slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raportor Alexandra Lungu,şef adjunct direcţie Mai, 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raportor Alexandra Lungu,şef adjunct direcţie Mai, 2014

play fullscreen
1 / 53

Raportor Alexandra Lungu,şef adjunct direcţie Mai, 2014

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Raportor Alexandra Lungu,şef adjunct direcţie Mai, 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Raport de activitate a DirecţieiÎnvăţămîntTineret Sport Nisporeni,perioadasemestrului II,anulşcolar 2013-2014 Raportor Alexandra Lungu,şef adjunct direcţie Mai, 2014

 2. StimatimembriaiConsiliuluiConsultativ,stimate cadre manageriale ,onorat public • Suntemînprag de sfîrşit al anuluişcolar ,şi ca înoricesfîrşit ,se cere un bilanţ al celorrealizate. Planul managerial aprobat la Conferinţa din august a pus temeliauneistrategii concrete înactivitateaDirecţiei de Învăţămînt,axatepeasigurareacalităţiituturoraspectelorprocesuluieducaţional. Realizareaobiectivelor elaborate a fostvizibilăpe tot parcursulanului

 3. Domenii de activitate: • Management; • Monitorizareşi control; • Curriculum; • Resurseumane; • Incluziuneşcolară; • Parteneriatşirelaţiicomunitare

 4. Obiective: • Respectarea actelor legislative şi normative în domeniul învăţămîntului; • Calitatea managementului preşcolar şi şcolar; • Analiza Programului de activitate al instituţiei educaţionale,nivelul şi calitatea realizării lui; • Analiza documentaţiei şcolare şi preşcolare; • Implementarea curriculumului preşcolar şi şcolar la disciplinele de studii; • Formarea continuă a cadrelor didactice; • Respectarea Planului-cadru de învăţămînt şi calitatea implementării curriculumului la disciplinele de studii,a curriculumului opţional şi a curriculumului preşcolar,calitatea proiectărilor didactice; • Îndeplinirea Legii Învăţămîntului privind pregătirea copiilor preşcolari către şcoală şi şcolarizarea elevilor cu vîrste 7-16 ani, • Incluziunea şcolară.

 5. Domeniul Management: Obiectivul “Formareacontinuăşipromovareaunui management educaţional de calitate” • Şedinţe cu manageriiinstituţiilorpreşcolare”Metodologia de aplicare a procedurii de organizareinstituţionalăşi de intervenţie a lucrătorilorinstituţiilor de învăţămîntpreşcolarîncazurile de abuz” • Seminareorganizate de mentoriilocali la propunereaMinisteruluiEducaţiei, “Sporireacalităţiiserviciilor de educaţietimpurieîncadrulProiectului “Parteneriat Global pentruEducaţie” desfăşuratpe 13,14,15 martie,şipe 23,24.25 aprilieşipe 29,30aprilie şi 01.05.2014 îngrădiniţele:” Licurici,” Nisporeni ; Grădiniţa “ Povestea” Nisporeni,Grădiniţa “Albinuţa” Vărzăreşti. • Seminarul cu directorii : “Metodologia de organizareşidesfăşurare a Consiliului de AdministraţieîninstituţiaPublicăEducaţională. Luarea de decizii”, pe 06.02.2014 în LT “M.Eliade”

 6. Seminar cu responsabilii DÎTS cu privire la activitateaînvăţămîntuluiprimar; • Şedinţa cu directorii de instituţii “Evaluareafinală la toatetreptele de şcolaritate”,sesiunea 2014,desf. Pe 06mai 2014; • Şedinţa cu directorii de instituţii; “Gestionareafinanciară a instituţieişcolare” pe 15.05.2014 la care au participatreprezentanţiaiMinisteruluiEducaţiei, dna Victoria Catanoi; • Seminarulorganizat de Direcţiaraionalăpentrusiguranţaalimentelor,pe 13.05.2014 la care aţiparticipatDv. Cadrelemanageriale; • Conferinţanaţională “Familiesigurăpentrufiecarecopil”, cu scopul ” O lumeîn care esteasiguratdreptul la o copilărieîntr-o familieputernicăpentrufiecarecopil- fărăsărăcie,violenţăşiexploatare” .Studiile de caz elaborate servescdreptresursăinformativăpentruconstituienţiinaţionalişiinternaţionali, implicaţiînreconfigurareasistemului de îngrijire a copilului. Se pledeazăpentrureorganizareasistemuluirezidenţialşidezvoltare a serviciilor alternative

