region ln rozvoj n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regionální rozvoj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 107

Regionální rozvoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Regionální rozvoj. Vysoká škola regionálního rozvoje IV. semestr Vyučující: Ing. Petra Křivánková Ing. Petr Ponikelský Ing. Antonín Slepička, DrSc. Představení předmětu. Právní aspekty, organizace, struktura a úrovně RR Motivy, cíle, účel a východiska RR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionální rozvoj' - shelley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
region ln rozvoj

Regionální rozvoj

Vysoká škola regionálního rozvoje

IV. semestr

Vyučující:

Ing. Petra Křivánková

Ing. Petr Ponikelský

Ing. Antonín Slepička, DrSc.

p edstaven p edm tu
Představení předmětu
 • Právní aspekty, organizace, struktura a úrovně RR
 • Motivy, cíle, účel a východiska RR
 • Koncepční zajištění RR, plánování RR
 • Socioekonomická, organizační a finanční analýza
 • Identifikace problémů, bariér, limitů a potenciálu regionální a municipálního rozvoje, rozvojové faktory na regionální a lokální úrovni
 • Cíle, opatření, aktivity RR
 • Rozhodování v oblasti RR, stanovování priorit, efektivnost rozvojových aktivit
 • Financování RR
 • Realizace RR, implementace rozvojových koncepcí
 • Hodnocení RR
 • Aktéři RR, partnerství v RR, zapojení veřejnosti
 • Strukturální politika EU a její vliv na RR
 • Aktuální problémy RR
z kladn podklady
Základní podklady
 • Ponikelský, P., Koštejnová, Z.: Úvod do regionalistiky (VŠRR Praha 2007)
 • Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy
 • Moderní obec, Economia
 • www.mmr.cz
 • www.strukturalni-fondy.cz
 • www.czso.cz
zkou ka
Zkouška
 • Písemná zkouška
 • 10 otevřených otázek
 • Max. 100 bodů
 • Min. 60 bodů
 • Zkouškové okruhy budou k dispozici na www.reg.vsrr.cz → předměty katedry
 • Organizace zkoušky bude upravena v průběhu semestru a bude umístěna na www.reg.vsrr.cz
vod do p edm tu region ln rozvoj
Úvod do předmětu regionální rozvoj

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 • rozvoj
 • regionální

Součást REGIONALISTIKY

 • REGIONALISTIKA

- prostorové stránky různorodých procesů,

- vzájemné vazby a funkce jevů a procesů

- víceoborový charakter

z kladn legislativa n rodn 1
Základní legislativa – národní 1
 • Ústava ČR (hlava 1, čl. 8; hlava 7. Územní samospráva (čl. 99-105)
 • Zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • oblasti podpory (ekonomika, lidské zdroje, infrastruktura, cestovní ruch, životní prostředí)
 • regiony se soustředěnou podporou státu
 • strategie regionálního rozvoje → státní program regionálního rozvoje → finanční podpora
 • regionální rozvoj a KRAJE
 • regionální rozvoj a OBCE
 • koordinace hospodářské a sociální soudržnosti
z kladn legislativa n rodn 2
Základní legislativa – národní 2
 • Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • § 2, odst. 2 Obec pečuje o všestranný rozvoj svéhoúzemí a o potřeby svých občanů; při plněnísvých úkolů chrání též veřejný zájem
 • § 84, odst. 2, písm. a) Zastupitelstvu obce jevyhrazeno schvalovat program rozvoj obce
 • Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
 • § 1, odst. 4 Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
 • § 35, odst. 2Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno:

d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění;

e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění

----------

a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně

souvisej c legislativa evropsk v b r
Související legislativa – evropská (výběr)
 • Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti → VŠEOBECNÉ NAŘÍZENÍ
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu
 • Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
 • Rozhodnuti Rady Evropské unie o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (CSG)
organizace region ln ho rozvoje
Organizace regionálního rozvoje

Územní úrovně a institucionální zabezpečení

 • Základní úrovně v ČR
 • národní (MMR, vláda)
 • krajská
 • Municipální
 • Členění dle EUROSTATu
 • NUTS (nomenklaturní jednotky územní statistiky)
 • specifická úloha NUTS II
 • Speciální územní jednotky
 • mikroregiony, DSO
 • účelové regiony (CHKO, národní parky, postižené oblasti, apod.)
obsahov vymezen region ln ho rozvoje
Obsahové vymezení regionálního rozvoje
 • komplexní (strategie, programy rozvoje)
 • resortní, dílčí, účelové

Dokumenty regionální rozvoje

(přehled)

 • národní (SRR, SUR, SHR)
 • národní ve vztahu k SF (NRP, NSRR)
 • tematické operační programy
 • regionální operační programy
 • municipální
p stupy k region ln mu rozvoji
Přístupy k regionálnímu rozvoji
 • disparitní, vyrovnávací
 • prorůstový, akcelerační
 • kombinovaný

Aktéři regionálního rozvoje

(cílové skupiny)

 • veřejná správa
 • podnikatelská sféra
 • nezisková sféra
 • veřejnost
zapojen ve ejnosti uk zka
ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI - ukázka
 • KOMUNIKOVÁNÍ
 • setkání s občany
 • jednání zastupitelstva
 • ankety, šetření
 • internetové diskuse
 • speciální e-mail
 • speciální telefon
 • INFORMOVÁNÍ
 • místní periodikum
 • internetové stránky
 • VYHODNOCENÍ
 • vůle
 • zájem

KONSENZUS

v chodiska region ln ho rozvoje
Východiska regionálního rozvoje
 • geografická, přirozená (potenciál – suroviny, prostředí, krajina, tradice, zvyky, mentalita, náboženství, apod.)
 • administrativní (aktivita veřejné správy, byrokracie, smart administration)
 • demografická (struktura obyvatelstva)
 • socioekonomická (sociální úroveň, ekonomická výkonnost, trh práce)
 • manažerská (plánování, organizování, vedení, rozhodování)
koncep n zaji t n region ln ho rozvoje
Koncepční zajištění regionálního rozvoje

Zdůvodnění potřeby plánování regionálního rozvoje

 • vytvoření argumentační základny pro rozhodování v zásadních rozvojových otázkách;
 • zpracování praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů regionu realizaci rozvojových aktivit;
 • příprava stěžejního podkladu pro čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie;
 • upevnění pozice regionu a posílení jehokonkurenceschopnosti (marketingový efekt)

Úrovně plánování

 • strategická (dlouhodobá) → cca 20 let
 • taktická (střednědobá, programová) → 4 roky (resp. 7 let)
 • operativní (krátkodobá, akční) → 1 rok
koncep n dokumenty region ln ho rozvoje
Koncepční dokumenty regionálního rozvoje
 • Strategie regionálního rozvoje
 • Strategie hospodářského růstu
 • Strategie udržitelného rozvoje
 • Národní rozvojový plán
 • Národní strategický referenční rámec
 • Tematické operační programy (8)
 • Regionální operační programy (7)
 • Programy rozvoje krajů
 • Programy rozvoje obcí
 • Integrovaný plán rozvoje města
 • Program rozvoje venkova
struktura z sadn ch dokument rr
Struktura zásadních dokumentů RR

