bilgi kavram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilgi Kavramı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilgi Kavramı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Bilgi Kavramı - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Bilgi Kavramı. Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın. Bilgi. Türkçe: Haber, malumat, vukuf, marifet, irfan 1 . İnsan aklının erebileceği olgu , gerçek ve ilkelerin bütünü , bili , malumat .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bilgi Kavramı' - shepry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bilgi kavram

BilgiKavramı

Bilgi Sistemleri – 2010

Dr. Galip Aydın

bilgi
Bilgi
 • Türkçe: Haber, malumat, vukuf, marifet, irfan
 • 1. İnsanaklınınerebileceğiolgu, gerçekveilkelerinbütünü, bili, malumat.
 • 2. Öğrenme, araştırmaveyagözlemyoluileeldeedilengerçek, malumat, vukuf: “Babası, önceona, Mazlumeveailesihakkındabirçokbilgivermişti.” -H. E. Adıvar.
 • 3. İnsanzekâsınınçalışmasısonucuortayaçıkandüşünceürünü, malumat, vukuf.
 • 4.fel.Genelolarakve ilk sezidurumundazihninkavradığıtemeldüşünceler.
 • 5. Bilim:Doğabilgisi.
 • 6.bl.Kurallardanyararlanarakkişininveriyeyönelttiğianlam.

GüncelTürkçeSözlük

bilgi1
Bilgi
 • FelsefeTerimleriSözlüğü
 • I. (Genellikle) 1. Bilmeedimi. 2-Bilinen şey; bilmeedimisonundaulaşılanşey.
 • II. (Felsefede) Birşeyinbirşeyolarakkavranması. Buradatasarımlamadanayrıolarakbilmeeğilimivardır. // Bilgiçeşitlibiçimlerdeortayaçıkabilir:
  • 1. İnsandakiruhsalbirolayolarak.
  • 2. Kavramaedimi, asaltbilinçedimi, yönelme (eğilim, intention) olarak.
  • 3. Özne (bilen) venesne (bilinen) arasındakiilişkiolarak (= bilgibağlantısı).
  • 4. Nesneninöznedekiimgesi, tasarımı, izdüşümüolarak (= bilgioluşumu).
  • 5. Tasarımimgesininnesneyleuyuşmasıolarak.
  • 6. Bilgimizinvebilgiimgemizinnesnenintümiçeriğineyaklaşmaeğilimiolarak (= bilgisüreci, bilgiilerlemesi).
  • 7. Bilgininbaşkasınaulaştırılabilir, aktarılabilirsonucuolarak; bilgiürünü, bilgisonucu.
 • T. : marifet, malumat
 • Lat.: cognitioİng.: knowledge, congnition  Fr.: connaissanceAlm.: Erkenntnis
bilgi2
Bilgi
 • İrfan
  • Bilmek, anlayış, tecrübevezekâdanilerigelenzihnîkemal.
  • İlimileirfanvema'rifetarasındafarkvardır: İlim, vech-iküllîile, yani her vechesiylebilmektir. İrfanvemarifetise; vech-icüz'îilebilmektir. Fıtrîistidateseriolarakinceleyerektefekküredipbilmektir.
 • Marifet
  • Bilme, birşeyicüz'ivecihlebilmek.
  • Hüner. Üstadlık. San'at.
  • İlimvefenlerletahsilolunanmâlumat. İrfankazanmak.
slide5
Data
 • In computer science, data is anything in a form suitable for use with a computer. Data is often distinguished from programs. A program is a set of instructions that detail a task for the computer to perform. In this sense, data is thus everything that is not program code.
 • Olgu, kavramyadakomutların, iletişim, yorumveişlemiçinelverişlibiçimselveuzlaşımsalbirgösterimi. Elverişlilik, kişileryadaözdevimlimakinelerleiletişim, yorumyadaişlemeuygunlukbiçimindedüşünülür, bk.bilgi.T. : malumatİng.: data  Fr.: donnéeBilişimTerimleriSözlüğü
 • 1. Sonuççıkarmak, çıkarsamayapmak, yadabirincelemeyisürdürmekiçingerekliolaylara, ilişkilerevesayısal ham bilgilereverilenad. 2. Biraraştırmadasorununçözümünüsağlamakamacıyladerlenenbilgiler.T. : mutaİng.: datum  Fr.: donnéEğitimTerimleriSözlüğü
slide6
Data
 • Deneyselölçümleryadasayımlarsonucueldeedilensayılarkümesi.FizikTerimleriSözlüğü
 • Deneyselölçmesonucubulunannicelikyadasayı.FizikselKimyaTerimleriSözlüğü
 • Deneyleryadagözlemlersonundaeldeedilennicelyadaniteldeğerler,İstatistikTerimleriSözlüğü
 • 1. Çözümeulaşmakiçinişlenebilirdurumagetirilmişbilgi. 2. Bilgisayariçinişlenebilirdurumagetirilmişsayısalyadasayısalolmayanbilgi.MatematikTerimleriSözlüğü
 • bilişim: Olgu, kavramyadakomutların, iletişim, yorumveişlemiçinelverişli, biçimselveuzlaşımsalgösterimi.UygulayımTerimleriSözlüğü
 • İşlenebilirdurumagetirilmişsayısalnicelik. AdliBilişimİncelemeleriKriminalTerimleriSözlüğüT. : veri, malumatİng.: data,datum  Fr.: donnée
information
Information
 • Bilgiişlemde, kullanılanuzlaşımsalkurallardanyararlanarakkişininveriyeyönelttiğianlam.  BilişimTerimleriSözlüğü
 • Doğanınnesneveolaylarıüzerindekuramsalyadagörgülyoldanöğrenilenşey.FizikTerimleriSözlüğü
 • Bireylerinherhangibirçabasarfetmeksizinulaştığıdışardanverilenolgular.İktisatTerimleriSözlüğü
 • 1. Öğrenme, araştırmayadagözlemyoluileedinilengerçekler. 2. (Bilgikuramı) Tümüyadabirparçasısınıflandırmayaelverişliolannesnelertopluluğunun, niceliğiileilgiliyönü.RuhbilimTerimleriSözlüğüT.: malumat
knowledge
Knowledge
 • EğitimTerimleriSözlüğü

