PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU - PowerPoint PPT Presentation

rossa
pravilnik o stru no pedago kom nadzoru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
163 Views
Download Presentation

PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU

 2. PREDMET PRAVILNIKA • Uređuje se način vršenja stručno-pedagoškog nadzora i • merila za vrednovanje kvaliteta rada srednje škole

 3. STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR Stručno – pedagoški nadzor vrši Ministarstvo prosvete preko prosvetnih savetnika koji postupa po • službenoj dužnosti u okviru svojih ovlašćenja • zapisniku prosvetnog inspektora ili • prijavi O rezultatima nadzora Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave

 4. VRSTE NADZORA • OPŠTI: uvidom u rad i vrednovanjem kvaliteta rada ustanove u ostvarivanju ciljeva i zadataka nastavnog plana i programa, razvojnog plana i godišnjeg programa rada ustanove najmanje jedanput u četiri godine • POSEBNI: po iskazanoj potrebi uvidom u rad i vrednovanjem kvaliteta rada ustanove u određenim oblastima, u ostvarivanju određenih ciljeva i zadataka tj. rada nastavnika, stručnog saradnika i direktora • POJEDINAČNI: uvidom u rad i vrednovanjem kvaliteta rada pojedinih nastavnika, stručnog saradnika i direktora, a po iskazanoj potrebi prisustvovanjem izvođenju nastave, tj. aktivnostima, ispitu i drugim oblicima obrazovnog, vaspitnog i stručnog rada.

 5. NAČIN VRŠENJA NADZORA • Ustanova je dužna da prosvetnom savetniku obezbedi nesmetano vršenje nadzora: • stavljanjem na uvid potrebne evidencije i pedagoške dokumentacije, • stavljanjem na uvid programa obrazovanja, godišnjeg programa rada, razvojnog plana, • pružanjem druge tražene pomoći • omogućavanjem prisustvovanja obrazovno vaspitnom radu, sednicama stručnih organa, organa upravljanja i saveta roditelja.

 6. NAČIN VRŠENJA NADZORA • O izvršenom nadzoru sačinjava se izveštaj koji sadrži ocenu stanja, predloge za preduzimanje neophodnih mera za otklanjanje nedostataka i unapređivanje obrazovno vaspitnog rada. • Prosvetni savetnik prati postupanje po predloženim merama. • Ako ustanova ne postupi po predloženim merama, prosvetni savetnik određuje novi rok za postupanje po predloženim merama direktoru i o tome obaveštava organ upravljanja, prosvetnu inspekciju i ministra prosvete. • U vršenju nadzora prosvetni savetnik je dužan da čuva kao službenu tajnu podatke koji su ličnog karaktera i čije bi neovlašćeno objavljivanje moglo da šteti ugledu i interesima lica na koje se ovi podaci odnose.

 7. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA • Plan (globalni, mesečni) i priprema nastavnika • Plan rada stručnog saradnika • Školski pismeni zadatak • Domaći zadatak • Maturski i završni rad • Test • Kontrolni zadatak • Radna sveska • Mišljenje o radu i napredovanju učenika • Zapisnik stručnog organa, saveta roditelja i organa upravljanja

 8. VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE • Vrednovanje kvaliteta rada ustanove je vrsta opšteg nadzora i vrši se timskim radom prosvetnog savetnika u ključnim oblastima, područjima vrednovanja, pokazateljima i nivoima ostvarenosti kvaliteta rada ustanove. • O izvršenom vrednovanju kvaliteta rada ustanove sačinjava se izveštaj koji sadrži: • Analizu stanja u ustanovi • Ocenu kvaliteta rada ustanove, odnosno nivoa ostvarenosti za svaku ključnu oblast i • Predlog ustanovi da sačine akcioni plan za unapređivanje rada Izveštaj se podnosi ministru prosvete, organu upravljanja i direktoru ustanove. Ocena kvaliteta rada ustanove iskazuje se za svaku ključnu oblast, brojčano i opisno i objavljuje se na internet strani Ministarstva prosvete.

 9. KLJUČNE OBLASTI, PODRUČJA VREDNOVANJA, POKAZATELJI I NIVOI OSTVARENOSTI KVALITETA RADA USTANOVE • Kvalitet rada ustanove vrednuje se u ključnim oblastima. • Ključne oblasti su glavni aspekti rada ustanove i svaka je podeljena na područja vrednovanja kao uže tematske celine. • Nivoi ostvarenosti su opisi kvaliteta pojedinačnih pokazatelja. Vrednovanje se vrši u okviru četvorostepene skale od najvišeg nivoa – četiri (4) do najnižeg – jedan (1).

