Go
Download
1 / 35

Peter Borovansk ý, KAI, I-18, borovan (a)ii.fmph.uniba.sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Go. Peter Borovansk ý, KAI, I-18, borovan (a)ii.fmph.uniba.sk. 199 1 , Python , Guido van Rossum , http://www.python.org/ 199 5 , Ruby , Yukihiro Matsumoto , http://www.ruby-lang.org/en/ 2003, Scala , Martin Odersky, http://www.scala-lang.org/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Peter Borovansk ý, KAI, I-18, borovan (a)ii.fmph.uniba.sk' - signe-chaney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Go

Peter Borovanský, KAI, I-18,

borovan(a)ii.fmph.uniba.sk

 • 1991, Python, Guido van Rossum, http://www.python.org/

 • 1995, Ruby, Yukihiro Matsumoto, http://www.ruby-lang.org/en/

 • 2003, Scala, Martin Odersky, http://www.scala-lang.org/

 • 2009, Go, Rob Pike, KenThompson http://golang.org/

  Literatúra:

  http://www.golang-book.com/assets/pdf/gobook.pdf

  http://golang.org/

 • http://golang.org/ref/spec - špecifikácia jazyka

 • http://talks.golang.org/2010/ExpressivenessOfGo-2010.pdf

 • http://www.abclinuxu.cz/clanky/google-go-1.-narozeniny

  IDE:

 • LiteIDE: https://code.google.com/p/golangide/

 • SciTE: http://go-lang.cat-v.org/text-editors/scite/


C java vs python javascript
C++(Java) vs. Python(JavaScript)

 • kým C++ (Java) oplýva komplikovanosťou

  a ťažkopádnosťou často spôsobenou

  statickou typovou kontrolou, interpretované a dynamicky typované jazyky ako Python, Ruby, JavaScript ponúkajú ľahkosť, elegantnosť pri písaní, kódu, malých prototypov.

  -- aj preto si ich ľudia veľmi obľúbili

 • dynamické typovanie je ale smrť pre väčšie projekty

  -- osobný názor, s ktorým môžete nesúhlasiť...

 • tradičné kompilované a staticky typované jazyky ako C, C++, Delphi (Java) ponúkajú efektívnosť na úkor pohodlia pri písaní kódu

  Go chce uspieť ako:

 • efektívny (t.j. kompilovaný) jazyk vhodný pre veľké projekty

 • s rýchlym kompilátorom

 • ako jazyk s podporou distribuovaných, konkurentných a sieťových aplikácií

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html


Typovanie
Typovanie

 • no typing - assembler

 • weak static typing (C, C++, Objective C)

  char z = “hello”;// núti definovať typy všetkých objektov, ale interne

  … // si pamätá, koľko bajtov zaberá

  printf(“%i”,z);// keď ju chceme formátovať, treba pripomenúť typ

  viac a viac typových obmedzení počas času kompilácie (C->C++)

 • strong static typing (Java)

  informácia o type je prístupná v čase behu, a VM teda môže kontrolovať typ

  ak chceme pretypovať objekt na iný typ, Java v čase behu realizuje kontrolu

  výsledok: menej hackov ako C, C++, jazyk je viac rigidnejší

 • strong dynamic typing (Python, Ruby, JavaScript)

  if ... : z = “aaa” else: z = 5

  print z

  z = z+z // typ z sa zisťuje až v čase behu programu

http://coding.smashingmagazine.com/2013/04/18/introduction-to-programming-type-systems/


Statici vs dynamici
Statici vs. dynamici

“Static typing only catches some bugs, and you can’t trust the compiler to do your testing.”

“Dynamic languages are easier to read because you write less code.”

“Just because the code compiles doesn’t mean it runs.”

“The compiler doesn’t stop you from writing bad code.”

“Static typing catches bugs with the compiler and keeps you out of trouble.”

“Static languages are easier to read because they’re more explicit about what the code does.”

“At least I know that the code compiles.”

“I trust the static typing to make sure my team writes good code.”

http://coding.smashingmagazine.com/2013/04/18/introduction-to-programming-type-systems/


Pre o go
Prečo Go

 • procedurálny a statickytypovaný jazyk, ako C++, Java, Pascal

 • poskytuje možnosti/pohodlie dynamicky typovaných jazykov,

  ako javaScript, Python, Ruby, ...