-İnsanusununkapsayabileceğiolgu, gerçekveilkelerintümüneverilenad.

- Biryargılamadabulunabilmekiçinbilinmesigerekenöğelerin her birineverilenad.

 • Birşeyibilmehali.
 • İktisatTerimleriSözlüğü
 • Bireylerinöğrenme, araştırmaveyagözlemyoluileçabasarfederekeldeettiğiolgular.

vukuf, marifet

slide10
DIKW
 • The "DIKW Hierarchy", refers loosely to a class of models for representingpurportedstructuraland/orfunctionalrelationshipsbetweendata, information, knowledge, and wisdom.
 • "Typically information is defined in terms of data, knowledge in terms of information, and wisdom in terms of knowledge".
the rock 1934 t s eliot
The Rock (1934) - T. S. Eliot
 • All our knowledge brings us nearer to our ignorance,All our ignorance brings us nearer to death,But nearness to death no nearer to God.Where is the Life we have lost in living?Where is the wisdom we have lost in knowledge?Where is the knowledge we have lost in information?The cycles of Heaven in twenty centuriesBrings us farther from God and nearer to the Dust.

fromT.S. Eliot, "Choruses from 'The Rock'“, 1934

data in dikw context
Data in DIKW Context
 • In the context of DIKW, data is conceived of as symbols or signs,representingstimuli or signals, that are "of no use until...in a usable (that is, relevant) form". Zeleny characterized this non-usable characteristic of data as "know-nothing".
 • Discrete, objective facts or observations, which are unorganized and unprocessed and therefore have no meaning or value because of lack of context and interpretation. (Rowley, Jennifer; Richard Hartley (2006))
information in dikw context
Information in DIKW Context
 • In the context of DIKW, information meets the definition for knowledge by description ("information is contained in descriptions), and is differentiated from data in that it is "useful". "Information is inferred from data", in the process ofansweringinterrogativequestions (e.g., "who", "what", "where", "how many", "when"), thereby making the data useful for "decisions and/or action".
 • "Classically,information is defined as data that are endowed with meaning and purpose."
knowledge in dikw context
Knowledge in DIKW Context
 • The knowledge component of DIKW "is generally agreed to be an elusive concept which is difficult to define. Knowledge is typically defined with reference to information."Definitions may refer to information having been processed, organized or structured in some way, or else as being applied or put into action.
 • Zins has suggested that knowledge, being subjective rather than universal, is not the subject of study in information science, and that it is often definedinpropositionalterms, while Zeleny has asserted that to capture knowledge in symbolic form is to make it into information, i.e., that "All knowledge is tacit".
wisdom in dikw context
Wisdom in DIKW Context
 • Zeleny described wisdom as "know-why", but later refined his definitions, so as to differentiate "why do" (wisdom) from "why is" (information), and expanding his definition to include a form of know-what ("what to do, act or carry out"). Zelenyhas argued for a tier to the model beyond wisdom, termed "enlightenment".
 • Ackoff refers to understanding as an "appreciation of 'why'", and wisdom as "evaluated understanding", where understanding is posited as a discrete layer between knowledge and wisdom. Adler had previously also included an understanding tier, while other authors have depicted understanding as a dimension in relation to which DIKW is plotted. Rowley attributes the following definition of wisdomtoAckoff:
  • Wisdom is the ability to increase effectiveness. Wisdom adds value, which requires the mental function that we call judgment. The ethical and aesthetic values that this implies are inherent to the actor and are unique and personal.