soci ln skupina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociální skupina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociální skupina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Sociální skupina - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Sociální skupina. Sociální skupina je specifickým sociálním útvarem, vytvářený různým počtem jedinců a vždy určitým způsobem tak, že jedinci k sobě patří nebo jsou přiřazováni. S. s. je souborem jedinců, kteří se odlišují podle nějakého znaku od jiných. Charakteristika sociální skupiny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sociální skupina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soci ln skupina

Sociální skupina

Sociální skupina je specifickým sociálním útvarem, vytvářený různým počtem jedinců a vždy určitým způsobem tak, že jedinci k sobě patří nebo jsou přiřazováni.

S. s. je souborem jedinců, kteří se odlišují podle nějakého znaku od jiných.

charakteristika soci ln skupiny
Charakteristika sociální skupiny
 • S. s. je jednotkou horizontální diferenciace. Pojem se objevuje po francouzské revoluci k označeni jiného než stavovského (tj. vertikálního) členění.
 • Označuje se jím soubor jedinců, kteří jsou propojeni osobními nebo neosobními/ institucionálními vazbami ve vyšším celku (Z. Bauman).
 • Označuje se jím také jakékoli množství lidí, mezi nimiž jsou takové vztahy, že musí být posuzováni společně (A. W. Small)
 • Rozlišuje se s. s. v širším smyslu a užším smyslu.
irok v znam pojmu
Široký význam pojmu
 • Kategorie, kohorta - dochází k rozlišení podle společného znaku. Ten se může prosazovat v jednání lidí, ale soubor utvořený podle příslušného znaku není subjektem. Užívá se pro označení výzkumného a statistického členění.
 • Agregát vyjadřuje prostorové soustředění osob (v domě, obci, v organizaci), kteří nevstupují do vzájemných interakcí nebo jen minimálních.
 • Další typy seskupení - komunita, veřejnost, dav.
zk v znam pojmu
Úzký význam pojmu
 • S. s. umožňuje dosahovat nějaký cíl a má pro členy určitý význam. Skupina je důležitá pro uspokojování potřeb sounáležitosti a sebeprosazení.
 • S. s. znamená existenci reálných vztahů mezi konkrétními jedinci.
 • S. S. je představována strukturou pozic a rolí.
 • Každá skupina má vlastní vzory chování, hodnoty a normy, tj. specifický výraz většinové kultury.
 • Vystupuje jako subjekt.
typy soci ln ch skupin
Typy sociálních skupin
 • podle utváření vztahů
 • Formální skupina - definovaný cíl, určené vazby, účelové chování.
 • Neformální skupina – spontánní, významná je osobnost členů.
 • podle velikosti
 • Malá skupina –interpersonální vazby, vztahy mezi všemi členy.
 • Velká skupina – vztahy zprostředkované, zdůraznění pozic a rolí.
typy soci ln ch skupin1
Typy sociálních skupin
 • podle významu vztahů
 • Primární skupina– vztahy jsou pro členy hodnotou, výrazně motivují chování a změnu chování.
 • Sekundární skupina – význam má skupina nikoli vztahy mezi členy.
 • podle zařazení a orientace členů
 • Členská skupina – skupina, k níž jedinec reálně přísluší. Opakem je skupina nečlenská.
 • Referenční skupina – skupina, jejíž hodnoty a normy jedinec přijímá a respektuje její vzory chování. Je to ta skupina, se kterou se identifikuje především.
typy soci ln ch skupin2
Typy sociálních skupin
 • podle trvání
 • Skupina dočasná – skupina vytvářená jen na určitý čas (např. pracovní tým).
 • Skupina stálá – skupina, u které ukončení činnosti není aktuální problém (např. pracovní skupina)
 • Skupina trvalá– je vytvářena bez záměru jejího ukončení (např. rodina).
typy soci ln ch skupin3
Typy sociálních skupin
 • podle zařazování a uvolňování
 • Skupina otevřená – neklade překážky přijímání nových členů a uvolňování stávajících.
 • Skupina s podmíněným přístupem –Jsou stanoveny podmínky členství a členové jsou vybíráni. Uvolňování není samozřejmé, ale ne nemožné.
 • Skupina uzavřená – Skupina se brání přijímání nových členů a brání se uvolňovat stávající.
skupinov konformismus
Skupinový konformismus
 • S. k. znamená, že jedinec podléhá tlaku skupiny v jednání i myšlení.
 • S. k. je ve skupinách, se kterými se člověk identifikuje.
 • Konformita jedinců je vyšší při posuzování složitých jevů kde odklon od většinového mínění má větší pravděpodobnost.
 • Míra konformity je závislá na osobnosti.
 • Mimo dosah skupiny se míra konformity oslabuje.
sociometrick skupinov struktura
Sociometrická skupinová struktura
 • Platí pro malé skupiny. Sociometrie je metoda pro určení vazeb v malých s. s.
 • Hierarchická mocenská: vůdcové, pomocníci, souputníci, pasivní, periferní členové.
 • Hierarchická prestižní: populární, oblíbené, akceptované, trpěné, mimo stojící osoby.
struktura podle grafick ho zobrazen
Struktura podle grafického zobrazení
 • Kruh - malá rychlost a přesnost komunikace, nestabilní organizace, vysoké uspokojení členů
 • Řetěz - vcelku velká rychlost a přesnost komunikace, organizace stabilní, malé uspokojení členů
 • Hvězda - velká rychlost a přesnost komunikace, organizace velice stabilní, malé uspokojení členů