 • je kompilovaný (žiadna virtuálna mašina)

 • je objektový, ale nepozná(pod)triedy, abstraktné metódy ani dedičnosť

 • podporuje tzv. implicitný interface(ak objekt má predpísané metódy)

 • nepodporuje preťažovanie(metód ani operátorov)

 • zatiaľ(Go-1) nepodporuje generics/templates

 • ... má len “metódy”, ale aj pre základné typy (int, string, float, …)

 • podporuje funkcionálnu paradigmu, podobne ako Lisp, Python, či Haskell

 • podporuje konkurentú paradigmu

 • nemá predprocesor

 • má garbage collector (... aj pre konkurentné rutiny)

 • nemá hlavičkové súbory, viditeľnú informáciu z modulu exportuje do .a

 • … a lebo Python učí A.Blaho, po-ut 9:50, A

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html


Tiobe programming community index 2013
TIOBE Programming Community Index 2013

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html


Kompil cia go
Kompilácia Go

Implementácia:

 • windows/386, linux/386, linux/amd64, freebsd/386, freebsd/amd64

 • interpretovaný aj kompilovaný (existujúce dva hlavné kompilátory gc, 6g)

  Analýza závislostí:

 • zisťuje, či importované moduly, definované premenné sú naozaj použité

 • zrýchlila kompiláciu proti C++

  • C:#include <stdio.h> importuje 360 riadkov/9 súborov

  • C++:#include <iostream> importuje 25.326 riadkov/131 súborov

  • Objective-C:#include <Cocoa/Cocoa.h> importuje 112.047 riadkov/689

  • Go:import “fmt” importuje 195 riadkov/6

   Má niečo jazyk Go s Androidom ?

 • nemá

Zdroj:https://www.youtube.com/watch?v=7VcArS4Wpqk


Hello world
Hello world

jednoduchosť a čitateľnosť

Prvý program v Go: // package je povinne 1.príkaz modulu

packagemain // spustiteľný package musí mať package main

import"fmt"// konvencia: package name je najhlbší podadresár

// fmt implementuje formátované I/O

funcmain(){// hlavná spustiteľná metóda main()

fmt.Println("Hello"+"world!")//viac na golang.org/pkg/fmt/

}

>go run hello.go

Hello world !

>go build hello.go

>dir hello.*

10. 09. 2013 07:38 1 282 048 hello.exe

10. 09. 2013 07:37 82 hello.go

>hello.exe

Hello world !

Hello/hello.go


Z kladn typy a liter ly
Základné typy a literály

orientovaný na reálny HW

Aby sme vedeli niečo programovať, potrebujeme základné dátové typy

 • uint (uint8=byte, uint16, uint32, uint64)

 • int (int8, int16, int32=rune, int64)// int = int32 alebo int64 podľa

  • 28, 0100, 0xdeda,817271910181011// konkrétnej implementácie

 • float (float32, float64)

  • 3.1415, 7.428e-11, 1E6

 • complex (complex64, complex128)

  • 5i, 1.0+1i

 • bool

  • true, false

 • string

  • `hello` = "hello"

  • `\n // reťazec cez niekoľko riadkov

   \n` = "\\n\n\\n"

  • "你好世界"

  • "\xff\u00FF”


Oper tory a pretypovanie
Operátory a pretypovanie

uznáva/priznáva svet C++/Java

Prioritypre binárne operátory:

 • *, /, %, <<, >>, &, &^(bitový clear, t.j. and-xor)

 • +, -, |, ^ (xor)

 • ==, !=, <, <=, >, >=

 • &&

 • ||

  Unárne operátory:

 • ^ bitová negácia int

 • ! not pre bool

  Konverzie (ani medzi číselnými typmi) nie sú implicitné, použi pascalovskú syntax na pretypovanie typ(výraz)

 • float32(3.1415) // 3.1415 typu float32

 • complex128(1) // 1.0 + 0.0i typu complex128

 • float32(0.49999999) // 0.5 typu float32

občas sa primieša aj Pascal...