 7. Mai multeseminarerepublicane cu tematici de şcolarizare a copiilor de etnierromă,iarînperioada 17.05 -24 .05. 2014 întemeiulinvitaţiei de la parteneriiinternaţionalişefuldirecţiei, directorulgimnaziuluiCiorăştidnaCrîşmaruşialţiangajaţiaigimnaziuluiVulcăneştişiCiorăşti au participat la ForumulInternaţuionaldesfăşuratîn Serbia. • Alteşedinţe,meserotunde: ca “Culturaalimentaţieicopiilor” organizat de CentrulNaţional de SănătatePublică de comunacord cu UNICEF Moldova; • Masarotundă - Istorii de success înProgramul “Pare 1 +1 “ un program de atragere a remitenţelorîneconomie,organizat de OrganizaţiapentruDezvoltareasectoruluiÎntreprinderilormicişimijlocii de comunacord cu ConsiliulRaionalNisporeni; • TreiSeminare “Acţiuni de prevenire ,identificare ,raportareşireferire a cazurilor de abuz ,neglijare,exploatareşi traffic al copilului” organizate de ME la Centru European de Educaţie FIDES.

 8. 3 Consilii Consultative; • 5 Consilii de Administraţie. • Concursuriorganizate de DÎTS pentruocupareafuncţiei de director îngimn.Soltăneşti,Gimn. “M.Eminescu”, grădiniţaCiuteşti; concurs organizat de MinisterulEducaţieipentruocupareafuncţiei de director în LT Bălăureşti. • Nu am reuşitsăorganizămdoar un seminar din cele planificate cu managerii instituţiilor ,anume cu directoriiadjuncţipentruactivitatea de instruireplanificatînGimn. Boldureşti, din motive obiective, maiîntîiperioada de iarnă, saualteacţiunineplanificate, maiapoişiimplicareacadrelormanageriale din aceastăinstituţieînactul de atestare, fie încomisiileraionale, fie încomisiilerepublicane de atestare; Cred, cărealizareaprogramului de formareprofesionalăvafieficient, dacăoferărăspunsuri la întrebarea: care competenţeformeazădisciplineleincluseînplanul de învăţămînt, care tehnologiieducaţionale permit formarea de competenţe, princemetodemăsurămformareacompetenţelorprofesionale. Nu e element de noutate, căpregătireaprofesionalătrebuiesăincludăforme active şi interactive de organizare a instruirii, lucru diferenţiat cu elevii,inclusiv cu CES, dar şi organizareaeficientă a lucrului individual. Întrebareaarfişialta. De ceatîteaseminareneplanificate ? Deaceiacă nu venim cu propuneri concrete pînă la elaborareaPlanului managerial.

 9. DomeniulMonitorizareşi control:Obiectivul: Asigurareaaccesului la educaţie de calitate • Conform deciziei comisiei de atestare am determinat următoarele: • * la conferire grad doi sau înscris 30 cadre, s-a conferit grad didactic doi la 19 cadre didactice; ( 11 cereri de refuz) • * la confirmare grad doi sau înscris – 56 cadre didactice; au confirmat grad didactic doi – 45 cadre didactice. Refuz 10 persoane, iar 1 persoană nu a fost admisă de Consiliul profesoral Ciorăşti • * la conferirea gradului didactic unu s-au înscris -3 persoane,o persoană (Rusu Silivia) a refuzat conferirea şi a rămas la confirmarea gradului doi. • la confirmare grad didactic unu sau înscris - 6 persoane;(vor susţine la Ministerul Educaţiei, ord. ME nr. 359 din 05 mai 2014) • la confirmare grad didactic superior – 1 persoane,vor susţine la ME, ( ord. ME)

