pracovn skupina pro evaluace 11 setk n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání. 15. listopadu 2013 Praha. Program jednání. Program jednání Úvod Informace o změnách na MPSV v souvislosti s reorganizací Představení aktualizovaného Veřejného plánu řešení evaluačních doporučení (VPŘED) a jeho odsouhlasení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání' - sheena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program jedn n
Program jednání

Program jednání

 • Úvod
 • Informace o změnách na MPSV v souvislosti s reorganizací
 • Představení aktualizovaného Veřejného plánu řešení evaluačních doporučení (VPŘED) a jeho odsouhlasení
 • Informace o plánované aktualizaci EP pro rok 2014
 • Informace o probíhajících evaluacích OP LZZ
 • Informace o partnerských evaluačních aktivitách (MMR-NOK, OP VK, OP PA, OSF MV ČR)
 • Různé a závěr
slide3
Úvod
 • Změny v členství v roce 2013
 • Dle čl. 3, ods. 3.1 je vedoucí PS pro evaluace jmenován/a (odvoláván/a) předsedou MV OP LZZ.

Předsedou MV je VŘ 8 Ing. Jan Havránek, který je rovněž vedoucím PSE (k zastupování v době jeho nepřítomnosti zplnomocněn Mgr. Jan Blahůšek)

Nové členství:

  • Mgr. Alena Sirotková – OSF MV (nahradila Ing. M. Vanžurovou
  • Ing. Jan Havránek - ŘO OP LZZ, MPSV (nahradil Ing. V. Kváču, Ph.D.)
  • Mgr. Tomáš Novotný – MMR – NOK (nahradil Ing. Pavlu Vitákovou)
  • Mgr. Jan Blahůšek – ŘO OP LZZ, MPSV
  • Ing. Jiřina Svitáková, Ph.D. – ŘO OP LZZ, MPSV

Ukončené členství

  • Mgr. Vít Kettner – ŘO OP LZZ, MPSV
informace o zm n ch na mpsv v souvislosti s reorganizac
Informace o změnách na MPSV v souvislosti s reorganizací

Od 1. 10. 2013 změna organizační struktury

informace o zm n ch na mpsv v souvislosti s reorganizac1
Informace o změnách na MPSV v souvislosti s reorganizací

Od 1. 10. 2013 změna organizační struktury

p edstaven aktualizovan ho vp ed a jeho odsouhlasen
Představení aktualizovaného VPŘED a jeho odsouhlasení

Aktualizace stavu plnění doporučení z VPŘED 2012

 • 18 nově splněných doporučení, celkem od roku 2010 již splněno 64 doporučení
 • 10 doporučení stále v řešení
 • 3 nesplněná doporučení v nově vytvořené kategorii „Nesplněná doporučení - neřešitelné“ (doporučení k úpravám legislativního ukotvení principu partnerské spolupráce v rámci projektů nebylo možné splnit pro zásadní nesouhlas MF s navrženými úpravami)
p edstaven aktualizovan ho vp ed a jeho odsouhlasen1
Představení aktualizovaného VPŘED a jeho odsouhlasení

