1 / 38

CCNA Exploration Network Fundamentals

CCNA Exploration Network Fundamentals. Chapter 02 Мрежови комуникации. Комуникационни елементи. Комуникациите започват със съобщение или информация, която трябва да се изпрати от един човек или устройство към друг, като се използват различни комуникационни методи.

chava
Download Presentation

CCNA Exploration Network Fundamentals

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CCNA Exploration Network Fundamentals Chapter 02 Мрежови комуникации П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 2. Комуникационни елементи • Комуникациите започват със съобщение или информация, която трябва да се изпрати от един човек или устройство към друг, като се използват различни комуникационни методи. • Всички методи имат 3 общи елемента: • Източник; • Получател; • Канал. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 3. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 4. Предаване на съобщението • Даниите се разделят на малки части (сегменти) при предаването им - Segmentation • Ползи от разделянето: • Множество съобщения могат да се предават едновременно в мрежата – мултиплексиране. • Повишава се надеждността на мрежовата връзка – парчетата могат да се придвижват по различни пътища (в случай, че някой участък от връзката се повреди) П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 5. Недостатъци на сегментирането и мултиплексирането – усложнаване на работата на изпращащи и приемащи устройства и забавяне. • Всички сегменти се обработват еднотипно и се обединяват в получателя. • Различните мрежови у-ва гарантират надеждната доставка на всички сегменти. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 6. Мрежови компоненти • Устройства (PC-та, междинни устройства) • Преносна среда (Media) –кабелна или безжична • Услуги и процеси (Software) П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 7. Крайните устройства и тяхната роля • Крайни устройства – хостове (host). • Крайни устройства – изпращащи (sender) или получатели (receiver). • Всяко крайно устройство се идентифицира с адрес. • Изпращача поставя в съобщението адреса на получателя. • Софтуера определя ролята на хоста – клиент, сървер или и двете. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 8. Междинни устройства и тяхната роля • Примери: - Network Access Devices (Hubs, switches, and wireless access points) - Internetworking Devices (routers) - Communication Servers and Modems - Security Devices (firewalls) П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 9. Процеси в междинните устройства: • Регенериране и препращане на сигналите; • Упрявление на информацията относно пътищата до различни мрежи; • Уведомяване на другите у-ва за грешки и повреди; • Използване на алтернативни пътища при повреда; • Класифициране и насочване на съобщения в съответствие с QoS приоритетите; • Разрешаване и забраняване на потоци от данни на базата на настройки на сигурността. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 10. Преносни среди • 3 типа: • Кабели с метални жици • Оптични (стъкло или пластмаса) • Безжични връзки П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 11. Кодирането на сигналите е различно за различните преносни среди. • Металните жици пренасят електрически импулси. • Оптичните кабели – светлинни импулси от инфрачервения или видимия спектър. • При безжичните връзки се пренасят електромагнитни вълни. • При избор на преносна среда се изхожда от: • Разстояние, на което преносната среда може да достави качествен сигнал; • Обстановката (обкръжаващата среда), в която трябва да се инсталира преносната среда; • Обем на данните и скоростта, която се изисква; • Цената на инсталацията и материала. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 12. LAN, WAN, Internetworks • Local Area Network (LAN) – частна мрежа, обикновено на едно географско място, осигуряваща услуги и приложения за хора в обща организационна структура, като общ бизнес, училище, регион. • Wide Area Network(WAN)– частните организации обикновено наемат връзки от телекомуникационните компании. Тези мрежи, които свързват локални мрежи се наричат глобални мрежи ( Wide Area Networks). П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 13. Internetworks – глобална мрежа от свързани мрежи за комуникация. • Например Internet П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 14. Intranet– частни LAN и WAN, които принадлежат на една организация и са достъпни за нейните членове посредством авторизация (потребителско име, парола и др. методи). П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 15. Мрежови символи П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 16. Network Interface Card(мрежова карта) - NIC, или LAN adapter, осигурява физическата връзка към мрежата на РС или друг хост. Преносната среда се свърава директно към картата. • Physical Port – връзката на мрежовата карта към хоста или др. устройство. • Interface – специализиран изход на мрежово устройство за връзка с мрежата. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 17. Правила за управление на комуникациите • Комуникациите по мрежата се управляват чрез протоколи. • Група от взаимосвързани протоколи, необходими за управление на комуникациите се наричат протоколна обвивка (protocol suite). Те се вграждат във всяко устройство, което се свързва към мрежата. • Мрежовата протоколна обвивка описва процеси като: • Формата и структурата на съобщението; • Процеса, чрез който мрежовите устройства обменят информация относно налични пътища с други мрежи; • Кога и как съобшения за грешки и системни съобщения се обменят м/у устройствата; • Установяване и закриване на сесия. • Отделните протоколи в протоколната обвивка могат да бъдат общи или специфични за производителя. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 18. Протоколна обвивка и индустриални стандарти • Стандартизиращи организации: • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) • Internet Engineering Task Force (IETF) • Цел на стандартите - устройства от различни производители да работят съвместно. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 19. Взаимодействие между протоколите TCP/IP модел • Приложно ниво – HTTP – обмен м/у клиент и сървер П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 20. Взаимодействие между протоколите Транспортно ниво – TCP – Разделя HTTP съобщениата на сегменти; Контролира надеждното получаване на съобщенията. TCP/IP модел 20 KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 21. Взаимодействие между протоколите Интернет ниво – IP Капсулира сегментите в пакети; Присвоява на пакетите подходящ адрес; Избира най-добър път до получателя. TCP/IP модел 21 KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 22. Взаимодействие между протоколите Мрежово ниво (Network Access Protocol) – управляват data link и физическото предаване на данните. TCP/IP модел 22 KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 23. Слоеви модели ( Layer Models) • Причина - да се онагледи взаимодействието м/у отделните протоколи. • Предимства: • Подпомага създаването на протоколи (протоколите от едно ниво си взаимодействат с протоколите от съседните нива) • Подпомага канкуренцията (у-ва от различни производители могат да работят заедно) • Промените в едно ниво не пречат на другите нива • Общо описание на мрежови функции и възможности П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 24. Мрежови модели • Протоколен модел (практически)– тясно се придържа към структурата на протоколната обвивка. Дава практическа реализация на описаната функционалност. Пример TCP/IP модела. • Референциален модел (теоретичен)– Описва общите изисквания, без непремменно да има практическа реализация. Основната му цел е да даде възможност за описание на функциите и процесите, които протичат. Пример: OSI модела. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 25. OSI референсен модел • Основен при описание на мрежовите комуникации. • Позволява да се разглеждат всички функции на всяко ниво. • Рамка, която помага да се разбере как информацията се придвижва по мрежата. • 7 нива. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 26. OSI – приложно ниво • Осигурява мрежовиуслуги за крайни клиенти. • Не предоставя услуги за никое друго мрежово ниво. • Http – за Web страници • FTP – за обмен на файлове • Телнет – за отдалечен достъп • И др. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 27. OSI – представително ниво • Осигурява “разбираемостта” на двете крайни точки. • Определя как ще се кодират текст, звук, картинки, видео, за да може получателят да ги декодира в разбираем за получателя вид. • Грижи се за криптиране на информацията. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 28. OSI – сесийно ниво • Грижи се за установяване на каналите за обмен на данните. • Установява, управлява и закрива сесии между два хоста. • Синхронизира диалога между двата хоста на презентационно ниво. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 29. OSI – транспортно ниво • Дефинира услуги за сегментиране, изпращане и обединяване на сегментите при обмен м/у 2 крайни устройства. • Отговаря за надеждната доставка (всички изпратени пакети са приети) П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 30. OSI – Мрежово ниво • Отговаря за доставката на всяка една част от съобщението до получателя. • Добавя адреси към всеки сегмент  пакет. • Избира най-добър път за доставка. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 31. OSI – канално ниво (Data Link) • Добавя физически адрес към пакета -> рамка. • Контролира потока от фреймове (flow control) • Отговаря за обмена на фреймове (рамки) в обща преносна среда. • Откриване и евенруално отстраняване на грешки. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 32. OSI – физическо ниво • Дефинира електрическите, механични, процедурни и функционални характеристики за активиране, управление и деактивиране на физическите връзки между крайните устройства. • Дефинира нивата на напрежение и техните промени, времевите интервали, максимални разстояния на изпращане, конектори за свързване, параметри на кабелите и др. П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 33. TCP/IP модел Представя данните за крайните потребители, кодиране и диалогов контрол Осигурява комуникацията м/у устройствата през разнородна преносна среда Избира най-добър път Контролира устройствата и преносната среда, които изграждат мрежата П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 34. Сравнение П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 35. Капсулиране на данните П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 36. Адресиране Физически адрес (MAC) Логически адрес (IP) Адресна приложение (Port Nb) Данни П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 37. PDU – Protocol Data Unit • Layer 2 - frame. • Layer 3 – packet • Layer 4 – segment П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

 38. Благодаря за вниманието! П.Радойска КЕЕ-ТУ-София

More Related