Strategie hospodářského růstu ČR

Strategie regionálního rozvoje ČR

Strategie udržitelného rozvoje ČR

Národní rozvojový plán

Národní strategický referenční rámec

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Zemědělská politika

Program rozvoje venkova

EAFRD

ERDF * ESF * FS

Tematické OP - 8

Regionální OP - 7

Praha - 2

7

Program rozvoje obce

Program rozvoje kraje

Integrovaný plán rozvoje města

doporu en organiza n metodick prvky pl nov n
Doporučenéorganizačně-metodicképrvkyplánování
 • veřejná diskuse

potřeby, požadavky(individuální, subjektivní, skupinově sdílené) ODBORNÉ ANALYTICKÉ VÝSTUPY

 • zpracovatelská odbornost

nadhled, zkušenosti, souvislosti

 • zodpovědná pracovní skupina (tzv. místní experti)‏

bezprostřední zpětná vazba zpracovatelům

 • odhodlanost a charisma vedení obce

skutečné rozvojové impulsy

 • systém monitoringu, vyhodnocování

nástroje „koncepční inventarizace“

pl novac proces sch ma
Plánovací proces - schéma

ANALÝZA

Analytické závěry

(SWOT)

socioekonomická analýza

organizační analýza

finanční analýza

analýza vnějších vztahů

NÁVRHOVÁ ČÁST

strategie rozvoje

program rozvoje

akční plán

Integrovaný plán

VYHODNOCENÍ

anal za v region ln m rozvoji
Analýza v regionálním rozvoji
 • Analýza (rozbor, rozčlenění) - rozbor celku na základní části.
 • Cíl analýzy → identifikovat podstatné a nutné vlastnosti základních částí celku, poznat jejich podstatu, zákonitosti, příčiny, souvislosti a vazby
 • Analýza v RR je komplexní netýká se pouze dílčích vlastnosti celku, ale analyzuje ho ze všech hledisek (závislé na typu analýzy – globální, sektorová)
 • Výsledky a analýzy je třeba:

- doložit (dokumentovat)

- interpretovat (specifikovat, popsat, vysvětlit)

- transformovat do jasných závěrů → syntéza

rove obecnosti anal zy v rr
Úroveň obecnosti analýzy v RR

Obsahová podrobnost analýzy je závislá na:

 • časovém vymezení objektu analýzy

- strategická úroveň

- taktická úroveň

- operativní úroveň

 • územním vymezení objektu analýzy

- národní úroveň

- krajská úroveň

- obecní úroveň

-------------------------------------------------------------------------------------

 • důležité atributy analýzy

- srozumitelnost

- ověřitelnost s využitím relevantních dat

- hodnotitelnost

probl mov okruhy anal zy rr na p kladu programu rozvoje obce
Problémové okruhy analýzy RR(na příkladu programu rozvoje obce)
 • Ekonomika

- soukromá ekonomika (podnikatelské subjekty,

zaměstnanost, efektivnost ekonomiky)

- veřejná ekonomika (rozpočet, hospodaření, investiční

rozhodování)

 • Rozvoj lidských zdrojů

- demografický vývoj

- bydlení

- zázemí pro bydlení / život obyvatel města – fyzické vzhled města, služby

- život města (život ve městě) – kultura, zájmové aktivity, tradice

- školství, zdravotnictví, sociální služby

- společenská situace (kriminalita, sociální integrace, sociální patologie)

probl mov okruhy anal zy rr na p kladu programu rozvoje obce1
Problémové okruhy analýzy RR(na příkladu programu rozvoje obce)
 • Infrastruktura

- dopravní dostupnost (místní komunikace, dostupnost

ekonomických objektů)

- dopravní obslužnost (hromadná doprava, zajištění potřeb občanů)

- technická infrastruktura (energovody, vodovody, kanalizace, VO,

možnosti úspory energií, ICT)

 • Životní prostředí

- odpadové hospodářství

- zhodnocení kvality složek životního prostředí

- původci znečištění, nápravná opatření

- krajina

 • Cestovní ruch

- atraktivity cestovního ruchu, potenciál cestovního ruchu

- produkty cestovního ruchu, aktivity cestovního ruchu

- materiálně-technická základna (základní a doplňkové služby)

- turistická informační infrastruktura, marketing v cestovním ruchu

proces zpracov n analytick st
Proces zpracování - Analytická část

Cíl:

zmapovat a vyhodnotit stav a vývoj všech klíčových složek rozvoje řešeného území vč. specifikace příčin

Zaměření:

 • socioekonomická analýza
 • organizační analýza
 • finanční analýza
 • analýza vnějších vztahů
proces zpracov n socioekonomick anal za
Proces zpracování – Socioekonomická analýza
 • analýza všech relevantních rozvojových složek
 • datová základna:

- ČSÚ (veřejná databáze, regionální statistiky)

- vlastní datové zdroje řešeného území

- terénní šetření

- ankety

 • technické zabezpečení = standard
 • analytické závěry, interpretace dat
proces zpracov n analytick z v ry
Proces zpracování – Analytické závěry

Smysl (užitečnost) analytických závěrů:

 • vyhodnotit rozvojový potenciál řešeného území,
 • definovat funkce řešeného území s ohledem na jeho pozitivní (udržitelný) rozvoj
 • identifikovat rozvojové slabiny rozvoj řešeného území
 • identifikovat potenciální úskalí rozvoje řešeného území

Metody zpracování analytických závěrů (výběr)

 • textový souhrn klíčových analytických výroků
 • SWOT analýza
 • SLEPT analýza
proces zpracov n swot anal za 1
Proces zpracování – SWOT analýza 1
 • S – Strenghts(silné stránky) – rozvojově jednoznačně pozitivní a současně aktivní jevy a trendy vývoje v dané věcně a územně vymezené oblasti.
 • W – Weaknesses (slabé stránky) – rozvojově negativní a současně aktivně působící jevy a trendy vývoje v dané věcně a územně vymezené oblasti.
 • O – Opportunities(modifikace Options - možnosti) – vnitřní rezervy a nevyužitý rozvojový potenciál dané věcně a územně vymezené oblasti, vnější příležitosti rozvoje území (v klasickém pojetí představují příležitosti – opportunities– pouze vnější rozvojové možnosti, rezervy, pozitivní okolnosti, které nelze působením analyzovaného subjektu ovlivnit ani aktivizovat).
 • T – Threats (hrozby) – dosud neaktivní vnitřní věcná a územní rizika, která potenciálně mohou ohrozit rozvoj území, vnější možné hrozby (v původní verzi SWOT analýzy představují hrozby pouze vnější ohrožení, které není analyzovaný subjekt schopen odvrátit či ovlivnit vlastními silami a prostředky)
proces zpracov n swot anal za 2
Proces zpracování – SWOT analýza 2

Východiska pro koncepčních výstupy SWOT analýzy:

