TERRORISM - OHT EUROOPAS, EESTIS
Download
1 / 13

TERRORISM - OHT EUROOPAS, EESTIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

TERRORISM - OHT EUROOPAS, EESTIS. Ants Laaneots. Mis on terrorism ?. Mis erinevus on tavalise sõjategevuse meetoditel ja terrorismiaktidel ? Kus iseseisvus- ja/või vabadusvõitlus lõpeb ja muutub terrorismiks? Kas kaitsesõja üks komponent – sissivõitlus = terrorismiga ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TERRORISM - OHT EUROOPAS, EESTIS' - sissy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Terrorism oht euroopas eestis

Mis on terrorism ?

 • Mis erinevus on tavalise sõjategevuse meetoditel ja terrorismiaktidel ?

 • Kus iseseisvus- ja/või vabadusvõitlus lõpeb ja muutub terrorismiks?

 • Kas kaitsesõja üks komponent – sissivõitlus = terrorismiga ?

 • Kas vastupanuvõitlejad = terroristid ?

 • Kas nimetused bandiit ja terrorist on sünonüümid ?


Terrorism oht euroopas eestis

MÕNINGAD DEFINITSIOONID

USA valitsus: «Terrorism on ette planeeritud, poliitiliste põhjustega vägivald, mis on suunatud rahvusgruppide või salajaste agentide poolt mittesõjaliste objektide vastu ning mis tavaliselt omab eesmärki mõjutada avalikkust.»

Benjamin Netanyahu: “Terrorism on läbimõeldud ja süsteemne pealetung tsiviilelanikkonnale ning selle hirmutamine oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks”.

Mihhail Trebin: “Terrorismi all selle laias mõistes tuleb silmas pidada sotsiaalset nähtust, mis kujutab endast vägivalla kasutamist terroristliku akti näol või sellega ähvardamist eesmärgiga tekitada ühiskonnas hirmu ja väljapääsmatuse õhkkond terroristliku tegevuse subjektide eesmärkide saavutamiseks


Terrorism oht euroopas eestis

Mainitud definitsioonidest võib välja tuua suundumuse nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute poolt konventsionaalsete või valimatute (assümeetriliste) relvadega poliitiliste või teiste eesmärkide saavutamiseks sooritatud vägivallaakti või sellega ähvardamist, mis külvab ühiskonnas hirmu ja on suunatud eelkõige tsiviilisikute, aga ka infrastruktuuri vastu.


Terrorism oht euroopas eestis

RIIKLIK JA MITTERIIKLIK TERRORISM nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute

Riiklik terror(-ism) - kujutab endast riiklikele institutsioonidele toetuva, võimul oleva eliidi avalikku vägivalda. See on sanktsioneeritud, monopoolne ja legitiimne.

Rahvusvaheline riiklik terrorism on ühe riigi vägivalla kampaania teise riigi või riikide vastu, milles kasutatakse terroriste, tihti selleks et pidada traditsioonilisele sõjale alternatiivset sõda (Netanyahu)

Mitteriiklik terrorism - kujutab endast riiklike organitega mitteseotud või neile vastanduvate organisatsioonide ja gruppide vägivalda või hirmu õhkkonna tekitamistnende poolt


Terrorism oht euroopas eestis

SISERIIKLIK JA RAHVUSVAHELINE TERRORIISM nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute

Siseriiklik terrorism on seotud nii riiklike struktuuride preventiivse vägivaldse tegevusega, eesmärgiga suruda maha opositsioon ja tekitada riigis hirmu ja abituse õhkkond kui ka opositsiooniliste jõudude võitlusega eksisteeriva režiimi vastu, eesmärgiga muuta kas täielikult või osaliselt oma riigi poliitiline süsteem.

Rahvusvaheline terrorism on pigem koondnimetus, iseloomustamaks eri suunitlusega terroristlike gruppide ühe riigi piiridest välja kasvanud ja sageli koordineeritud tegevust. USA riigidepartemangu definitsiooni kohaselt” terrorism, mis puudutab enam kui ühe riigi kodanikke ja territooriumi”.


