wprowadzenie przedsi biorczo akademicka zak adanie sp ek spin off spin out n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka zakładanie spółek spin-off , spin-out PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka zakładanie spółek spin-off , spin-out

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka zakładanie spółek spin-off , spin-out - PowerPoint PPT Presentation

shay
159 Views
Download Presentation

Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka zakładanie spółek spin-off , spin-out

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WprowadzeniePrzedsiębiorczość akademickazakładanie spółek spin-off, spin-out mgr inż. Marcin Sobotka Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  2. Firmy spin-off, spin-out Zgodnie z definicjami PO KL: Spółka spin-offto nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób ( organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej. Spółka spin-outto nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle niezależne od organizacji macierzystej oraz posiadająca niezależne źródła finansowania. Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  3. Schemat działań EWIDENCJA PRAC BADAWCZYCH IDENTYFIKACJA DÓBR MOŻLIWYCH DO KOMERCJALIZACJI OCHRONA PRAWNA SPOSÓB KOMERCJALIZACJI Jeśli spin-off USTALENIE ZASAD PODZIAŁU KORZYŚCI KOMERCJALIZACJA Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  4. Jeśli spin-off, spin-out • - Zobowiązania właściciela aportu • - Kapitał spółki • środki trwałe • środki obrotowe • wartości niematerialne i prawne Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  5. Uruchomienie przedsiębiorstwa • Idea • Ocena realności • Start-up • Stabilizacja • Wzrost Środki własne, publiczne Pre-inkubacja Środki własne, fundusze zalążkowe Inkubacja Środki własne, fundusze VC/PE Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  6. Źródła finansowania – kapitał- Problem niezdolności kredytowej początkujących przedsiębiorców. - Gromadzenie kapitału ze środków własnych, od rodziny, znajomych.- Rozpoznanie różnorodnych źródeł i możliwości finansowania.- Znajomość procedur.- Zdobycie środków z jednych źródeł ułatwia dostęp do innych źródeł.- Każdy zrealizowany projekt ułatwia zdobycie finansowania następnych. Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  7. Sektor spin-off w Polsce:- kilkadziesiąt przedsiębiorstw,- sektory wysokich technologii,- zatrudnienie poniżej 10 osób,- przychody 1-2 mln zł rocznie. Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  8. Podsumowanie Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego