Trender inom patientens l rande
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Trender inom patientens lärande. Pedagogik i Vården Termin 4 2007 Karin Hermansson Klinisk Lärare Avdelningen för Omvårdnad, Lunds Universitet. Patientens rätt till information. Syftet med att informera är att patientens självbestämmande skall kunna upprätthållas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - simone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trender inom patientens l rande

Trender inom patientens lärande

Pedagogik i Vården Termin 4 2007

Karin Hermansson Klinisk Lärare

Avdelningen för Omvårdnad, Lunds Universitet


Patientens r tt till information
Patientens rätt till information

Syftet med att informera är att patientens självbestämmande skall kunna upprätthållas.

”…skall se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.

LYHS 2§

”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns…”

HSL (1982:763) 2b§ (Författningshandbok 2004 sid.121)

”…att patienten och dennes närstående informeras och görs delaktiga…”

(SOSFS 1996:24) 2§ (Författningshandbok 2004 sid.143)

”…uppgift om den information som lämnats…”

Patientjournallagen (1985:562) 3§:5 (Författningshandbok 2004 sid. 186)

”…information till patienten och i förekommande fall närstående om de åtgärder som föreslås och planeras…”

(SOSFS 1993:17) (Författningshandbok 2004 sid.179)


Begrepp
Begrepp

Patientinformation

”…begreppet patientinformation är sådan information som lämnas av sjukvårdspersonal i den individanpassade vårdsituationen…”

Garpenby CMT Rapport 2000:3 sid 3

Hälsoinformation

(eng. consumer health information)

”sådan information som underlättar för individen att förstå sin hälsa och att fatta hälsorelaterade beslut för egen räkning eller för sin familj”

Patrick och Koss 1995

Exempel enligt MESH

Health Education Hälsoupplysning

Hälsoinformation

Patient Education Patientinformation Patientutbildning

Patientundervisning

Patient counseling Patientrådgivning

”The teaching or training of patients concerning their own health needs.”


Patientinformation
Patientinformation

 • Är oftast en ”Envägskommunikation”

 • Utförs oftast av Vårdpersonal

 • Följes oftast inte upp


Trender inom patientens l rande

Exempel på olika modeller på förhållandet patient – informatör2a Patriarkalisk 2b Utbildning 2c Internet 2d Patient som partnerJournal of Medical Internet Research 2001;3(2):e 19


Trender inom patientens l rande
Patientinformation utgår från tre grundläggande frågor informatör(Patientundervisning och patientens lärande, SSF 2007)

 • VAD som ska undervisas och läras in – innehållsaspekten

 • HUR det ska undervisas och läras in – förmedlings- och inlärningsaspekten

 • VARFÖR eller i vilket syfte något ska undervisas och läras in - målaspekten


H lsoinformation
Hälsoinformation informatör

 • Hälsoupplysningens viktigaste strävan är att:

  hjälpa människor till en djupare förståelse för hälsosammanhang så att hon självständigt kan fatta mogna beslut. I denna process hör saklig, begriplig och trovärdig information hemma, information som står mottagaren till förfogande och behandlas av denne. Man bör också betänka att vaneförändringar ofta är en steg- vis process. Även ett kort steg i rätt riktning är en viktig händelse. Stegens längd måste naturligtvis vara beroende av individens motivation och praktiska möjligheter i en given situation. (SOU 1981:1,s 296)


Patientundervisning enligt van der borne 1998
Patientundervisning informatörenligt van der Borne (1998)

 • A systematic learning experience in which a combination of methods is generelly used, such as the provision of information and advice and behaviour modification techniques, which influence the way the patient experience his illness and/or his knowledge and health behaviour, aimed at improving or maintaining health or learning to cope with conditions, usually a chronic one. Patient education may also involve influencing emotions and attitudes and is often aimed to altering behaviour. Patient education is therefore more than merely the provision of information to the patient.