Premenn a ich deklar cie
Premenné a ich deklarácie

 • inferencia typu premennej pri deklarácii z výrazu inicializácie

 • premenná = výraz priradí do premennej

 • premenná := výraz deklaruje premennú

packagemain

import("fmt""strconv")

funcmain(){

varhellostring="Hello" // hello:string, bez :

world:="world"// deklarácia world s inicialializáciou

// jej typ sa inferuje z výrazu v pravo

constdots=`...`// konštanta typu string

fmt.Println(hello+dots+world + strconv.Itoa(123))

fmt.Println(hello+string(dots[0])+world)

str,err:=strconv.Atoi("3.4") // str:string,err:Error

iferr==nil{ fmt.Println(str) }

else{

fmt.Println(“chyba:"+err.Error())}

}

a opäť Pascal...

Variables/hello1.go


Fibonacci
Fibonacci

V ďalšom ilustrujeme jazyk Go na triviálnom príklade Fibonacciho postupnosti

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Prejdeme

 • od triviálnej implementácie,

 • cez tabelizáciu,

 • výpočet pomocou

  veľkých čísel,

 • logaritmickú metódu

 • až po konkurentnú metódu

  • naivnú

  • efektívnu


Fibonacci a cyklus
Fibonacci a cyklus

 • for výraz {…} je while

 • for …; …; … {…} podobne ako v Java

 • Go má “paralelné priradenie“

packagemain

import"fmt"

funcmain(){

var( // viacnásobná deklarácia

a=1

bint=1

nint)

_,_=fmt.Scanf("%d",&n) // čítanie do n

for;n>0;n--{ // c/java-like for

fmt.Println(b)

//a,b=a+b,a // paralelné priradenie

a=a+b

b=a-b

}

}

>fibo

10

1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

fib.go

fibCyklus.go


Fibonacci a rekurzia
Fibonacci a rekurzia

func meno(argumenty) výsledný typ {…}

packagemain 

import"fmt"

funcFib(nint)int{// pascal-like fib(n:int):int

ifn<=2{

return1

}else{

returnFib(n-2)+Fib(n-1)

}}

funcmain(){

varnint

_,_=fmt.Scanf("%d",&n)// čítanie do n

forj:=1;j<= n;j++{

fmt.Println(Fib(j))

}}

fibRek.go


Fibonacci a pole
Fibonacci a pole

typ pole je [ ]element

Indexovanie 0 .. len()

vartabulka[]int// array[] of int, inic [0,0,0…]

funcFibPole(nint)int{// tabulka[i] = fib(i+1)

iftabulka[n]==0{// ak sme hodnotu ešte nepočítali

tabulka[n]=FibPole(n-2)+FibPole(n-1)// počítajme

}// a zapamätajme do tabuľky

returntabulka[n] // inak ju len vyberme z tabuľky

}

funcmain(){

varnint_,_=fmt.Scanf("%d",&n)

tabulka=make([]int,n)//alokácia array[0..n-1]ofint 

tabulka[0]=1// fib(1) = 1

tabulka[1]=1// fib(2) = 1

forj:=0;j<len(tabulka);j++{

fmt.Println(FibPole(j))

}}

fiboPole.go


Fibonac c i a big

typeIntstruct{

negbool//sign

abs[]uintptr// arrayofdigitsofa

multi-precisionunsigned int.

}

Fibonacci a big

packagemain 

import("fmt""math/big")

funcFibBig(nint)*big.Int{

ifn<2{

returnbig.NewInt(1)

}

a:=big.NewInt(0)

b:=big.NewInt(1)

forn>0{//pascal-likewhile

a.Add(a,b)//a=a+b

b.Sub(a,b)//b=b-a

n--

}

returna

}

pozri http://golang.org/pkg/math/big/

fibBig(1024) = 4506699633677819813104383235728886049367860596218604830803023149600030645708721396248792609141030396244873266580345011219530209367425581019871067646094200262285202346655868899711089246778413354004103631553925405243

fiboBig.go


Fibonacci logaritmicky
Fibonacci logaritmicky

Základný hint pochádza odtiaľto (Fj je alias pre Fib(j)):

http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd06xx/EWD654.PDF

!!! Domáca úloha: dokážte to (indukciou :-)

Logaritmická idea ako vypočítať Fj , resp. Fib(j), pre veľké j!