Doplnění nových doporučení z roku 2013

 • 32 akceptovaných doporučení s návrhy opatření od garantů
  • Longitudinální studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny: zaměření výzev APZ (PO 2) a sociální integrace (PO 3) a zvýšení jejich účinnosti
  • Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2012: projekty mezinárodní spolupráce (PO 5) a využití jejich výstupů
  • Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb: nastavení podpory sociálních služeb (PO 3)
  • Evaluace implementace principu inovativnosti v OPLZZ: nastavení cílené podpory sociálních inovací z ESF v programovém období 2014+
 • 7 doporučení neakceptovaných
 • Detailně doporučení ve VPŘED a evaluačních zprávách, projednána s garanty na MPSV (zejména Sekce 8, 2 a 4) a GŘ ÚP a zapracována do návrhu verze VPŘED 2013
informace o pl novan aktualizaci ep pro rok 2014
Informace o plánované aktualizaci EP pro rok 2014
 • Aktualizace EP pro rok 2014 proběhne začátkem roku 2014
 • Forma: elektronicky, stejně jako v minulých letech
 • Přesunutí evaluací plánovaných na 2014: Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1, aktualizace s daty z let 2012 a 2013; Evaluace průběhu a výsledků pilotní výzvy B7 Sociální inovace v oblasti podpory 3.1. OP LZZ (rámec evaluace bude připraven do konce 2013, část realizována interně, část externě – vyhlášení ZŘ v 2014)
 • Pokračování evaluací zahájených v 2013
 • Nové evaluace na základě podnětů z implementační struktury OP LZZ (tímto vyzýváme k zaslání námětů s uvedením účelu evaluace a potřeb, které má naplňovat)
informace o prob haj c ch evaluac ch op lzz
Informace o probíhajících evaluacích OP LZZ

Organizace evaluačně – expertních fokusních skupin OP LZZ 2010

Realizátor: RegioPartner, s. r. o.

Smlouva ze dne: 3. 1. 2011

Trvání zakázky do: r. 2015

Cena zakázky: 1 084 800 Kč bez DPH (12/18 fokusních skupiny)

Průběh realizace v r. 2013:

Zakázka probíhá průběžně dle potřeby.

Březen 2013: 3 fokusních skupiny zaměřené na analýzu absorpční kapacity a nastavení spolufinancování Operačního programu Zaměstnanost pro období2014–2020 z pohledu:

 • NNO,
 • MSP, 5. souhrnná pololetní zpráva
 • velkých podniků.

Účastníci vybráni na základě předvýzkumu (dotazníkové šetření).

organizace evalua n expertn ch fokusn ch skupin op lzz 2010 pokr
Organizace evaluačně – expertních fokusních skupin OP LZZ 2010 (pokr.)

Hlavní zjištění:

 • Věcné nastavení OP Z je vyhovující.
 • Je třeba řešit (ne)kompetentnost programových manažerů, snižovat administrativní náročnost projektů

NNO:

 • Zajistit bezproblémovou implementaci programu, návaznost výzev.
 • Minimalizovat případnou míru spoluúčasti.
 • Ideální projekt: 3 roky, 5 – 6 mil. Kč.

MSP:

 • Možná spoluúčast 20 – 30 %.
 • Zdlouhavé hodnocení – ztráta aktuálnosti projektu v čase.

Velké podniky:

 • Možná spoluúčast až 50 % za cenu zrovnoprávnění vztahu poskytovatel – příjemce.
slide11

Pilotní counterfactualimpactevaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Realizátor: IREAS centrum, s . r. o.

Smlouva ze dne: 3. 5. 2011

Trvání zakázky do: r. 2013

Cena zakázky: 1 540 000 Kč bez DPH

Průběh realizace v r. 2013

Hlavní předběžná zjištění

slide12

Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací

Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.

Cena: 1 350 000 Kč bez DPH (vč. nenárokové části v hodnotě 430 000 Kč bez DPH)

Smlouva ze dne: 16. 2. 2012

Trvání zakázky: do r. 2012, nenároková část do 2015

Průběh realizace v r. 2013:

Další očekávané výstupy:

Připravujeme objednávku nenárokové části, která spočívá:

 • v opakovaném výpočtu hodnot MI zjišťovaných evaluací
 • ve zjištění úspěšnosti podpory (tzn. „v zaměstnání 6 měsíců po ukončení podpory“) pro skupiny podpořených osob v dělení dle věku a pohlaví

Hlavní zjištění:

Výpočet hodnot a vyhodnocení MI zjišťovaných evaluací pro potřeby výročních zpráv OP LZZ.

slide13

Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020

Realizátor: konsorcium společností Naviga 4, s. r. o. a HOPE-E.S., v. o. s.