 10. NIVOI OSTVARENOSTI • Nivo 4 jeste najpoželjnija situacija gde preovlađuju jake strane, a sitni nedostaci ne utiču na kvalitet rada u školi • Nivo 3 ima više jakih nego slabih strana. Postojeće slabosti umanjuju ukupan kvalitet rada škole i poželjno ih je otkloniti. • Nivo 2 ima pojedine jake strane ali preovlađuju slabe i one značajno umanjuju kvalitet rada. Ovakvo stanje zahteva preduzimanje određenih aktivnosti u cilju otklanjanja uočenih slabosti i • Nivo 1 označava da izrazito preovlađuju slabe strane koje ugrožavaju napredovanje i razvoj učenika i neophodne su hitne aktivnosti i stručna pomoć za otklanjanje nedostataka.

 11. OPISI KLJUČNIH OBLASTI, PODRUČJA VREDNOVANJA, POKAZATELJA I NIVOA OSTVARENOSTI KVALITETA RADA USTANOVE

 12. PROGRAM OBRAZOVANJA I VASPITANJA I GODIŠNJI PROGRAM RADA USTANOVE • Školski program je donet u skladu sa Zakonom i obuhvata sve propisane sadržaje. Svi elementi su konkretizovani prema značaju, vršiocima, vremenu i metodama. • Godišnji program rada škole donet je u skladu s programom obrazovanja i vaspitanja i razvojnim planom. Na precizan i operativan način su utvrđeni vreme, mesto, način i nosioci ostvarivanja programa

 13. NASTAVA I UČENJEPlaniranje i pripremanje • Svaki nastavnik ima godišnji i mesečni plan rada za svoj predmet. Nastavnici blagovremeno sačinjavaju mesečne planove. • Međusobna saradnja se ogleda u zajedničkom usklađivanju tema i korelaciji među predmetima. • Timskim radom je obezbeđena mogućnost zajedničkog tematskog planiranja, obrade povezanih tema i usklađene periodične provere znanja. • Mesečni plan sadrži: naziv nastavne oblasti/teme/aktivnosti, naziv nastavne jedinice, tip časa, oblik rada, nastavne metode i nastavna sredstva, mesto i vreme izvođenja nastave, aktivnosti, inovacije u nastavi, korelacije unutar predmeta, ocenu ostvarenosti plana za prethodni mesec i razloge odstupanja.

 14. NASTAVA I UČENJEPripremanje • Nastavnici se redovno pripremaju za nastavu vodeći računa o izboru sadržaja, metoda, oblika i sredstava za rad. Pripremanje je zasnovano na uvažavanju različitosti kod učenika u pogledu njihovog znanja, iskustva i sposobnosti. Za pripremu nastavnik koristi metodičku, pedagošku, psihološku i stručnu literaturu.

 15. NASTAVA I UČENJENastavni-vaspitni proces • Komunikacija i saradnja: informacije i uputstva nastavnika su dobro osmišljena, precizno formulisana i nedvosmislena. Učenici se ohrabruju da iznose svoje mišljenje. Povratna informacija nastavnika učenicima je podsticajna za njihov dalji rad. Učenici ne dobijaju uvek gotove informacije već se upućuju na koriste prethodno iskustvo i predznanje. • Racionalnost i organizacija: nastavnici se u organizaciji časa rukovode planiranim ciljevima i zadacima. Nastavne metode/vrste aktivnosti, oblici rada i nastavna sredstva usklađeni su sa ciljevima časa. Rad se organizuje u skladu sa različitim sposobnostima i sklonostima učenika. • Podsticanje učenika: nastavnici podržavaju postojeća interesovanja i podstiču razvijanje novih kroz korišćenje različitih izvora znanja. • Korelacija i primena znanja: nastavnici ohrabruju učenike da koriste prethodna znanja i iskustva i povezuju ih u smislenu celinu sa novim znanjima. Nastavnici sa učenicima osmišljavaju nove programe, sadržaje i vannastavne aktivnosti.

 16. NASTAVA I UČENJEUčenje • Odgovornost učenika: većina učenika ima razvijen odgovoran odnos prema učenju i pokazuje visok stepen samostalnosti u radu. U procesu učenja oslanjaju se na sopstvene mogućnosti pri čemu aktiviraju ranije stečena znanja i iskustva. Imaju razvijenu ličnu odgovornost za postizanje rezultata kao i spremnost da podele odgovornost u odeljenju. • Način učenja: u školi se primenjuju različiti oblici učenja i kontinuirano se radi na razvijanju učeničkih kompetencija za učenje putem otkrića, rešavanja problema i kooperativnog učenja. U toku učenja umeju da rezimiraju naučeno, da prave kraće beleške sa predavanja i razdvajaju bitno od nebitnog. Učenici se osposobljavaju da koriste i drugu literaturu za traženje odgovora.

