slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE ID grupy: 97/19_G1 Kompetencja: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE ID grupy: 97/19_G1 Kompetencja:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 98

Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE ID grupy: 97/19_G1 Kompetencja: - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE ID grupy: 97/19_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: ZAKŁADANIE FIRMY Semestr/rok szkolny: TRZECI 2010/2011. SPIS TREŚCI. Wprowadzenie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE ID grupy: 97/19_G1 Kompetencja:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. DANE INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE • ID grupy: • 97/19_G1 • Kompetencja: • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ • Temat projektowy: • ZAKŁADANIE FIRMY • Semestr/rok szkolny: • TRZECI 2010/2011

  2. SPIS TREŚCI • Wprowadzenie • Podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorstwem i działalnością gospodarczą • Podstawy prawne zakładania firmy i działalności gospodarczej • Rodzaje działalności gospodarczej • Motywy podejmowania działalności gospodarczej • Źródła informacji podejmowaniu działalności gospodarczej • Porównanie różnych form działalności gospodarczej • jednoosobowe przedsiębiorstwo • spółka cywilna • spółka jawna • spółka partnerska • Biznesplan • Etapy zakładania firmy • Źródła finansowania firmy • Formy opodatkowania • Jak zakładaliśmy naszą firmę

  3. Cele naszego projektu • przygotowanie i opracowanie prezentacji dotyczącej informacji na temat zakładania firmy, • wygenerowanie pomysłu na własną firmę, opracowanie biznes planu, strategii marketingowej i reklamy oraz rachunku finansowego, • przedstawienie prezentacji szerszemu gronu uczniów w formie spotkania szkolnego dla uczniów, • dokonanie analizy dostępnych aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, posługiwania się technologią informacyjną, planowania i organizacji zadań, • zapoznanie się z procedurami zakładania własnej firmy, • kształtowanie umiejętności analizy i doboru literatury do tematu,

  4. Organizacja pracy w naszym zespole projektowym • Zespół projektowy na pierwszych 2 spotkaniach pracował wspólnie, nad wybranym tematem. Następnie podzieliliśmy się na 4 grupy zadaniowe • Każda z grup otrzymała do realizacji cząstkę tematu, który opracowywała na kolejnych 2-3 spotkaniach. • Następnie opracowane tematy były przedstawiane całej grupie projektowej. Każda z grup stałe się w ten sposób, jakby ekspertem od określonych zagadnień dotyczących zakładania firmy • Tak pozyskane informacje na kolejnych spotkaniach przekładały się na konkretne pomysły dotyczącej wymyślonej przez nas firmy. • Poszczególne zespoły zajmowały się: • Podstawami prawnymi, procedurami i dokumentacją związana z zakładaniem firmy • Strukturą biznesplanu • Marketing i reklama firmy • Finansowanie i rachunkowość przedsiębiorstw

  5. Po przygotowaniu przez każdy zespół swojej problematyki tematu odbywały się wspólne dyskusje jak wykorzystać te informacje do założenia własnej firmy • Każdy z zespołów miał również za zadanie opracować własny fragment prezentacji • Wybrany 2 osobowy zespół dopracowywał naszą wspólną prezentację.

  6. SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z ZAKŁADANIEM FIRMY, PRZEDSIĘBIORSTWA

  7. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej do przedsiębiorców zalicza: osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (np. spółka jawna). Za działalność gospodarczą uznaje się natomiast działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcami – według tej ustawy – są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  8. PRZEDSIĘBIORSTWO (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie , organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku lub zaspokajanie potrzeb konsumentów . W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym Przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną. Może również, lecz nie musi, posiadać osobowość prawną. Potocznie przedsiębiorstwo określa się również jako "firmę", jednak słowo to ma inne znaczenie prawne.

  9. PRZEDSIĘBIORCA Jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  10. Definicje ustawowe

  11. MIKROPRZEDSIĘBIORCA Jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1. zatrudniał średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2. osiągnął roczny obrót netto za sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 2 ml €, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 ml €. MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych: 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10mln €, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10mln€

  12. ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA • Jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50mln€, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43mln€.

