1 / 74

CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny

CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny. Clavicula – kľúčna kosť Scapula - lopatka. Clavicula (kľúčna kosť) mierne esovite prehnutá , 12 – 16 cm dlhá, spája hrudnú kosť s nadpleckom extremitas sternalis ( mostíkový koniec) extremitas acromialis( nadpleckový koniec)

shira
Download Presentation

CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny Clavicula – kľúčna kosť Scapula - lopatka

 2. Clavicula (kľúčna kosť)mierne esovite prehnutá , 12 – 16 cm dlhá, spája hrudnú kosť s nadpleckom • extremitas sternalis (mostíkový koniec) • extremitas acromialis(nadpleckový koniec) • Obe spojenia – kĺbové – pohyb obmedzený silnými väzmi • Articulatio sternoclavicularis (mostíkovokľúčny kĺb)tvorífacies articularis sternalis( kĺbová plocha mostíková) kľúčnej kosti s incisura clavicularis( zárez kľúčnej kosti) na rukoväti mostíka (manubrium sterni)

 3. Zložený kĺb, 2 kosti a discus z väzivovej chrupky. • Pohyby articulatio sternoclavicularis - všetkými smermi, ale v malom rozsahu • Articulatio acromioclavicularis (nadpleckovokľúčny kĺb) tvorí extremitas acromialis(nadpleckový koniec) kľúčnej kosti s facies articularis acromialis( kĺbová plocha nadplecková) a acromion(nadplecok) Pohyby - tuhý kĺb, malý rozsah

 4. SCAPULA – lopatka - margo superior (horný okraj), medialis,(prístredný okraj) lateralis(bočný okraj) • Facies dorsalis(chrbtová plocha) • Facies costalis (rebrová plocha) • Facies dorsalis : • spina scapulae (hrebeň lopatky) • acromion (nadplecok)

 5. fossa supraspinata(nadhrebeňová jama) • fossa infraspinata(podhrebeňová jama) • processus coracoideus(zobák) • cavitas glenoidalis (kĺbová jama) Pohyby pletenca hornej končatiny : retrakcia lopatky – pohyb mediálne smerom ku chrbtici, protrakcia lopatky – lateroventrálne, ramenným kĺbom smerom dopredu

 6. Elevácia a depresia lopatky – pohyb kraniálne a kaudálne • Rotácia lopatky

 7. SKELETON MEMBRI SUPERIORIS LIBERI – kostra voľnej hornej končatiny • Humerus - ramenná kosť • caput humeri (hlava ramennej kosti) - 1/3 gule • collum anatomicum (anatomický krček) • collum chirurgicum (chirurgický krček) • tuberculum majus (väčší hrbček) • tuberculum minus (menší hrbček)

 8. Corpus humeri (telo ramennej kosti) • tuberositas deltoidea (deltovitá drsnatina) –úpon m. deltoideus • epicondylus medialis (prístredná nadhlavica) • epicondylus lateralis (bočná nadhlavica) • capitulum humeri (hlavička ramennej kosti) • trochlea humeri (kladka ramennej kosti)

 9. fossa coronoidea (zobáčiková jama) • fossa radialis (vretenná jama) • fossa olecrani (jama kľbového výbežku) • Antropometrické body : acromiale (a), olecraniale (ol) • Articulatio humeri – ramenný kĺb, guľovitý, voľný, pohyby ramenného kĺbu – • Ventrálna flexia – predpaženie , do 80%

 10. Dorzálna flexia ( extenzia) – zapaženie • Abdukcia – upaženie, abdukcia je možná len do horizontály • Addukcia – pripaženie • Rotácia kĺbu – okolo pozdĺžnej osi spájajúcej caput a capitulum humeri (rozsah asi 90°). • Ossa antebrachii – kosti predlaktia : • Radius (vretenná kosť) na strane palca, Ulna ( lakťová kosť) na strane malíčka

 11. Radius (vretenná kosť) - rúrkovitá kosť, proximálna epifýza (bližší koniec) menšia ako distálna (vzdialenejší koniec) • caput radii (hlavica vretena) • fovea articularis (kĺbová jamka) • circumferentia articularis (kĺbový obvod) • collum radii (krček vretena) • tuberositas radii (drsnatina vretena) – úpon m. biceps brachii