 • SO (maxi - maxi) strategie → orientace na společné využití silných stránek a příležitostí (ideální dynamická rozvojová strategie s pozitivními socioekonomickými dopady)
 • WO (mini-maxi) strategie → aktivizace potenciálu a rozvojových rezerv, hledání nových rozvojových impulsů s cílem překonat rozvojové problémy regionu a nastartovat nový rozvojový směr (strategie zastavení stagnace a realizace dosud nevyužívaných možností)
 • ST (maxi-mini) strategie → maximalizace pozitivních rozvojových efektů stávajícího realizovaného potenciálu, aktivní prevence před předvídatelnými riziky
 • WT (mini-mini) strategie → stabilizace rozvoje území, řešení nepříznivých rozvojových podmínek, žádný nebo pouze minimální progres
proces zpracov n slept anal za 2
Proces zpracování – SLEPT analýza 2

SLEPT analýza →

interpretace analytických závěrů prostřednictvím 5 klíčových faktorů

 • sociální faktory (oblast rozvoje lidských zdrojů)
 • legislativní faktory (např. v souvislosti se zákonodárnou iniciativou krajů; úroveň byrokracie, RUD, apod.)
 • ekonomické faktory (soukromá veřejná ekonomika)
 • politické faktory (orientace rozvojových záměrů)
 • technologické faktory (nové možnosti pro řízení rozvoje – např. SW, aplikace nových procesních postupů a metodik, apod.)

---------------------------------------

 • Pozn.: SLEPT analýza je též primárně určena podnikatelským subjektům – pro využití ve veřejném sektoru je třeba pouze relevantní součásti!!!
vnit n a vn j vazby prostorov souvislosti
Vnitřní a vnější vazby; prostorové souvislosti
 • partnerství uvnitř obce → veřejná správa, podnikatelský sektor, neziskový sektor
 • vztahy s veřejností
 • meziobecní spolupráce (neinstitucionalizovaná) – společné „neformální“ aktivity, koordinace projektů
 • mikroregionální spolupráce → DSO – instituce pro „formální“ realizaci společných rozvojových aktivit
 • vztahy územních samospráv
 • vztah s médii
 • mezinárodní spolupráce, partnerské obce / regiony
organiza n anal za pro region ln rozvoj
Organizační analýza pro regionální rozvoj

Cíl: identifikace naplňování manažerských funkcí při realizaci regionálního rozvoje

Národní úroveň

 • MMR → resorty →kraje → obce

(koordinace, komunikace, efektivnost, kontrola)

Úroveň krajských a obecních samospráv

 • management – politický (rozhodovací), odborný (úřednický, výkonný)
 • odborné útvary obce (kompetence, koordinace, efektivnost, resortismus)
organiza n anal za pro region ln rozvoj1
Organizační analýza pro regionální rozvoj

Organizace regionálního rozvoje

PLÁNOVÁNÍ

ZODPOVĚDNOST

IMPLEMENTACE

ZPĚTNÉ VAZBY

KONTROLA

finan n anal za pro region ln rozvoj
Finanční analýza pro regionální rozvoj

Cíl:

 • zmapovat stav a vývoj finančního hospodaření obce,
 • specifikovat možnosti na straně příjmů a možné úspory na straně výdajů
 • identifikovat objem „rozvojových“ prostředků
 • interpretovat výstupy finanční analýzy – formulovat analytické závěry
 • definovat zásady finančního hospodaření a investičního rozhodování

Finanční analýza = metoda rozboru s dominantní rolí finanční částky a času!

finan n anal za pro region ln rozvoj v b r ukazatel datov zdroje
Finanční analýza pro regionální rozvoj→ výběr ukazatelů, datové zdroje

Výběr ukazatelů (parametry):

 • srozumitelnost, jednoduchost s věcnou přesností
 • jednoznačnost,
 • účelnost, významnost – účel zpracování analýzy, očekávání
 • informační efektivnost – analýza relevantních dat

Podklady, datové a informační zdroje:

 • výkazy rozpočtového hospodaření
 • účetní výkazy obce (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
 • soupis majetku obce
 • rozpočtový výhled
finan n anal za pro region ln rozvoj oblasti finan n anal zy obce
Finanční analýza pro regionální rozvoj→ oblasti finanční analýzy obce

Výběr oblastí finanční analýzy:

 • rentabilita – návratnost, zhodnocení vynaložených prostředků;
 • zadluženost – splátky a dluhová služby (dluh celkem – stav a vývoj, přepočtená zadluženost, např. na 1 obyvatele → poměrové ukazatele jsou nezbytné pro porovnávání;
 • likvidita – schopnost transformace majetku na platební prostředek (peníze), resp. schopnost splácet krátkodobé závazky. Typy likvidity:
 • okamžitá, peněžní likvidita – doporučená hodnota = 0,2 (peněžní prostředky)
 • pohotová likvidita – doporučená hodnota = 1(peněžní prostředky + pohledávky)
 • běžná likvidita – celková schopnost dostát svým závazkům
 • financování – více zdrojové financování, struktura veřejného rozpočtu
finan n anal za pro region ln rozvoj postup zpracov n
Finanční analýza pro regionální rozvoj→ postup zpracování
 • analýza příjmů a výdajů(dle struktury rozpočtu)
 • sledování vývoje jednotlivých rozpočtových položek,
 • identifikace příčin případných výkyvů;
 • zpracování finančních ukazatelů – zadluženost, likvidita, rentabilita, aktivita, soběstačnost (výběr ukazatele dle konkrétního zadání);
 • odhad výše rozvojových prostředků – tzn. prostředků na vlastní aktivity v oblasti regionálního rozvoje → meziroční extrémy, neexistující metodika
 • analytický souhrn, doporučení
interpretace analytick ch z v r
INTERPRETACE ANALYTICKÝCH ZÁVĚRŮ

Výběr klíčových souhrnných parametrů analytické části

= SYNTÉZA

Identifikace klíčových rozvojových faktorů

Formulace obsahových východisek návrhové části

rozvojov faktory
ROZVOJOVÉ FAKTORY

Finance

rozpočet obce, hospodaření s majetkem obce

úroveň ekonomické soběstačnosti obce

(RUD – rozpočtové určení daní)

dotační politika (zaměření, podporované aktivity, okruhy příjemců, dotační podmínky, kvalita soutěže)

Strukturální fondy (podmínky čerpání, zaměření podpor, finanční alokace, řízení operačních programů)

NEGATIVNÍ

(problémy, bariéry, limity)

POZITIVNÍ

(příležitosti, jedinečnosti)

rozvojov faktory1
ROZVOJOVÉ FAKTORY

Personální zabezpečení rozvoje

personální kapacita

kvalifikační a kvalitativní úroveň pracovníků rozvoje

manažerské schopnosti představitelů samospráv

úroveň řízení výkonné složky rozvoje

motivace

Funkce území

v území je zřejmá dominantní funkce

(např. Český ráj → cestovní ruch)

území vykazuje více možných klíčových funkcí

(např. podmínky pro rozvoj cestovního ruchu i podnikání ve spotřebním průmyslu)

vývoj funkcí v závislosti na nových podmínkách

(proces suburbanizace a satelitní bydlení)

nejasné funkční vymezení

rozvojov faktory2
ROZVOJOVÉ FAKTORY

Územní limity

energovody (ochranná pásma)

dopravní infrastruktura (ochranná pásma)

území se zvýšenou ochranou životního prostředí (CHKO, NATURA2000)

Územně-plánovací limity

funkční vymezení území

Pozn.: územní plánování a regionální rozvoj

→ vzájemný vztah, vliv na procesy v území, legislativní zabezpečení

územní plánování

regionální plánování

regionální rozvoj

rozvojov faktory3
ROZVOJOVÉ FAKTORY

Komunikace s veřejností

informace (dostatečnost, kvalita, včasnost, relevantnost; metody informování – rozhlas, internet, tištěné médium, apod.)

komunikace (zjišťování zpětných vazeb na informace, získávání názorů veřejnosti) – nastavení komunikačních nástrojů (setkávání s občany, e-mailová adresa, telefonická linka, webová diskuse, terénní šetření – výzkumy – ankety, dotazníky, řízené rozhovory, apod.)

