pulmoner metastazektomi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pulmoner Metastazektomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pulmoner Metastazektomi

play fullscreen
1 / 47
Download Presentation

Pulmoner Metastazektomi - PowerPoint PPT Presentation

shira
412 Views
Download Presentation

Pulmoner Metastazektomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pulmoner Metastazektomi Dr Göksel Kalaycı İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 2. TARİHÇE • WEİNLECHNER 1882 • KRONLEİN 1884 • DİVİS 1927 • BARNEY VE CHURCHİLL 1939 • ALEXANDER VE HAİGHT 1947 • MANNİX 1953

 3. OTOPSİ ÇALIŞMALARI • HABİS TÜMÖR NEDENİYLE ÖLENLERİN % 20 SİNDE YALNIZCA AKCİĞER METASTAZI (WEİSS 1978) • AKCİĞER MET. NEDENİYLE TEDAVİDE BAŞARISIZLIK: (MARKOVE 1970) • OSTEOSARKOMLARDA % 50 - % 80, • YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA % 30 - % 50

 4. AKCİGER METASTAZEKTOMİSİNİN NEDENİ Hücre tipi 5 yıl yaşam 10 yıl yaşam Kolorektal Ca % 37 % 22 Meme Ca % 37 % 21 Böbrek H. Ca % 41 % 24 Osteosarkom % 33 % 27 Yum. Doku. Sar. % 30 % 22 Melanom % 21 % 14 Germ H. Tm % 68 % 63

 5. PATOLOJİ HABİS TÜMÖRLER KAN LENFATİK DOGRUDAN HAVA YOLUYLA YAYILIRLAR

 6. KLİNİK BELİRTİLER • HASTALARIN % 5 İNDEN AZINDA: ( DİSPNE, AĞRI, ÖKSÜRÜK, HEMOPTİZİ ) • PERİFERİK SARKOM METASTAZLARINDA: ( PNÖMOTORAKS )

 7. RADYOLOJİ • PA AKCİĞER : % 48duyarlı • BT :6 mm den küçük lezyonlarda duyarlı (% 48-62) • YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BT : % 75 duyarlı • SPİRAL BT:% 81 duyarlı YALANCI POZİTİFLİK NEDENLERİ: Granulom, İntrapulmoner L.N, Fibrotik alanlar, KT sonrası steril metastazlar, enfeksiyon, hematom 5

 8. 22 yaşında bayan hasta 3 yıl önce sağ femur osteosarkomu nedeniyle opere, bilateral metastaz sebebiyle bilateral metastazektomi

 9. Sol torakotomi sonrası 3.ay

 10. Sağ torakotomi sonrası 6.ay

 11. YENİ OLUŞAN BİR AKCİĞER NODÜLÜNDE OLASILIK • SARKOM, MELANOM / PRİMER T 10/1 • GENİTOÜRİNER, KOLOREKTAL TM / PRİMER T 5/1 • BAŞ, BOYUN TM / PRİMER T 2/1

 12. 28 yaşında 9 yıl önce testis rabdomiyosarkom. Takip altında, SPN, 3 aylık periodda stabil

 13. P E T • KÜÇÜK METASTAZLARDA AZ DUYARLI • TÜM METASTAZLARDA (D: %50, Ö:%94,3) • PRİMER NÜKSÜ GÖSTERMEDE YARARLI (D:%74,Ö %94) • DİGER ORGAN METASTAZLARINI GÖSTEREBİLİR • LN METASTAZLARINI GÖSTERİR • KOLOREKTAL VE MEME NÜKSLERİNİ GÖSTERMEDE ÜSTÜNLÜK

 14. METASTAZEKTOMİ İÇİN UYGUN HASTA • PRİMER KONTROL ALTINDA OLMALI • BÜTÜN METASTAZLAR ÇIKARILABİLİR OLMALI • YETERLI SOLUNUM REZERVİ KALMALI • GÖĞÜS DIŞINDA BAŞKA METASTAZ OLMAMALI • DAHA ETKİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ BULUNMAMALI

 15. METASTAZEKTOMİ DÜŞÜNÜLEN HASTADA • PRİMER TÜMÖR BÖLGESİ • OLASI DİĞER METASTAZ BÖLGELERİ YENİDEN İNCELENMELİDİR (BT,MR,PET)

