slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA

W SOKOŁOWIE PODLASKIM

,,Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile,ale jest owocem zwycięstw nad samym sobąnad mocami niesprawiedliwości, egoizmui nienawiści, które są zdolne zniekształcićprawdziwe oblicze człowieka,, /Jan Paweł II/

«W każdym młodym człowieku, są „struny” wrażliwe na dobro.

Obowiązkiem wychowawcy jest odnaleźć je i odpowiednio „poruszyć”».

/Św. Jan Bosko/

slide2

PODSTAWA PRAWNA

 • Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997r. art.72
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dn. 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę
 • 30 kwietnia 1991r.
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • z dn. 26 października 1982r.
 • Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000- 2005
 • Polska Deklaracja w sprawie Młodzieży i Alkoholu z dn. 18 lutego 2006r.
 • Europejska Deklaracja w sprawie Młodzieży i Alkoholu z dn. 21 lutego 2001r.
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9 listopada 1995r. (Dz. U. 1996 r. Nr 10, poz. 55)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994r. Nr 111, poz.535)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982
 • (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231 )
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24 kwietnia 1997r. ( Dz.U. 1997 r. Nr 75 poz. 468)
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U.1996r. Nr 67, poz.329) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26 października 1982r. ( z późniejszymi zmianami, art. 4)
 • Rozporządzenie MENiS w sprawach zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dn. 7 stycznia 2003r. ( §2 pkt. 6,7)
slide3

Rozporządzenie MENiS z dn. 31 stycznia 2003r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( §10 pkt. 1)

 • Polska Deklaracja w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • z grudnia 1995r.
 • Europejski Plan Działań dotyczących alkoholu, opracowany przez Światową Organizację Zdrowia na lata 2000-2005)
slide4

WSTĘP

W procesie wychowania młody człowiek,prowadzony na drodze dokonywania swoich codziennych wyborów, rozwija się i umacnia w sobie to, co czyni gocoraz pełniej człowiekiem. Zadaniem profilaktyki jest więc chronić jego człowieczeństwo przed różnymi zagrożeniami zewnętrznymi iwewnętrznymi. Profilaktyka jako całokształt oddziaływańwychowawczych powinna więc koncentrować się na dwóchpłaszczyznach: przeciwstawianie się negatywnym naciskom i tendencjom oraz nabywanie właściwych umiejętności życiowych.

Szkolny Program Profilaktyki tworzy spójna całość ze Szkolnym Programem Wychowania. Wspomaga proces wychowawczy chroniąc przed rozpoznanymi zagrożeniami. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym wzrastają. Opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli oraz Rodziców.

slide5

Identyfikacja niepokojących objawów

(na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, wywiadów, obserwacji, „Protokołu z przeglądu szkoły w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki”)

 • Szczególnego znaczenia w procesie identyfikacji niepokojących objawów nabierają informacje dotyczące dwóch obszarów:
 • wskaźników naruszania dyscypliny szkolnej, (m.in.: kary dyscyplinarne, przypadki porzucania szkoły, spóźnienia na zajęcia szkolne, wagary, absencja szkolna), zachowania agresywne, posługiwanie się wulgaryzmami, brak zainteresowania nauką szkolną itp.
 • wskaźników patologii w środowisku szkolnym (m.in. używanie alkoholu i środków odurzających, interwencje policji, przestępczość, próby samobójcze i samobójstwa dokonane, wypadki drogowe z udziałem uczniów, przemoc rówieśnicza, udział w subkulturach i destrukcyjnych ruchach religijnych).
w badaniu wzi o udzia 135 losowo wybranych uczni w zespo u szk nr2 oraz ich rodzice

W badaniu wzięło udział135 losowo wybranych uczniów Zespołu Szkół Nr2, oraz ich rodzice.

Bazę do wyznaczenia działań kierunkowych Szkolnego Programu profilaktyki stanowiło badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i wychowawców Zespołu.

