slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dátová vrstva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Dátová vrstva - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Dátová vrstva. Architektúra IS na báze vrstiev. aplikačná vrstva. dátová vrstva. prezentačná vrstva. J2EE kontajner. JSP Servlet XSLT. EJB (session message driven ) servisné Java triedy. WEB browser tenký tučný Java klient. DAO ORM. RDBMS ODBMS XML s ú bory. dátový zdroj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dátová vrstva' - slade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
architekt ra is na b ze vrstiev
Architektúra IS na báze vrstiev

aplikačná vrstva

dátová vrstva

prezentačná vrstva

J2EE kontajner

JSP

Servlet

XSLT

EJB

(session

message driven)

servisné Java triedy

WEB

browser

tenký

tučný

Java klient

DAO

ORM

RDBMS

ODBMS

XML súbory

dátový zdroj

prepojenie

na dátový zdroj

d tov vrstva
Dátová vrstva
 • tradičný dátový zdroj – RDBMS
  • objektový a relačný svet štruktúrujú dáta rôznym spôsobom
 • problémy na riešenie
  • mapovanie štruktúr (štrukturálne vzory)
   • identifikovanie entít
   • mapovanie asociácií, dedičnosti, ...
  • pripojenie aplikačnej vrstvy k dátovej vrstve (vzory dátového zdroja)
  • správanie (vzory správania)
   • riešenie konfliktov pri zápise objektov
   • postupné donačítavanie asociovaných objektov
idetity field i dentita objektov
Idetity Field – identita objektov
 • uloženie databázového ID pola (PK) ako atribút objektu
 • požiadavky na Idetity Field
  • jedinečnosť
  • nemennosť
 • treba zvážiť nasledovné aspekty
  • umelý vs. prirodzený (rodné číslo, SSN)
  • jednoduchý vs. zložený (orderID + seqNum)
  • dátový typ – efektivita => long
  • table-unique vs. database-unique key
   • inheritance unique key
idetity field i dentita objektov1
Idetity Field – identita objektov
 • tvorba nasledujúcich hodnôt ID
  • auto generované ID pole databázou
   • problém so spojenými objektami, transakciami a ohraničeniami
  • database counter (Oracle Sequence)
   • neštandardné riešenie
  • GUID (Globally Unique IDentifier)
   • veľký reťazec => výkonnostný problém
  • key table
foreign key mapping n 1
Foreign Key Mapping – N:1
 • mapovanie asociácie medzi objektami na referenciu cudzím kľúčom medzi tabuľkami
association table mapping m n
Association Table Mapping – M:N
 • mapovanie asociácie M:N pomocou väzobnej tabuľky
 • väzobná tabuľka väčšinou nemá in-memory reprezentáciu => nemá ID
association table mapping m n1
Association Table Mapping – M:N
 • väzobná tabuľka väčšinou nemá in-memory reprezentáciu => nemá ID
 • použitie
  • M : N asociácie
  • asociácie medzi tabuľkami, ktorým nemôžeme pridať stĺpec
asoci cie k n kolekcie
Asociácie k N (kolekcie)
 • komplikácie pri update
  • delete a insert
  • spätný pointer (referencia)
  • diff kolekcie
 • mazanie z kolekcie ?
  • vymazanie objektu
  • zrušenie asociácie na objekt, resp. premiestnenie do inej kolekcie
embedded value
Embedded Value
 • mapuje závislý objekt do tabuľky vlastníka
 • použitie
  • asociácie s kardinalitou 1 až malý fixný počet
  • Value Objects
  • objekty ako pri Serialized LOB z výhodou použitia SQL
serialized lob
Serialized LOB
 • uloženie asociovaného grafu malých objektov v podobe jedného serializovaného objektu
serialized lob1
Serialized LOB
 • BLOB – binárny LOB
  • jednoduché použiť (existencia serializácie grafu objektov)
  • graf nie je možné zrekonštruovať bez existencie zodpovedajúcich objektov (tried)
   • hľadanie (chybných) dát človekom
   • verzionovanie
 • CLOB – znakový LOB
  • horší výkon a väčšie miesto na diskoch
  • vlastný parser textovej reprezentácie(XML)
 • pozor na duplikovanie dát v LOBoch
serialized lob2
Serialized LOB
 • použitie
  • zložitý graf objektov, na ktorý sa referencuje iba jeho vlastníkom
 • výhody
  • jednoduchšia DB štruktúra
  • menšie množstvo dát
 • nevýhody
  • nemožno realizovať SQL dotazy na dáta v LOBoch
mapovanie dedi nosti
Mapovanie dedičnosti
 • RDBMS neposkytujú realizáciu dedenia

