Könyvvizsgálói dokumentumok rendszere a mikrovállalkozóként működő könyvvizsgálók esetében - PowerPoint PPT Presentation

sharon-kelly
k nyvvizsg l i dokumentumok rendszere a mikrov llalkoz k nt m k d k nyvvizsg l k eset ben n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Könyvvizsgálói dokumentumok rendszere a mikrovállalkozóként működő könyvvizsgálók esetében PowerPoint Presentation
Download Presentation
Könyvvizsgálói dokumentumok rendszere a mikrovállalkozóként működő könyvvizsgálók esetében

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
Könyvvizsgálói dokumentumok rendszere a mikrovállalkozóként működő könyvvizsgálók esetében
130 Views
Download Presentation

Könyvvizsgálói dokumentumok rendszere a mikrovállalkozóként működő könyvvizsgálók esetében

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Könyvvizsgálói dokumentumok rendszere a mikrovállalkozóként működő könyvvizsgálók esetében Takácsné Grúz Erzsébet

 2. A bemutatott munkapapírok rendszere A/ A megbízás elfogadása B/ Kockázatbecslés C/ Tervezés, munkaprogram D/ A beszámoló egészére irányuló vizsgálatok (00 kezdetű) D/ Vizsgálatok elvégzése – bizonyítékszerzés (11-99 főkönyvi számok alapján) E/ Következtetések, áttekintés F/ Könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat, vezetői levelek G/ Bekért aláírt beszámoló, levelek, dokumentumok Takácsné Grúz Erzsébet

 3. A/ Megbízás elfogadása • A 001 Szerződéskötés előtti mérlegelés • Cég törvényessége, saját tőke tulajdonosok jellemzői, működési feltételek • Piaci, pénzügyi viszonyok, adófolyószámla helyzete • Működés átláthatósága, tevékenységek, irányítás • Szakemberek felkészültsége, belső ellenőrzések helyzete • Valós beszámolási igények • Megfelelő együttműködés a könyvvizsgálóval • Könyvvizsgálói kockázatok, a beszámoló átfogó hibái • A beszámoló valódisága, vagy a vállalkozás folytatásának elve sérülhet • Pénzügyi, jövedelmi helyzet miatt a saját tőke, tagi kölcsön, hitelezés problémái • Kapcsolt felek, külső befolyás, direkt beavatkozás veszélyei • Alapvető szakmai hozzáértés • Kényszerítő körülmények miatt felmerülhet csalási kockázat! • Saját felelősség hiánya, másokra hárított hibák Takácsné Grúz Erzsébet

 4. A/ Megbízás elfogadása A 002 Alapvető követelmény a függetlenség ellenőrzése és megőrzése A könyvvizsgálónak ügyelni kell az etikai szabályokra, a függetlenség nem sérülhet! • A megbízás elfogadásakor a szempontok alapján MER kérdőív szerint részletes ellenőrzés • A megbízás során minden évben a feltételek fennállásának ellenőrzése, megerősítés Takácsné Grúz Erzsébet

 5. A/ Megbízás elfogadása A 003 Azonosítás A könyvvizsgálónak el kell végezni az ügyfél azonosítását, melynek részei • Az ügyfél dokumentumainak ellenőrzése (hozzájárulás esetén fénymásolatok) • Az adatlapok kitöltése az ügyfél dokumentumai alapján • Nyilatkozatok bekérése a tényleges tulajdonosról, külföldi esetén a közszereplésről • Adatlapok aláíratása, nyilvántartásba-vétele Takácsné Grúz Erzsébet

 6. A/ Megbízás elfogadása A 004 Elfogadó nyilatkozat A könyvvizsgálónak a legfőbb szerv részére elfogadó nyilatkozatot kell adnia, ügyelni kell • A megbízás időszaka egyezzen meg a legfőbb szerv határozatában megállapított időszakkal • Kerüljön sor a cégbírósági bejegyzésre • A szerződés és az elfogadó nyilatkozat legyen összhangban Takácsné Grúz Erzsébet

