Finan n zen
Download
1 / 28

Finanční řízení - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Finanční řízení. Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s. Riziko. Přítomno u všech reálných aktivit U projektů je nutná jeho identifikace Existují nástroje snižování. Riziko. Žádoucí Nežádoucí. Riziko. Objektivní / Subjektivní / Kombinované

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Finanční řízení' - silas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finan n zen

Finanční řízení

Jakub Novotný

16. října 2009

Hranická rozvojová agentura, z.s.


Riziko
Riziko

 • Přítomno u všech reálných aktivit

 • U projektů je nutná jeho identifikace

 • Existují nástroje snižování


Riziko1
Riziko

 • Žádoucí

 • Nežádoucí


Riziko2
Riziko

 • Objektivní / Subjektivní / Kombinované

 • Provozní / Tržní / Inovační / Investiční / Finanční

 • Ovlivnitelné / Neovlivnitelné


Ochrana proti rizik m
Ochrana proti rizikům

 • Etapizace

 • Pojištění

 • Tvorba rezerv

 • Diverzifikace

 • Pružnost

 • Dělení rizika

 • Transfer rizika


Anal za rizika spo v v
Analýza rizika spočívá v

 • Identifikaci kritických faktorů rizika

 • (Stanovení bodu zvratu)‏

 • Kvantifikaci rizika


Citlivostn anal za
Citlivostní analýza

 • Způsob identifikaci kritických faktorů rizika

 • Zkoumá proporcionalitu dopadu změny kritéria na výsledný kriteriální ukazatel


Riziko hodnocen v matici

Četnost výskytu

Úroveň rizika

Častá

Nežádoucí

Nepřípustné

Nepřípustné

Nepřípustné

Pravděpodobná

Přípustné

Nežádoucí

Nepřípustné

Nepřípustné

Občasná

Přípustné

Nežádoucí

Nežádoucí

Nepřípustné

Malá

Zanedbatelné

Přípustné

Nežádoucí

Nežádoucí

Nepravděpodobná

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Přípustné

Přípustné

Vysoce nepravděpodobná

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Nevýznamné

Okrajové

Kritické

Katastrofické

Úrovně závažnosti následků rizik

Riziko – hodnocení v matici


Riziko hodnocen v matici1
Riziko – hodnocení v matici

 • Úroveň rizika zanedbatelná 1

 • Úroveň rizika přípustná 2

 • Úroveň rizika nežádoucí 3

 • Úroveň rizika nepřípustná 4


Riziko p klad v sledn ho p ehledu

Číslo

Popis rizika

Úroveň rizika

Činitelé nesoucí a ovlivňující riziko

Investor

Projektant

Zhotovitel

Orgány ČR a EU

Stavebně technická rizika projektu :

1

Nesoulad s územním plánem

3

X

X

2

Nedostatky v projektové dokumentaci

2

X

3

Dodatečné změny požadavků investora

2

X

X

4

Geologické problémy, kontaminace pozemku atd.

2

X

X

X

5

Archeologické nálezy na staveništi

1

X

X

X

Riziko – příklad výsledného přehledu


Studie proveditelnosti
studie proveditelnosti

 • Jednoznačná deklarace

  • Proveditelnosti projektu

  • Udržitelnosti (finanční, institucionální, organizační) projektu

  • Efektivnosti projektu

 • Nástin základních bodů dalšího postupuStruktura studie anal za n klad a p nos
Strukturastudieanalýzanákladů a přínosů

 • Úvod

 • Shrnutí – přehled výsledků analýzy nákladů a přínosů

 • Popis podstaty projektu

 • Identifikace a popis dotčených skupin

 • Stanovení jednotlivých nákladů a přínosů


Struktura studie anal za n klad a p nos1
Struktura studie analýza nákladů a přínosů

 • Vyhodnocení kriteriálních ukazatelů a efektivity projektu

 • Analýza a vyhodnocení rizika

 • Závěr studie


Identifikace a popis dot en ch skupin
Identifikace a popisdotčenýchskupin

 • Je nutné jasné kritérium začleňování

 • Vhodné je skupiny řadit podle intenzity dopadu

 • Cílové skupiny projektu jsou podmnožinou dotčených skupin!


Identifikace a popis dot en ch skupin1
Identifikace a popisdotčenýchskupin

 • Provádí se s nositelem projektu a experty v dané oblasti

 • Možné metody nalézání

  • Brainstorming

  • Delfská metoda

  • Metody tvůrčí konfrontace

  • Metody systematického strukturování


Stanoven jednotliv ch p nos a n klad
Stanoveníjednotlivýchpřínosů a nákladů

 • Jednoznačně vyplývají z realizace projektu

 • Jsou signifikantní pro uvažovaná hlediska


Teoretick minimum
Teoretické „minimum“

 • Individuální poptávka

 • Externality


Individu ln popt vka
Individuální poptávka

 • Jedinec „ohodnocuje“ produkty či služby na základě mezního užitku


Externality
Externality

 • efekt přelévání

 • výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady či přínosy subjektu jiného bez vyrovnání

 • kladné externality

 • záporné externality


Monetarizace nepen n ch p jm a n klad
MONETARIZACE NEPENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ

 • Pomocí tržní ceny

 • Pomocí stínové ceny

 • Pomocí hypotetického trhu

 • Pomocí „cestovních nákladů“

 • … … …

 • Nepeněžní příjmy a náklady se slovně popíší


Monetarizace nepen n ch p jm a n klad1
MONETARIZACE NEPENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ

 • Všem metodám je společný antropocentrický pohled

 • Je využíváno ekonomických kalkulací


Monetarizace pomoc tr n ceny
Monetarizacepomocítržníceny

 • Existuje-li pro daný produkt či službu trh, pak se oceňuje existující tržní cenou

 • Kurzy průvodců cestovního ruchu zdarma – ocenění komerční cenou

 • Vytvořený park místo zarostlé proluky – přínos pro obyvatele např. změna ceny nemovitostí


Monetarizace pomoc st nov ceny
Monetarizace pomocí stínové ceny

 • Pokud pro daný produkt/službu existuje trh, ale je nějak regulován či deformován

  • Cenová omezení

  • Daňe

  • Nezaměstnanost

 • Např. přínos nájemníka/ů v 3+1 (regulované/neregulované nájemné)


St nov mzda
Stínová mzda

 • SW – stínová mzda

 • AW – průměrná mzda

 • nem - počet zaměstnaných osob (profese-region)

 • nunem - počet nezaměstnaných osob (profese-region)


P nos nov vznikl ho pracovn ho m sta
Přínos nově vzniklého pracovního místa =

 • Navrhovaná mzda – stínová mzda


Monetarizace pomoc hypotetick ho trhu
Monetarizace pomocí hypotetického trhu

 • Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh

 • Finančně a časově náročná metoda

 • V podstatě rozsáhlý „marketingový“ výzkum s cílem zjistit poptávku a ochotu „platit“


Monetarizace pomoc cestovn ch n klad
Monetarizace pomocí „cestovních nákladů“

 • Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh v dané lokalitě, ale jinde ano

 • Zjištění reálné ochoty platit navíc cestovní náklady (explicitní i implicitní)


ad