=> potreba mapovania dedičnosti na relačné štruktúry

 • Tabuľka pre dedenie
 • Tabuľka pre každú triedu
 • Tabuľka pre konkrétnu triedu
tabu ka pre dedenie1
Tabuľka pre dedenie
 • výhody
  • jednoduchá údržba (jediná tabuľka)
  • žiadne join-y pri získavaní dát
  • jednoduchší refactoring
   • posúvanie atribútov v objektovej hierarchii
 • nevýhody
  • niektoré polia v tabuľke nemajú vždy význam
  • plytvanie miestom (nepoužité stĺpce)
  • výkonnostný problém (jedna veľká tabuľka s množstvom indexov ...)
tabu ka pre ka d triedu1
Tabuľka pre každú triedu
 • výhody
  • OR mapovanie je priamočiare
  • všetky stĺpce sú relevantné
 • nevýhody
  • informácie o jednom objekte vo viacerých tabuľkách (veľa join-ov)
  • refactoring OO hierarchie spôsobuje zmenu DB
  • supertype tabuľka môže byť úzke miesto (často sa používa) - výkonnostný problém
tabu ka pre konkr tnu triedu1
Tabuľka pre konkrétnu triedu
 • výhody
  • každá tabuľka je self-contained (všetky polia využité a patria k jednému typu objektu)
  • žiadne join-y pri získavaní objektov konkrétneho typu
  • dobrá výkonnosť (každá tabuľka pre jednu triedu)
 • nevýhody
  • nemožné realizovať FK mapovanie na abstraktný typ
  • ťažší refactoring (zmena atribútu v nadtriede => zmena všetkých tabuliek)
  • získanie kolekcie supertriedy vyžaduje viacero selektov
vzory d tov ho zdroja
Vzory dátového zdroja
 • Table Data Gateway
  • inštancia obsluhuje všetku funkcionalitu súvisiacu s jednou tabuľkou
 • Row Data Gateway
  • inštancia zodpovedá jednému riadku tabuľky (rovnaká štruktúra objektu a DB záznamu)
  • rieši doménovú logiku a svoju perzistenciu(vzniká priama závislosť na DB)
 • Data Mapper – objektovo-relačné mapovanie (ORM)
  • transformuje záznam DB na objekt doménového modelu (transparentne)
objektovo rela n mapovanie
Objektovo-relačné mapovanie
 • Data Mapper – dátový mapovač
metad tov or mapovania1
Metadátové OR mapovania
 • výhody
  • nezávislosť objektového modelu od dátového zdroja (možnosť použiť aj bez dátového zdroja – testovanie, paralelný vývoj)
  • veľká efektívnosť vývoja a údržby
 • nevýhody
  • ťažšie ovplyvniť generované SQL dotazy (dopad na výkonnosť)
vzory spr vania
Vzory správania
 • Identity Map – Mapa identít
  • cache načítaných objektov v rámci obchodnej transakcie (prevencia konfliktov pri zápise)
   • man with two watches never knows what time it is
 • Unit of Work – Jednotka práce
  • čítanie objektov v rámci obchodnej transakcie
  • koordinácia zápisu zmenených objektov do DB a riešenie konfliktov v rámci obchodnej transakcie
   • zvyčajne obsahuje Identity Map
   • zvyčajne je súčasťou Data Mappera
 • Lazy Load – Lenivé čítanie
  • transparentné čítanie asociovaných objektov na požiadanie
lazy load
Lazy Load
 • optimalizované získavanie grafu objektov
  • nie je načítaný celý graf, ale je možné ho transparentne donačítať
 • Lazy Initialization
  • v každej metóde kontrola či je objekt loadnuty
  • závislosť medzi aplikačnou a databázovou vrstvou
lazy load1
Lazy Load
 • Virtual Proxy
  • problémy s identitou (proxy sa tvári ako skutočný objekt ale nie je to on)
  • pre každý typ treba proxy objekt
   • Java dynamic proxies, bytecode modification
  • vhodné pre kolekcie
 • Value Holder
  • lose of explixitness of strong typing
lazy initialization pr klad
Lazy Initialization - príklad

class Supplier... {

public List getProducts() {

if (products == null)

products = Product.findForSupplier(getID());

return products;

}

}

virtual proxy pr klad
Virtual Proxy - príklad

class SupplierVL...

private List products;

public interface VirtualListLoader {

List load();

}

class SupplierMapper...

protected DomainObject doLoad(Long id, ResultSet rs) throws SQLException {

String nameArg = rs.getString(2);

SupplierVL result = new SupplierVL(id, nameArg);

result.setProducts(new VirtualList(new ProductLoader(id)));

return result;

}

virtual proxy pr klad1
Virtual Proxy - príklad

public class VirtualList extends List {

private List source;

private VirtualListLoader loader;

public VirtualList(VirtualListLoader loader) {

this.loader = loader;

}

private List getSource() {

if (source == null) source = loader.load();

return source;

}

public int size() { return getSource().size(); }

public boolean isEmpty() { return getSource().isEmpty(); }

// ...

}

value holder pr klad
Value Holder - príklad

class SupplierVH...

private ValueHolderproducts;

public List getProducts() { return (List)products.getValue(); }

class ValueHolder...

private Object value;

private ValueLoader loader;

public ValueHolder(ValueLoader loader) {

this.loader = loader;

}

public Object getValue() {

if (value == null) value = loader.load();

return value;

}

public interface ValueLoader { Object load(); }

value holder pr klad1
Value Holder - príklad

class SupplierMapper...

protected DomainObject doLoad(Long id, ResultSet rs) throws SQLException {

String nameArg = rs.getString(2);

SupplierVH result = new SupplierVH(id, nameArg);

result.setProducts(new ValueHolder(new ProductLoader(id)));

return result;

}

public static class ProductLoader implements ValueLoader {

private Long id;

public ProductLoader(Long id) { this.id = id; }

public Object load() {

return ProductMapper.create().findForSupplier(id);

}

}

zhrnutie
Zhrnutie
 • používať metadátové mapovanie
 • realizácia metadátového mapovania je časovo a odborne náročná
 • existujúce OR mapovacie nástroje
  • okrem riešenia mapovania OO na R štruktúry riešia aj ostatné popísané problémy
   • Unit of Work + Identity Map
   • Lazy Load
   • optimalizáciu SQL dotazov
   • použitie SQL dialektov pre rôzne RDBMS
  • TOPLink, Hibernate, OJB, Torque, iBatis
ad