 17. NASTAVA I UČENJEPraćenje napredovanja učenika • Praćenje i ocenjivanje: obavlja se redovno i u kontinuitetu uz obrazlaganje ocena. Razlike u kriterijumu ocenjivanja istog predmeta kod različitog nastavnika su neznatne. Nastavnici primenjuju formativno i sumativno ocenjivanje i uviđaju vezu između kvaliteta sopstvenog rada i ocena svojih učenika. • Izveštavanje: obaveštavanje roditelja o postignuću učenika, redovno, jasno i lako razumljivo uz smernice za dalje napredovanje

 18. POSTIGNUĆA UČENIKAKvalitet postignuća • Ocene i uspeh: srednja ocena po predmetima, odeljenjima i razredima je preko 3,75. Prosečna prolaznost učenika u klasifikacionim periodima je preko 90%, a na kraju školske godine 98-100%. • Kvalitet znanja: upotrebljivost učenikovog znanja u novim situacijama je velika. • Takmičenja: škola beleži konstantno visok uspeh učenika na takmičenjima (1% od ukupnog broja učenika ima plasman na republičkom nivou od 1. do 3. mesta) • Motivisanost učenika: preko 50% učenika učestvuje u sekcijama, dodatnim i vannastavnim aktivnostima • Vrednost kod učenika: učenici imaju izgrađene stavove prema osnovnim, opšteprihvaćenim moralnim i estetskim vrednostima društva i vrednostima čoveka kao pojedinca

 19. PODRŠKA UČENICIMABriga o učenicima • Bezbednost i sigurnost učenika: škola ima pravilnik o bezbednosti učenika u kome postoje jasne procedure za zaštitu učenika i sa čijim sadržajem su upoznati svi zaposleni, učenici, roditelji i ima program mere zaštite i bezbednosti učenika. Zaduženja, obaveze i odgovornosti svih učesnika pravilnikom su jasno i precizno definisana. Ustanova blagovremeni i adekvatno reaguje na utvrđene propuste a učenici se osećaju bezbedno u ustanovi. • Praćenje fizičkog, zdravstvenog i emocionalnog stanja i socijalnih potreba učenika: odeljenske starešine provode dovoljno vremena u razgovorima sa učenicima i roditeljima, a škola ima stalnu saradnju sa zdravstvenom službom (posete zdravstvenih radnika, edukacija nastavnika i učenika, edukativni posteri, sistematski pregledi i vakcinisanje)

 20. PODRŠKA UČENICIMAPodrška učenju • Kvalitet ponuđenih programa za podršku učenicima u procesu učenja: uvođenje u tehnike učenja, pomoć u prevazilaženju neuspeha, razvijanje motivacije, organizovanje pomoći boljih učenika slabijima, upućivanje u način procene sopstvenog napredovanja i podrška procesu učenja za talentovane učenike. • Napredovanje i uspeh učenika: sistematski se prate i na osnovu toga se utvrđuju posebna interesovanja. Planiraju se i pripremaju posebne aktivnost za pomoć učenicima koji zaostaju u radu, a svaki napredak se pohvaljuje i/ili nagrađuje • Stručna pomoć nastavnicima u pružanju podrške učenicima u procesu učenja: stručna služba koja pomaže nastavnicima pri sastavljanju planova rada

 21. PODRŠKA UČENICIMALični i socijalni razvoj učenika • Podsticanje pozitivnih stavova i razvoj socijalnih veština: škola planski kroz niz povezanih programa, postupaka i akcija vodi računa o ličnom i socijalnom razvoju učenika. U školi se neguje i podstiče socijalna klima: tolerancija, uzajamno uvažavanje, poštovanje, podrška, saradnja, briga o drugima i sl. • Podsticanje i negovanje demokratskog duha i učeničkih inicijativa i aktivnosti: učenici su upoznati sa Konvencijom o pravima deteta UN a u školi se neguje demokratski duh, predlozi i sugestije učenika se uvažavaju, a tu je i postojanje đačkih zadruga, kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija, rad na đačkom listu i posete raznim ustanovama.