úroveň zpracování a respekt k názorům veřejnosti

Přírodní a klimatické podmínky

záplavová území

horská území – problematická dopravní dostupnost

přírodní atraktivita (bydlení, druhé bydlení, rekreace, cestovní ruch)

globální změna klimatu (???)

rozvojov faktory4
ROZVOJOVÉ FAKTORY

Externality

pozitivní

negativní

Rozvojový potenciál

kulturně-historický

přírodní

ekonomický

lidský

Invence, nové rozvojové impulsy (inovace)

aktivita obce a občanů obce → nové nápady, akce, činnosti (rozvoj podnikání, občanské vybavenosti, turistických atraktivit, apod.) → VP-náměstí, továrna-Babylon, továrna-lofty

rozvojov faktory5
ROZVOJOVÉ FAKTORY

Invence, inovace

proces vyhodnocen anal zy
PROCES VYHODNOCENÍ ANALÝZY

Varianta základní

odborné analytické výstupy subjektivní podněty z obce

věcná argumentace manažerské hodnocení

systémový a koncepční přístup politické hodnocení

Varianta komplexní

ZPRACOVATEL

ZASTUPITELSTVO

ZPRACOVATEL

PRACOVNÍ SKUPINA

VEŘEJNOST

ZASTUPITELSTVO

proces vyhodnocen anal zy1
PROCES VYHODNOCENÍ ANALÝZY

Varianta komplexní

zpracovatel (odborné analytické výstupy, zajištění datové podpory, vzájemných vazeb a souvislostí, specifikace příčin vývoje, věcná argumentace a doporučení pro obec / region; VNĚJŠÍ POHLED)

pracovní skupina (oponentura zpracovatelských závěrů, vlastní názory z oblasti, kterou členové pracovní skupiny reprezentují, VNITŘNÍ POHLED)

veřejnost (promítnutí individuálních potřeb a požadavků)

zastupitelstvo (zastupuje názory skupin voličů, rozhodovací odpovědnost, vůle ke konsenzuálním řešením, vůle reprezentovat přijaté rozhodnutí

METODY HODNOCENÍ – dle jednotlivých aktérů

pracovní skupina – diskuse, statistické metody hodnocení

veřejnost – diskusní fóra, ankety, dotazníky, místní referendum, apod.

zastupitelstvo – většinové hlasování, statistické metody hodnocení

region ln rozvoj n vrhov st
REGIONÁLNÍ ROZVOJ – NÁVRHOVÁ ČÁST

Význam, poslání

podklad pro konkrétní rozhodování orgánů obce o jednotlivých rozvojových záměrech

podpůrný a stabilizující prvek ve vztahu obyvatel obce, podnikatelských subjektů, spolků a obce samotné z hlediska určitého, předem definovaného, směrování rozvojových aktivit

promítnutí individuálních potřeb a požadavků

nastavení základních trendů rozvoje obce, doplněných o návrh konkrétních realizačních kroků, by mělo napomoci dalšímu pozitivnímu socioekonomickému rozvoji obce s ohledem na rozvoj všech jeho částí

výběr podstatných rozvojových směrů a impulsů s cílem zajistit udržitelnost rozvoje, maximální efektivnost realizovaných záměrů, vyšší přidanou hodnotu (ekonomickou, společenskou), maximální pozitivní multiplikační efekty a externality

region ln rozvoj n vrhov st1
REGIONÁLNÍ ROZVOJ - NÁVRHOVÁ ČÁST

Návrhová část programu rozvoje

identifikace hlavních rozvojových faktorů

formulace a specifikace cílů regionálního rozvoje

stanovení priorit regionálního rozvoje

definování postupu naplňování stanovených cílů

ANALÝZA

SYNTÉZA

KONCEPCE

Strategická úroveň

Taktická úroveň

Operativní úroveň

tvorba n vrhu strategick rove
TVORBA NÁVRHU – STRATEGICKÁ ÚROVEŇ

Vize

obecně: vidina, vidění budoucnosti, představa budoucnosti

definice cílového stavu regionálního rozvoje řešeného území v navrhovaném strategickém horizontu (nadčasová, ambiciózní)

doporučené metody: brainstorming, metoda Delphi

Strategické cíle

cíle definované v dlouhodobém horizontu

vhodný je menší počet cílů

možná kombinaci → klíčový strategický cíl (komplexní, globální) a dílčí strategické cíle

cíle musí být reálné, v návrhovém období dosažitelné a měřitelné / hodnotitelné

vhodné je dopředu stanovit srovnávací datovou či informační základnu (počáteční hodnoty ukazatelů a jejich vývoj v čase)

tvorba n vrhu taktick rove
TVORBA NÁVRHU – TAKTICKÁ ÚROVEŇ

Programové úkoly

střednědobé rozvojové cíle

konkrétnější specifikace, určitost, reálnost, měřitelnost / hodnotitelnost

integrovaný přístup (zónový, tématický)

vazba na strategické cíle

1 programový úkol = 1 a více aktivit

Aktivity

specifikace konkrétních kroků k naplnění programových úkolů

počet aktivit závisí na šíři záběru programového úkolu → pravidlo racionality = minimální počet efektivních aktivit k naplnění programového úkolu

podrobný popis aktivity → např. lokalizace aktivity, garant, partneři, zdroje financování, soulad s územním plánem, ekonomické, společenské a ekologické dopady, doba realizace, odhadované náklady, apod.

tvorba n vrhu operativn rove
TVORBA NÁVRHU – OPERATIVNÍ ÚROVEŇ

Projekt

akční nástroj realizace střednědobých aktivit

1 aktivita = 1 a více projektů

unikátní soubor činností směřující k dosažení stanovených cílů

hlavní znaky projektu: jedinečnost, systémovost, omezené zdroje, limitovaný čas, nejistota a riziko

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde“

Murphyho zákon

proces tvorby n vrhov sti
PROCES TVORBY NÁVRHOVÉ ČÁSTI

Zpracovatel návrhové části

vyhodnocení poznatků analytické části: analýza → syntéza → koncepce

vyhodnocení subjektivních názorů veřejnosti (např. z veřejných projednání, pracovních skupin, terénních šetření, z prací školní mládeže, apod.)