 10. Constatări atestare: • cadrele didactice au dat dovadă de o bună pregătire pentru susţinera publică a Rapoartelor de autoevaluare; • Cadrele didactice au fost cunoscute cu cerinţele Regulamentului de atestare; • Membrii comisiei raionale de atestare au dat dovadă de competenţă,obiectivitate,corectitudine,transparenţă în procesu decizional. • Materialele prezentate de către managerii şcolari au fost prezentate complet şi în termenii stabiliţi; • Nu au fost admise de Comisiile de atestare din unităţile şcolare către comisia raională de atestare – 1 persoane ( Ciorăşti)

 11. Inspecţii cu privire la organizareapretestăriipeeşantionşi a pretestăriinaţionale.Pretestarea pe eşantion a fostorganizată la nivel, materialelesolicitate din instituţii au fosttransmise la timp cu propunerile, sugestiilecorespunzătoare. La rîndulnostru am transmis AAC ME conform parametrilorsolicitaţi.

 12. Inspecţie frontală în LT „M.Eliade” şi Grădiniţa „Andrieş” Nisporeni. • Conform Ordinului nr.74 din 30.01.2014 al DÎTS a fost realizată inspecţia de evaluare instituţională în LT „M.Eliade” , cu scopul monitorizării, evaluării calităţii demersului educaţional şi determinarea indicatorilor de performanţă , evaluarea eficacităţii managementului unităţii şcolare.

 13. Obiectivele controlului • Cunoaştereasiaplicareadocumentelor de politicaeducaţionala; • Realizareafuncţiilormanageriale : planificare / organizare/control şievaluare; • Implementareacurriculumuluiînunitatea de invăţământ , raportat la standardeleeducaţionale; • Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competentelor/subcompetenţelor, obiectivelorsiconţinuturilorvizate de curriculum scolar; • Metodologiadidacticăînasigurareaînvăţământuluicentratpeelev; • Evaluareacalităţiiactivităţiicorpuluiprofesoralşi a calităţiimanagementuluişcolar; • Consiliereacadrelordidacticeînvedereacunoaşteriişiatingeriistandardelor de performanţă de cătreelevi; • Creştereacalităţiiserviciiloreducaţionale;

 14. Date statistice LT”M.Eliade” • ÎnLiceulTeoretic „MirceaEliade” îşifacstudiile 578 de elevi: • Procesuleducaţionalesteasigurat de 44 cadre didactice , inclusiv 9 învăţătorişi 36 profesoriînclaselegimnaziale /liceale . • Din ei cu studiisuperioare -41 pedagogi; 3 pedagogi cu studiimediispeciale. Deţingradul didactic II- 32 cadre didactice, gradul I – doi profesori.

 15. Conform Ordinului nr. 84 din 04 februarie 2014 a DÎTS a fostrealizatăinspecţia de evaluareinstituţională , îngrădiniţa „Andrieş” Nisporeni: • Îngrădiniţăsuntinstituţionalizaţi 95 copii: grupa mică-20 copii, grupamedie -25 copii;grupa mare -25 copii; grupapregătitoare -25 copii. Grădiniţa include: patrusăli de grupă,patrudormitoare,treisălisanitare,spălătorie, bloc alimentar. Procesuleducaţionalesteasigurat de managerulinstituţieiBîrlădeanuVera,studiimediispeciale,grad didactic doi; un educator cu studiisuperioareîncănefinalizate, cincieducatori cu studiimediiispeciale, un educator cu studiimediiliceale. Total 8 cadre didactice; Personal auxiliar: 1 bucătar; un bucătarauxiliar; un intendent; spălătoreasă -1,25% salariu; muncitor -0,5%salariu; treipaznici; o infermieră- 1,3% salariu; lucrătorul medical -0,5%salariu; cinciajutori de educatori cu diferit grad de salarizare, total îngrădiniţăsuntangajate 24 persoane