 7. A/ Megbízás elfogadása A 005 Megbízási szerződés A könyvvizsgálat elvégzéséről a felek írásban (standard tartalom) kötelesek megállapodni! A szerződés tartalma: • A megbízás egyértelmű tárgya és időszaka • A Pmt. kötelezettségek, adatváltozás bejelentése • A megbízott és megbízó jogai, kötelezettségei • A munka elvégzéséért felelős személyek, aki a megbízottnál csak az aláíró könyvvizsgáló lehet • A munka díjazása egyértelműen, havi vagy éves összegben Takácsné Grúz Erzsébet

 8. B/ Kockázatbecslés B 001 Ügyfél megismerése Az eredendő kockázat felmérése az ügyfél működési jellemzőinek vizsgálatát és rögzítését jelenti, legalább az alábbi vonatkozásban: • Külső tényezők • Belső jellemzők • Vezetés minősítése, hozzáállása, tisztessége • Csalás, hamisítás, lényeges hibák kockázata Ha az eredendő kockázat magas, a meghatározott területen több ellenőrzést kell végezni! Takácsné Grúz Erzsébet

 9. B/ Kockázatbecslés B 002 Belső ellenőrzés megismerése Az ellenőrzési kockázat a belső ellenőrzések létének és hatékonyságának felmérését jelenti, legalább az alábbi területeken: • Belső ellenőrzési környezet (vezetés, dolgozók munkája, nyilvántartások, javítások) • Számviteli rendszer működései, egyeztetések • Beszámoló készítési és információs rendszer • A megbízó aktív ellenőrzési tevékenysége • A vezetés felelőssége, kockázatai és ennek csökkentésére irányuló eszközök Takácsné Grúz Erzsébet

 10. B/ Kockázatbecslés B 003 Számviteli politika ellenőrzése A könyvvizsgálónak ismernie kell a megbízó számviteli politikáját, leltározási rendjét, az önköltség megállapítás módszerét és munkája során ezekre tekintettel kell lenni. Emiatt dokumentálni kell: • A szabályzatokban foglalt főbb beszámolási elveket, a beszámoló jellemzőit • A zárás, beszámoló készítés, elfogadás meghatározó dátumait • A fontosabb elszámolási és értékelési módokat Takácsné Grúz Erzsébet

 11. B/ Kockázatbecslés B 004 Ügyletcsoportok megismerése A könyvvizsgálónak meg kell ismernie a megbízó tárgyévi ügyleteit és minősíteni kell azokat a kockázatuk szerint: • Rutin ügyletek, melyek általában előfordulnak, elszámolásukat a megbízó jól ismeri és tömegszerűen, helyesen alkalmazza (általános ellenőrzés) • Nem rutin ügyletek, melyek elszámolását ellenőrizni kell, mert a megbízónál újszerűek, vagy szabályai lényegesen megváltoztak (nagyobb minta) • Számviteli becslések, melyek mindig külön ellenőrzést igényelnek, mivel nem egzaktan meghatározottak a törvényekben (teljeskörű ellenőrzés) Takácsné Grúz Erzsébet

 12. B/ Kockázatbecslés B 005 Lényegességi küszöb meghatározása A könyvvizsgálónak a tervezés elején és a munka végén is meg kell határoznia a lényegességi küszöböt, ami egyrészt a minta kiválasztását, másrészt hiba esetén a vélemény minősítését befolyásolja A számítás során több, az adott körülmények között értelmezhető mutatót lehet alapul venni, ami befolyásolja a mutató nagyságát, módosítását A számított és rögzített lényegesség adataira a vizsgálat során és a vélemény kialakításakor tekintettel kell lenni! Takácsné Grúz Erzsébet

 13. B/ Kockázatbecslés B 006 Kockázatok áttekintése a beszámoló szintjén A könyvvizsgálónak értékelni kell a B 001-B004 munkalapokat és meg kell határoznia, hogy a beszámoló egészére nézve mely szempontok, illetve területek kockázata kritikus, amelyek ellenőrzésére kiemelt figyelmet kell fordítani (saját tőke, hitel-biztosítékok, csalás, jelentős hiba kockázata, KM bemutatások stb.) Ebben az eredendő kockázat, az ellenőrzési kockázat felmérése, valamint a MER szabályozásban megjelölt belső ellenőrzési feladatok áttekintése ad eligazítást. Amelyik terület érintett a beszámoló szintjén felmerülő kockázattal, azt kritikus jelentőségűnek kell minősíteni. Takácsné Grúz Erzsébet