 16. SENKRON METASTAZLARDA TUTUM • METASTAZIN REZEKSİYONU ŞÜPHELİ, PRİMER AMPUTASYON GEREKTİRİYOR: ÖNCE AKCİĞER • TÜMÖRÜN LOKAL NÜKSÜ İLE BİRLİKTE PULMONER METASTAZ: ÖNCE NÜKS BÖLGESİ

 17. CERRAHİNİN AMAÇLARI • METASTAZLARIN ÇIKARILMASI • KESİN TANI GEREKSİNİMİ • KT SONRASI REZİDÜAL KİTLELERİN ÇIKARILMASI • TM MARKERLERİ YA DA İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEME İÇİN DOKU GEREKSİNİMİ • TÜMÖR KÜÇÜLTÜLMESİ

 18. AMELİYATA FİZYOLOJİK UYGUNLUK • KALP İNCELEMELERİ • SFT • DLCO • Vmax O2

 19. CERRAHİ GİRİŞİM • MEDİAN STERNOTOMİ • CLAM SHELL TORAKOTOMİ • BİLATERAL ANTERİOR TORAKOTOMİ • POSTEROLATERAL TORAKOTOMİ • VATS

 20. REZEKSİYON TİPLERİ • WEDGE REZEKSİYON • METASTAZEKTOMİ • SEGMENTEKTOMİ • LOBEKTOMİ • PNÖMONEKTOMİ

 21. OSTEOSARKOM • AKCİĞER METASTAZI % 80 • KEMOTERAPİ % 50 - % 60 REMİSYON • METASTAZEKTOMİ % 40 - % 55 • 5 YIL YAŞAM % 33

 22. YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI • AKCİĞER METASTAZI %73 • KEMOTERAPİ AZ ETKİLİ • PULMONER METASTAZEKTOMİ YAPILAMAZSA 2 YILDA FATAL • PULMONER METASTAZEKTOMİ İLE :5 YIL YAŞAM %30

 23. KOLOREKTAL KANSERLER • TEK METASTAZ, CEA 4 ng DAN AZ 5 YIL YAŞAM % 44 • MÜLTİPL MET + KC MET + YAŞ 70 5 YIL YAŞAM % 11 • MEDİASTEN (+): 5 YIL YAŞAM % 6 • RE METASTAZEKTOMİ 5 YIL YAŞAM % 52 • AKC,KC EŞZAMANLI MET 5 YIL YAŞAM % 0* - % 30** • AKC, KC AYRI ZAMANLARDA MET 5 YIL YAŞAM % 44 *: Nagakura 2001, **:Saito 2002

 24. MEME CA • GENELDE YAYGIN METASTAZ • SOLİTER VE REZEKTABL MET % 1 DEN AZ • DFİ 12 AY • SOLİTER NODÜL • ÖSTROJEN RESEPTÖR + • 5 YIL YAŞAM %37

 25. BÖBREK HÜCRELİ CA • KEMOTERAPİ, İMMUNOTERAPİ AZ ETKİLİ • GENELLİKLE METASTAZLAR ÇOK SAYIDA ( İNOP ) • TAM REZEKSİYON % 41,5 5 YIL YAŞAM

 26. Böbrek hücreli Ca metastazı

 27. MELANOM • GENELLİKLE YAYGIN METASTAZ • PET ETKİLİ • SOLİTER AKC MET 5 YIL YAŞAM %21

 28. GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER • KEMOTERAPİYE ÇOK DUYARLI ( %85 -%90 KÜR) • %18 HASTADA TORAKOTOMİ ( REZİDUEL TM, MATUR TERATOM, NEKROZ AYIRIMI İÇİN ) • CANLI TÜMÖR %32 • 5 YIL YAŞAM % 68

 29. BAŞ BOYUN TÜMÖRLERİ • PRİMER- METASTAZ AYIRIMI ZOR • SOLİTER METASTAZLARDA DAVRANIŞ PRİMER AKC CA GİBİ • BİRDEN FAZLA METASTAZDA METASTAZEKTOMİ • 5 YIL YAŞAM % 20

 30. JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER • UTERUS, SERVİKS Ca 5 YIL YAŞAM %36 • UTERUS Ca 5 YIL YAŞAM % 51

 31. PROGNOSTİK FAKTÖRLER • KOMPLET REZEKSİYON • HASTALIKSIZ SÜRE • METASTAZ SAYISI • TÜMÖR İKİLENME SÜRESİ • TÜMÖR MARKERLERİ