 16. A ţine cont: • “M.Eliare” • reactualiza periodic ă a planurilor elaborate, asigurândevidenţaactivităţilorprogramate. • Este necesar de a corelaacţiunileplanurilormanageriale elaborate înaceeaşiinstituţie, respectândprincipiulcontinuităţiiînactivitateamanagerială. • Nevoileidentificate nu se oglindescşiînplanuloperaţional ; • Se recomandă a eşalonaîntimpplanificarea,atîtînPlanul Managerial, cîtşiîn PDŞ, • A include în PDŞ acţiuni, cereies din modificareastatutuluiinstituţiei, gestionare a bugetului. Pentrueficientizareaşedinţelorconsiliilor se recomandă: • StudiereametodologieişiRegulamentului de organizareşidesfăşurare a Consiliilorprofesoraleşi de administraţie , desfăşurarearegulamentară a acestora; • selectareasubiectelorpropuseînordinea de zi cu termenişiresponsabiliconcreţi; • elaborareacorectă a deciziilor;

 17. Grădiniţa “Andrieş” • Urmareanalizeidocumentaţiei , ceţine de organizareaşidesfăşurareaconsiliilor, înGrădiniţa “Andrieş” se recomandă: • Tratareresponsabilă a subiectelor; • Transparenţaprocesuluidecizional, • Implicareaangajaţilorînelaborareadeciziilor, • includereaînordinea de lucru a Consiliilor de Administraţie a chestiunilorceţin de activitateafinanciară,dezvoltareainstituţiei,formareacontinuăşiatestareacadrelordidactice, • Realizarea eficientă a planificărilor de lungădurată .

 18. Nu s-a realizat: • InspecţiafrontalăînGimn. “M.Eminescu” şiValeaTrestieni. Am înlocuitinspecţia de la V.Trestieni cu o inspecţieinopinatăînlunamai ,iarceafrontală se transferăpentrulunaoctombrie 2014. S-a maiefectuat o inspecţieinopinatăîngimn. Şişcani.

 19. În rezultatul inspecţiei inopinate în Gimn. Şişcani s-a constatat lipsa a două cadre didactice pe motiv de boală,lecţiile se înlocuiesc. Probleme majore cu privire la predarea matematicii. Registrele au fost verificate în primul semestru,administraţia urma să ţină cont de recomandările propuse,însă din cele menţionate nu s-a realizat nimic. Nu se respectă cerinţele de alcătuire a meniului. Meniurile şi preţurile zilnice nu se păstrează . Propuneri. • Completarea cantinei cu mobilier; • Respectarea normativelor pentru alimentarea elevilor; • Completarea statelor de personal cu profesor de matematică

 20. Inspecţia inopinată Gimn. Valea Trestieni • Se respectă prevederile Planului cadru, o frecvenţă foarte bună a elevilor pe parcursul întregului an şcolar; • Meniul privind alimentarea elevilor pe întreaga săptămînă este aprobat de director; • Se alimentează elevii claselor primare şi 10 elevi din familii social-vulnerabile. • Soră medicală este lipsă de aproximativ 2 luni de zile (nu poate fi angajată) • Se respectă planul-cadru privind repartizarea orelor opţionale. Elevii claselor 1-5 studiază cîte 2 discipline opţionale, iar cei din clasa 6-9 cîte una.

 21. Registrele şcolare au fost verificate de dna director-adjunct, Cananău Lidia de 2 ori. Nu se revine la verificarea realizării recomandărilor propuse; • S-au atestat corectări de note, utilizarea corectorului; • Administraţia gimnaziului a elaborat un plan de acţiuni , privind pregătirea de examene a elevilor clasei a IX-a. • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, anul şcolar 2013-2014 a fost adusă la cunoştinţa profesorilor, elevilor şi părinţilor contra semnătură.

 22. Transportareaelevilorîninstituţiilereorganizate peparcursulsemestruluidoi, darşi a întregului an şcolarautobuseleşcolare au activatîn capacitatedeplină. Trebuiesămenţionămcăparcul auto al DÎTS s-a completat cu încă o unitate de transport pentrugimnaziulŞişcani. • Transportarea elevilor în şcolile de circumscripţie se desfăşoară cu şase autobuze şcolare: • 3 autobuze de modelul I – VAN A07; • 3 autobuze de modelul PAZ 42 34 • În total sînt transportaţi 337 elevi din 10 localitîţi spre şi de la 6 şcoli din care: (5 şcoli circumscripţie+Iurceni) • 8 copii de grădiniţă din s. Mîrzoaia; • 95 elevi ai claselor I – IV; • 234 elevi ai claselor V – IX, inclusiv şi 11 elevi din cl.X – XII din s. Păruceni Pe parcursul întregii perioade s-a respectat Regulamentul de circulaţie rutieră şi Regulamentul de transportare a elevilor.Accidente de circulaţie nu s-au înregistrat.

