slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK. KATEDRA ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW. Finansowanie badań młodych naukowców prof . dr hab. Zbigniew Dworzecki mgr Albert Tomaszewski Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK' - skyler-lane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KOMITET NAUK

ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KATEDRA ZARZĄDZANIA

W GOSPODARCE

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

Finansowaniebadańmłodychnaukowcówprof. dr hab. ZbigniewDworzeckimgr Albert TomaszewskiKatedraZarządzania w Gospodarce SGH

SzkołaLetniaZarządzania 2012

Jachranka, 14-16 maja 2012 r.

definicja m odego naukowca
Definicjamłodegonaukowca
 • Ustawa o Narodowym Centrum Nauki z 30 kwietnia 2010 r. (art. 2 ust. 3):
  • osobanieposiadająca stopnia naukowego doktora lub osobą, która nie wcześniejniż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowychna badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowydoktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczegoudzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy
 • Ustawa o zasadachfinansowanianauki z 30 kwietnia 2010 r. (art. 2 ust. 19)
  • osoba prowadzącą działalnośćnaukową, ktora nie ukończyła 35. roku życia
program preludium g wne za o enia
Program Preludium – głównezałożenia
 • Konkursnafinansowanieprojektówbadawczych, realizowanychprzezosobyrozpoczynającekarieręnaukową
 • Adresaci:
  • osobynieposiadającestopnianaukowegodoktora
  • wnioskiskładająjednostkinaukowe
 • Finansowanie:
  • budżetdlawszystkichedcji: 30 mlnzł
  • max. wysokośćfinansowaniajednegoprojektu:
   • 50 tys. dlaprojektów do 12 miesięcy
   • 100 tys. dlaprojektów do 24 miesięcy
   • 150 tys. dlaprojektów do 36 miesięcy
program sonata g wne za o enia
Program Sonata – głównezałożenia
 • Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego
 • Adresaci:
  • osobyposiadającestopieńnaukowydoktoraspełniającekryteriaustawy o zasadachfinansowaninauki
  • wnioskiskładająjednostkinaukowe
 • Finansowanie:
  • budżetdlawszystkichedycji: 30 mlnzł
  • max. wysokośćfinansowania: 500 tys. Zł
  • czastrwaniaprojektu: max. 60 miesięcy
program sonata bis g wne za o enia
Program Sonata Bis – głównezałożenia
 • Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego
 • Adresaci:
  • osobyposiadającestopieńnaukowydoktoraniedłużejniż 10 lat
  • wnioskiskładająjednostkinaukowe
 • Finansowanie:
  • budżetdlawszystkichedycji: 60 mlnzł
  • max. wysokośćfinansowania: 1,5 mlnzł
  • czastrwaniaprojektu: max. 60 miesięcy
program lider g wne za o enia
Program Lider – głównezałożenia
 • Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce
 • Adresaci - młodzinaukowcy, którzy:
  • spełniąłączniekryteriaobuustaw
  • przedstawiąprojektinnowacyjnychbadań
  • posiadająudokumentowanydorobeknaukowy
  • pozyskająjednostkęgoszczącą
 • Finansowanie:
  • budżet: 40 mlnzł
  • planowanaliczbaprojektów: 35
  • czastrwaniaprojektów: max. 36 miesięcy
  • średniawartośćprojektu w 2011 r. wyniosła 900 tys. zł
 • Nabórwnioskówna III edycjęProgramuzostałzamknięty w styczniu 2012
program start g wne za o enia
Program START – głównezałożenia
 • Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki
 • Adresaci:
  • magistrowieidoktorzy do 30 rokużycia
  • posiadająudokumentowanydorobekbadawczy
 • Finansowanie:
  • stypendium: 28 tys. złrocznie
  • planowanaliczbastypendiów: 130
 • Nabórwnioskówtrwa do 31 października 2012
program ventures g wne za o enia
Program Ventures – głównezałożenia
 • Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej
 • Adresaci:
  • uczestnicystudiówdoktoranckich
 • Wniosekskładajednostkanaukowa, w którejrealizowanybędzieprojekt
  • jednostkazapewniaopiekępracownikanaukowego
 • Finansowanie:
  • stypendium: 3 tys. złmiesięcznie
  • grant badawczy: 35 tys. zł
  • budżetnarok 2012: 900 tys. zł
 • Nabórwnioskówzostałzamknięty do 16 kwietnia 2012
stypendia dla wybitnych m odych naukowc w g wne za o enia
Stypendiadlawybitnychmłodychnaukowców -głównezałożenia
 • Adresaci:
  • naukowcy do 35 rokużyciazatrudnieni w jednostkachnaukowych
  • udokumentowanybogatydorobeknaukowy
  • wnioskizgłaszająradynaukoweiradywydziałów
 • Finansowanie:
  • stypendium: 3 830 złmiesięcznieprzez 3 lata
 • Nabórwnioskówzostałzamknięty 31 marca 2012
inne mo liwo ci
Innemożliwości
 • Finansowaniezagranicznychwyjazdówbadawczych:
  • FundacjaFoulbrighta
   • Foulbright Junior Advanced Research Program
   • Foulbright Senior Advanced Research Awards
  • DAAD
 • GrantyFunduszuWyszehradzkiego
 • Projektyfinansowanez UE
wnioski
Wnioski
 • Istniejądużemożliwościfinansowaniabadańdlamłodychnaukowców
 • Głównebariery w dotarciu do środków:
  • Informacyjna – środkisąrozproszone w wieluinstytucjach, brakjednejbazyinformacyjnej
  • Zasobowa – koniecznośćudokumentowaniaokreślonychkompetencji (dorobku, bazyinfrastrukturalnej, kontaktówirelacji w wymiarzekrajowymimiędzynarodowym)
  • Organizacyjna – wymogiformalnebywająniezgodne z proceduramiuczelni
  • Motywacyjna – dużewymoginakładupracyzwiązanych z przygotowaniem, prowadzeniemirozliczaniemprojektów