Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014. Metodoligija:. Realizacija : terensko istraživanje “licem u lice” sprovedeno periodu februar -mart 2014. Uzorački okvir : gradjani Vranja stariji od 18 godina. Veličina uzorka : 328 ispitanika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sloan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJEGRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVAFebruar 2014.


Metodoligija
Metodoligija:

  • Realizacija : terensko istraživanje “licem u lice” sprovedeno periodu februar -mart 2014.

  • Uzorački okvir : gradjani Vranja stariji od 18 godina.

  • Veličina uzorka : 328 ispitanika.

  • Uzorak slučajan i reprezentativan a istraživanje seratifikovano prema polu, starosti, radnom statusu, mestu boravka, nacinanoj pripadnosti i obrazovanju.

    Tim za razvoj i integracije


1 da li vam je potpuno jasan termin vladavina prava
1. Dalivam je potpunojasantermin „vladavinaprava“


2 smatrate li da na jugu srbije ima vladavine prava
2. SmatratelidanajuguSrbijeimavladavineprava?


3 ta jugu srbije smeta za puno sprovo enje principa vladavine prava
3. ŠtajuguSrbijesmetazapunosprovođenje principa vladavine prava?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
4. Da li ste dovoljno informisani o slučajevima korupcije, raznih zloupotreba i kriminala u državnim institucijama?


9 kako se naj e e informi ete o borbi protiv korupcije
9. Kako se najčešće informišete o borbi protiv korupcije?


10 da li prijavljivanje korupcije treba da bude anonimno
10. Daliprijavljivanjekorupcijetrebadabudeanonimno?


11 da li smatrate da je korupcija na jugu srbije ve a nego u ostalim delovima zemlje
11. Dalismatrateda je korupcijanajuguSrbijeveća nego u ostalim delovima zemlje?


12 da li ste vi li no imali iskustva sa korupcijom u pravosu u
12. Da li ste vi lično imali iskustva sa korupcijom u pravosuđu?


13 da li vam je poznato da u srbiji postoji instiitucija za titnika gra ana ombudsmana
13. DaliVam je poznatoda u Srbijipostojiinstiitucijazaštitnikagrađana - ombudsmana?


1 4 da li vam je va lokalni omudsman dostupan
14. Dalivam je vašlokalniomudsmandostupan?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
15. Da li ste dovoljno obavešteni kojim institucijama možete da se žalite u slučaju kršenja vaših prava?
18 da li biste policiji prijavili slu aj kr enja ljudskih prava u va oj neposrednoj okolini
18. Da li biste policiji prijavili slu prava?čaj kršenja ljudskih prava u vašoj neposrednoj okolini?


2 3 da li policija u dovoljnoj meri titi gra ane
2 vladavini prava?3. Dalipolicija u dovoljnojmerištitigrađane?2 5 da li ste vi li no imali iskustva sa korupcijom u policiji
2 vladavini prava?5. Daliste vi lično imali iskustva sa korupcijom u policiji?


2 6 da li u potpunosti mo ete da ostvarite svoja prava na zdravstvenu za titu
2 vladavini prava?6. Dali u potpunostimožetedaostvaritesvojapravanazdravstvenuzaštitu?


2 7 da li je zdravstvo u va oj lokalnoj sredini korumpirano
2 vladavini prava?7. Dali je zdravstvo u vašojlokalnojsredinikorumpirano?


2 8 da li ste nekada morali da date poklon lekaru da bi on radio svoj posao
2 vladavini prava?8. Dalistenekadamoralida date poklonlekaruda bi on radio svojposao?

Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
32. Da li Vam je neko tražio da ga podmitite kako biste završili neki uobičajan posao u lokalnoj samoupravi?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
33. Da li Vam je neko tražio da ga podmitite kako biste završili neki uobičajan posao u lokalnoj samoupravi?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
34. Smatrate li da lokalni organi vlasti, inspekcije, komunalna policija i sl. selektivno primenjuju propise?3 6 ima li korupcije u lokalnom kolstvu
3 Srbije?6.Imalikorupcije u lokalnomškolstvu?


37 da li gra ani mogu doprineti borbi protiv korupcije
37. Da li gra Srbije?đani mogu doprineti borbi protiv korupcije?