Download
ccna exploration network fundamentals n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CCNA Exploration Network Fundamentals PowerPoint Presentation
Download Presentation
CCNA Exploration Network Fundamentals

CCNA Exploration Network Fundamentals

280 Views Download Presentation
Download Presentation

CCNA Exploration Network Fundamentals

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CCNA Exploration Network Fundamentals Chapter 02 Мрежови комуникации П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 2. Комуникационни елементи • Комуникациите започват със съобщение или информация, която трябва да се изпрати от един човек или устройство към друг, като се използват различни комуникационни методи. • Всички методи имат 3 общи елемента: • Източник; • Получател; • Канал. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 3. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 4. Предаване на съобщението • Даниите се разделят на малки части (сегменти) при предаването им - Segmentation • Ползи от разделянето: • Множество съобщения могат да се предават едновременно в мрежата – мултиплексиране. • Повишава се надеждността на мрежовата връзка – парчетата могат да се придвижват по различни пътища (в случай, че някой участък от връзката се повреди) П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 5. Недостатъци на сегментирането и мултиплексирането – усложнаване на работата на изпращащи и приемащи устройства и забавяне. • Всички сегменти се обработват еднотипно и се обединяват в получателя. • Различните мрежови у-ва гарантират надеждната доставка на всички сегменти. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 6. Мрежови компоненти • Устройства (PC-та, междинни устройства) • Преносна среда (Media) –кабелна или безжична • Услуги и процеси (Software) П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 7. Крайните устройства и тяхната роля • Крайни устройства – хостове (host). • Крайни устройства – изпращащи (sender) или получатели (receiver). • Всяко крайно устройство се идентифицира с адрес. • Изпращача поставя в съобщението адреса на получателя. • Софтуера определя ролята на хоста – клиент, сървер или и двете. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 8. Междинни устройства и тяхната роля • Примери: - Network Access Devices (Hubs, switches, and wireless access points) - Internetworking Devices (routers) - Communication Servers and Modems - Security Devices (firewalls) П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 9. Процеси в междинните устройства: • Регенериране и препращане на сигналите; • Упрявление на информацията относно пътищата до различни мрежи; • Уведомяване на другите у-ва за грешки и повреди; • Използване на алтернативни пътища при повреда; • Класифициране и насочване на съобщения в съответствие с QoS приоритетите; • Разрешаване и забраняване на потоци от данни на базата на настройки на сигурността. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 10. Преносни среди • 3 типа: • Кабели с метални жици • Оптични (стъкло или пластмаса) • Безжични връзки П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 11. Кодирането на сигналите е различно за различните преносни среди. • Металните жици пренасят електрически импулси. • Оптичните кабели – светлинни импулси от инфрачервения или видимия спектър. • При безжичните връзки се пренасят електромагнитни вълни. • При избор на преносна среда се изхожда от: • Разстояние, на което преносната среда може да достави качествен сигнал; • Обстановката (обкръжаващата среда), в която трябва да се инсталира преносната среда; • Обем на данните и скоростта, която се изисква; • Цената на инсталацията и материала. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 12. LAN, WAN, Internetworks • Local Area Network (LAN) – частна мрежа, обикновено на едно географско място, осигуряваща услуги и приложения за хора в обща организационна структура, като общ бизнес, училище, регион. • Wide Area Network(WAN)– частните организации обикновено наемат връзки от телекомуникационните компании. Тези мрежи, които свързват локални мрежи се наричат глобални мрежи ( Wide Area Networks). П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 13. Internetworks – глобална мрежа от свързани мрежи за комуникация. • Например Internet П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 14. Intranet– частни LAN и WAN, които принадлежат на една организация и са достъпни за нейните членове посредством авторизация (потребителско име, парола и др. методи). П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 15. Мрежови символи П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 16. Network Interface Card(мрежова карта) - NIC, или LAN adapter, осигурява физическата връзка към мрежата на РС или друг хост. Преносната среда се свърава директно към картата. • Physical Port – връзката на мрежовата карта към хоста или др. устройство. • Interface – специализиран изход на мрежово устройство за връзка с мрежата. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 17. Правила за управление на комуникациите • Комуникациите по мрежата се управляват чрез протоколи. • Група от взаимосвързани протоколи, необходими за управление на комуникациите се наричат протоколна обвивка (protocol suite). Те се вграждат във всяко устройство, което се свързва към мрежата. • Мрежовата протоколна обвивка описва процеси като: • Формата и структурата на съобщението; • Процеса, чрез който мрежовите устройства обменят информация относно налични пътища с други мрежи; • Кога и как съобшения за грешки и системни съобщения се обменят м/у устройствата; • Установяване и закриване на сесия. • Отделните протоколи в протоколната обвивка могат да бъдат общи или специфични за производителя. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 18. Протоколна обвивка и индустриални стандарти • Стандартизиращи организации: • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) • Internet Engineering Task Force (IETF) • Цел на стандартите - устройства от различни производители да работят съвместно. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 19. Взаимодействие между протоколите TCP/IP модел • Приложно ниво – HTTP – обмен м/у клиент и сървер П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 20. Взаимодействие между протоколите Транспортно ниво – TCP – Разделя HTTP съобщениата на сегменти; Контролира надеждното получаване на съобщенията. TCP/IP модел 20 KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 21. Взаимодействие между протоколите Интернет ниво – IP Капсулира сегментите в пакети; Присвоява на пакетите подходящ адрес; Избира най-добър път до получателя. TCP/IP модел 21 KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 22. Взаимодействие между протоколите Мрежово ниво (Network Access Protocol) – управляват data link и физическото предаване на данните. TCP/IP модел 22 KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 23. Слоеви модели ( Layer Models) • Причина - да се онагледи взаимодействието м/у отделните протоколи. • Предимства: • Подпомага създаването на протоколи (протоколите от едно ниво си взаимодействат с протоколите от съседните нива) • Подпомага канкуренцията (у-ва от различни производители могат да работят заедно) • Промените в едно ниво не пречат на другите нива • Общо описание на мрежови функции и възможности П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 24. Мрежови модели • Протоколен модел (практически)– тясно се придържа към структурата на протоколната обвивка. Дава практическа реализация на описаната функционалност. Пример TCP/IP модела. • Референциален модел (теоретичен)– Описва общите изисквания, без непремменно да има практическа реализация. Основната му цел е да даде възможност за описание на функциите и процесите, които протичат. Пример: OSI модела. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 25. OSI референсен модел • Основен при описание на мрежовите комуникации. • Позволява да се разглеждат всички функции на всяко ниво. • Рамка, която помага да се разбере как информацията се придвижва по мрежата. • 7 нива. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 26. OSI – приложно ниво • Осигурява мрежовиуслуги за крайни клиенти. • Не предоставя услуги за никое друго мрежово ниво. • Http – за Web страници • FTP – за обмен на файлове • Телнет – за отдалечен достъп • И др. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 27. OSI – представително ниво • Осигурява “разбираемостта” на двете крайни точки. • Определя как ще се кодират текст, звук, картинки, видео, за да може получателят да ги декодира в разбираем за получателя вид. • Грижи се за криптиране на информацията. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 28. OSI – сесийно ниво • Грижи се за установяване на каналите за обмен на данните. • Установява, управлява и закрива сесии между два хоста. • Синхронизира диалога между двата хоста на презентационно ниво. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 29. OSI – транспортно ниво • Дефинира услуги за сегментиране, изпращане и обединяване на сегментите при обмен м/у 2 крайни устройства. • Отговаря за надеждната доставка (всички изпратени пакети са приети) П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 30. OSI – Мрежово ниво • Отговаря за доставката на всяка една част от съобщението до получателя. • Добавя адреси към всеки сегмент  пакет. • Избира най-добър път за доставка. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 31. OSI – канално ниво (Data Link) • Добавя физически адрес към пакета -> рамка. • Контролира потока от фреймове (flow control) • Отговаря за обмена на фреймове (рамки) в обща преносна среда. • Откриване и евенруално отстраняване на грешки. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 32. OSI – физическо ниво • Дефинира електрическите, механични, процедурни и функционални характеристики за активиране, управление и деактивиране на физическите връзки между крайните устройства. • Дефинира нивата на напрежение и техните промени, времевите интервали, максимални разстояния на изпращане, конектори за свързване, параметри на кабелите и др. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 33. TCP/IP модел Представя данните за крайните потребители, кодиране и диалогов контрол Осигурява комуникацията м/у устройствата през разнородна преносна среда Избира най-добър път Контролира устройствата и преносната среда, които изграждат мрежата П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 34. Сравнение П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 35. Капсулиране на данните П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 36. Адресиране Физически адрес (MAC) Логически адрес (IP) Адресна приложение (Port Nb) Данни П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 37. PDU – Protocol Data Unit • Layer 2 - frame. • Layer 3 – packet • Layer 4 – segment П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 38. Благодаря за вниманието! П.Радойска КЕЕ-ТУ-София