 • F1024=F0b10000000000

  (F512,F513)<-(F256,F257)<-(F128,F129)<-(F64,F65)<-(F32,F33)<-…(F1,F2) =(0,1)

  ... a ako bonus dostaneme aj F1025:-)

 • F10=F1010

  (F10,F11)<-(F5,F6)<-???(F4,F5)<-(F2,F3)<-(F1,F2)=(0,1)


Viac v stupov funkcie
Viac výstupov funkcie

func meno(argumenty) (typ1, … typN){…}

Funkcia môže mať viac výstupných hodnôt :-) :-) :-)

funcFibPair(Fjint,Fj1int)(int,int){

returnFj*Fj+Fj1*Fj1,(Fj+Fj+Fj1)*Fj1

funcFibLog(nint)(int,int){// funguje pre n = 2^i

ifn<2{// return pre viac hodnôt

return0,1//F1 = 0, F2 = 1

}else{

fj,fj1:=FibLog(n/2)// výstup rekurzie (dvojicu)

returnFibPair(fj,fj1)// môžeme priamo poslať

}} // return FibPair(FibLog(n/2))

F2j= Fj2+ Fj+12F2j+1=(2* Fj+ Fj+1)* Fj+1

fibonacci.go


Fiblog pre p rne aj nep rne
FibLog pre párne aj nepárne

func meno(argumenty) (typ1, … typN){…}

Doriešime prípad, ak n nie je mocnina 2

funcFibLog(nint)(int,int){

if n < 2 { 

return 0, 1 

   }

elseifn%2==1{// pre n nepárne

x,y:=FibPair(fibLog(n/2))

returny,y+x

} else { // pre n nepárne

returnFibPair(fibLog(n / 2))

}}

funcFibLog1(nint)int{ // vráť druhý z výsledkov

_,y:=FibLog(n) // neviem to šikovnejšie urobiť

returny // snáď to niekto objaví ...

}

ako (F5,F6)<-???(F4,F5)

Idea:

(F5,F6) = (F5,F5+F4)

fibonacci.go


Fiblogbig
FibLogBig

F2j= Fj2+ Fj+12F2j+1=(2* Fj+ Fj+1)* Fj+1

Jednoduchým spôsobom upravíme FibPair z int na *big.Int,

funcFibPair(Fjint,Fj1int)(int,int){

returnFj*Fj+Fj1*Fj1,(Fj+Fj+Fj1)*Fj1

modul math/big z.Add(x,y) je z = x+y, z.Mul(x,y) je z = x*y,

detaily k math/big hľadať v http://golang.org/pkg/math/big/

funcFibPairBig(Fj*big.Int,Fj1*big.Int)

(*big.Int,*big.Int){

tmp:=new(big.Int)//pomocná prem :: big

F2j1:=new(big.Int)// - … - F2j+1

F2j1.Mul(tmp.Add(tmp.Add(Fj,Fj),Fj1),Fj1)

F2j:=new(big.Int)// - … - F2j

F2j.Add(Fj.Mul(Fj,Fj),Fj1.Mul(Fj1,Fj1))

returnF2j,F2j1

}

fibonacci.go


Fiblogbig1
FibLogBig

Potom už logaritmický fibonacci s veľkými číslami dostaneme priamočiaro z rekurzie nad int:

funcFibLogBig(nint)(*big.Int,*big.Int){

ifn<2{

returnbig.NewInt(0),big.NewInt(1)//F1=0, F2=1

}elseifn%2==1{

x,y:=FibPairBig(FibLogBig(n/2))

returny,x.Add(y,x)

}else{

returnFibPairBig(FibLogBig(n/2))

}

}

fibonacci.go


Fibtest
FibTest

Go podporuje písanie unit-testov a benchmarkov:

packagemain 

import"testing“// modul potrebný na testovanie

funcTestFib2(t*testing.T){

fori:=1;i<1000;i++{

ifFibBig(i).Cmp(FibLogBig1(i))==0{

t.Logf("fib(%d)ok",i)

}else{

t.Errorf("fib(%d)=%verror\n",i,FibBig(i))

t.Errorf("fibLog(%d)=%verror\n",i,FibLog1(i))

t.Errorf("fib(%d)error\n",i)

}

}}

fibonacci_test.go


Go rutiny pr klad z d av i
Go rutiny (príklad z “džavi”)

go f(args) spustí extra vlákno na výpočet f()

packagemain 

import("fmt""math/rand""time")

funcf(nint){

fori:=5;i>0;i--{

fmt.Println("#",n,":",i)

time.Sleep(

time.Duration(rand.Intn(500))*time.Millisecond)

}}

funcmain(){

fori:=0;i<5;i++{

gof(i)

}

varinputstring// toto čaká na input, v opačnom

fmt.Scanln(&input)// prípade, keď umrie hlavné

fmt.Println("mainstop")}// vlákno, umrú všetky ostatné


Kan ly
Kanály

Do not communicate by sharing memory; instead, share memory by communicating.

