projektowana eksploatacja z o a w gla brunatnego gubin i jego odwodnienie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektowana eksploatacja z?o?a w?gla brunatnego Gubin i jego odwodnienie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Projektowana eksploatacja z?o?a w?gla brunatnego Gubin i jego odwodnienie - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubin i jego odwodnienie. Dr inż. Janusz Fiszer Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa. Złoże węgla brunatnego Gubin - lokalizacja. Schematyczny przekrój pionowy. Zasięg pokładów węgla brunatnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektowana eksploatacja z?o?a w?gla brunatnego Gubin i jego odwodnienie' - shaun


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektowana eksploatacja z o a w gla brunatnego gubin i jego odwodnienie

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubini jego odwodnienie

Dr inż. Janusz Fiszer

Politechnika Wrocławska

Instytut Górnictwa

okonturowanie z o a uwzgl dniaj ce uwarunkowania rodowiskowe
Okonturowanie złoża uwzględniające uwarunkowania środowiskowe
 • Obszary chronionego krajobrazu
 • 27-Dolina Nysy
 • 30A-Zachodnie Okolice Lubska
 • Rezwerwaty
 • Rez. Uroczysko Węglińskie
 • Ostoja Bielika
 • Natura 2000
 • Jeziora Brodzkie
 • Uroczyska Borów Zasieckich
 • Mierkowskie Wydmy
lasy i gleby w konturach eksploatacji
Lasy i gleby w konturach eksploatacji
 • Głównie tereny rolne i nieużytki
 • Niewielkie kompleksy leśne
 • Duży kompleks leśny poza zarysem odkrywki
etapy eksploatacji
Etapy eksploatacji
 • Wkop – Sękowice/Pleśno
 • Rozpoczęcie przy granicy państwa
 • Zakończenie w centralnej części złoża
 • Rozbiórka części zwałowiska zewnętrznego
 • Zakończenie w centralnej części złoża w dwóch gminach
post p eksploatacji i zwa owania rok 2
Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 2
 • Elektrownia w okolicy miejscowości Koperno
 • Wkop – ok. Sękowic
 • Zwałowisko zewnętrzne ok. kol. Grabice
 • Początek w gminie Gubin
post p eksploatacji i zwa owania rok 4
Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 4
 • Postęp odkrywki w kierunku m. Grabice
 • Zakończone zwałowanie zewnętrzne
 • Rozpoczęte zwałowanie wewnętrzne (w wyrobisku)
post p eksploatacji i zwa owania rok 17
Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 17
 • Postęp odkrywki w kierunku m. Wierzchno, Sieńsk
 • Zwałowisko zewnętrzne – rekultywacja leśna już od. 13-15 lat
 • Zwałowisko wewnętrzne – częściowo zrekultywowane od. 5-12 lat
 • Wyrobisko przechodzi do gminy Brody
post p eksploatacji i zwa owania rok 30
Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 30
 • Postęp odkrywki w kierunku m. Grodziszcze, Datyń
 • Zwałowisko zewnętrzne – las już od. 26 lat
 • Zwałowisko wewnętrzne – las już od 18-25 lat
 • Na płaskim zwałowisku wewnętrznym rekultywacja rolna
 • Wyrobisko w gm. Brody
zako czenie wydobycia nadk adu ok roku 47
Zakończenie wydobycia nadkładu (ok. roku 47)
 • Wyrobisko końcowe w m. Wielotów, Węgliny, Kumiałtowice
 • Zwałowisko zewnętrzne – częściowo zlikwidowane
 • Do rekultywacji – wyrobisko i część terenów wokół wyrobiska
 • Wyrobisko końcowe w gm. Gubin i Brody
slide16
Prognozy hydrogeologiczne i działania minimalizujące oddziaływanie odwodnienie wgłębnego na środowisko
schemat dzia a minimalizuj cych zasi g leja depresji w g rnictwie odkrywkowym w gla brunatnego
Schemat działań minimalizujących zasięg leja depresji w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
slide21
Projektowany system rozsączania wód z odwadniania wgłębnego dla ochrony obszaru Natura 2000 Jeziora Brodzkie
odprowadzanie w d podziemnych
Odprowadzanie wód podziemnych
 • do elektrowni w celach chłodniczych (60÷100 m3/min),
 • do rzeki Lubszy (20 m3/min),
 • do zasilenia systemu rozsączania na obszarze Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” (23.7÷42.5 m3/min),
 • do Odry przy pomocy kanału KO (tylko nadmiar).
slide26

Rzeka Nysy Łużycka - maksymalna prognozowana strata przepływu w tej rzece wynosi 79.6 m3/min. Jest ilość wody która zasila zarówno lej depresji kopalni Jänschwalde jak i kopalni Gubin. Już w roku 2025 prognozowana strata przepływu wynosi 47.7 m3/min i jest w dużej mierze spowodowane systemem odwodnienia kopalni niemieckiej. Nawet obliczona maksymalna ilość odpływającej z rzeki do leja depresji wody, nie stanowi zagrożenia dla jej przepływów. W stanach średnich niskich przepływ ten wynosi 586.8 m3/min. Tak więc maksymalna obliczona wielkość odpływu wód z tej rzeki, stanowić będzie 13.5% tego przepływu.

slide27

Rzeka Lubsza– będzie drugą rzeką zasilającą w znaczny sposób lej depresji kopalni Gubin. Maksimum tego zasilania wynosi wg prognoz 26.2 m3/min. Stanowi to 12% jej przepływu średniego i 77% przepływu średniego niskiego. Oznacza to, że przez większą część roku nie będą występowały również i dla tej rzeki zagrożenia utratą przepływu. Jednakże w stanach niskich istnieje realne zagrożenie zmniejszenia wielkości jej przepływu poniżej stanu nienaruszalnego. W celu minimalizacji tego zagrożenia, projektuje się odprowadzanie części wód z odwodnienia kopalni do tej rzeki.

 • Rzeka Wodra - musi zostać przełożona poza obręb odkrywki, przepływa bowiem przez obszar objęty planowaną eksploatacją.
zbiornik poeksploatacyjny
Zbiornik poeksploatacyjny

Wymiary zbiornika:

powierzchnia………….…………………..23 ,4 km2

głębokość……………………………..….70-100 m

objętość całkowita…………………......1,7 mld m3

rzędna zwierciadła wody …55 .5 – 57.5 m n.p.m.

objętość do 55.5 m n.p.m. ………..549.0 mln m3

objętość do 57.5 m n.p.m. …..….1597.5 mln m3

pojemność retencyjna…..……………48.5 mln m3

Prognozowany czas napełniania:

do rzędnej 55.5 m n.p.m. …………18.6 lat

do rzędnej 57.5 m n.p.m. …………19.9 lat