1 / 12

Пертурбационни методи

Пертурбационни методи. Rayleigh-Schroedinger. Поправки към енергията. Пертурбационни поправки. Какъв е явният вид на пертурбацията V ?. Moeller-Plesset. Основно състояние. Поправки към енергията. Пост- HF вариант. Серията не е вариационна! Необходима е проверка на сходимостта !.

sheila
Download Presentation

Пертурбационни методи

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Пертурбационни методи

 2. Rayleigh-Schroedinger Поправки към енергията Пертурбационни поправки Какъв е явният вид на пертурбацията V?

 3. Moeller-Plesset Основно състояние Поправки към енергията Пост-HF вариант Серията не е вариационна! Необходима е проверка на сходимостта !

 4. Сходимост на енергията STO-3G: MP2  MP24 

 5. Пресмятане на пертурбационна поправка към енергията Пълна пертурбационна геометрична оптимизация Анализ на вибрационни честоти O3V3диск !!! n = 2  5; UMP5 O4V4процесорно време !!! Möller-Plesset методи Входни данни: # МР4/6-311g** MP4/6-311G**//RHF/6-31Genergy calculation #UMP2/6-31g* OPT MP2 geometry optimization #MP2/6-311g FREQ MP2 frequency analysis МР(n) може да се комбинира с CAS и СС или да се използва като слой от високо ниво в ONIOM изчисления

 6. вода димер на водата Моделни молекули MP(n)-методите се използват предимно за точно пресмятане на енергия! Прилагат се особено широко при оценка на взаимодействието между ковалентно несвързани молекули!

 7. MP(n)-методите се нуждаят от много памет и дисково място! Внимание ! Job cpu time:0 days 0 h 0 min 9.0 seconds. Най-бързза големи системи, но изисква N4/4 думи памет Job cpu time:0 days 0 h 0 min 9.0 seconds. Програмата избира автоматично най-бързия (или подходящ) алгоритъм Алгоритмите ... %chk=h2odimermp2 %mem=16MW #TEST MP2=InCore/6-31G* guess=read geom=check #Maxdisk=2GB #MP2=Direct/6-31G* guess=read geom=check

 8. Job cpu time:0 days 0 h 0 min 9.0 seconds. Оптимален за съвременно РС и/или сравнително големи молекули; изисква ОN2 думи памет и N3 думи дисково пространство Job cpu time:0 days 0 h 0 min 10.0 seconds. Използва се само при оскъдна памет и огромен диск Алгоритмите ... #MP2=SemiDirect/6-31G* guess=read geom=check #MP2=Conventional/6-31G* guess=read geom=check

 9. Резултатите ... SCF Done: E(RHF) = -152.029327805 A.U. after 1 cycles Convg = 0.7355D-10 -V/T = 2.0021 S**2 = 0.0000 .................... Е(SCF-MP2) = 233.56 kcal/mol !!! E2 = -0.3722048829D+00 EUMP2 = -0.15240153268834D+03 .................... Е(SCF-MP3) = 240.86 kcal/mol !!! E3= -0.11624269D-01 EUMP3= -0.15241315696D+03 .................... Е(SCF-MP4) = 246.43kcal/mol !!! E4(DQ)= -0.39714016D-02 UMP4(DQ)= -0.15241712836D+03 E4(SDQ)= -0.51903577D-02 UMP4(SDQ)= -0.15241834731D+03 E4(SDTQ)= -0.88802876D-02 UMP4(SDTQ)= -0.15242203724D+03 .................... Е(SCF-MP5) = 247.22 kcal/mol !!! DEMP5 = -0.12567779726D-02 MP5 = -0.15242329402D+03

 10. Тенденция ... МР5 МР2 МР4 МР3

 11. Binding energy:   Внимание ! Използването на различен брой базисни функции за отделните участници може да доведе до изкуствено занижаване на енергията на агрегата! Енергия на взаимодействие

 12. Входни данни: #MP2/6-31G* counterpoise=2 #Maxdisk=2GB Water dimer MP2 energy 0 1 O 0.03560000 1.59091800 0.00000000 1 ........................ Изходни данни: Charge = 0 Multiplicity = 1 in supermolecule Charge = 0 Multiplicity = 1 in fragment 1. Charge = 0 Multiplicity = 1 in fragment 2. ..................  Решението – BSSE Counterpoise: corrected energy = -152.399508006667 Counterpoise: BSSE energy = 0.002024697793

More Related