Download
cingulum membri superioris pletenec hornej kon atiny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny

CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny

614 Views Download Presentation
Download Presentation

CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS – pletenec hornej končatiny Clavicula – kľúčna kosť Scapula - lopatka

 2. Clavicula (kľúčna kosť)mierne esovite prehnutá , 12 – 16 cm dlhá, spája hrudnú kosť s nadpleckom • extremitas sternalis (mostíkový koniec) • extremitas acromialis(nadpleckový koniec) • Obe spojenia – kĺbové – pohyb obmedzený silnými väzmi • Articulatio sternoclavicularis (mostíkovokľúčny kĺb)tvorífacies articularis sternalis( kĺbová plocha mostíková) kľúčnej kosti s incisura clavicularis( zárez kľúčnej kosti) na rukoväti mostíka (manubrium sterni)

 3. Zložený kĺb, 2 kosti a discus z väzivovej chrupky. • Pohyby articulatio sternoclavicularis - všetkými smermi, ale v malom rozsahu • Articulatio acromioclavicularis (nadpleckovokľúčny kĺb) tvorí extremitas acromialis(nadpleckový koniec) kľúčnej kosti s facies articularis acromialis( kĺbová plocha nadplecková) a acromion(nadplecok) Pohyby - tuhý kĺb, malý rozsah

 4. SCAPULA – lopatka - margo superior (horný okraj), medialis,(prístredný okraj) lateralis(bočný okraj) • Facies dorsalis(chrbtová plocha) • Facies costalis (rebrová plocha) • Facies dorsalis : • spina scapulae (hrebeň lopatky) • acromion (nadplecok)

 5. fossa supraspinata(nadhrebeňová jama) • fossa infraspinata(podhrebeňová jama) • processus coracoideus(zobák) • cavitas glenoidalis (kĺbová jama) Pohyby pletenca hornej končatiny : retrakcia lopatky – pohyb mediálne smerom ku chrbtici, protrakcia lopatky – lateroventrálne, ramenným kĺbom smerom dopredu

 6. Elevácia a depresia lopatky – pohyb kraniálne a kaudálne • Rotácia lopatky

 7. SKELETON MEMBRI SUPERIORIS LIBERI – kostra voľnej hornej končatiny • Humerus - ramenná kosť • caput humeri (hlava ramennej kosti) - 1/3 gule • collum anatomicum (anatomický krček) • collum chirurgicum (chirurgický krček) • tuberculum majus (väčší hrbček) • tuberculum minus (menší hrbček)

 8. Corpus humeri (telo ramennej kosti) • tuberositas deltoidea (deltovitá drsnatina) –úpon m. deltoideus • epicondylus medialis (prístredná nadhlavica) • epicondylus lateralis (bočná nadhlavica) • capitulum humeri (hlavička ramennej kosti) • trochlea humeri (kladka ramennej kosti)

 9. fossa coronoidea (zobáčiková jama) • fossa radialis (vretenná jama) • fossa olecrani (jama kľbového výbežku) • Antropometrické body : acromiale (a), olecraniale (ol) • Articulatio humeri – ramenný kĺb, guľovitý, voľný, pohyby ramenného kĺbu – • Ventrálna flexia – predpaženie , do 80%

 10. Dorzálna flexia ( extenzia) – zapaženie • Abdukcia – upaženie, abdukcia je možná len do horizontály • Addukcia – pripaženie • Rotácia kĺbu – okolo pozdĺžnej osi spájajúcej caput a capitulum humeri (rozsah asi 90°). • Ossa antebrachii – kosti predlaktia : • Radius (vretenná kosť) na strane palca, Ulna ( lakťová kosť) na strane malíčka

 11. Radius (vretenná kosť) - rúrkovitá kosť, proximálna epifýza (bližší koniec) menšia ako distálna (vzdialenejší koniec) • caput radii (hlavica vretena) • fovea articularis (kĺbová jamka) • circumferentia articularis (kĺbový obvod) • collum radii (krček vretena) • tuberositas radii (drsnatina vretena) – úpon m. biceps brachii