 14. B/ Kockázatbecslés B 007 Átfogó könyvvizsgálati stratégia A könyvvizsgálónak a vizsgálat jellemzőitől függően önállóan, vagy a könyvvizsgálati munkaterv részeként meg kell határozni a könyvvizsgálói stratégiát Az átfogó stratégia részei: • A könyvvizsgálat hatóköre (mire irányul) • Fontosabb ütemezések, határidők • Közreműködő személyek (könyvvizsgálati ellenőrzés, külső szakértők, belső minőségellenőrzés) • A vállalkozás folytatás elvének ellenőrzése, saját tőkéhez kötődő ügyletek lebonyolítása, ellenőrzése • Ügyletek ellenőrzése másik cégnél (idegen helyen tárolt) • Jelentéstételi kötelezettségek (felügyelet, külső szervek) Takácsné Grúz Erzsébet

 15. C/ Tervezés, munkaprogram C 001 Az egyes területek minősítése a kockázatok áttekintésével A könyvvizsgálónak az általános kockázatbecslés, az évközi ellenőrzés, valamint a területek aránya, gazdasági eseményei alapján meg kell határoznia, hogy a mérleg (számlaegyenlegek) és az eredmény-kimutatás (ügyletcsoportok) tekintetében mely tételeket milyen jelentőségűnek tartja. Az általános kockázat és a lényegesség mellett döntő lehet a területenként felmerülő kockázat (sok esemény, becslés, kapcsolt féllel bonyolított ügylet, korábbi hibák, jelentős változások stb.) Annál jelentősebb egy terület, minél több a kockázata. Takácsné Grúz Erzsébet

 16. C/ Tervezés, munkaprogram C 001 Az egyes területek minősítése a kockázatok áttekintésével (folytatás) Az egyes területek kockázati besorolásakor fontos, hogy azok a mérlegelés alapján eltérő minősítést kapjanak. Nem lehet minden terület nem jelentős, de nem lehet minden terület kritikus jelentőségű sem. Területenként ki kell jelölni az elérendő könyvvizsgálati célokat, vagyis azt, hogy miről szükséges meggyőződni a gyakorlati ellenőrzés során, mely állításokra kell bizonyítékokat beszerezni Ezek a célok adják a munkaterv alapját, ezekre tekintettel kell meghatározni a könyvvizsgálati eljárásokat Takácsné Grúz Erzsébet

 17. C/ Tervezés, munkaprogram C 001 Az egyes területek minősítése a kockázatok áttekintésével (folytatás) A célok könyvvizsgálói állítások, melyekhez kapcsolódóan bizonyítékokat kell beszerezni: Mérlegben (számlaegyenlegekre): Létezés, Teljesség, Értékelés, Jogok, kötelezettségek Eredménykimutatásban(ügyletcsoportokra): Előfordulás, Pontosság, Időbeli elhatárolás, Besorolás, Teljesség Közzététel és bemutatás során: Előfordulás, Teljesség, Pontosság, Besorolás és Érthetőség A kritikusan jelentős területeknél minden állításra be kell szerezni bizonyítékot! Másrészt célszerű meghatározni azokat a minimum eljárásokat, melyeket mindig (a nem jelentős területeknél is) elvégez a könyvvizsgáló! Takácsné Grúz Erzsébet

 18. C/ Tervezés, munkaprogram C 002 Tervezési szempontok egyes speciális vizsgálati feladatokhoz A beszámoló egyes részeinek vizsgálatán kívül a jelentős területek vizsgálatának megalapozása érdekében át kell gondolni egyéb ellenőrzéseket: • A fordulónapi leltár ellenőrzésének szükségessége, módja • Egyes mérlegtételek külső megerősítése, visszaigazolások • A saját tőke mértéke, esetleges intézkedési kötelezettségek • Támogatás, hitel és egyéb ügyletekkel összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítése • Fordulónap utáni események felmérése, hatásuk • Csalás- hamisításra, pénzmosásra utaló jelek Takácsné Grúz Erzsébet

 19. C/ Tervezés, munkaprogram C 003 Külső konzultáció szükségességének mérlegelése A könyvvizsgálónak a tervezés során mérlegelni kell, hogy a megbízás megfelelő teljesítéséhez szükséges-e külső szakértő igénybevétele, amit az alábbi körülmények indokolhatnak: • Ingatlanok értékhelyesbítése - Műszaki értékbecslő • Összetett informatikai rendszerek alkalmazása – Informatikus • Speciális jelentős befektetések - Pénzügyi szakértő • Értelmezési aggályok, tapasztalat hiánya • Speciális beszámoló összeállítása Takácsné Grúz Erzsébet

 20. C/ Tervezés, munkaprogram C 004 Belső minőség-ellenőrzés szükségességének mérlegelése A belső MER szabályzatra tekintettel a könyvvizsgálónak a tervezés során mérlegelni kell, hogy a megbízás megfelelő teljesítéséhez a vélemény kiadása előtt szükséges-e minőségellenőr felkérése a dokumentumok ellenőrzéséhez, amit az alábbi körülmények indokolhatnak: • Tőzsdei cégek beszámolója • Egyéb közérdeklődésű cégek beszámolója • A MER szabályzatban megjelölt körülmények, esetek fennállása Takácsné Grúz Erzsébet

 21. C/ Tervezés, munkaprogram C 004 Munkaprogram Fontos, hogy a munkaprogram a saját kockázatbecslési, tervezési munka eredményével összhangban álljon. A munkaprogram a beszámoló egyes részeire, azok tételeire készül, tartalma: Takácsné Grúz Erzsébet

 22. C/ Tervezés, munkaprogram C 004 Munkaprogram Követelmények a munkaprogrammal szemben: • Egyértelműen tartalmazza az elvégzendő eljárásokat (számítógépes program esetén is legyen egyértelmű, hogy mi a program része és mi nem!) • Az eljárások arányosak legyenek a terület jelentőségével • A kritikusan jelentős területnél minden állításra kell bizonyítékot szerezni! • Szerepeltetni kell azokat a minimum eljárásokat, melyeket mindig elvégez a könyvvizsgáló (pl. Szt., leltár) Takácsné Grúz Erzsébet

 23. D/ Vizsgálatok elvégzése D Vizsgálatok elvégzése A beszámoló egészére irányuló ellenőrzéseket átfogóan kell elvégezni! • A válaszok kiértékelése: komfortlevél bekérése, vezetői levél kibocsátása, szükséges intézkedések megbeszélése a vezetéssel, könyvvizsgálói vélemény megfontolása (figyelemfelhívás, korlátozás stb.) Takácsné Grúz Erzsébet

 24. D/ Vizsgálatok elvégzése A beszámoló egészére irányuló ellenőrzések: • A vállalkozás folytatása elvének érvényesülése D 001 • Üzletmenet és engedélyek • Finanszírozási lehetőségek • Saját tőke • Fordulónap utáni események felmérése és hatásuk mérlegelése (céltart., É.V., Ért. tart.) D 002 • Üzleti és finanszírozási tervek és tények • Tulajdonosi döntések, pénz- és tőkemozgások • Külső ellenőrzések eredménye, hatása • Peres ügyek alakulása, bírósági döntések Takácsné Grúz Erzsébet

 25. D/ Vizsgálatok elvégzése A beszámoló egészére irányuló ellenőrzések: • Kapcsolt felek felmérése D 003 • Kapcsolt felek köre • Kapcsolt felekkel kötött ügyletek • Szabályzat, nyilvántartás • Tao alap módosítása • Nyitó egyenlegek áttekintése D 004 • Szükségessége (első könyvvizsgálat) • Leltárak, beszámoló begyűjtése • Összefüggések, nyitás, KM tartalma • Intézkedések szükségessége (nyilatkozat, vezetői levél, saját kv-i véleményre gyakorolt hatás) Takácsné Grúz Erzsébet

 26. D/ Vizsgálatok elvégzése A beszámoló egészére irányuló ellenőrzések: • Számviteli alapelvek, előírások betartása D 005 • Legalább általános ellenőrzés és értékelés a kockázatok alapján • Pénzmosásra utaló jelek kiszűrése D 006 • Fiktív bevételek • Ésszerűtlen ügyletek, adott, kapott kedvezmények • Pénzátfolyatás, nagy összegű pénzmozgások • Gyakori vagy jelentős tulajdonosi változások • Átláthatatlan ügyletek Takácsné Grúz Erzsébet