Cena: 2 700 000 Kč bez DPH

Smlouva ze dne: 11. 12. 2012

Trvání zakázky: do 6/2014 ? (do ukončení negociací OP Zaměstnanost s EK)

Účel zakázky: předběžné vyhodnocení návrhu OP Zaměstnanost – povinné posouzení, zda OPZ splňuje požadavky dle Nařízení (strategie OP - relevance, intervenční logika, monitorování OP, administrativní kapacity a partnerství, příspěvek k cílům Strategie Evropa 2020); zvýšení kvality návrhu OPZ (formativní e. – podpora ŘO při jeho zpracování)

Průběh realizace v r. 2013: vstupní zpráva (leden 2013) a průběžná zpráva (březen 2013), první doplnění PZ (srpen 2013) a druhé doplnění PZ (září 2013)

Další očekávané výstupy:

 • doplnění PZ k finančním alokacím, cílovým hodnotám MI a příspěvku k EU 20020;
 • ZZ posouzení finální verze OPZ před předložením EK
slide14

Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZ

Realizátor: IREAS centrum, s.r.o.

Cena: 750 000 Kč bez DPH

Smlouva ze dne: 29. 5. 2013

Trvání zakázky: do 29. 1. 2014 (předložení závěrečné zprávy)

Účel zakázky: vyhodnotit fungování a výsledky projektů na podporu sociálního podnikání a podnikání znevýhodněných v OP LZZ a IOP a formulovat doporučení pro nastavení podpory v této oblasti v OP ESF a v příslušném OP EFRR pro programové období 2014+

Průběh realizace v r. 2013: vstupní zpráva (červen 2013), 1. průběžná zpráva – analýza problémů v oblasti SP a InP v ČR (červenec 2013), 2. průběžná zpráva – průběžná zjištění k evaluačním otázkám (říjen 2013)

Další očekávané výstupy: diseminační seminář k 1 a 2. PZ 27 . 11. 2013Závěrečná zpráva (leden 2013)

slide15

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR

Realizátor: výběrovou komisí vybrán uchazeč, běží lhůta na podání námitek cca do 27.11.

Předpokládaná cena: 5 600 000 Kč bez DPH

Trvání zakázky: na dobu určitou do 14ti měsíců od podpisu smlouvy

Účel zakázky: zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit v České republice, navazující na „Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“ z roku 2006, vč. doplňujícího vyhodnocení dosavadních výsledků intervencí z OP LZZ v SVL

slide16

Interní evaluace - JAP

Účel zakázky: zhodnocení úspěšnosti výzev s vykazováním formou jednotkových nákladů

Průběh realizace v r. 2013: evaluace realizována částečně interně

Od 2. pololetí r. 2013 jsou interně sbírána data formou dotazníkového šetření mezi osobami, které umisťují svoje děti do zařízení péče o děti financovaných z výzev A4 a B5.

Hlavní zjištění:

 • z realizace: je nutné zjistit, z jakých důvodů projekty odstupují a proč je o výzvy malý zájem
  • připravujeme vyhlášení externí evaluace
slide17

Interní evaluace – Zpětná vazba klientů 2013

Účel zakázky: Získání zpětné vazby od projektů realizovaných 2013

Průběh realizace v r. 2013:

 • Říjen: Průřezový Tým ŘO „Zpětná vazba klientů“ (vede Mgr. Blahůšek) připravil aktualizované znění metodiky průzkumu a dotazníku pro příjemce
 • Listopad: do 15.11. běží dotazníkové šetření mezi příjemci (osloveny všechny projekty, GP i IP v realizaci – P45, celkem téměř 2000 projektů)
 • Listopad – prosinec: Proběhne zpracování dat, výpočet kompozitního indikátoru spokojenosti a tvorba závěrečné zprávy, seminář pro ŘO OP LZZ