W wyznaczaniu działań kierunkowych wzięto także pod uwagę:

 • Informacje uzyskane podczas przeglądu szkoły w zakresie bezpieczeństwa – Protokół z przeglądu szkoły w w/w zakresie
 • Wyniki sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród uczniów przez Starostwo Powiatowe – badanie ankietowe dotyczące środków uzależniających
 • Wyniki badań ankietowych dotyczących pracy opiekuńczej szkoły
 • Wyniki ankiety dotyczącej realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinach młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze
 • Wyniki ankiety dotyczącej frekwencji na lekcjach i wagarowania
slide7

CELE WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ukazywanie szkodliwego wpływu alkoholu i nikotyny na zdrowie i życie człowieka

- informowanie o tym, gdzie można zwrócić się o pomoc i czego można oczekiwać

- kształtowanie odporności na pokusy robienia rzeczy szkodliwych dla zdrowia

- wyrabianie nawyku taktownego zachowania się wobec innych

- przygotowanie do współżycia w grupie oraz do przestrzegania norm społecznych

- kształtowanie umiejętności kontrolowania własnych reakcji emocjonalnych, przezwyciężania złości i agresji

- kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych

- uwrażliwienie na krzywdę wyrządzoną innym

- tworzenie więzi z rówieśnikami

- doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi

- rozwijanie umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć i emocji własnych i cudzych

- wdrażanie do asertywności, obrony własnego zdania bez narażania się na agresję ze strony innych

slide8

- wdrażanie do wczuwania się w stany emocjonalne innych osób (uczenie empatii)

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu,

a także życiu

- przygotowanie do przewidywania skutków działań własnych i innych osób

- świadomość poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania

- uczenie umiejętności pracy nad sobą

slide9

OBSZARY DZIAŁAŃ

Program zawiera działania w postaci zadań skierowanych do uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.

ORGANIZACJA PROGRAMU

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

I. współżycie z innymi ludźmi       

II. zagrożenia uzależnieniami       

III. promocja zdrowia       

IV.  uczestnictwo w kulturze

V. zagrożenia samobójstwami

slide14

KONSPEKT SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNYCH

„MOJE ŻYCIE – MOJE WARTOŚCI”

(KONSPEKT ZAJĘĆ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW)

 • CELE I OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
 • Cele operacyjne:
 • MŁODZIEŻ:
 • pozna swoje mocne strony
 • zapozna się ze swoimi uczuciami i emocjami
 • pozna swoje miejsce w klasie
 • podniesie poziom umiejętności itra- i inter - personalnych
 • pozna zasady higieny zdrowia psychicznego
 • zdobędzie podstawową wiedzę na temat zachowań suicydalnych
 • usystematyzuje swoją wiedzę na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
slide15

Obszary:

 • warsztaty integracyjne
 • debrifing
 • diagnoza klasowa
 • ćwiczenie stylów zachowań
 • ćwiczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • metody i techniki radzenia sobie ze stresem
 • przemoc i agresja – jak sobie radzić
 • rozwiązywanie konfliktów
 • przeszkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie profilaktyki samobójstw
 • Wywiadówka Profilaktyczna
 • samobójstwa młodych ludzi – współczesne zagrożenia (internet, środki zmieniające świadomość, dysfunkcja rodziny) - (mini – wykład, dyskusja)
 • pomoc w obszarze miejsca zamieszkania i poza nim (dane kontaktowe osób i instytucji pomagających)

REALIZACJA SPOTKAŃ: Godziny do dyspozycji wychowawcy, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z pedagogiem (indywidualne i grupowe), rada szkoleniowa, spotkanie dla rodziców.

PROWADZĄCY: Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zaproszeni specjaliści.

AUTORZY CYKLU SPOTKAŃ: Agnieszka Borysiak, Joanna Oleszczuk.

slide16

EWALUACJA I MODYFIKACJA SPPEwaluacja = ocena potrzeb, przebiegu, realizacji, efektów. Jest to zbieranie, wykorzystywanie i interpretacja odpowiedzi na pytania postawione wobec szkolnego programu profilaktyki, problemów dzieci i młodzieży.Ewaluacja programu profilaktycznego

 • ocena wartości programu,
 • zbieranie i wykorzystanie informacji w celu odpowiedzi na pytania dotyczące programu,
 • zbieranie informacji po to, aby je wykorzystać do planowania, modyfikowania i oceny wartości programu oraz ewentualnego usunięcia negatywnych skutków ubocznych
 • W kolejnych latach program w wyniku ewaluacji będzie poddawany modyfikacji w zakresie przebiegu zajęć jak i osiąganych wyników. Należy wziąć pod uwagę reakcje, postawy, umiejętności, stopień zainteresowania zajęciami. Służyć ma temu obserwacja, analiza dokumentacji szkolnej ,zebranie opinii uczniów dotyczących szkolnego programu profilaktyki i uzyskanie odpowiedzi czy założone cele zostały zrealizowane.
slide17

Harmonogram działań w zakresie Szkolnego Programu Profilaktyki

na rok szkolny 2008/2009