 27. D/ Vizsgálatok elvégzése A beszámoló egészére irányuló ellenőrzések: • Csalás, hamisítás, lényeges hibák felmerülésének mérlegelése D 007 • Hamis információk szerepeltetése a beszámolóban (torzítás, elhallgatás) • Sikkasztás (lehetőségek a sikkasztás elkövetésére, nyilvántartási, ellenőrzési hiányosságok) • Belső ellenőrzési szándékok, hibák kezelése, következmények) Takácsné Grúz Erzsébet

 28. D/ Vizsgálatok elvégzése A beszámoló egyes területeire irányuló ellenőrzések: A mérleg egyes sorait, az eredménykimutatás egyes tételeit és a kiegészítő melléklet tartalmát a munkaprogramban foglaltak szerint kell ellenőrizni! Fontos, hogy a munkaprogramban kijelölt valamennyi eljárást el kell végezni és minden ellenőrzést dokumentálni kell! A dokumentumokat (munkapapírokat) a programmal szinkronban célszerű jelölni, sorszámozni. Nem szabad megfeledkezni a főlapokról! A mérleg minden fősorára főlapot kell készíteni az elemzéshez, az összesítéshez és az adatok egyeztetéséhez! Takácsné Grúz Erzsébet

 29. D/ Vizsgálatok elvégzése Munkalap – példa adatfeldolgozásra Csatolva az analitikus nyilvántartás és a visszaigazolások és megadva a cég neve, üzleti éve. Takácsné Grúz Erzsébet

 30. D/ Vizsgálatok elvégzése Takácsné Grúz Erzsébet

 31. E/ Következtetések E/ Áttekintés A könyvvizsgálónak a vélemény kialakítása előtt át kell tekinteni a végzett munkát: • Ellenőrizni kell, hogy minden a munkaprogramban kijelölt eljárást elvégzett – Ellenőrző lista -E 001 • Amennyiben javítások történtek, azok megfelelőek –E 002 • A szerzett bizonyíték elegendő és megfelelő a vélemény kialakításához – Jelentős területeknél értékelés –E 003 • A javítatlan tételeket össze kell gyűjteni és megállapítani, hogy azok hatása eléri-e a lényegességi küszöböt- E 004 • Fel kell mérni, hogy szükséges-e további ellenőrzés, illetve milyen a körülményeknek megfelelő vélemény- Következtetés, összegzés, vélemény minősítése – E 005 Takácsné Grúz Erzsébet

 32. F/ Jelentések, levelek F/ Jelentések, nyilatkozatok, vezetői levél F 001 A könyvvizsgáló bekéri a Teljességi nyilatkozatot F 002 Amennyiben indokolt, beszerzi az egyéb vezetői nyilatkozatokat, komfortlevelet, jogi levelet (lehet további F jelű dokumentum) F 005 A könyvvizsgáló elkészíti a független könyvvizsgálói jelentést, amit csak a végleges beszámoló elfogadása után ad át a megbízónak Takácsné Grúz Erzsébet

 33. Könyvvizsgálói vélemény • A könyvvizsgálónak a véleményét a standard szerinti független könyvvizsgálói jelentésben kell megfogalmaznia • Amennyiben a könyvvizsgáló úgy ítéli meg, hogy nem lehet a kockázatot elfogadható szintre csökkenteni, nem adhat tiszta záradékot • Ha a feltárt hiba • lényeges, de nem átfogó – akkor korlátozott záradékot kell adnia • lényeges és átfogó – akkor elutasító záradékot kell adni Takácsné Grúz Erzsébet

 34. G/ Kapott anyagok G/ Kötelező dokumentumok beszerzése, összegyűjtése G 001 A megbízó eredeti beszámolója G 002 Eredeti üzleti jelentés G 003 Közzététel G 004 Főkönyvi kivonat – beszámoló alapja Takácsné Grúz Erzsébet

 35. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET, EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNOK A MINŐSÉGELLENŐRZÉSRE Dr. Takácsné Grúz Erzsébet INEZ AUDIT Kft. Kamarai tag könyvvizsgáló minőségellenőr Takácsné Grúz Erzsébet