Terrorism oht euroopas eestis

ETNILINE JA RELIGIOOSNE TERRORISM nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute

Etnilist terrorismi esindavad grupid (organisatsioonid) kellede staatust võib määratleda nende etnilise kuuluvuse järgi. Antud terrorismi liik väljendab tavaliselt püüet muuta riigi ülesehituse vormi, luua iseseisev riik või saavutada teatud etniliste gruppide olukorra paranemine.

Religioosset terrorismi esindavad terroristlikud organisatsioonid, mis on ühendatud kuuluvusega ühte konfessiooni.


Terrorism oht euroopas eestis

 • TERRORISM KAASAJA EUROOPAS nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute

 • probleemid vastasseisuga Põhja-Iirimaal, baskidega Hispaanias, Balkanil lahenemas

 • kasvav moslemitest immigrantide ja neist tulenev radikaalse islami terrorismi oht. Moslemite arv Euroopas suureneb kiiresti (Holland – ligi 1 mln; Inglismaa – 1,8 mln; Prantsusmaa – 5 mln; Saksamaa - 3,7 mln; Venemaa – 14 - 20 mln)

 • Terrorismi uued vormid:

  • Tuumaterrorism

  • bioloogiline terrorism

  • keemiline terrorism

  • - küberterrorism


Terrorism oht euroopas eestis

RAHVUSVAHELISED VASTUABINÕUD nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute

 • ennetamine: järjekindel, koordineeritud rahvusvaheline koostöö - terrorismi tekke põhjuste leidmine ja kõrvaldamine, ühtse terrorismivastase õigusruumi loomine, süstemaatiline terrorismivastane propaganda, aktiivne luuretegevus, koostöö ja koordinatsioon võitluses, infovahetus eriteenistuste vahel, sanktsioonid terroristlike riikide vastu, tsiviilkaitse ja terrorismivastaste jõudude olemasolu ja valmidus

 • tõkestamine: riikide eriteenistuste, politsei, piirivalve, RJ, kodakondsus- ja –migratsiooni-ning teiste ametite ja institutsioonide tihe koostöö, finantseerimisallikate sulgemine, terroristlike enklaavide neutraliseerimine, terroristide vahetpidamatu jälitamine

 • tagajärgede likvideerimine: vastastikkune abistamine, abi rahvusvaheline koordineerimine, terroristide jälitamine, jne

Järjekindel inimõiguste järgimine


Terrorism oht euroopas eestis

 • EESTI OHUD nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute

 • riigisisesed terrorismi tekke põhjused puuduvad

 • eksporditud terrorismi oht vähetõenäoline kuid reaalne:

 • 1) islamiterrorism – võib tuleneda Eesti osalusest terrorismi vastu võitlevates koalitsioonijõududes (Afganistan, Iraak)

 • 2) väljastpoolt organiseeritud Eesti sisepoliitilise olukorra destabiliseerimiskatsed terroristlike meetoditega


Terrorism oht euroopas eestis

TERORISMIVASSTASE TEGEVUSE KOORDINEERIMINE EESTIS nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute

(Tammsaar)


Terrorism oht euroopas eestis

TERRORIVASTASE KAITSE PROBLEEMID nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute

 • õhuturve (air policing) puudumine – potentsiaalselt on võimalikud probleemid renegaatlennukitega

 • puudub ametkondadevaheline operatiivjuhtimisstruktuur, käsuliinid, tööjaotus

 • kaitsejõud pole kaasatud terrorismivastase tegevuse ettevalmistamisesse: ülesanded pole püstitatud, ei toimu terrorismivastane väljaõpe, puudub vastav varustus

 • ei viida läbi regulaarseid terrorismivastase võitluse alaseid õppusi

 • puuduvad reaalne kodanikukaitse süsteem ja vahendid (med. abi võimekus suuremastaabiliste õnnetuste korral, ind. kaitsevahendid, elanikkonna esmane kodanikukaitsealane väljaõpe, hädavajalikud avariitoite allikad jne)


Terrorism oht euroopas eestis

? nimetada terroriaktiks mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute