Grundtvig u iace sa partnerstv
Download
1 / 14

GRUNDTVIG UČIACE SA PARTNERSTVÁ - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

GRUNDTVIG UČIACE SA PARTNERSTVÁ. inštruktážny seminár pre Partnerstvá schválené v roku 2012. UČIACE SA PARTNERSTVÁ. projekty európskej spolupráce medzi viacerými inštitúciami z rôznych krajín zapojených do LLP - min. 3 partneri počas celého trvania projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GRUNDTVIG UČIACE SA PARTNERSTVÁ' - signa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Grundtvig u iace sa partnerstv

GRUNDTVIGUČIACE SA PARTNERSTVÁ

inštruktážny seminár pre Partnerstvá schválené v roku 2012

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


U iace sa partnerstv
UČIACE SA PARTNERSTVÁ

 • projekty európskej spolupráce medzi viacerýmiinštitúciami zrôznych krajín zapojených do LLP- min. 3 partneri počas celého trvania projektu

 • miestne (domáce) aktivity a medzinárodné mobility

  Základné podmienky správnej realizácie projektu

 • súčasť každodenného života inštitúcie

 • trvanie: dva roky (1.08.2012 – 31.07.2014)

 • grant: paušálna suma podľa minimálneho počtu mobilít

 • spoločný záverečný produkt všetkých partnerov v súlade so schváleným projektom

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Za iatok partnerstva
ZAČIATOK PARTNERSTVA

 • zmluva – podpisuje ju štatutárny zástupca

 • grant: 80% po podpise zmluvy, 20% po schválení záverečnej

  správy (po 30.09.2014)

 • platnosť a účinnosť 1.08.2012 – 31.7.2014 (pozor na výdavky!)

 • informovať kolegov, vedenie inštitúcie a miestnu komunitu

 • komunikácia s partnermi (kedy, ako, ako často)

 • stanoviť si plán práce v rámci partnerstva a v rámci inštitúcie

 • dohodnúť spôsob vedenia projektovej dokumentácie

 • Koordinátori – zorganizovať prvý „kick off“ míting

 • zabezpečiť finančné riadenie projektu v inštitúcii - účtovníctvo

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Organiz cia partnerstva
ORGANIZÁCIA PARTNERSTVA

V rámci inštitúcie

 • partnerstvo = vec celej inštitúcie

 • Grundtvig team – koordinátor, ďalší zamestnanci, učiaci sa dospelí,ekonóm.

 • komunita – iné inštitúcie, miestny úrad,podniky, školiace strediská, športové kluby,hudobné a tanečné súbory, výskumné centrá, atď.

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Organiz cia partnerstva1
ORGANIZÁCIA PARTNERSTVA

Koordinátorská inštitúcia

 • formálny líder partnerstva(harmonogram realizácie úloh jednotlivých partnerov)

 • dozerá na realizáciu úloh partnerstva (plán monitoringu)

 • sleduje plán aktivít a termíny

 • pri realizácii naplánovaných aktivít je rovnocenným

  členom partnerstva

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Miestne aktivity
MIESTNE AKTIVITY

 • ťažisko projektu

 • činnosti, ktoré postupne vedú k plánovaným výsledkom

 • môžu byť spoločné pre všetkých partnerov alebo aj pre každého partnera iné so spoločným cieľom

 • analýzy, prieskumy, pozorovania, merania, súťaže, exkurzie, tvorba (umeleckých) predmetov, besedy atď.

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Mobility
MOBILITY

 • projektové stretnutie (zamestnanci, učiaci sa dospelí)

 • výmena zamestnancov

 • výmena učiacich sa dospelých

 • účasť na konferenciách v rámci Programu celoživotného vzdelávania v niektorej z partnerských organizácií

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Mobility1
MOBILITY

 • 1 mobilita = jedno vycestovanie jedného účastníka, t.j. zamestnanca /učiaceho sa dospelého/sprievodcu osoby so špeciálnymi potrebami do krajiny partnerskej inštitúcie (alebo na miesto konania podujatia v rámci LLP) a späť na Slovensko

 • tá istá osoba sa môže zúčastniť na viacerých mobilitách

 • nadväzujúca mobilita do dvoch partnerských inštitúcií (bez návratu domov) sa považuje za jednu mobilitu

 • nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka mobility

 • mobility musia prispievať k naplneniu cieľov partnerstva popísaných v projekte

 • každý účastník má povinnosť vypracovať správuz každej mobility, v ktorej uvedie, ako pomohla naplniť ciele projektu

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


V sledky a ich roz irovanie
VÝSLEDKY A ICH ROZŠIROVANIE

 • individuálne výsledky inštitúcie / spoločné výsledky partnerstva

 • čiastkové produkty / záverečný produkt

 • využiteľnosť výsledkov a produktov vo vzdelávacom procese v partnerskej inštitúcii i v ďalších inštitúciách rovnakého typu/zamerania

 • metodika, učebný materiál alebo pomôcka, zborník, webová stránka, brožúra, plagát, modely, slovníky, (film, kalendár, výstava, divadelné predstavenie, koncert), atď.