 23. Transportarea elevilor

 24. Informaţie cu privire la transportareaelevilorîninstituţiile de învăţămînt de circumscripţie , ianuarie – mai 2014

 25. Transport preşcolari,Gr.Povestea • Grădiniţa “Povestea” a primit din cadrul Proiectului “Parteneriat Global pentru educaţie” un autovehicol cu 9 locuri, dotat pentru copii preşcolari. La solicitarea Radioteleviziunii naţionale, colectivul de copii,părinţii şi administraţia grădiniţei în frunte cu directoarea, dna Cociu Tatiana, au participat marţi,27 mai 2014 la emisiunea “Copiii soarelui” dedicată zilei copilului.

 26. Copiii soarelui, grădiniţa “Povestea” la Moldova 1

 27. Concursulraionalaitineriloragenţiaicirculaţieirutiere,2014 • S-au înscrisînoferta de participare 2 instituţii: LT”M.Eliade” şigimn. “M.Eminescu”. ÎnrezultatGimnaziul “M.Eminescu” ca învingător a participat la concursul zonal , care s-a desfăşuratîn or. Străşeni, pe data de 04.05.2014. Învingătorii au fost menţionaţi cu Diplomă.

 28. ConcursulPedagogulanului,ediţia 2014 • La concursulRaional “Pedagogulanului” organizat de DÎTS Nisporeni au participatdouă cadre didactice: AndronacheRaisa,profesoară de istorieînLiceulTeoretic “M.Eliade” şi Marin Alexandru,profesor de matematicăînLiceulTeoretic “B.Cazacu”. Orelepublicepromovate de concurenţi au fostorganizate la un înaltnivelprofesional, cadreledidactice posedă o bună pregătire metodică şi ştiinţifică la specialitate, au un stil propriu de predare, sînt consecvenţi şi cu cerinţe faţă de discipoli . • Învingător în acest concurs a fost Marin Alexandru,tînăr matematician şi profesor cu perspectivă în Liceul Teoretic „B.Cazacu”, conform Regulamentului dnul Marin Al. a participat şi la etapa republicană a acestui concurs.

 29. activităţi sportive pentru promovarea modului sănătos de viaţă • competiţii la dame şi şah între gimnazii şi licee; La aceaste competiţii au participat peste 20 de instituţii de învăţămînt . De remarcat este faptul ca din 20 de echipe la proba dame, pe locul 9 s-a clasat echipa gimnaziului din Vulcăneşti. • tenis de masă. Competiţiile sau desfăşurat în sala Liceului Teoretic Mircea Eliade şi au adunat la start 16 echipe. Сel mai bine sau manifestat elevii gimnaziului Şendreni şi L.T.” Boris Cazacu”. • competiţii la baschet, între gimnazii şi licee. Mai bine sau manifestat Gimnaziul “Mihai Eminescu‘’ Nisporeni şi L.T.” Boris Cazacu”. • Volei - 4 competiţii (2 din ele în colaborare cu primăriile Marinici şi Vărzăreşti). Au participat atăt elevii cît şi veteranii din diferite localităţi ale raionului Nisporeni. • Olimpiada Republicana la educaţia fizică desfăşurată la Vadul lui Vodă.(este pentru prima dată în ultimii patru ani)

 30. Dacă vrei săfii frumos- aleargă, dacă vrei să fii sănătos –aleargă, dacă vrei să fii deştept – aleargă. ( L. Tolstoi )

 31. Domeniul Curriculum Lecţia de azitrebuiesă fie înprimul rind orientativă, profesorultrebuie nu atîtsăcomuniceinformaţia , cîtsăformulezesituaţii de problemă, săprovoacediscuţiişisă-iorientezepeeleviîncăutareaeficientă a răspunsurilor la diferiteîntrebări. În general, competenţeleformate în cadrul lecţiilor trebuiesă se manifesteînacţiune, în viaţa de toate zilele. Inspecţiile realizate demonstrtează, că în raion avem cadre didactice competente,creative, se pregătesc suficient pentru activitatea didactică. Avem restanţe la implementarea curriculumului în special la disciplinele opţionale.

