Contract verbs
Download
1 / 10

Contract Verbs - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Contract Verbs. J. Lyle Story. Parse and Translate. peripatou =sin e0la/ lhsen e0fanerw/ qh poiou =men poiw += h0ga/ phka poih / sw peplh / rwka. Parse and Translate. e0poi/ hsen lalh / sei a0gaph/ sw plhrou = te e0la/ loun h0ga/ phsan tou = a0gapw= ntav oi ( proskunou = ntev.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Contract Verbs' - simone-dodson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Contract verbs

Contract Verbs

J. Lyle Story


Parse and translate
Parse and Translate

 • peripatou=sin

 • e0la/lhsen

 • e0fanerw/qh

 • poiou=men

 • poiw+=

 • h0ga/phka

 • poih/sw

 • peplh/rwka


Parse and translate1
Parse and Translate

 • e0poi/hsen

 • lalh/sei

 • a0gaph/sw

 • plhrou=te

 • e0la/loun

 • h0ga/phsan

 • tou= a0gapw=ntav

 • oi( proskunou=ntev


Parse and translate2
Parse and Translate

 • eu0logh/sei

 • e0poiei=te

 • e0qew/roun

 • filei=te

 • toi=v a0kolouqou=sin

 • zhthsw=men

 • oi( qewr/santev

  a0kolouqei=n


Translate
Translate

 • a0kolouqh/santevtw=| 0Ihsou= e0n th=| Galilai/a| e0qew/rhsan au0to/n.

 • lalou=men toi=v a0gapw=si to\n qeo\n kai\ throu=sith\n e0ntolh/n

 • o( 0Ihsou=v ei]pen, #Otizw= kai\ u(mei=v zh/sete.

  ai0th/sesqe e0n e0ntw=| o)no/matimoukai\ de/cesqe.

  o( agapw=n to\n ui(o\n a0gapa=| kai\ to\n qeo/n.


Translate1
Translate

 • h1rcato o( a1rxwn parakalei=n au0to\n a0pelqei=n.

 • oi9 mh\ poiou=ntev ta\v e0ntola\v au0tou= ou= filou=sin to\n 0Ihsou=n.

 • eu0logh/swmen to\ o1noma tou= 0Ihsou=, tou= peripath/santov e0n tw=| ko/smw| kai\ tou= staurwqe/ntov kata\ ta\v grafa/v.

 • a0gapa= h(ma=v i#na eu0logw=men to\ qeo\n ei0v to\n ai0w=na.


Examples from the greek nt
Examples from the Greek NT

 • 0Ea\n ei1pwmen o3ti koinwni/an e1xomen met 0 au0tou= kai\ e0n tw=| sko/teiperipatw=men, yeudo/meqakai\ ou0 poiou=men th\n a0lh/qeian. e0a\n de\ e0n tw=| fwti\ peripatw=men w9v au0to\v e0n th=| fwti/, koinwni/an e1xomen met 0 a0llh/lwnkai\ to\ ai[ma 0Ihsou= ui9ou= kaqari/zei h9ma=v a0po\ pa/shv(all) a(marti/av. I Jn. 1:6-7

 • mh\ a0gapa=te to\n ko/smonmhde\ ta\ e0n tw=| ko/smw|. I Jn. 2:15


Examples from the greek nt1
Examples from the Greek NT

 • e0ge/neto a1nqrwpov a0pestalme/novpara\ qeou=, o1noma au0tw=| )Iwa/nnhv. ou[tov h]lqen ei0v marturi/an, i3na marturh/sh| peri\ tou= fwto\v, i3na pa/ntevpisteu/swsin di 0 au0tou=. Jn. 1:6-7

 • ou#twvga\r h0ga/phsen o( qeo\v to\ ko/smon…Jn. 3:16

 • kai\ o( thrw=n ta\v e0ntola\v e0n au0tw=| me/neikai\ au0to\v e0n au0tw=|. kai\ e0n tou/tw| ginw/skomeno#ti me/nei e0n h(mi=n, e0k tou= pneu/matovou[ (of which) h(mi=n e1dwken (he gave). I Jn. 3:24


Examples from the greek nt2
Examples from the Greek NT

 • u(mei=v proskunei=te o$ (that which) ou0k oi1date (you know), h(mei=v proskunou=men o$ oi1damen, o#tiswthri/a e0k tw=n 0Ioudai/wn e0sti/n. a0lla\ e1rxetai w#ra, kai\ nu=n e0stin, o3te oi( a0lhqinoi\ proskunhtai\ proskunh/sousintw=| patri\ e0n pneu/matikai\ a0lhqei/a|-kai\ ga\r o( path\r toiou/toivzhtei= tou\v proskunou=ntav au0to\n. pneu=ma o( qeo\v, kai\ tou\v proskunou=ntav au0to\n e0n pneu/matikai\ a0lhqei/a| dei= proskunei=n. Jn. 4:22-24


Examples from the greek nt3
Examples from the Greek NT

 • e0n e0kei/nh| th|= h(mer/a| e0n tw=| o)no/mati/ mou ai0th/sesqekai\ ou0 le/gw u(mi=n o#ti e0gw\ e0rwth/sw to\ pate/raperi\ u(mw=n. au0to\v ga\r o( path\r filei= u(ma=v, o#ti u(mei=v e0me\ pefilh/katekai\ pepisteu/kateo#ti e)gw\ para\ qeou= e0ch=lqon. Jn. 14: 26-27

 • le/gei au0tw=| pa/lin, deu/teron(a second time) Si/mw=n )Iwa/nnou, a0gapa|=v me; le/gei au0tw=|, Nai/, ku/rie, su\ oi]dav(you know) o#tifilw= se. le/gei au0tw=|, Poi/maine(feed) ta\ pro/bata/ mou. Jn. 21:16