 32. ULUSLAR ARASI KATILIMLI AKCİGER METASTAZEKTOMİ ÇALIŞMASI • Grup 1:Rezektabl, risk faktörü yok: DFİ 36 ay,tek metastaz Med sağkalım süresi 61 ay • Grup 2:Rezektabl, 1 risk faktörü: DFİ 36 aydan az veya mültipl metastazlar Med sağkalım süresi 34 ay • Grup 3:Rezektabl, 2 risk faktörü: DFİ 36 aydan az ve mültipl metastazlar :Med sağkalım süresi 24 ay • Grup 4:Rezeke edilemeyen: Med sağkalım süresi 14 ay Pastorino ve ark.1997

 33. İTF GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI METASTAZEKTOMİ SONUÇLARI • Şubat 1991 - Mart 2005 • 196 hasta (116 erkek, 80 kadın) • Yaş ortalaması: 39 ± 16 • Girişim sayısı: 240

 34. YILLARA GÖRE DAĞILIM • 1991--------6 1998-------- 12 • 1992--------5 1999-------- 21 • 1993--------7 2000-------- 18 • 1994--------14 2001-------- 12 • 1995-------- 6 2002-------- 17 • 1996--------12 2003-------- 25 • 1997--------14 2004-------- 21 2005-------- 6

 35. PRİMER TÜMÖR • Yumuşak doku sarkomları 56 • Osteosarkom 47 • Böbrek hücreli Ca 36 • Kolorektal Ca 15 • Meme Ca 9 • Germ Hücreli Tümör 5 • Diğer 28

 36. Operasyon Tipi • Wedge rezeksiyon 28 • Metastazektomi 154 • Lobektomi 34 • Bilobektomi 3 • Lobektomi+Segmentektomi 5 • Segmentektomi 6 • Pnömonektomi 10 ---------- Toplam 240 Ameliyat

 37. GENİŞLETİLMİŞ METASTAZ CERRAHİSİ • 240 Metastazektomi ameliyatında 18 ( %8 ) Pnömonektomi 6 Tamamlama pnömoktomisi 4 Sleeve lobektomi (bronşiyal, vasküler) 5 Diyafragma rezeksiyonu 2 Vena kava superior rezeksiyonu+greft 1 • Ortalama DFİ : 37,3 ay • 2 yıllık sağkalım: % 50

 38. 43 yaş/K RENAL CELL Ca, 9 yıl önce op., 2 yıldır akciğer-mediasten kitlesi, KT-RT, cerrahipleomorfik habis tm metastazı

 39. 36 yaş/KMetastatik akciğer ca (malign melanom)Sol üst double sleeve lobektomi

 40. 41 yaş/KMetastatik akciğer ca (opere meme ca)Sol üst sleeve lobektomi

 41. SONUÇLAR 1 • BT NİN METASTAZ SAYISINI DOĞRU OLARAK GÖSTERME ORANI : % 58 • HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ : 6,7 (3-30) GÜN • MORTALİTE: % 0 • KOMPLİKASYON:13 HASTADA (% 6,6) Yara enfeksiyonu:5 olgu Uzamış hava kaçağı:6 olgu Ampiyem:1 olgu Pulmoner arter trombozu:1 olgu

 42. SONUÇLAR 2 • 196 Olgunun 114 ü takip edildi -Sağ olan olgu sayısı:85 -Ex olan olgu sayısı :29 • Ortalama yaşam: Yumuşak doku sarkomları (n:33) 42 ay Osteosarkom (n:28) 38 ay Böbrek hücrelı Ca (n:16) 35 ay Kolorektal Ca (n:13) 12 ay Meme Ca (n:7) 30 ay Diğer (n:17) 46 ay

 43. SONUÇLAR 3 TÜM GURUPTA 5 YILLIK SAĞKALIM % 46

 44. YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ • METALLO-PROTEİNASE İNHİBİTÖRLERİ • VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FACTOR İNHİBİTÖRLERİ (NEOADJUVAN, ADJUVAN) • İZOLE AKCİĞER PERFÜZYONU (PULMONER ARTER İÇİNE YÜKSEK DOZ KT VERİLMESİ)

 45. SONUÇ METASTATİK AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ : DAHA ETKİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ BULUNMAYAN OLGULARDA DÜŞÜK MORTALİTE VE MORBİDİTE İLE UYGULANARAK HAYAT KURTARICI OLABİLİR.