zpracovatelská formulace návrhové části (všechny úrovně)

hlavní parametry zpracovatelského návrhu = odbornost, dostatečná argumentační základna, nadhled

předložení návrhu k projednání → příprava podkladů, prezentace, argumentace

OBEC

(koordinátor, řídící skupina)

PRACOVNÍ

SKUPINA

VEŘEJNOST

OBEC

(zastupitelstvo)

proces projedn v n n vrhu metody
PROCES PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU - METODY

Brainstorming

nejznámější metoda generování nápadů

předpoklad = víc hlav víc ví

kvantita působí kvalitu (velké množství nápadů)

nápady se hodnotí a posuzují až dodatečně

nápady na jednom místě v relativně krátkém čase

efektivní brainstormingová skupina (5-12 členů)

Metoda Delphi

další metoda generování nápadů

specifikace problému → rozeslání dotazníku skupině expertů → každý expert hodnotí / odpovídá na dotazník samostatně → následně jsou výsledky vyhodnoceny a zpracovány do dalšího kola dotazníků → opět jsou experti obesláni …. (→ doporučený počet kol = 4)

nevýhoda = časová náročnost (pro řešení problému i pro experty)

akt i region ln ho rozvoje
AKTÉŘI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VEŘEJNÁ SPRÁVA

orgány veřejné správy působí v případě regionálního rozvoje (dle územní a hierarchické úrovně) v roli zadavatel, organizátora, prostředníka zájmů veřejnosti, koordinátora a realizátora regionálního rozvoje

SOUKROMÝ SEKTOR

reprezentovaný podnikatelskými subjekty, působí v na poli regionálního rozvoje jako akcelerátor ekonomického růstu, zdroj ekonomické prosperity a zaměstnanosti

VEŘEJNOST

předkládá rozvojové náměty, vznáší připomínky, podílí se na regionálním rozvoji využíváním prvků přímé demokracie

akt i region ln ho rozvoje1
AKTÉŘI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

NEZISKOVÝ SEKTOR

zastoupený nadacemi, obecně prospěšnými společnostmi, občanskými sdruženími, spolky

oblasti působnosti: zdravotních, sociálních, kulturních, společenských, obecně prospěšných a charitativních. Zajišťují též činnosti, které jsou pro podnikatele ekonomicky neefektivní a veřejný sektor je nestačí nebo nechce pokrýt

v oblasti regionálního rozvoje vystupují zejména v roli organizátorů občanského života, volnočasových, sportovních, kulturních a společenských aktivit. Významné jsou aktivity

práce s mládeží

partnerstv v region ln m rozvoji
PARTNERSTVÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

VÝZNAM

synergické efekty

socioekonomická efektivnost

dynamické všeobecné přijímané směrování regionálního rozvoje

kontinuita rozvojových záměrů

udržitelnost rozvoje

DETERMINANTY PARTNERSTVÍ

motivace

legislativní a faktické možnosti

organizace

komunita

rovnováha (vztah) mezi partnery, aktivita partnerů

Pozn.: determinanta = rozhodující, určující, usměrňující parametr

zapojen ve ejnosti do proces region ln ho rozvoje
ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

INFORMACE

KOMUNIKACE (setkání s občany, jednání zastupitelstva, ankety, šetření, internetové diskuse, speciální e-mail, speciální telefon)

SPOLEČNÉ PROJEKTY (podnikatelé, NNO)

SPOLKOVÁ ČINNOST (vytváření podmínek)

BUDOVÁNÍ POCITU SOUNÁLEŽITOSTI OBČANŮ S OBCÍ (soutěže, reakce na potřeby/podněty občanů, zájem o veřejné mínění)

MOTIVACE

rozhodov n v oblasti region ln ho rozvoje
ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

MANAŽERSKÉ FUNKCE

SEKVENČNÍ (postupné, posloupné funkce)

- plánování

- organizování

- personální politika

- vedení lidí

- kontrola

PRŮBĚŽNÉ

- analýza

- rozhodování

- komunikace

ROZHODOVACÍ PROCESY

ZÁKLAD PLÁNOVÁNÍ

proces rozhodov n
PROCES ROZHODOVÁNÍ

Proces rozhodování

= proces řešení rozhodovacích problémů

problém s více než jednou variantou řešení

proces volby = hlavní prvek rozhodování

Struktura rozhodovacího procesu

identifikace problému

analýza a formulace problému

stanovení kritérií hodnocení

tvorba variant

stanovení důsledků rozhodovacích variant

výběr varianty

realizace

kontrola výsledku

proces rozhodov n1
PROCES ROZHODOVÁNÍ

Základní prvky rozhodovacího procesu

cíl rozhodování

- hierarchie cílů v regionálním plánování

- možný odlišný charakter cílů – číselné vyjádření (kvantitativní cíle), slovní popis (kvalitativní cíle)

kritéria hodnocení

- nástroj pro posouzení výhodnosti jednotlivých variant

- kvantitativní kritéria (nákladový vs. výnosový typ)

- kvalitativní kritéria

subjekt rozhodování

- individuální (jednotlivec)

- kolektivní (skupina lidí)

proces rozhodov n2
PROCES ROZHODOVÁNÍ

Základní prvky rozhodovacího procesu

objekt rozhodování

- oblast, které se rozhodování týká

a) prostorově vymezená oblast - území

b) tematicky vymezená oblast

externí faktory

- neovlivnitelná rizika (nutné predikce případně scénář)

- nové příležitosti

 • ROZHODOVÁNÍ ZA JISTOTY (víme, co nastane)
 • ROZHODOVÁNÍ ZA RIZIKA (známe situace, které mohou nastat)
 • ROZHODOVÁNÍ ZA NEJISTOTY (nemáme žádné relevantní informace)
socioekonomick aspekty rozhodov n ve ve ejn spr v
Socioekonomické aspekty rozhodování ve veřejné správě

Rozhodovací problémy:

VELKÉ MNOŽSTVÍ RŮZNORODÝCH

POTŘEB A OČEKÁVÁNÍ

 • CHARAKTER ROZVOJOVÝCH
 • AKTIVIT
 • veřejné statky
 • veřejné služby
 • OMEZENÉ ZDROJE
 • finanční
 • technické
 • personální
socioekonomick aspekty rozhodov n ve ve ejn spr v1
Socioekonomické aspekty rozhodování ve veřejné správě

Výběr varianty, priorizace rozvojových záměrů:

EKONOMICKÉ DOPADY

sofistikované nástroje

finanční řízení a investičního

rozhodování

MĚŘITELNÉ UKAZATELE

SPOLEČENSKÉ DOPADY

MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY

EXTERNALITY

NEMĚŘITELNÉ

UKAZATELE

X

KOMUNITNÍ PŘÍSTUP

krit ria hodnocen
KRITÉRIA HODNOCENÍ

Vlastnosti kritérií hodnocení

úplnost

- snaha o hodnocení všech potenciálně zasažených oblastí

- např. dopady ekonomické, společenské, environmentální

operacionalita

- smysluplnost kritéria

- srozumitelnost kritéria

- jednoznačnost kritéria

- měřitelnost kritéria (kvantitativní vs. kvalitativní kritérium)

rozsah souboru kritérií

- snaha o minimalizaci počtu kritérií (zjednodušení hodnocení)