 32. Pretestare , 2014 Pretestarea în clasa a IX-a (desfăşurate în perioada 26,27,28 februarie 2014) Conform orarului ME,ordin nr.1114 din 20.02.2014,iar în luna martie s-a desfăşurat pretestarea în clasa XII, la geografie în LT „B.Cazacu” la istorie în LT „M.Eliade” la limba franceză în LT „B.Cazacu” . Analiza Rapoartelor cu privire la pretestare în treptele de gimnaziu şi liceu, atît la testarea pe eşantion cît şi la testarea naţională au fost discutate la şedinţa cu directorii adjuncţi pentru activitatea de instruire.

 33. Teze de vară • În temeiul ordinului ME nr. 997 din 23 octombrie 2013,a planului lunar a DÎTS Nisporeni în perioada 12.05-23.05.2014 în instituţiile liceale s-au desfăşurat tezele la disciplinele propuse. • Obiectivele tezelor: • promovarea caracterului formativ al educaţiei; • nivelul implementării curriculei şcolare la disciplinele de studii;

 34. Rezultate în urma activităţii comisiilor metodice,ordin nr.332 din 12.05.2014 • În procesul evaluării tezelor, membrii comisiilor metodice au apreciat următoarele: • Capacitatea elevilor de a lucra cu diferite surse bibliografice, • capacitatea elevului de a selecta şi sistematiza materialul aplicativ; • de a conştientiza independent problema în baza cerinţelor propuse; • capacitatea de a prezenta logic şi consecvent concluziile proprii; • capacitatea de a respecta structura testului,a cercetării ştiinţifice; • capacitatea de a utiliza surse informaţionale electronice.

 35. Probe de evaluare • În baza textului DÎTS au fost realizate 4 evaluări la diferite discipline şcolare: limbaromână,cl.XI, matematică cl.VII, matematicacl.IV,limbaromână cl.III, • Nerealizate - 2 evaluări. Rezultateleprobelor au fostanalizate la şedinţaConsiliului de Administraţie din 29.04.2014;

 36. Evaluarea finală,învăţămînt primar • În perioada 13.05 şi 15.05 în instituţiile şcolare,treapta primară au fost susţinute probe de evaluare în baza testelor ME. • Au participat la evaluarea finală 677 elevi.

 37. Olimpiada , 2014 .

 38. Rezultatele elevilor în cadrul Olimpiadei republicane la disciplinele de studii, anul 2014

 39. Mulţumim profesorilor • Ne bucurăfoartemultrezultateleprofesoareiBîlhac Svetlana ,care are succese la disciplinăopţională “Economiaaplicată”,a profesorilorLT”Prometeu” Croitoru Aneta şi voluntarul Carol Stadden, darşi a elevilor din acestliceu, Petrici Tudor şi Merlan Mihaela,implicati înnişteactivităţieducaţionale de anvergură, Proiectul “Daimond Celendgi” . • Peparcursul a douăsăptămîni ,perioadaaprilie-mai 2014 Petrici Tudor s-a aflatînAmerica,alucratalături de parteneri din zeceţări, s-a întrorsacasă cu locultrei. • În data de 10 mai,lainvitaţiaLiceului “Orizont” din Chişinăuelevii din LT “M.Eliade” au participat la olimpiadaRepublicană de ştiinţe,suntelevi cu aptitudiniînştiinţelereale:fizică,chimie,biologie. • Ne bucurămmult de tot de potenţialulintelectual al raionului,cadredidacticeşielevi.Regretăm, cîndfărătemei tot sistemul de învăţămîntesteacuzatînacte de corupţie , înluare de mităşilipsă de recunoştinţă din parteaunoroameni din societate. Sper ,opiniapublică, părinţiisăapreciezeacesterealizări.

