Kje arhivirati?
 • Arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti varujejo javno arhivsko gradivo ... izvajalcev javnih pooblastil, ki jih zagotavlja lokalna samoupravna skupnost, ... drugih pravnih oseb, ki jih ustanovijo lokalne samoupravne skupnosti.
 • Javnopravna oseba lahko sama zagotovi varstvo lastnega arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja ministra.

Memorial Janeza Milčinskega

naloga javnopravnih oseb
Naloga javnopravnih oseb
 • Javnopravne osebe morajo skrbeti za ... dokumentarno gradivo, ..., dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko gradivo.
 • Javnopravne osebe morajo tudi potem, ko je arhivsko gradivo že odbrano, zagotoviti hrambo tistega dokumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe.

Memorial Janeza Milčinskega

dol nosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva so
Dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva so:
 • da hranijo gradivo trajno, strokovno neoporečno ter kot celoto v urejenem stanju...
 • upravljavci zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva so ... ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti

Memorial Janeza Milčinskega

kaj je medicinski podatek kaj je zdravstvena dokumentacija
Kaj je medicinski podatek?Kaj je zdravstvena dokumentacija?
 • Osebni zdravnik ... je pooblaščen ... zbira zdravstveno dokumentacijo o zavarovani osebi.
 • Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci so dolžni voditi zdravstveno dokumentacijo in druge evidence v skladu s posebnim zakonom.

Memorial Janeza Milčinskega

slide11
Roki
 • Javnopravne osebe morajo izročiti javno arhivsko gradivo arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva.
 • Javno arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke o zasebnosti posameznika, postane dostopno za uporabo 75 let po svojem nastanku oziroma 10 let po smrti osebe, na katero se nanaša, če je datum smrti znan, v kolikor ni z drugimi predpisi drugače določeno.

Memorial Janeza Milčinskega

osnovna medicinska dokumentacija
Osnovna medicinska dokumentacija
 • Zobozdravstveni karton trajno.
 • Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika.
 • Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.

Memorial Janeza Milčinskega

kako ravnati s podatki
Kako ravnati s podatki?
 • Originalno javno arhivsko gradivo, ki bi se zaradi uporabe lahko poškodovalo oziroma uničilo, se daje v uporabo v obliki kopije.
 • Vsakdo ima ... pravico:- do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo zdravstveno stanje, razen če zdravnik oceni, da bi to škodljivo vplivalo na bolnikovo zdravstveno stanje;

Memorial Janeza Milčinskega

kako pripraviti pravilnik
Kako pripraviti Pravilnik?
 • Upoštevati je treba obstoječe stanje zbiranja in hranjenja zdravstvenih podatkov.
 • Predpisi niso v kakšno veliko oporo.

Memorial Janeza Milčinskega

nekaj zablod
Nekaj zablod
 • V zdravstvu ni arhivskega gradiva.
 • Arhiv ni arhiv.
 • Ni enotnega izraza za medicinsko dokumentacijo.
 • Ni definicije medicinske dokumentacije.
 • V zdravstvu vodimo z/m dokumentacijo.
 • Zbirke podatkov vodijo samo nekateri.

Memorial Janeza Milčinskega

nekaj mo nih izhodi
Nekaj možnih izhodišč
 • Medicinska (zdravstvena) dokumentacija JE oblika dokumentarnega gradiva.
 • Medicinska (zdravstvena) dokumentacija NI arhivsko gradivo.
 • Lastnik podatkov je bolnik, varuh pa zavod ali zasebni zdravnik.
 • Hraniti jo je potrebno zavarovano pred dostopom in vpogledom nepooblaščenih oseb.

Memorial Janeza Milčinskega

hvala za pozornost
Hvala za pozornost ...

... in veliko potrpljenja pri sestavi Pravilnika!

Memorial Janeza Milčinskega

ad