 12. corpus radii (telo vretena) • margo interossea (medzikostný okraj) • Vzdialenejší koniec vretennej kosti • processus styloideus (násadcovitý výbežok) • incisura ulnaris (lakťový zárez) • facies articularis carpalis (zápästná kĺbová plocha)

 13. ULNA – lakťová kosť • olecranon (lakťový výbežok ) - úpon m. triceps brachii incisura trochlearis (kladkový zárez) • processus coronoideus (zobáčik) • tuberositas ulnae (drsnatina lakťovej kosti) - úpon m.brachialis • incisura radialis (vretenný zárez)

 14. caput ulnae (hlavica lakťovej kosti) • corpus ulnae (telo lakťovej kosti) • margo interossea (medzikostná hrana) • Vzdialenejší koniec koniec • caput circumferentia articularis (kĺbový obvod) • processus styloideus (násadcovitý výbežok) • Articulatio cubiti (lakťový kĺb)

 15. articulatio humeroulnaris (ramennolakťový kĺb) • articulatio humeroradialis (ramennovretenný kĺb) • articulatio radioulnaris proximalis (bližší vretennolakťový kĺb) • Základná poloha – extenzia • Flexia (rozsah 125° -145°) a extenzia (u žien > 180 °, menší olecranon ) hyperextenzia • Otáčanie vretennej kosti – okolo dlhej osi – základ pre supináciu a pronáciu

 16. Articulatio radioulnaris distalis • Supinácia - základné postavenie kostí predlaktia rovnobežne vedľa seba • Pronácia - prekríženie

 17. Ossa manus (kosti ruky) • Ossa carpi (kosti zápästia) – 8 • Ossa metacarpi (záprstné kosti) • Ossa digitorum manus (kosti prstov) • Ossa carpi (kosti zápästia) • Bližší rad: • os scaphoideum (člnkovitá kosť) • os lunatum (mesiačikovitá kosť)

 18. os triquetrum (trojhranná kosť) • os pisiforme (hráškovitá kosť) • Vzdialenejší rad : • os trapezium (väčšia lichobežnikovitá kosť) • os trapezoideum (menšia lichobežnikovitá kosť) • os capitatum (hlavičkatá kosť) • os hamatum (hákovitá kosť)

 19. Pohyby kĺbov zápästia • dlaňová flexia , dorzálna flexia • vretenná a lakťová dukcia - úklony do strán • Circumdukcia – krúživý pohyb • Ossa metacarpi (záprstné kosti) – 5 • basis – základňa, corpus – telo, caput – hlava

 20. Articulationes metacarpophalangeales - spojenie hlavíc záprstných kostí s proximálnymi článkami prstov • Základný pohyb – flexia a extenzia • Abdukcia a addukcia – pri natiahnutých prstoch • Circumdukcia – krúživý pohyb

 21. Cranium (lebka)

 22. Cranium (lebka) • neurocranium (mozgová časť lebky) • splanchnocranium (tvárová časť lebky) Neurocranium (mozgová časť lebky) • Os occipitale (záhlavná kosť) • foramen magnum (veľký otvor) • squama occipitalis (záhlavná šupina) • partes laterales (bočné časti)

 23. pars basilaris (spodinová časť) • sutura lambdoidea (lambdový šev) • sutura occipitomastoidea (záhlavnohlávkový šev) • Squama occipitalis (záhlavná šupina) • lamina externa (vonkajšia platňa) : • protuberantia occipitalis externa (vonkajšia záhlavná hrčka)

 24. crista occipitalis externa (vonkajší záhlavný hrebeň) • linea nuchae suprema (najhornejšia šijová čiara) • linea nuchae superior (horná šijová čiara) • linea nuchae inferior (dolná šijová čiara) • lamina interna (vnútorná platňa) • protuberantia occipitalis interna (vnútorná záhlavná hrčka) • eminentia cruciformis (krížovitá vyvýšenina)

 25. Partes laterales (bočné časti) • condylus occipitalis (hlavica záhlavnej kosti) • fossa condylaris (hlavicová jama) • Pars basilaris (spodinová časť) • synchondrosis sphenooccipitalis (klinovozáhlavné chrupkové spojenie) • synostosis sphenooccipitalis (klinovozáhlavné kostené spojenie)