- neredundance jednotlivých kritérií

metody tvorby a hodnocen d sledk variant
METODY TVORBY A HODNOCENÍ DŮSLEDKŮ VARIANT

METODY TVORBY VARIANT (např.)

brainstorming (brainwriting)

metoda „635“ (6 řešitelů, každý 3 nápady na papír, předat dalšímu řešiteli do 5 minut → proces se opakuje 6x)

diskuse „66“ (6 členné tým, 6 minut pro řešení problému → následná společná analýza)

HODNOCENÍ DŮSLEDKŮ VARIANT (např.)

expertní skupina (vlastnosti členů: kompetence, kreativnost, nekonzervativnost, sebekritičnost, invence, systémovost, ochota dát k dispozici svoje nápady)

Základní metody

- anketa

- řízený rozhovor

- diskuse

- delfská metoda

p klad procesu priorizace aktivit v n vrhov sti municip ln ho programu rozvoje
PŘÍKLAD PROCESU PRIORIZACE AKTIVIT V NÁVRHOVÉ ČÁSTI MUNICIPÁLNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

zpracovatel (priorizace aktivit na základě analýzy a odborného posouzení relevantních oblastí dopadů – ekonomika, společenský rozvoj, životní prostředí)

pracovní (expertní) skupina (posouzení návrhu zpracovatele, vlastní náměty pro priorizaci – např. bodovací metoda)

orgány obce (posouzení návrhu zpracovatele, realizace vlastní priorizace – např. bodovací metoda, je třeba stanovit váhy jednotlivých hodnotících subjektů)

vyhodnocení priorizace (statistické metody)

ZASTUPITELSTVO OBCE = konečné rozhodnutí o priorizaci

financov n region ln ho rozvoje
FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Aktéři regionálního rozvoje

podíl na přípravě, realizaci a kontrole regionálního rozvoje

podíl na financování regionálního rozvoje

Skupiny zdrojů financování regionálního rozvoje

rozpočtové příjmy (zdroj veřejný)

prostředky partnerů rozvoje obcí (zdroj soukromý)

Rozpočtové příjmy

DAŇOVÉ

NEDAŇOVÉ

KAPITÁLOVÉ

DOTACE

 • svěřené
 • sdílené DANĚ
 • POPLATKY
 • uživatel. popl.
 • podnikání
 • pronájem
 • prodej majetku
 • nárokové
 • nenárokové
financov n region ln ho rozvoje1
FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Rozpočtové výdaje

mandatorní – závazné nutné výdaje dané legislativními předpisy, které veřejný rozpočet musí vždy realizovat

quasi mandatorní – výdaje, které ÚSC musí realizovat z podstaty své existence (např. mzdy pracovníků úřadu)

nemandatorní – nepovinné → ROZVOJOVÉ

Prostředky partnerů rozvoje obce

podnikatelské subjekty - PPP projekty, vytváření zázemí pro pracovníky, investice do zkvalitnění vlastního majetku, apod.

neziskové organizace (NNO) – vlastní činnost a akce pro členy a veřejnost

prostředky občanů – zvelebování vlastního majetku, lokální patriotismus, posilování soudržnosti obyvatel s obcí

sdružování prostředků – DSO, zájmové sdružení právnických osob

rozvoj obce NEJSOU JEN veřejné investice

rovn financov n region ln ho rozvoje
ÚROVNĚ FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

NÁRODNÍ ÚROVEŇ

strategie regionálního rozvoje ČR – regionalizace problémových území ČR → soustředěná podpora státu (dotace, přímé intervence)

dotační podpora vybraných rozvojových aktivit (národní dotační tituly)

kofinancování prostředků EU ze Strukturálních fondů (např. ROP – podíl na municipální spoluúčasti, OP ŽP, přeshraniční spolupráce)

REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ

regiony soudržnosti NUTS II

→ přenesená působnost řídícího orgánu ROP

kraje

→ vlastní rozvojové aktivity

→ dotační programy pro obce, DSO, NNO, ostatní subjekty

rovn financov n region ln ho rozvoje1
ÚROVNĚ FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVEŇ (DSO)

vlastní rozpočet (příspěvky členských obcí, nenárokové dotace)

podpora rozvojových aktivit dle účelu DSO (sdružování prostředků)

MUNICIPÁLNÍ ÚROVEŇ

realizace programu rozvoje obce (vlastní rozvojové aktivity, podporované aktivity ostatních subjektů – spolková činnost, vzhled obce, apod.)

podpora žádoucích aktivit soukromých subjektů (dotace na žádoucí soukromé aktivity → příspěvky na volnočasové aktivity / akce, vytváření podmínek pro rozvoj žádoucích forem podnikání, apod.)

financov n rozvoje obc v r sou asn situace
FINANCOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ V ČR*** SOUČASNÉ SITUACE ***

rozpočtové určení daní (RUD) – jak nejlépe ?

obecní daně – ano / ne ?

možnosti obcí ke zvyšování objemu příjmů ?

motivace

závislost / nezávislost municipálních rozpočtů ?

samosprávná suverenita ?

MIMO HRU

Snoubenec ke své nastávající: "Drahá, vydělávám 50 tisíc měsíčně. Dokážeš z toho vyžít?"

- "Já ano, z čeho ale budeš žít ty?"

jiný pohled na RUD

slide71

FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

STRUKTURÁLNÍ FONDY

2007-2013

z kladn n roky kladen na obce a m sta
Základní nároky kladené na obce a města
 • systémový přístup k rozvoji obce;
 • zajištění obce kvalitními a relevantními koncepčními podklady;
 • realizace širší osvěty a rozsáhlejšího partnerství uvnitř i vně obce;
 • specifické znalosti a dovednosti představitelů o odborných pracovníků obcí
v chodiska programovac ho obdob 2007 2013
Východiska programovacího období 2007 - 2013
 • Základní evropské dokumenty (nařízení orgánů EU - Všeobecné, ERDF, ESF, Strategické obecné zásady společenství, Lisabonská strategie, apod.)
 • Závazné národní dokumenty (SHR, SUR, SRR, NPR → NRP, NSRR → OP)
kl ov n rodn dokumenty
Klíčové národní dokumenty

Strategie hospodářského růstu ČR

Strategie regionálního rozvoje ČR

Strategie udržitelného rozvoje ČR

Národní program reforem ČR

Národní rozvojový plán

Národní strategický referenční rámec

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Zemědělská politika

PRV

EAFRD

Tematické OP - 8

Regionální OP - 7

Praha - 2

7

ERDF * ESF * FS

t matick opera n programy
Tématické operační programy
 • Operační program Podnikání a inovace
 • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Operační program Životní prostředí
 • Operační program Doprava
 • Integrovaný operační program
 • Operační program Technická pomoc
op podnik n a inovace
OP Podnikání a inovace

