Avdeling for videregående opplæring - PowerPoint PPT Presentation

avdeling for videreg ende oppl ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avdeling for videregående opplæring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avdeling for videregående opplæring

play fullscreen
1 / 11
Avdeling for videregående opplæring
85 Views
Download Presentation
shelby
Download Presentation

Avdeling for videregående opplæring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avdeling for videregående opplæring

 2. Sikring av sammenheng Størst utfordring? Hovedkriterium 2, 3, 5, 9

 3. Fra evalueringen: Hovedkriterium 2 Hvor finner vi utfordringene?

 4. Fra evalueringen: Hovedkriterium 3 Hvor finner vi utfordringene?

 5. Hovedfokus

 6. Årshjul Avgo Januar-mars

 7. Årshjul Avgo april-desember

 8. Utfordringeri forkant av en slik prosess • Avklaring av forventninger jf resultat • Dokumentasjon – se viktigheten av dette • Informasjon til alle ansatte, herunder rolleavklaring (hva har ledelsen ansvar for, hvilke oppgaver har den interne selvevalueringsgruppa -SEG • Sette av tid – lage en årsplan som er tilpasset kvalitetshjulet med datoer • Involvering og informasjon underveis • Avklaring av gevinster, eks. quickwins

 9. Spesielle utfordringer/erfaringer fra arbeidsgruppa • Opplæring i bruken av verktøy og forståelse av prosessen - samtidig som det skal gjøres • Hvordan få til systematisering/gjennomtenking av satsingsområder og tiltak parallelt med eksisterende planer • Prosessen bekrefter at verktøyene følger i riktig og logisk rekkefølge. Synliggjøre innsats på virkemiddelsida på resultatsida. • Tiltakene blir mer planlagt ut fra en total sammenheng. • Dokumentasjonsoversikt (verktøy 1) virker bevisstgjørende.

 10. Hva er nytt? • Har hatt utviklingsplan, sektorplan og fylkesplan • Har manglet systematikk i forhold til rullering av egen utviklingsplan og verktøy for prioritering av tiltak • Har også manglet eget fokus på avdelingens rolle i forhold til resterende virksomheter og interessenter • Caf har hjulpet oss flere skritt videre i forhold til å fokusere på utfordringer og prioritere forbedringstiltak • Forutsetter at dette vil slå ut på resultatsida, men denne effekten vil ligge noe fram i tid: Avhengig av blant annet brukerundersøkelser

 11. Sikring av sammenheng Hovedtiltak 1. Utvikle en helhetlig plattform for kobling av visjon, misjon, strategi og mål 2. Utvikle kompetansestrategi og opplæringsplan 3. Samordne avdelingens medarbeidersamtaler