  Diseminácia

 • rôzny spôsob pre rôzne cieľové skupiny:

 • deň otvorených dverí, predstavenia, výstavy, odborné časopisy, vystúpenie v médiách a na konferenciách, webová stránka atď.

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Zmluva o poskytnut finan n ho pr spevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

 • Predmet zmluvy:projekt; podpisuje štatutárny zástupca

 • Platnosť a účinnosť: 1.8.2012 – 31.7.2014 (pozor na výdavky!)

 • Financovanie akcie: max. grant – podľa plánovaného počtu mobilít

 • Financovanie a podmienky platby: predfinancovanie, zostatok, bankový účet

 • Publicita:logo programu, vyhlásenie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm

 • Monitoring, hodnotenie a kontrola

 • Šírenie výsledkov (databáza EST)

 • Zodpovednosť

 • Jurisdikcia a príslušnosť súdu

 • Zmeny v zmluve: písomná žiadosť a dodatok k zmluve

 • Prerušenie realizácie akcie

 • Ukončenie zmluvy

 • Ochrana osobných údajov

 • Ostatné osobitné ustanovenia: číslo, dvojité financovanie

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Predkladanie spr v
PREDKLADANIE SPRÁV

 • priebežná správa o aktivitách - word dokument: 30. 6. 2013

 • záverečná správa- online podávanie: 30. 9. 2014

 • správy účastníkov z mobilít +kópie potvrdení o účasti na medzinárodných mobilitách (s menami všetkých slovenských účastníkov, dátumami, podpisom štatutárneho zástupcu a pečiatkou hostiteľskej inštitúcie )

 • kópie cestovných dokladov iba na vyžiadanie NA – 10 projektov

 • EST databáza - Prihlasovacie meno a heslo

 • formuláre: www.saaic.sk/llp

  v časti Grundtvig/kontrakty/vyúčtovania projektov/rok 2012

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Grant
GRANT

 • paušálna suma na dva roky (4 mobility – 4 800EUR / 8 mobilít – 9 600 EUR / 12 mobilít – 14 400 EUR/ 24 mobilít – 21 600 EUR)

 • 24 mobilít – minimálne 16 rôznych dospelých učiacich sa – Príloha III zmluvy „ Pravidlá výpočtu záverečného finančného príspevku“

 • je určený na akékoľvek priame výdavky spojené s realizáciou projektu (vrátane napr. odmeny pre zamestnancov pracujúcich na projekte)

 • odporúčame urobiť si finančný plán/rozpočet na jednotlivé aktivity a výsledky;

 • financovanie mobilít pre zamestnancov a učiacich sa dospelých:

  Zákon o cestovných náhradách

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Kr tenie grantu
KRÁTENIE GRANTU

 • ak nebol dodržaný minimálny počet mobilít

 • ak neboli mobility oprávnené (mobility mimo partnerských krajín, nesúvisiace s partnerstvom, s cieľmi projektu, neoprávnená osoba)

 • ak niektoré aktivity a výsledky neboli v porovnaní s prihláškou naplnené;

 • ak neboli realizované všetky aktivity, mobility a výsledky naplánované v prihláške (vrátenie celého preddavku grantu);

 • kľúč krátenia grantu – viď zmluva, Príloha III.

  Zmeny

 • ak je potrebná zmena plánu oproti prihláške – písomná žiadosť do NA;

 • NA nebude akceptovať zmeny, ktoré neschválila v prihláške alebo počas trvania projektu.

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


Kontaktn osoby
KONTAKTNÉ OSOBY

Obsahová stránka Učiacich sa partnerstiev

Mgr. Renáta Mezeiová

[email protected]

Finančná stránka Učiacich sa partnerstiev

Ing. Jana Popelišová

[email protected]

Inštruktážny seminár Bratislava Grundtvig Partnerstvá 2012 10.9.2012


ad