 40. Formare continuă a cadrelor didactice • Au fost organizate 23 seminare,mese rotunde la care au participat 767 cadre didactice

 41. „Comunicarea nonviolentă, activităţi de prevenire a abuzului faţă de copii”

 42. seminar „Comunicarea nonviolentă, activităţi de prevenire a abuzului faţă de copii”

 43. Activitatea Centrului de Excelenţă • Centru de Excelenţă în sem. II s-a întrunit în 3 şedinţe la matematică,profesori Marin Alexandru,Iachimovsci Sergiu; • o şedinţă la biologie, profesori Ţurcanu Zinaida ,Ciobanu Angela, Crăciun Liliana; • o şedinţă la chimie,profesori Ţurcanu Zinaida şi Rusu Silvia. Ne pare rău, că nu avem posibilităţi de remunerare a acestor cadre didactice,dar rezultatele elevilor sunt evidente. Iată aici nimeni nu critică şi nici nu ne acuză de corupţie. Dar, trebuie să spunem, nu ne-a reuşit să organizăm şedinţe ale Centrului de Excelenţă la limba română, limbile străine, informatică, istorie. Ne pare rău,sper să îmbunătăţim această situaţie pentru sesiunea anului următor.

 44. Activitatea SAP • Numărul total de copii cu CES din raion evaluaţi de către SAP este de 252 elevi: clasele I-IV- 98 elevi; clasele V-IX- 154 elevi. • A fost modificat ordinul nr.245 din 24.04.2012 a ME cu privire la evaluarea copiilor cu CES. Modificările au fost discutate în şedinţa comisiei de evaluare Au fost elaborate: • Lista nominală a elevilor cu CES incluşi în instituţiile de învăţămînt din raionul Nisporeni, care au studiat în clasa a IX-a în baza PEI, anul şcolar 2014 şi au parcurs discipline şcolare prin curriculum adaptat/modificat , în vederea autorizării admiterii la examenele de finalizare a studiilor în condiţii specifice. În clasa IX sunt înregistraţi 20 elevi îar în clasele IV sunt înscrişi 31 elevi.Aceste date au fost prezentate Ministerului Educaţiei. Pe data de 06.05.2014,în temeiul ordinului DÎTS nr. 220 din 25.03.2014 a avut loc şedinţa comisiei raionale de evaluare şi aprobare a testelor pentru absolvenţii claselor a IV-a şi a IX-a.

 45. Pentru evaluarea activităţii SAP,dar şi formarea continuă a cadrelor didactice din Centrele de resurse la data de 21.05.2014, în LT “Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat seminarul “Activitatea cadrului didactic şi copiilor cu CES în cadrul lecţiei”. • Serviciul psihologic a organizat 29 şedinţe,la care au fost analizate 19 cazuri cu copiii şi părinţii acestora. Trebuie să menţionăm şi să aducem mulţumiri tuturor celor implicaţi în deschiderea încă a cinci Centre de Resurse în următoarele instituţii aprobate prin decizia Consiliului Raional Nisporeni: LT “Alexandru cel Bun” Vărzăreşti; gimnaziul “I.Creangă” Soltăneşti; Gimnaziul Bălăneşti; gimnaziul “M.Eminescu” Nisporeni , LT Bălăureşti. Total înraionavem 14 centre de resursedotate cu mobilier, material didactic, gatapentruactivitate.

 46. Stimaţi colegi, • AprobareaRegulamentului de activitate SAP de cătreConsiliulRaionalreprezintă o asumare a responsabilităţii de a asigurapromovareaincluziuniieducaţionalepe plan local. • Săînvăţămsăacceptămcopilul ca fiinddiferit de alţii. Nu trebuiesăceremsăacţionezetoţi la fel,darsă le permitemsă fie diferiţi. De obicei,noidorimsă-imăsurămpetoţi cu aceleaşiinstrumente,pentru a face o aprecierejustă,chiardacăstandardeleeducaţionaleşicerinţelecurriculare,rezultateleînbazacăroravomfievaluaţi ne ceracestlucru, nu trebuiesăcomparămcopilul cu ceilalţi. • E binesăcomparămrezultateleobţinute de copilazi cu celeobţinute anterior, de la o zi la altapentru ca să-l îndrumămînrealizareapotenţialuluiluideplin.