 • make(chan int) // nebufrovaný kanál int-ov

 • make(chan *big.Int, 100) // bufrovaný kanál *big.Int

  Nebufrovaný kanál ch typu chan e umožnuje

 • komunikovať medzi rutinami,

  • ch <- val jesynchronizovanýzápis do kanálu, kde val je typu e

  • val <- ch je synchronizované čítanie z kanála, kde val je typu e

   My použijeme jednoduchý pattern:

   ch:=make(chanint)// vytvorí nebufrovaný kanál s int-ami

   goPocitajNieco(..., ch)// spustí nezávislé vlákno

   … // hlavné vlákno počíta ďalej

   vysledok := <-ch// čaká na výsledok, blokujúca operácia

   funcPocitajNieco(..., ch chan int) {

   trápenie, veľa trápenia, ..., inferno

   ch <- vysledok// koniec ťažkého výpočtu, pošle do ch

   } // tiež blokujúca operácia, kým to neprežíta


Fibpara
FibPara

funcFibPara(nint,chchanint){

ifn<2{

ch<-1

}else{

ch1:=make(chanint)

goFibPara(n-2,ch1)

ch2:=make(chanint)

goFibPara(n-1,ch2)

n2:=<-ch1// čakáme na Fib(n-2)

n1:=<-ch2// čakáme na Fib(n-1)

ch<-n1+n2// spočítame a kanalizujeme

}}

„Elegantný“, navyše konkurentný, kód...ale ???

Ale, zamyslime sa, koľko vlákien sa vytvorí na výpočet, napr. Fib(20) ???

fibonacci.go


Prive a vl kien
Priveľa vlákien

ch:=make(chanint)

goFibPara(20,ch)

res:=<-ch

fmt.Printf("FibPara(20)%v\n",res)

Koľko vlákien to vygeneruje (qíz)??

 • 10

 • 100

 • 1000

 • 10000

  Poďme teda radšej paralelizovať viaceré násobenia veľkých čísel:

  Fib(105) má cca 25tis. cifier, násobenie takých čísel nie je elementárna operácia

  funcmultipicator(a*big.Int,b*big.Int,chchan*big.Int){

  tmp:=new(big.Int)

  ch<-tmp.Mul(a,b)

  }

fibonacci.go


Paralelizuj s rozvahou
Paralelizuj s rozvahou

funcFibPairBigPara(Fj*big.Int,Fj1*big.Int)(*big.Int,*big.Int){

tmp:=new(big.Int)

tmp.Add(tmp.Add(Fj,Fj),Fj1)

ch1:=make(chan*big.Int)

gomultipicator(tmp,Fj1,ch1)// spusti 1.násobenie v 1.vlákne

F2j:=new(big.Int)

ch2:=make(chan*big.Int)

gomultipicator(Fj,Fj,ch2) // spusti 2.násobenie v 2.vlákne

ch3:=make(chan*big.Int)

gomultipicator(Fj1,Fj1,ch3)// spusti 3.násobenie v 3.vlákne

F2j.Add(<-ch2,<-ch3)// čakaj na 2. a 3. výsledok

returnF2j,<-ch1 // a potrebuješ aj 1.výsledok

}

fibonacci.go


Fibonacci a matice
Fibonacci a matice

!!! A opäťdomáca úloha:

dokážte to (indukciou :-)

packagemain 

typeMatrixstruct{// struct ako v C++

a11,a12,a21,a22int}// reprezentácia matice 2x2

func(m*Matrix)multiply(n*Matrix)*Matrix{

varc=&Matrix{// konštruktor struct

m.a11*n.a11+m.a12*n.a21,// násobenie matíc 2x2,

m.a11*n.a12+m.a12*n.a22,// hardcode-žiadne cykly

m.a21*n.a11+m.a22*n.a21,

m.a21*n.a12+m.a22*n.a22}

returnc // vráti pointer na maticu

} // teda Go má pointre, operátory &, *skoro ako C++

funcFibMatrix(nint)int{

m:=&Matrix{a11:1,a12:1,a21:1,a22:0}

p:=m.power(n)

returnp.a12}

fibMatrix.go


Logaritmick power
Logaritmický power

A už len to nezabiť tým, že power(), alias mocninu urobíme lineárnu...