 12. corpus radii (telo vretena) • margo interossea (medzikostný okraj) • Vzdialenejší koniec vretennej kosti • processus styloideus (násadcovitý výbežok) • incisura ulnaris (lakťový zárez) • facies articularis carpalis (zápästná kĺbová plocha)

 13. ULNA – lakťová kosť • olecranon (lakťový výbežok ) - úpon m. triceps brachii incisura trochlearis (kladkový zárez) • processus coronoideus (zobáčik) • tuberositas ulnae (drsnatina lakťovej kosti) - úpon m.brachialis • incisura radialis (vretenný zárez)

 14. caput ulnae (hlavica lakťovej kosti) • corpus ulnae (telo lakťovej kosti) • margo interossea (medzikostná hrana) • Vzdialenejší koniec koniec • caput circumferentia articularis (kĺbový obvod) • processus styloideus (násadcovitý výbežok) • Articulatio cubiti (lakťový kĺb)

 15. articulatio humeroulnaris (ramennolakťový kĺb) • articulatio humeroradialis (ramennovretenný kĺb) • articulatio radioulnaris proximalis (bližší vretennolakťový kĺb) • Základná poloha – extenzia • Flexia (rozsah 125° -145°) a extenzia (u žien > 180 °, menší olecranon ) hyperextenzia • Otáčanie vretennej kosti – okolo dlhej osi – základ pre supináciu a pronáciu

 16. Articulatio radioulnaris distalis • Supinácia - základné postavenie kostí predlaktia rovnobežne vedľa seba • Pronácia - prekríženie

 17. Ossa manus (kosti ruky) • Ossa carpi (kosti zápästia) – 8 • Ossa metacarpi (záprstné kosti) • Ossa digitorum manus (kosti prstov) • Ossa carpi (kosti zápästia) • Bližší rad: • os scaphoideum (člnkovitá kosť) • os lunatum (mesiačikovitá kosť)

 18. os triquetrum (trojhranná kosť) • os pisiforme (hráškovitá kosť) • Vzdialenejší rad : • os trapezium (väčšia lichobežnikovitá kosť) • os trapezoideum (menšia lichobežnikovitá kosť) • os capitatum (hlavičkatá kosť) • os hamatum (hákovitá kosť)

 19. Pohyby kĺbov zápästia • dlaňová flexia , dorzálna flexia • vretenná a lakťová dukcia - úklony do strán • Circumdukcia – krúživý pohyb • Ossa metacarpi (záprstné kosti) – 5 • basis – základňa, corpus – telo, caput – hlava

 20. Articulationes metacarpophalangeales - spojenie hlavíc záprstných kostí s proximálnymi článkami prstov • Základný pohyb – flexia a extenzia • Abdukcia a addukcia – pri natiahnutých prstoch • Circumdukcia – krúživý pohyb

 21. Cranium (lebka)

 22. Cranium (lebka) • neurocranium (mozgová časť lebky) • splanchnocranium (tvárová časť lebky) Neurocranium (mozgová časť lebky) • Os occipitale (záhlavná kosť) • foramen magnum (veľký otvor) • squama occipitalis (záhlavná šupina) • partes laterales (bočné časti)

 23. pars basilaris (spodinová časť) • sutura lambdoidea (lambdový šev) • sutura occipitomastoidea (záhlavnohlávkový šev) • Squama occipitalis (záhlavná šupina) • lamina externa (vonkajšia platňa) : • protuberantia occipitalis externa (vonkajšia záhlavná hrčka)

 24. crista occipitalis externa (vonkajší záhlavný hrebeň) • linea nuchae suprema (najhornejšia šijová čiara) • linea nuchae superior (horná šijová čiara) • linea nuchae inferior (dolná šijová čiara) • lamina interna (vnútorná platňa) • protuberantia occipitalis interna (vnútorná záhlavná hrčka) • eminentia cruciformis (krížovitá vyvýšenina)

 25. Partes laterales (bočné časti) • condylus occipitalis (hlavica záhlavnej kosti) • fossa condylaris (hlavicová jama) • Pars basilaris (spodinová časť) • synchondrosis sphenooccipitalis (klinovozáhlavné chrupkové spojenie) • synostosis sphenooccipitalis (klinovozáhlavné kostené spojenie)