 26. Antropometrické body : opisthocranion, euryon

 27. Os occipitale (záhlavná kosť)

 28. Os occipitale (záhlavná kosť)

 29. Os sphenoidale (klinová kosť) • corpus ossis sphenoidalis (telo klinovej kosti) • alae minor (malé krídlo) • alae majores (veľké krídlo) • processu pterygoideus (krídlovitý výbežok) Corpus ossis sphenoidalis (telo klinovej kosti) • sinus sphenoidalis (dutina klinovej kosti)

 30. sella turcica (turecké sedlo) • fossa hypophyseos (jama podmozgovej žľazy) • tuberculum sellae (hrbček sedla) • dorsum sellae (chrbát sedla) • rostrum sphenoidale (zobák klinovej kosti) Alae minores (malé krídla) • canalis opticus (kanál zrakového nervu) • fissura orbitalis superior (horná očnicová štrbina)

 31. Alae majores (veľké krídla) • foramen rotundum (okrúhly otvor) – n. trigeminus (V.): n. maxillaris • foramen ovale (oválny otvor) – n. trigeminus (V.): n.mandibularis Processus pterygoideus (krídlovitý výbežok) • lamina medialis (prístredná platňa) • lamina lateralis (bočná platňa)

 32. Os sphenoidale (klinová kosť)

 33. Os temporale (spánková kosť) • pars squamosa (šupinová časť) • pars petrosa (skalná časť) • pars tympanica (bubienková časť) Pars squamosa (šupinová časť) • squama temporalis (spánková šupina) • sutura squamosa (spánkový šev) • processu zygomaticus (jarmový výbežok) • arcus zygomaticus ( jarmový oblúk)

 34. tuberculum articulare (kĺbový hrbček ) Pars petrosa (skalná časť) • processus mastoideus (hlávkový výbežok) - mohutnejší u mužov • cellulae mastoideae (hlávkové dutinky) • pyramis (pyramída) • porus acusticus internus (vchod do vnút. zvukovodu) • processus styloideus (násadcovitý výbežok )

 35. foramen stylomastoideum (násadcovitohlávkový otvor) – výstup n. facialis (VII.) • Pars tympanica (bubienková časť) • porus acusticus externus (vonkaší zvukový otvor)

 36. Os temporale (spánková kosť)

 37. Os parietale (temenná kosť) 5 suturae serratae (pílovité švy): • sutura coronalis (vencovitý šev) • sutura sagittalis (šípový šev) • sutura lambdoidea (lambdový šev) • sutura sphenoparietalis (klinovotemenný šev) • sutura parietomastoidea (temennohlávkový šev) 1 sutura squamosa (šupinový šev) • tuber parietale (temenný hrboľ)

 38. linea temporalis superior (horná spánková čiara) • linea temporalis inferior (dolná spánková čiara) Novorodenec • fonticulus anterior et posterior (predný a zadný lupienok) • fonticulus sphenoideus (prednobočný lupienok) • fonticulus mastoideus (zadnobočný lupienok) • os bregmaticum

 39. Os parietale (temenná kosť)

 40. Os frontale (čelová kosť) • squama frontalis (čelová šupina) • partes orbitales (očnicové časti) • pars nasalis (nosová časť) Squama frontalis (čelová šupina) • sutura frontalis perzistens (čelový šev) – metopizmus • tubera frontalia (čelové hrboly) • margo supraorbitalis (nadočnicový okraj) • incisura supraorbitalis (nadočnicový zárez)

 41. foramen supraorbitale (nadočnicový otvor) • arcus superciliaris (obočný oblúk) • glabella (čistinka) • sinus frontalis (čelová dutina) • processus zygomaticus (jarmový výbežok) • linea temporalis (spánková čiara) Pars orbitalis (očnicová časť) • fossa glandulae lacrimalis (jama slznej žľazy) • incisura ethmoidalis (riečicový zárez )

 42. Pars nasalis (nosová časť) • spina nasalis (nosový tŕň)

 43. Os frontale (čelová kosť)

 44. Splanchnocranium (tvárová časť lebky)