Lepšia bude logaritmická verzia

func(m*Matrix)power(nint)*Matrix{

ifn==1{

returnm

}elseifn%2==0{// mn = (mn/2)2, pre n párne

m2:=m.power(n/2)

returnm2.multiply(m2)

}else{ // mn = m*(mn-1), pre n nepárne

returnm.power(n-1).multiply(m)

}}

fibMatrix.go


Go he povn k
Go heľpovník

http://golang.org/ref/spec

 • package & import package id // prvý riadok v module import "path" import ( "path" "path" ... ) // import viacerých

 • const, type, var, func const id ,... type = value, ...// deklarácia konštánt s explicitným typom const id ,... = value ,... // deklarácia konštánt s implicitným typom type id different_type // typové synonymum var id ,... type = value ,... // deklarácia premenných s explicitným typom var id ,... = value ,... // deklarácia premenných s implicitným typom const|type|var ( spec; ... ) // viacnásobná deklarácia


Go he povn k1
Go heľpovník

http://golang.org/ref/spec

 • if-then[-else] if [statement;] condition { block } [else if-or-block]

 • statement expression // výraz, napr. 5*6 function call // exp(2.71) target ,... = expression ,... // parallelné priradenietarget op= expression // a += 5 target ++, target -- // !!! nie je to výraz id ,... := expression ,... // skrátená deklarácia

 • for cyklus for { block } // for ;; {}, resp. while (true) {} for condition { block } // while for init; condition; post { block } // ako v Jave for index, value = range expression { block }

  // cyklus cez pole, slice, kanál, ...


Go he povn k2
Go heľpovník

http://golang.org/ref/spec

 • arrays type id [ length ] type // typ poľa s konštantou dĺžkou type id [ length ] [ length ] type // matica 2, 3-dimen.len( array ) // veľkosť poľa expression [ expression ] // indexovanie od 0..len(array)-1 new([ length ] type ) // vytvorenie pola s dĺžkou length [ length ] type { expression ,... }// konštanta typu pole s dĺžkou[ ] type { expression ,... } // konštanta typu pole bez dĺžky

 • slices [] type // slice type (without length) make([] type, length) // construction, slice and array make([] type, length, capacity) len( slice ), cap( slice )// length and capacity expression [low : high] // construction from array or slice expression [low :] expression [ expression ] // element, index from 0


Go he povn k3
Go heľpovník

http://golang.org/ref/spec

 • function func id ( parameters ) { body } // procedúra func id ( parameters ) result { body } // fcia s výstupným typom func id ( parameters ) ( results ) { body } // viac výstupov

  func ( parameters ) ( results ) { body } // anonymná funkciafunc ( types ) ( types ) // type // funkčný typ id ,... type // parametre, výstupné premenné id ... Type // neurčený počet argumentov

 • methods func (id type) id ( parameters ) ( results ) { body } func (id *type) id ( parameters ) { body } // definíciafunc ( type ,... ) ( results ) // typexpression . id ( arguments ) // volanie metódytype . id // metóda ako funkcia(* type ). id


Go he povn k4
Go heľpovník

http://golang.org/ref/spec

 • switch switch statement; expression { case expression ,...: statement; ... default: statement; ... } switch statement; id := expression .(type) { case type ,...: statement; ... default: statement; ... }

 • maps var id map [ type1 ] type2// deklarácia zobrazenia type1 -> type2

  make(map[type1 ] type2 ) // vytvorenie zobrazenia type1 -> type2 make(map[type1] type2, initial-size) map [ key ] = value // pridanie (key -> value)map [ key ] = dummy, false // zmazanie keymap [ key ] // vyhľadanie value pre keyvalue, ok = map[ key ] // ok je true alebo false


Go he povn k5
Go heľpovník

http://golang.org/ref/spec

 • struct type id struct { // deklaráciaid ,... type // named field }

 • new-make-nil new( type ) // alokuje štruktúru a vráti *type make([] type, capacity ) // pre slice, alokuje []type make([] type, length, capacity ) make(chan type ) // pre kanál, alokuje chan type make(chan type, capacity ) make(map[ type ] type ) // pre map, alokuje map[type]type make(map[ type ] type, initial-capacity )


ad