  13. Jednoosobowe przedsiębiorstwo Działalność reguluje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Zalety Jedynym właścicielem jest przedsiębiorca Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby rynku Możliwość wyboru uproszczonych form rozliczania się z podatku Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia przedsiębiorstwa Wady Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym właściciela za zobowiązania Możliwa jest raczej niewielka skala działalności

  14. SPÓŁKA (łac. societas) rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej Jako spółkę określa się wiele różnych instytucji prawa, mających ze sobą niewiele wspólnego poza nazwą. Spółki systematyzuje się najczęściej według gałęzi prawa, która je reguluje. • W prawie polskim wyróżnia się: • spółki prawa administracyjnego, które są zrzeszeniami osób powoływanymi do nadzoru nad wspólnymi przedsięwzięciami: • spółki wodne, • spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych, • spółki prawa cywilnego: obecnie jest to tylko spółka cywilna, która jest umową stypizowaną w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, iż nie jest ona podmiotem żadnych praw ani obowiązków, nie posiada majątku - w obrocie występują natomiast wspólnicy spółki cywilnej, będący przedsiębiorcami, a wszelki majątek jest majątkiem wspólników i stanowi ich współwłasność łączną (bez udziałową). • spółki prawa handlowego (handlowe), które są (w pewnym uproszczeniu) odrębnymi podmiotami prawa, tworzonymi na podstawie odpowiednich umów:

  15. Wady i zalety form organizacyjno-prawnych dla działalności w niewielkim rozmiarze • Formy prowadzenia działalności: • Przedsiębiorstwo jednoosobowe • Spółka cywilna • Spółka jawna • Spółka partnerska

  16. Spółka cywilna Działalność reguluje Kodeks Cywilny Jest to umowny stosunek cywilnoprawny, w którym wspólnicy (musi być co najmniej dwóch) dążą do wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie własnych wkładów. • Zalety • Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach, ma wpływ • na podejmowanie decyzji, prowadzenie i reprezentowanie spółki • Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki • Wkłady wniesione do spółki mogą być w formie pieniężnej lub rzeczowej • Prosty i szybki sposób rejestracji • Możliwość wyboru formy opodatkowania • Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia spółki • Wady • Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za • zobowiązania spółki • Niewielka skala działalności • Każdy ze wspólników musi uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej

  17. SPÓŁKI HANDLOWE

  18. Spółka partnerska Działanie normuje Ustawa Kodeks Spółek handlowych Jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą). • Zalety • Każdy wspólnik ponosi odpowiedzialność tylko za własne działania i zaniedbania • Brak określonych wymagań kapitałowych do uruchomienia spółki • Możliwość wyboru formy opodatkowania, gdyż nie jest wymagana pełna księgowość • Spółka może być zarządzana przez zarząd, jeżeli przewiduje to umowa spółki • Wady • Wspólnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna wykonująca wolny zawód • określony przez przepisy np.: adwokat, aptekarz, lekarz, architekt, radca prawny • Konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego • Kosztowna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

  19. Spółka jawna Działanie normuje Ustawa Kodeks Spółek Handlowych Jest odpowiednikiem spółki cywilnej, to taka spółka która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze. • Zalety • Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę • Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia działalności • Duża swoboda w formułowaniu umowy spółki • Duża elastyczność funkcjonowania • W tej formie może być prowadzone większe przedsiębiorstwo • Brak określonych wymagań kapitałowych • Wady • Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, • jeżeli zobowiązań nie można zaspokoić z majątku spółki tzw. subsydiarna odpowiedzialność • Spółkę może założyć, co najmniej dwóch wspólników • Kosztowna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym • (opłata sądowa 1 000 zł oraz opłata za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 zł) • Nie posiada osobowości prawnej

  20. SPÓŁKI KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA Jest to forma działalności gospodarczej która posiada akcjonariuszów, czyli osoby, które wykupują udziały firmy. SPÓŁKA Z O.O Ta spółka może być utworzona przez jedną lub więcej osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Jest to taki rodzaj działalności, w którym prowadzący działalność ponoszą tylko częściową odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wartości ich udziałów.

  21. Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Podstawowym aktem prawnym regulującym status prawny, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w Polsce jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.1807). Reguluje ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Podstawa prawnaUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.).Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 86, poz. 804).

  22. Rodzaje działalności gospodarczej Podstawowe dziedziny działalności gospodarczej to: Działalność usługowa Działalność handlowa Działalność budowlana Działalność wytwórcza

  23. Motywy podejmowania działalności gospodarczej Czynniki zewnętrzne: sytuacja na rynku, położenie geograficzne, sytuacja polityczna i finansowa kraju. Czynniki wewnętrzne: charakter, wiedza, umiejętności, kwalifikacje, motywacja przedsiębiorcy. Ważnym motywem może być posiadanie ciekawego pomysłu na firmę lub znalezienie na rynku tzw. niszy.