 22. PODRŠKA UČENICIMAProfesionalna orijentacija učenika • Pomoć pri izboru dalje obrazovanja obuke ili zaposlenja: škola ima program profesionalne orijentacije a njegovi nosioci pružaju kontinuiranu pomoć učenicima pri samoprocenjivanju sopstvenih sposobnosti i interesovanja. Vodi se računa o potrebama svih učenika i u školi se organizuju razne akcije: dani otvorenih vrata, informativni sastanci i posete drugim ustanovama, susreti s predstavnicima iz raznih oblasti rada ...

 23. ETOSUgled i promocija ustanove • Ugled i obeležje škole: tabla sa nazivom, lična karta sa informacijama o zaposlenima, službama i prostornom rasporedu istaknuti na vidnom mestu. Škola ima posebna obeležja (amblem, monografiju, školski list, letopis i internet prezentaciju). U školi se odvijaju tradicionalne manifestacije (priredbe, takmičenja, sportske aktivnosti, tribine, izložbe i sl...) • Očekivanja i promocija uspešnosti: škola ima bogatu ponudu vannastavnih aktivnosti čime pruža mogućnost da svaki učenik ispuni svoja interesovanja i potrebe i da bude uspešan. Postoji pravilnik u kojem su uređeni načini nagrađivanja i pohvaljivanja učenika i zaposlenih koji se dosledno primenjuje. • Kultura ponašanja: u školi postoji kućni red i pravila ponašanja koji je prihvaćen od svih.

 24. ETOSAtmosfera i međuljudski odnosi • Ponašanje ličnosti: neguje se sloboda izražavanja i uvažava se pravo svih učesnika u životu i radu škole da traže, primaju i daju informacije. Razvija se kritičko mišljenje. • Jednakost i pravičnost: ravnopravni uslovi za sve učenike, zaposleni se odnose bez predrasuda, nema povlašćenih pojedinaca ili grupa, a program rada škole sadrži elemente poštovanja dečijih prava, humanitarne akcije i aktivnosti vezane za upoznavanje tradicija naroda i nacionalnih manjina koji zajedno žive • Estetski i funkcionalno uređenje prostora škole: objekti i prostor škole su oplemenjeni i u funkciji vaspitnog delovanja i učenja. Na vidnim mestima su i radovi učenika

 25. ETOSSaradnja sa roditeljima • Komunikacija sa roditeljima: blagovremena, potpuna i sistematična o svim segmentima rada njihove dece (telefonom, poštom, putem roditeljskih sastanaka, otvorenih vrata ili poseta roditelja) • Uključivanje roditelja u život i rad ustanove: planirano godišnjim planom i programom rada škole

 26. RESURSILjudski resursi • Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik: imaju odgovarajući stepen i vrstu obrazovanja • Nenastavno osoblje: doprinosi kvalitetnom funkcionisanju škole, a broj i struktra su usklađeni zakonom

 27. RESURSIMaterijalno – tehnički resursi • Prostor i oprema ustanove: odgovaraju normativima i adekvatno se održavaju. Škola raspolaže prostorijom za korišćenje savremene informacione tehnologije, kao i prostorijom za okupljanje i druženje učenika • Nastavna sredstva: škola raspolaže potrebnim i savremenim didaktičkim i nastavnim sredstvima koja su očuvana i u funkciji, a mnoge od njih su izradili nastavnici, stručni saradnici i učenici. • Korišćenje raspoloživih materijalno-tehničkih resursa: svi materialno-tehnički resursi su dostupni nastavnicima, stručnim saradnicima i učenicima i u funkciji su vaspitnih, nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

 28. RESURSIFinansijski resursi • Struktura i namena raspoloživih finansijskih sredstava: škola ima raznovrsne izvore sredstava (donacije, učešće u projektima ...). Škola učestvuje na konkursima za dodeljivanje sredstava na osnovu dobro osmišljenih projekata. • Korišćenja raspoloživih finansijskih resursa: sredstva su planirana i raspodeljena prema prioritetima sa čime su upoznati svi zainteresovani

 29. RUKOVOĐENJE ŠKOLE I OBEZBEĐENJE KVALITETA ŠKOLE • Rukovođenje: • Profesionalne kompetencije direktora • Sposobnosti za rukovođenje • Organizacija rada ustanove: • Podela obaveza i zaduženja zaposlenih u školi • Organizacija i koordinacija rada u školi • Razvojni plan ustanove: • Struktura i sadržaj razvojnog plana škole • Ostvarivanje razvojnog plana • Obezbeđivanje kvaliteta ustanove: • Samovrednovanje rada škole • Efikasnost i efektivnost rada škole

 30. HVALA NA PAŽNJI