Patientundervisning
Patientundervisning informatör

 • Patientundervisning riktar sig mot ett bestämt mål

 • Innehållet styrs av behov med fokus på det som kan påverkas

 • I centrum – patientens lärprocess – att erhålla nya kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

 • Utgångspunkt – patientens behov och önskemål om fördjupad information och medansvar

 • Leder till att öka patientens medvetenhet

 • Uppföljning sker (Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, SOS 2005)


L rprocesser
Lärprocesser informatör

 • Påbyggande lärprocess – bygger på kunskaper på den insikt som patienten redan besitter – leder till att patienter tänker, känner och handlar annorlunda. Informationen är deduktiv (från generellt till enstaka)

 • Överskridande lärprocess – kunskaper hos patienten räcker ej till – måste ingå i ett nytt sammanhang med annat vetande, andra färdigheter och attityder. Informationen är induktiv (från enstaka till generellt)Patientutbildning
Patientutbildning informatör

 • Patienten inhämtar kunskap och färdigheter.

 • Patienten erhåller en systematiskt genom- tänkt helhet bestående av flera undervisnings erbjudanden och inlärningsaktiviteter

 • Förväntas hög grad av aktivitet och ansvar från patienten

 • Leder till att patienten bemästrar sin sjukdom och de problem som sjukdomen innebär.


Patientutbildning v rdpersonal st dpersons funktion uppgiftsorienterat
Patientutbildning informatörVårdpersonal/stödpersons funktionUppgiftsorienterat

 • Hjälpa grupper/enskilda ”att komma igång”

 • Lyssna in tankar och idéer

 • Informera om fakta och väcka förslag på diskussionsämnen

 • Tolka idéer och förslag

 • Sammanfatta

 • Hjälpa att hålla fokus

 • Framhålla det som man kan arbeta vidare på


Patientutbildning v rdpersonal st dpersons funktion processorienterat
Patientutbildning informatörVårdpersonal/stödpersons funktionProcessorienterat

 • Öppen dialog

 • Ha kontroll över att fel och missförstånd ställs till rätta

 • Om motsättningar uppstår – skapa förening

 • Uppmuntra alla till att delta

 • Feedback

 • Delge erfarenhet

 • Synliggöra det som sagt


V rdens organisation
Vårdens organisation informatör

Påverkar möjligheterna till att utveckla patientens/närståendes lärande pga.:

 • Olika uppdrag och syfte

 • Varierande organisationsform

 • Skiftande bemanning


Trender inom patientutbildning information
Trender inom informatörpatientutbildning/information

 • Patientutbildningscentrum

 • Skapande av patientinformationsmaterial


Patientutbildningscentrum
Patientutbildningscentrum informatör

 • Informationsdel

  bibliotekssamarbete

 • Patientutbildning enskilt eller i grupp med eller utan stödperson*

 • Informationsmaterial

  göra informations- och utbildningsmaterial kring olika diagnoser tillgängligt

  *Stödperson är en fd. patient som haft aktuellt diagnos men som nu betraktar sig som återställd och som erhållit utbildning till att verka som stödperson.


Skapande av informationsmaterial syftet kvalitetskriterier evidensbaserat
Skapande av informationsmaterial informatörSyftet – Kvalitetskriterier – Evidensbaserat

 • Vårdgivare/Internet/Intranät

 • Vårdgivare/tryckt material

 • Landsting, Apoteket, Staten…

  Infomedica, Socialstyrelsens patientinformation, m.fl.

 • Patientföreningar

 • Kommersiella producenter

  T.ex.Läkemedelsföretag, Apoteket, Läromedelsföretag


Trender inom patientens l rande

Patient and Family Learning Center Boston informatörhttp://www.bidmc.harvard.edu/display.asp?leaf_id=2826

Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Oslo

http://www.aker.uio.no/LMS/

Patientutbildningscentrum Helsingborg http://www.helsingborgslasarett.se/4.1aae94ff740534be07fff1294.html

Patientforum UMAS Malmö http://www.skane.se/templates_gear/s_page.asp?id=55469

PiL Patientforum i Lund

Inger Gadh, Sjukhusbiblioteket, Lund


Diskussionsfr gor
Diskussionsfrågor informatör

 • Öka kunskapen om behovet av patientinformation

  Korta vårdtider? Olika behandlingsalternativ? Expertpatienter?

 • Öka tillgången

  till forskningsresultat på patient- och närståendenivå

  MedLinePlus på svenska? Patient Education Handout?

 • Öka samarbetet mellan

  brukarorganisationer/patienter som har kunskap om vad som önskas vårdpersonal som har informationsansvaret

  medicinska bibliotek/bibliotek som har kunskapen att söka

  information

 • Organisationsform?