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Zprostředkující subjekt: CzechInvest, CzechTrade, ČEA, ČMZRB

Prováděcí dokument: ANO

Operační manuál (manuál implementace): ANO

Financování: ERDF

Alokace na celé období: SF – 3,041 mld. EUR

Prioritní osy OP:

Prioritní osa 1 – Vznik firem

Prioritní osa 2 – Rozvoj firem

Prioritní osa 3 – Efektivní energie

Prioritní osa 4 – Inovace

Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace

Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání

Prioritní osa 7 – Technická pomoc

op v zkum a v voj pro inovace
OP Výzkum a vývoj pro inovace

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zprostředkující subjekt: MŠMT (přímo řízené organizace), CzechInvest

Prováděcí dokument: ANO

Operační manuál (manuál implementace): ANO

Financování: ERDF

Alokace na celé období: SF – 2,070 mld. EUR

Prioritní osy OP:

Prioritní osa 1 - Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

Prioritní osa 2 - Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

Prioritní osa 3 - Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

op lidsk zdroje a zam stnanost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zprostředkující subjekt: MPSV, MV ČR, kraje

Prováděcí dokument: ANO

Operační manuál (manuál implementace): ANO

Financování: ESF

Alokace na celé období: SF – 1,814 mld. EUR

Prioritní osy OP:

Prioritní osa 1 - Adaptabilita

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby

Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce

Prioritní osa 6 - Technická pomoc

op vzd l v n pro konkurenceschopnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zprostředkující subjekt: MŠMT (přímo řízená organizace), kraje

Prováděcí dokument: ANO

Operační manuál (manuál implementace): ANO

Financování: ESF

Alokace na celé období: SF – 1,811 mld. EUR

Prioritní osy OP:

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

op ivotn prost ed
OP Životní prostředí

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Prováděcí dokument: ANO

Operační manuál (manuál implementace): ANO

Financování: ERDF, FS

Alokace na celé období: SF – 4,917 mld. EUR

Prioritní osy OP:

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Prioritní osa 8 - Technická pomoc financovaná z FS

Prioritní osa 9 - Technická pomoc financovaná z ERDF

op doprava
OP Doprava

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy České republiky

Prováděcí dokument: ANO

Operační manuál (manuál implementace): ANO

Financování: ERDF, FS

Alokace na celé období: SF – 5,759 mld. EUR

Prioritní osy OP:

Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Prioritní osa 7 a 8 – Technická pomoc

integrovan op
Integrovaný OP

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Zprostředkující subjekt: CRR, MV ČR, MPSV, MK, MZdr.

Prováděcí dokument: ANO

Operační manuál (manuál implementace): ANO

Financování: ERDF

Alokace na celé období: SF – 1,553 mld. EUR

Schválen vládou ČR 28.2.2007

Prioritní osy OP:

Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy

Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje

Prioritní osa 4 – Technická pomoc

p eshrani n spolupr ce
Přeshraniční spolupráce
 • ČR – Bavorsko (JČ, Plz., KV)
 • ČR – Sasko (KV, Ústecký, LK)
 • ČR – Rakousko (JČ, Vys.,JM)
 • ČR – SR (MSK, ZL, JM)
 • ČR – Polsko (LK, KH, PCE, OLK, MSK)
op nadn rodn spolupr ce
OP Nadnárodní spolupráce

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Priorita 1 – Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě

Priorita 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní

Priorita 3 – Odpovědné užívání životního prostředí

Priorita 4 – Větší konkurenceschopnost a atraktivnost měst a regionů

Priorita 5 – Technická pomoc

OP Meziregionální spolupráce

INTERREG IVC

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Pokračování programu INTERREG IIIC

Zaměření:

Lisabonská strategie → (inovace, znalostní ekonomika)

Další cíle → (ochrana životního prostředí, ochrana před riziky

rop severov chod
ROP Severovýchod

Řídící orgán: Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod

Prováděcí dokument: ANO

Operační manuál (manuál implementace): ANO

Financování: ERDF

Alokace na celé období: SF – 0,656 mld. EUR

tj. cca 19 mld. Kč / 7 let

Prioritní osy OP:

Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí

Prioritní osa 3 - Cestovní ruch

Prioritní osa 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí

Prioritní osa 5 - Technická asistence

po 1 rozvoj dopravn infrastruktury
PO 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury
 • Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

- modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy

- bezpečnost silničního provozu, vlivy na životní prostředí

 • Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

- infrastruktura pro veřejnou dopravu, IDS, ekologizace

- obnova vozového parku drážních vozidel

- infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • Rozvoj veřejných mezinárodních letišť

- letištní infrastruktura

- dopravní napojení letišť

- podmínky leteckého provozu vč. zajištění bezpečnosti

po 2 rozvoj m stsk ch a venkovsk ch oblast
PO 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí
 • Rozvoj regionálních center
 • regenerace urbánních brownfields (ne pro účely zpracovatelského průmyslu)
 • revitalizace městského prostředí (památky, jiné objekty)
 • infrastruktura pro volnočasové aktivity (sportu, kultura)
 • Infrastruktura, zázemí a vybavení veřejných služeb (zdravotnictví, sociální péče, sociální integrace, školství)
 • strategické plány, komunitní plánování, Agenda 21

Typ podpory - IPRM = ANO

Příjemci = města nad 50000 obyv.: Liberec, Hradec Králové, Pardubice

 • Rozvoj měst

Příjemci = města nad 5000 obyv.: LK-14, KHK-21, PK-16 (celkem 51)

Typ podpory – individuální projekty → min. 5 mil. Kč / projekt

 • Rozvoj venkova
 • podpora integrovaného přístupu k rozvoji venkova (vč. ESF)

Typ podpory - individuální projekty → min. 1 mil. Kč / projekt

- grantová schémata (ZS – kraj) → max. 1 mil. Kč/projekt

po 3 cestovn ruch
PO 3 – Cestovní ruch
 • Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
 • základní infrastruktura – modernizace, zvyšování kapacit
 • doprovodná infrastruktura – obnova a rozvoj
 • kulturně-historické a jiné památky – revitalizace pro CR
 • dostupnost turistických atraktivit (místní komunikace, parkoviště)
 • tvorba produktů CR a propagace
 • Marketing a koordinační aktivity v oblasti CR
 • zpracování analytických a koncepčních materiálů CR
 • vznik a činnost organizací v CR, partnerství v CR
 • marketingová podpora CR
 • budování a rozvoj informačních systémů
 • marketingová podpora produktů a programů CR
po 4 rozvoj podnikatelsk ho prost ed
PO 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí
 • Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
 • revitalizace brownfields pro podnikání
 • dopravní a technická infrastruktura průmyslových zón vč. menších podnikatelských areálů (do 5 ha)

Typ podpory: individuální projekt → min. 5 mil Kč / projekt

Příjemci – obce, organizace zřizované obcemi

 • Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
 • MTZ pro firmy, školy… pro zaškolování absolventů – příprava na praxi
 • příprava a realizace inovačních strategií a pilotních inovativních projektů

Příjemce: kraj, organizace zřizované krajem, střední školy (NE obce)

po 5 technick pomoc
PO 5 – Technická pomoc
 • Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP

Příjemce: ŘO ROP

 • Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II - Severovýchod
 • konzultační, poradenské služby, konzultace projektů
 • vzdělávací programy

Příjemci: ŘO ROP, zprostředkující subjekty (kraje)

program rozvoje venkova 1
Program rozvoje venkova 1

OSA I – Zlepšování konkurenceschopnosti

zemědělství a lesnictví

zvyšování hosp.hodnoty lesa, lesnická technika, vývoj nových technologií, lesnická infrastruktura, poradenské služby

OSA II – Zlepšování životního prostředí a

krajiny

Zlepšování druhové skladby lesa, obnova lesního potenciálu po kalamitách, preventivní opatření, neproduktivní investice v lesích (usměrňování návštěvnosti lesa, apod.)

program rozvoje venkova 2
Program rozvoje venkova 2

OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

 • Tvorba pracovních příležitostí
 • Podmínky růstu a kvality života na venkově
 • Vzdělávání

OSA IV – Leader

 • Místní akční skupiny
 • Realizace místní rozvojové strategie
 • Realizace projektů spolupráce
p pravn aktivity adatel obc
Přípravné aktivity žadatelů - obcí
 • Koncepční příprava programovacího období 2007-2013

Programy rozvoje obce, Strategie rozvoje mikroregionu, koncepční vazby

rozvojových programů na politiku HSS (příprava projektových záměrů),

příprava Integrovaných plánů rozvoje města (statutární města, ORP)

 • Financování

Min. 15% kofinancování (+ neuznatelné náklady), průběžné financování, MMR

zpracovalo příručku uznatelných nákladů, příprava projektu zřejmě bude

uznatelným nákladem (do určité výše hodnoty projektu), umožněno křížové

financování do výše 10% prostředků na projekt

 • Očekávaná úroveň připravenosti projektů

Alespoň do fáze územního rozhodnutí (technická dokumentace, EIA, apod.),

studie proveditelnosti, CBA

 • Výběrová řízení

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (metodiky zadávání

veřejných zakázek v souvislosti s programovacím obdobím 2007-2013

naleznete na stránkách www.portal-vz.cz)

slide95

IMPLEMENTACE

A

HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

implementace region ln ho rozvoje
Implementace regionálního rozvoje
 • koordinace rozvojových aktivit v území (koncepce, veřejné diskuse, podnikatelské záměry, apod.)
 • stanovení implementačních atributů
 • motivace
 • kontrola
 • zajištění zpětných vazeb
koordinace rozvojov ch aktivit
Koordinace rozvojových aktivit
 • municipální a regionální rozvojové koncepce (globální a sektorové) – významná součást přípravy regionálního rozvoje
 • komunikace s veřejností (koordinace záměrů podnikatelských subjektů, NNO, jiných zájmových skupin
 • municipální konkurence (vnější vztahy,vztahy s okolím, monitorování záměrů okolních obcí → vyvozování závěrů)
 • koordinace rozvojových aktivit s plány na úrovni kraje (dotační programy z rozpočtu kraje, územní rozvojové záměry)
implementa n atributy
Implementačníatributy
 • odpovědnost (konkrétní určení, důsledky)
 • náklady vs. přínosy (investiční, provozní; peněžní vs. nepeněžní) → efektivnost aktivity (ekonomická vs. společenská)
 • zdroje (realizační zdroje – finanční, personální, technické)
 • termíny (stanovení závazných termínů pro plnění rozvojových aktivit)
 • partnerství (vzájemně vyvážené)
motivace kontrola
Motivace, kontrola
 • MOTIVACE

- formy (pozitivní, negativní)

- motivace rozhodovacích složek RR

- motivace výkonných složek RR

- motivace veřejnosti (občané, podnikatelé, NNO)

 • KONTROLA

- faktická realizace aktivit (projektu)

- naplňování předpokládaných efektů (indikátory)

vazba na ODPOVĚDNOST A TERMÍNY

zp tn vazby
Zpětné vazby
 • vyhodnocení pozitivních výstupů realizace (přínosů) - plánované, další → naplnění indikátorů
 • vyhodnocení a zdůvodnění vzniklých problémů
 • promítnutí kladných a záporných efektů zpět do rozvojové koncepce → věcná úprava programu rozvoje
 • vyhodnocení vlivu realizace (revize programového dokumentu)
hlavn probl my implementace rr
Hlavní problémy implementace RR
 • obtížná koordinace
 • úroveň odpovědnosti
 • nedostatečně rozvinuté partnerství v RR
 • nízká úroveň motivace všech aktérů RR
 • omezené realizační zdroje
 • samosprávnost vs. ekonomická nesoběstačnost územních samosprávných celků

řešení problémů

=

úloha managementu RR

hodnocen region ln ho rozvoje
Hodnocení regionálního rozvoje

Hodnocení→

 • posuzování úspěšnosti plnění stanovených úkolů
 • posuzování naplňování očekávaných cílů
 • identifikace příčin neplnění stanovených úkolů / cílů
 • identifikace příčin neplánovaných výsledků (pozitivních i negativních)
 • provádění opatření u odpovědných osob
 • zajištění zpětné vazby – (i) v oblasti realizace; (ii) v oblasti koncepční připravenosti

Poklady pro hodnocení →

 • hodnotící indikátory (porovnání skutečného a plánovaného naplnění indikátorů) – HARD DATA
 • terénní šetření (ankety, VVM) – SOFT DATA
slide103

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

aktu ln probl my region ln ho rozvoje
Aktuální problémy regionálního rozvoje

A. Ekonomická krize

 • regionální dopady

- nezaměstnanost

- koupěschopnost poptávky

- změna ekonomické úrovně regionů

→ zvyšování regionálních disparit

- strukturální problémovost

- sociální problémovost

 • nástroje k řešení – globální vs. regionální
aktu ln probl my region ln ho rozvoje1
Aktuální problémy regionálního rozvoje

B. Pozice regionální politiky

 • vysoká míra resortismu
 • regionální politika

- minimální kompetence

- problematické nástroje (účinnost)

- omezené zdroje

- národní vs. krajská regionální politika

C. Strukturální politika EU

 • aktuální programovací období 2007-2013
 • budoucnost Strukturální politiky od r. 2014
aktu ln probl my region ln ho rozvoje2
Aktuální problémy regionálního rozvoje

Neformální zasedání ministrů pro regionální rozvoj

Datum: 22.4.2009 — 24.4.2009

Místo: Mariánské Lázně - CzechRepublic

Kategorie: Neformální ministerská zasedání

Přijaté komuniké klade důraz na co největší zjednodušení mechanismů politiky soudržnosti regionů. Všichni účastníci jednání se shodli na nutnosti prohloubit již zahájenou debatu o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013.

aktu ln probl my region ln ho rozvoje3
Aktuální problémy regionálního rozvoje

D. Management regionálního rozvoje

 • problematické personální zajištění

- kvalifikace (volení představitelé, úřednici)

- absence koncepčního, systémového přístupu

 • motivace aktérů RR
 • práce s veřejností