 26. Antropometrické body : opisthocranion, euryon

 27. Os occipitale (záhlavná kosť)

 28. Os occipitale (záhlavná kosť)

 29. Os sphenoidale (klinová kosť) • corpus ossis sphenoidalis (telo klinovej kosti) • alae minor (malé krídlo) • alae majores (veľké krídlo) • processu pterygoideus (krídlovitý výbežok) Corpus ossis sphenoidalis (telo klinovej kosti) • sinus sphenoidalis (dutina klinovej kosti)

 30. sella turcica (turecké sedlo) • fossa hypophyseos (jama podmozgovej žľazy) • tuberculum sellae (hrbček sedla) • dorsum sellae (chrbát sedla) • rostrum sphenoidale (zobák klinovej kosti) Alae minores (malé krídla) • canalis opticus (kanál zrakového nervu) • fissura orbitalis superior (horná očnicová štrbina)

 31. Alae majores (veľké krídla) • foramen rotundum (okrúhly otvor) – n. trigeminus (V.): n. maxillaris • foramen ovale (oválny otvor) – n. trigeminus (V.): n.mandibularis Processus pterygoideus (krídlovitý výbežok) • lamina medialis (prístredná platňa) • lamina lateralis (bočná platňa)

 32. Os sphenoidale (klinová kosť)

 33. Os temporale (spánková kosť) • pars squamosa (šupinová časť) • pars petrosa (skalná časť) • pars tympanica (bubienková časť) Pars squamosa (šupinová časť) • squama temporalis (spánková šupina) • sutura squamosa (spánkový šev) • processu zygomaticus (jarmový výbežok) • arcus zygomaticus ( jarmový oblúk)

 34. tuberculum articulare (kĺbový hrbček ) Pars petrosa (skalná časť) • processus mastoideus (hlávkový výbežok) - mohutnejší u mužov • cellulae mastoideae (hlávkové dutinky) • pyramis (pyramída) • porus acusticus internus (vchod do vnút. zvukovodu) • processus styloideus (násadcovitý výbežok )

 35. foramen stylomastoideum (násadcovitohlávkový otvor) – výstup n. facialis (VII.) • Pars tympanica (bubienková časť) • porus acusticus externus (vonkaší zvukový otvor)

 36. Os temporale (spánková kosť)

 37. Os parietale (temenná kosť) 5 suturae serratae (pílovité švy): • sutura coronalis (vencovitý šev) • sutura sagittalis (šípový šev) • sutura lambdoidea (lambdový šev) • sutura sphenoparietalis (klinovotemenný šev) • sutura parietomastoidea (temennohlávkový šev) 1 sutura squamosa (šupinový šev) • tuber parietale (temenný hrboľ)

 38. linea temporalis superior (horná spánková čiara) • linea temporalis inferior (dolná spánková čiara) Novorodenec • fonticulus anterior et posterior (predný a zadný lupienok) • fonticulus sphenoideus (prednobočný lupienok) • fonticulus mastoideus (zadnobočný lupienok) • os bregmaticum

 39. Os parietale (temenná kosť)

 40. Os frontale (čelová kosť) • squama frontalis (čelová šupina) • partes orbitales (očnicové časti) • pars nasalis (nosová časť) Squama frontalis (čelová šupina) • sutura frontalis perzistens (čelový šev) – metopizmus • tubera frontalia (čelové hrboly) • margo supraorbitalis (nadočnicový okraj) • incisura supraorbitalis (nadočnicový zárez)

 41. foramen supraorbitale (nadočnicový otvor) • arcus superciliaris (obočný oblúk) • glabella (čistinka) • sinus frontalis (čelová dutina) • processus zygomaticus (jarmový výbežok) • linea temporalis (spánková čiara) Pars orbitalis (očnicová časť) • fossa glandulae lacrimalis (jama slznej žľazy) • incisura ethmoidalis (riečicový zárez )

 42. Pars nasalis (nosová časť) • spina nasalis (nosový tŕň)

 43. Os frontale (čelová kosť)

 44. Splanchnocranium (tvárová časť lebky)

More Related