  24. Sukces dla przedsiębiorcy może oznaczać Satysfakcję Utarg Kapitał Cele Elastyczność Strategię

  25. Internet jako źródło wiedzy o działalności gospodarczej Informacje dotyczące działalności gospodarczej są najczęściej zawarte na stronach instytucji rządowych, naukowych, fundacji, stronach dzienników ogólnopolskich i stacji telewizyjnych. Przykłady stron internetowych

  26. BIZNESPLAN POMYSŁ PLAN BIZNES

  27. Biznesplan – pierwszy krok do sukcesu Biznesplan to dokument, w którym określone są: cele działalności gospodarczej, taktyka działania, strategia oraz czas, w jakim te cele powinny zostać osiągnięte. Przykłady biznesplanu • Typowe elementy biznesplanu • Streszczenie • Profil i zakres działania firmy • Założenia planu strategicznego • Analiza SWOT • Plan marketingowy • Plan organizacyjny • Plan finansowy • Wnioski i podsumowanie • Załączniki

  28. Przykłady biznesplanu ze stron internetowych Internetowe wydanie magazynu Firma emitowanego w telewizji TVN Szkolenie dotyczące przygotowania biznesplanu

  29. ETAPY I DOKUMENTACJA ZAKŁADANIA FIRMY

  30. Procedura założenia jednoosobowego przedsiębiorstwa Etapy działań przedsiębiorcy • Znalezienie pomysłu na własne przedsiębiorstwo • Pozyskanie kapitału • Wybór formy organizacyjno-prawnej • Działania związane z rejestracją przedsiębiorstwa • Strategia marketingowo reklamowa

  31. CZYNNOŚĆ I Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy Koszt 100 zł

  32. CZYNNOŚĆ II Wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGONw wojewódzkim oddziale Urzędu Statystycznego Nie podlega opłacie

  33. CZYNNOŚĆ III Otwarcie rachunku bankowego Wybierając bank przedsiębiorca powinien się kierować kosztami prowadzenia rachunku i własną wygodą. Koszty zależą od wybranego banku

  34. CZYNNOŚĆ IV Zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP zgłoszenie rejestracyjne przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu (rejestracja jako płatnik VAT)za potwierdzenie rejestracji 152 zł opłaty skarbowej wybór formy opodatkowania

  35. CZYNNOŚĆ V Wykonanie pieczęci firmowej Koszt około 30 zł

  36. CZYNNOŚĆ VI Zgłoszenie w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS-ie bezpłatnie

  37. CZYNNOŚĆ VII Zgłoszenie do organów kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wydziału Prewencji Straży Pożarnej.

  38. Przykłady stron ułatwiających przedsiębiorcom rejestrację działalności Strona Izby Skarbowej w Warszawie http://www.izba-skarbowa.waw.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kolejne przykłady stron

  39. serwis internetowy Urzędu Miasta Szczecina http://bip.um.szczecin.pl Serwis informacyjny miasta Nowy Dwór Mazowiecki http://www.bip.nowydwormaz.pl/public/?id=632 można pobrać jedynie druk wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Rejestracja elektroniczna nie jest jeszcze możliwa. Rejestracja działalności drogą elektroniczną - przykład

  40. Przykład rejestracji działalności gospodarczej drogą elektroniczną

  41. Źródła finansowania działalności gospodarczej Własne środki przedsiębiorcy Kredyt bankowy Kredyt preferencyjny uzyskany za pośrednictwem instytucji doradczych lub programów wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Skorzystanie z leasingu Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna Informacje o pomocy finansowej można znaleźć na stronach internetowych

  42. Przykłady stron Fundusz Mikro Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Źródła finansowania

  43. FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  44. FORMY OPODATKOWANIA Sposób opodatkowania Forma Uwagi Podatek nie zależy od przychodu i dochodu Karta Podatkowa Kwotowo Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Nie odlicza się kosztów uzyskania przychodów Od przychodu wg określonych stawek • Zasady ogólne: • podatek wg skali podatkowej (19, 30, 40 %) • stawka liniowa 19 % Konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Od dochodu wg skali podatkowej

  45. Podatnicy rozliczający działy specjalne produkcji rolnej mogą dokonać wyboru: • poprzez normy szacunkowe ustalane na podstawie tabeli norm • poprzez zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%, • w firmie podatku liniowego • Podatnicy rozliczający najem mogą dokonywać rozliczenia prywatnie lub w ramach działalności gospodarczej. Najem prywatny rozliczany jest poprzez: • zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%, • ryczałt ewidencjonowany (8,5%). • Najem rozliczany w ramach działalności opodatkowany może być poprzez: • zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%, • podatek liniowy – opodatkowany stawką 19%, • ryczałt ewidencjonowany (8,5%) z wyłączeniem wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, związanymi z działalnością gospodarczą. • Jeśli podatnik nie dokona żadnego dodatkowego zgłoszenia – pozostaje opodatkowany podatkiem dochodowym według skali podatkowej.